dunia muzik - · pdf filekurikulum dunia muzik tahun 1 ... muzik yang beridentitikan...

Click here to load reader

Post on 30-Jan-2018

251 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  DUNIA MUZIK

  TAHUN SATU

  2010

 • KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU

  DUNIA MUZIK

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  2010

 • K A N D U N G A N

  RUKUNEGARA iii

  FALSAFAH PENDIDIKAN iii

  PENDAHULUAN iv

  MATLAMAT iv

  OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH v

  FOKUS MATA PELAJARAN v

  ORGANISASI KANDUNGAN vi

  KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1

  Objektif Dunia Muzik Tahun 1 2

  Modul 1 : Pengalaman Muzikal 3

  Modul 2 : Penghasilan Muzik 7

  Modul 3 : Apresiasi Muzik 9

  Glosari 13

 • iii

  RUKUN NEGARA

  BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita

  hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan

  seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup

  demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana

  kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara

  adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap

  tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai

  corak; membina satu masyarakat progresif yang akan

  menggunakan sains dan teknologi moden;

  MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan

  menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk

  mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-

  prinsip berikut :-

  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

  KELUHURAN PERLEMBAGAAN

  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

  KESOPANAN DAN KESUSILAAN

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan

  ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

  menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang

  seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

  jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada

  Tuhan.

  Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang

  berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,

  bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

  kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap

  keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan

  negara.

 • iv

  PENDAHULUAN

  Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan

  program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan.

  Kurikulum ini digubal dengan memberi tumpuan kepada

  perkembangan kognitif dan kemahiran murid dalam bidang

  muzik. Murid diberi pelbagai peluang untuk meluahkan idea

  kreatif di samping meningkatkan apresiasi terhadap estetika

  muzik. Bagi mencapai tujuan tersebut, kurikulum ini dibina

  dengan memberi tumpuan kepada empat modul utama iaitu

  Pengalaman Muzikal, Penghasilan Muzik, Apresiasi Muzik

  serta Membaca dan Menulis Notasi Muzik.

  MATLAMAT

  Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bermatlamat

  untuk membina potensi diri murid ke arah melahirkan insan

  kreatif yang menghayati dan menikmati muzik secara

  intelektual menerusi aktiviti muzikal.

 • v

  OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut;

  i. mengaplikasi kemahiran muzik menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik,

  ii. mengaplikasi pengetahuan membaca notasi muzik dalam aktiviti muzikal,

  iii. menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan bermain alat muzik,

  iv. membaca dan menulis notasi muzik,

  v. menghargai pelbagai jenis muzik dengan

  menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya

  muzik yang didengar; dan

  vi. mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal.

  FOKUS MATA PELAJARAN

  Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah dibina berasaskan empat modul kurikulum dengan peratus pengagihan kandungan seperti berikut;

  Modul Pengalaman Muzikal (60%) Murid memperoleh pengalaman muzikal menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik. Modul Penghasilan Muzik (20%) Murid menzahirkan idea kreatif melalui aktiviti muzikal yang dialami semasa pengajaran dan pembelajaran. Modul Apresiasi Muzik (10%) Murid menghayati dan menghargai pelbagai jenis muzik menerusi pendedahan muzik daripada pelbagai budaya. Modul Membaca dan Menulis Notasi Muzik (10% - bermula di Tahun 4) Murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran asas membaca dan menulis notasi muzik.

 • vi

  ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan

  program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan iaitu

  dari tahun satu hingga tahun enam. Kandungan dokumen

  ini disusun berasaskan modul kurikulum berikut:

  i. Pengalaman Muzikal

  ii. Penghasilan Muzik

  iii. Apresiasi Muzik

  iv. Membaca dan Menulis Notasi Muzik

  Susunan modul kurikulum ini tidak mengikut hierarki tetap.

  Susunan ini bertujuan memudahkan kandungan kurikulum

  diorganisasikan. Setiap modul kurikulum dinyatakan dalam

  dua lajur utama iaitu Standard Kandungan dan Standard

  Pembelajaran. Lajur Standard Kandungan mengandungi

  ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh murid. Lajur

  Standard Pembelajaran menunjukkan kemahiran yang

  harus dikuasai murid.

  Dari tahun satu hingga tiga, Muzik diajar dengan

  pendekatan bertema yang menitik beratkan elemen-elemen

  kreativiti. Tema-tema tersebut ialah Aku dan Muzik, Mulanya

  Di Sini dan Alunan Muzik Ku. Tema-tema ini dirancang

  sebagai platform awal kepada murid untuk mengenali dan

  menguasai kemahiran muzikal. Murid berpeluang berkarya

  secara kreatif dan seterusnya menghargai nilai estetik

  muzik. Dari tahun tiga hingga enam, fokus pengajaran dan

  pembelajaran murid akan diperluas kepada permainan alat

  muzik berpic iaitu rekorder dan xylofon serta pengenalan

  kepada penggunaan perisian notasi muzik.

 • KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1

 • 2

  OBJEKTIF DUNIA MUZIK TAHUN 1

  Kurikulum Dunia Muzik Tahun 1 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut;

  i. menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo,

  ii. memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo,

  iii. memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik, pic, tempo, bunyi panjang dan pendek, mud serta lirik,

  iv. menghasilkan pelbagai bunyi, corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal,

  v. mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar; dan

  vi. mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.

 • 3

  KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1

  MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL

  Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo.

  Murid memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo.

  Murid memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik, pic, tempo, bunyi panjang dan

  pendek, mud serta lirik.

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

  1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo

  atau berkumpulan.

  1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.

  - suara bercakap

  - suara menyanyi

  - suara memanggil

  - suara berbisik

  - suara lelaki dan perempuan

 • 4

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

  1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul.

  - postur duduk

  - postur berdiri

  1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat.

  - pic tinggi

  - pic rendah

  1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.

  - cepat

  - lambat

  1.1.5 Menyanyi dengan dinamik.

  - lembut ( p )

  - kuat ( f )

 • 5

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

  1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

  1.2 Memainkan perkusi secara solo atau

  berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

  1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.

  - postur

  - cara memainkan

  1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo.

  - cepat

  - lambat

  1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik.

  - lembut ( p )

  - kuat ( f )

 • 6

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

  1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi.

  - dinamik kuat/ lembut

  - pic tinggi/ rendah

  - tempo cepat/ lambat

  - bunyi panjang/ pendek

  1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.

  - lagu aksi (action song)

  - permainan nyanyian (singing games)

 • 7

  MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK

  Murid menghasilkan pelbagai bunyi, corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal.

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

  2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara, perkusi badan

  dan perkusi mulut.

  Aktiviti penerokaan suara:

  - meniru suara haiwan

  - meniru bunyi kenderaan dan alam semula jadi

  Aktiviti perkusi badan:

  - bertepuk tangan

  - menepuk peha

  - memetik jari

  Aktiviti perkusi mulut:

  - klik lidah

 • 8

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBEL