dsp khb kt ting2

Download Dsp Khb Kt Ting2

Post on 04-Apr-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Dsp Khb Kt Ting2

  1/35

  KEMAHIRANHIDUPBERSEPADU

  KEMAHIRAN TEKNIKAL 76

  DOKUMENSTANDARDPRESTASI(DSP)

  BAGIPENTAKSIRANSEKOLAH

  TINGKATAN2

  L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • 7/31/2019 Dsp Khb Kt Ting2

  2/35

  Cetakan 2012

  Lembaga Peperiksaan

  Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengubah mana-mana bahagian,

  artikel, ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan

  apa cara pun tanpa mendapat keizinan bertulis daripada Pengarah

  Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

 • 7/31/2019 Dsp Khb Kt Ting2

  3/35

  STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

  0

  KANDUNGAN

  BIL PERKARA MUKA SURAT

  1 PENDAHULUAN 1

  2

  3

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  MATLAMAT MATA PELAJARAN

  2

  3

  3 OBJEKTIF MATA PELAJARAN 3

  4 OBJEKTIF PENTAKSIRAN 4

  5 TAFSIRAN 5

  6 KERANGKA STANDARD PRESTASI 6

  7

  8

  PERNYATAAN STANDARD KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

  STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2

  7

  8

  9 LAMPIRAN

 • 7/31/2019 Dsp Khb Kt Ting2

  4/35

  STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

  1

  PENDAHULUAN

  Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal merangkumi komponen Reka Bentuk dan Teknologi, KemahiranTeknikal serta Perniagaan dan Keusahawanan merupakan mata pelajaran teras Tingkatan 1 hingga 3 di Sekolah MenengahRendah. Mata pelajaran ini yang digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai usaha pendidikan ke arah

  mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi serta keusahawanan dalam usaha membangun modal insan melaluiprogram pendidikan yang berkualiti dan holistik.

  Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahudan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan olehLembaga Peperiksaan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. PentaksiranSekolah dalam bentuk pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiransumatif di akhir proses pembelajaran.

  Dokumen Standard Prestasi (DSP) bagi mata pelajaran ini dibina dengan komponen teras iaitu Reka Bentuk dan Teknologi dan

  komponen elektif iaitu Kemahiran Teknikal sebagai panduan untuk guru membimbing murid dan seterusnya mendapatkanmaklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan danpembentukan modal insan.

  Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang Pentaksiran RujukanStandard bagi mata pelajaran ini dalam memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaanmodal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

 • 7/31/2019 Dsp Khb Kt Ting2

  5/35

  STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

  2

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan

  bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan

  kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu

  pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta

  memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

 • 7/31/2019 Dsp Khb Kt Ting2

  6/35

  STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

  3

  MATLAMAT MATA PELAJARAN

  Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal faham teknologi dan

  ekonomi serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.

  OBJEKTIF MATA PELAJARAN

  OM1 Mengamalkan kreativiti, inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai

  bahan seperti kayu, papan lapis dan bahan komposit.

  OM2 Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka

  bentuk dan menghasilkan produk.

  OM3 Menterjemahkan idea-idea kreatif dan inovatif melalui lukisan teknik.

  OM4 Mengenal pasti hidangan dan mengurus sajian.

  OM5 Memilih bahan, alatan dan perkakas serta menggunakannya dengan teknik yang betul.

  OM6 Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan.

  OM7 Mengumpul, memproses dan mendokumentasikan maklumat secara sistematik dan menggunakannya dengan bijak dalam

  membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek.

  OM8 Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat.

  (Dipetik daripada Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 2, Pusat Perkembangan Kurikulum, KementerianPelajaran Malaysia 2005)

 • 7/31/2019 Dsp Khb Kt Ting2

  7/35

  STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

  4

  OBJEKTIF PENTAKSIRAN

  Berdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) mata

  pelajaran yang dikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan;

  OP1 Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri

  OP2 Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian

  OP3 Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harian

  OP4 Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek / produk

  OP5 Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk / projek

  OP6 Mengamalkan cara bekerja yang sistematik, bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diriOP7 Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem

  (Dipetik daripada Dokumen Format Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal, Lembaga Peperiksaan,Kementerian Pelajaran Malaysia 2004)

 • 7/31/2019 Dsp Khb Kt Ting2

  8/35

  STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

  5

  TAFSIRAN

  o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki dan digunakan

  bagi tujuan pelaporan individu.

  o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagimemberi gambaran holistik tentang individu.

  o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard

  dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu

  terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan

  murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan

  standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

  o

  Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualitiboleh ditaksir dan dicapai.

  o Evidens (murid) ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat bagi sesuatu deskriptor.

  o Evidens (bahan) ialah bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu

  tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak dan laporan.

  o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian

  bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain.

  o Pentaksiran Sekolah merupakan pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan tugasan, instrumen

  pentaksiran, peraturan dan penskoran yang dibangunkan oleh sekolah merujuk kepada Dokumen Standard Prestasi yang

  dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.

 • 7/31/2019 Dsp Khb Kt Ting2

  9/35

  STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

  6

  KERANGKA STANDARD PRESTASI

  12

  3

  4

  5

  6

  Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab

  Tahu

  FahamTahu

  Boleh BuatFahamTahu

  TahuBoleh Buat dengan BeradabTerpuji

  Faham

  TahuBoleh Buat dengan Beradab

  MithaliFaham

 • 7/31/2019 Dsp Khb Kt Ting2

  10/35

  STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

  7

  PERNYATAAN STANDARD KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

  BAND PERNYATAAN STANDARD

  6(Tahu, Faham dan Boleh Buat

  dengan Beradab Mithali)

  Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi,kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif.

  5(Tahu, Faham dan Boleh Buat

  dengan Beradab Terpuji)

  Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi,kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif.

  4(Tahu, Faham dan Boleh Buat

  dengan Beradab)

  Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi,kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik.

  3(Tahu, Faham dan Boleh Buat)

  Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi,kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan.

  2(Tahu dan Faham)

  Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal sertaperniagaan dan keusahawanan.

  1(Tahu)

  Mengetahui tentang reka bentuk dan teknolog