ds prasekolah pendengaran

Click here to load reader

Post on 13-Sep-2015

68 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pra sekolah

TRANSCRIPT

 • BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS

  (MASALAH PENDENGARAN)

 • Kandungan Muka Surat

  Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan v - vi

  Visi, Matlamat dan Objektif KSPK PK (Masalah Pendengaran) vii

  Rekabentuk Kurikulum viii

  Teori Pembelajaran yang dijadikan Fokus, Tunjang Kurikulum ix

  Penekanan Kurikulum Jangkamasa Persekolahan Sekolah Rendah x

  Organisasi Kurikulum xi

  Peruntukan Masa Pembelajaran dan pengajaran xii - xiv

  Standard Pentaksiran xvi

  Standard Pembelajaran dan pengajaran xvii - xviii

  Tunjang Komunikasi 1-13

  - Bahasa Isyarat Komunikasi Seluruh 1

  - Bahasa Malaysia 5

  - Bahasa Inggeris 13

  Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai : Agama 19

  Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai : Pendidikan Moral 24

  Tunjang Kemanusiaan 27

  Tunjang Literasi Sains dan Teknologi 30

  Tunjang Fizikal dan Estetika : Kreativiti 37

  Tunjang Fizikal dan Estetika :Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan 41

  Tunjang Ketrampilan : Perkembangan Sosioemosi 48

 • RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung

  cita- cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

  MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan

  menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk

  mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-

  prinsip yang berikut:

  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

  KELUHURAN PERLEMBAGAAN

  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

  KESOPANAN DAN KESUSILAAN

  v

 • Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha

  berterusan ke arah lebih memperkembangkan

  potensi individu secara menyeluruh dan

  bersepadu untuk melahirkan insan yang

  seimbang dan harmonis dari segi intelek,

  rohani, emosi dan jasmani berdasarkan

  kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

  Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan

  warganegara Malaysia yang berilmu

  pengetahuan, berketerampilan, berakhlak

  mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan

  mencapai kesejahteraan diri serta

  memberikan sumbangan terhadap

  keharmonian dan kemakmuran keluarga,

  masyarakat dan negara.

  vi

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  PENDIDIKAN PRASEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  VISI DAN MATLAMAT Pendidikan Prasekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran) bertujuan menyuburkan potensi kanak-kanak

  berkeperluan khas dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial dalam keadaan semulajadi (Nurture and not mould).

  Pendidikan Prasekolah meletakkan asas kepada proses pembinaan konsep kendiri yang positif serta modal insan negara dan bukan

  semata-mata menyediakan murid ke Tahun 1.

  Pendidikan Prasekolah Kebangsaaan Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran) menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat,

  menyuburkan, seronok dan engaging kepada kanak-kanak berumur 4+ - 6+ tahun demi membantu mereka membentuk kesedaran,

  kemahiran dan keyakinan untuk berjaya dalam persekitaran sedia ada dan menangani cabaran dan tanggungjawab dalam sekolah

  rendah kemudian.

  OBJEKTIF

  Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran) menyediakan peluang kepada murid berumur 4+ - 6+

  tahun untuk mencapai objektif berikut:

  Jasmani:

  - Mempunyai tubuh badan yang sihat. - Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal. - Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. - Mempraktikkan langkah-langkah keselamatan yang baik. - Menguasai kemahiran psikomotor asas - kemahiran motor halus dan motor kasar.

  Emosi:

  - Mempunyai konsep kendiri yang positif. - Mempunyai keyakinan diri. - Mempunyai jati diri.

  vii

 • - Berani mencuba. - Mempunyai kematangan emosi. - Menghormati perasaan dan hak orang lain. - Bekerja secara bersendirian.

  Rohani:

  - Mengamalkan nilai murni. - Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid yang beragama Islam.

  Intelek:

  - Berkomunikasi dengan baik (membaca, menulis dan berkomunikasi seluruh) menggunakan bahasa Malaysia. - Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Inggeris. - Memperolehi kemahiran proses sains asas. - Memperolehi kemahiran matematik asas. - Memperolehi kemahiran berfikir asas dan kemahiran menaakul. - Memperolehi kemahiran asas dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. - Mempunyai daya kreatif dan estetika. - Menghargai keindahan alam dan warisan budaya.

  Sosial:

  - Berkebolehan berkomunikasi seluruh yang mantap. - Membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya. - Menyampaikan pandangan dan perasaan. - Bekerjasama dengan orang lain.

  REKABENTUK KURIKULUM

  - Menggunakan body of knowledge sebagai asas (Standard Pembelajaran dalam enam Tunjang) - Isu kehidupan seharian terkini (bertema, pembelajaran dan pengajaran secara bersepadu)

  viii

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  TEORI PEMBELAJARAN YANG DIJADIKAN FOKUS

  - Konstruktivisme (murid membina pengetahuan sendiri, pengajaran bukan secara disudukan, beri peluang kepada murid untuk berfikir dan menyelesaikan masalah, guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman murid, murid belajar mengikut

  kadar yang berlainan).

  TUNJANG KURIKULUM

  Enam Tunjang Pembelajaran:

  1. Komunikasi 4. Literasi Sains dan Teknologi 2. Kerohanian, Sikap dan Nilai 5. Fizikal dan Estetika 3. Kemanusiaan 6. Ketrampilan Diri

  ix

 • PENEKANAN KURIKULUM DAN JANGKAMASA PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH

  Prasekolah

  Perkembangan sosioemosi, kognitif, sahsiah dan persediaan ke

  sekolah rendah. Kanak-kanak diberi pendedahan tentang

  kemahiran 4M.

  Rajah 2

  Tahap ll sekolah Rendah

  (Tahun 3-6)

  Pengukuhan dan aplikasi kemahiran 4M,

  kemahiran asas ICT, penguasaan

  kemahiran generik & kemahiran yang

  lebih kompleks, perkembangan kognitif,

  perkembangan sosioemosi, sahsiah, sikap

  dan nilai.

  Tahap l Sekolah Rendah

  (Tahun 1-2)

  Penguasaan 4M, kemahiran asas ICT, perkembangan kognitif,

  penguasaan kemahiran generik, perkembangan sosioemosi, sahsiah,

  sikap dan nilai.

  x

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  ORGANISASI KURIKULUM

  Dua ciri utama Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran) adalah kurikulum berasaskan

  standard dan kurikulum berbentuk modular.

  Kurikulum Berasaskan Standard

  Kurikulum Prasekolah Pendidikan Khas Kebangsaan (Masalah Pendengaran) dibangunkan berasaskan standard kandungan dan

  standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. Ekuiti

  membawa maksud bahawa semua kanak-kanak perlu diberi peluang pendidikan yang sama, kualiti membawa maksud bahawa semua

  kanak-kanak perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi

  pendidikan berkualiti yang sama kepada semua kanak-kanak.

  DEFINISI

  Standard Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pencapaian.

  Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang kanak-kanak patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu

  tempoh persekolahan. Ia merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

  Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural)

  untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan.

  Kurikulum Berbentuk Modular

  Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan

  dalam bentuk bahagian atau unit. Bahagian atau unit ini dinamakan modul.

  Dua jenis modul diwujudkan, iaitu Modul Asas dan Modul Bertema.

  Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Bahasa Isyarat Komunikasi), Pendidikan

  Islam, Pendidikan Moral, Perkembangan Fizikal dan Matematik. Waktu yang Khas diperuntukan untuk

  xi

 • pengajaran ini. Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam tunjang dan juga

  unsur kreatif, kritis dan inovatif.

  PERUNTUKAN MASA UNTUK PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DALAM PRASEKOLAH PENDIDIKAN KHAS

  Peruntukan waktu minimum mengikut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Peraturan Prasekolah Kebangsaan) 2002 mengikut

  Seksyen 24 Akta Pendidikan 1996 masih kekal seperti berikut:

  1. Pembelajaran dan pengajaran untuk Kurikulum Prasekolah Pendidikan Khas Kebangsaan hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam sehari setiap hari persekolahan.

  2. Jika bahasa pengantar di sesuatu tadika adalah selain daripada Bahasa Kebangsaan maka Bahasa Kebangsaan hendaklah diajar sekurang-kurangnya dua jam seminggu.

  3. Jika bahasa pengantar di sesuatu tadika adalah Bahasa Kebangsaan maka Bahasa Inggeris hendaklah diajar sekurang-kurangnya dua jam seminggu.

  4. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang kanak-kanak atau lebih (seorang kanak-kanak berkeperluan khas) yang menganut agama Islam, maka kanak-kanak itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah,

  sekurang-kurangnya dua jam seminggu.

  5. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang kanak-kanak atau lebih (seorang kanak-kanak berkeperluan khas) yang bukan beragama Islam, maka kanak-kanak itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua

  jam seminggu.

  xii

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Jadual 1 memberi cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema. Jadual 2 memberi cadangan tentang Jadual

  Waktu Tentatif pembelajaran dan pengajaran.

  Jadual 1: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pembelajaran dan pengajaran

  Kelas Prasekolah Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran)

  Bil Modul Teras Asas Peruntukan Masa

  (minit/hari)

  Peruntukan

  Masa Seminggu

  1 Rutin 10 x 5 50

  2 Perbualan Pagi 20 x 5 100

  2 Rehat (doa, makan, memberus gigi, permainan bebas) 30 x 5

  150

  3 Refleksi sebelum balik 10 x 5 50

  4 Bahasa Malaysia 150 150

  5 Bahasa Inggeris 60 60

  6 Pendidikan Islam/Moral 120 120

  7 Bahasa Isyarat Komunikasi 150 150

  8 Permainan Luar/ Perkembangan Fizikal 100 100

  9 Matematik 90 90

  Modul Teras Tema

  10

  Modul Bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur

  kreatif, kritis dan inovatif (sosioemosi, kemanusiaan dan kreativiti, sains

  awal pendengaran dan pertuturan)

  230

  230

  JUMLAH 1200 1200

  NOTA: Kanak-kanak yang berada di dalam Program Inklusif, bagi menjalankan Standard Kurikulum yang mengandungi kemahiran khas, Guru

  Resos akan memainkan peranan mengajar kanak-kanak khas.

  xiii

 • Jadual 2: JADUAL WAKTU TENTATIF PRASEKOLAH

  SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Hari/

  Masa

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

  10 minit R U T I N

  20 minit Perbualan Pagi

  30 minit Tunjang Fizikal dan

  Kreativiti

  (Fizikal)

  Tunjang Fizikal dan

  Kreativiti

  (Fizikal)

  Tunjang Fizikal dan

  Kreativiti (Fizikal)

  Tunjang Fizikal dan

  Kreativiti (Fizikal)

  Tunjang Fizikal dan

  Kreativiti (Fizikal)

  40 minit Tunjang Komunikasi

  (Bahasa Malaysia)

  Tunjang Komunikasi

  (Bahasa Malaysia)

  Tunjang Komunikasi

  (Bahasa Malaysia)

  Tunjang Komunikasi

  (Bahasa Malaysia)

  Tunjang Komunikasi

  (Bahasa Malaysia)

  40 minit Tunjang Komunikasi

  (Bahasa Isyarat

  Komunikasi)

  Tunjang Komunikasi

  (Bahasa Isyarat

  Komunikasi)

  Tunjang Komunikasi

  (Bahasa Isyarat

  Komunikasi)

  Tunjang Komunikasi

  (Bahasa Isyarat

  Komunikasi)

  Tunjang Komunikasi

  (Bahasa Isyarat

  Komunikasi)

  30 minit R E H A T

  30 minit Tunjang Komunikasi

  (Bahasa Malaysia)

  Tunjang Kerohanian, Sikap

  dan Nilai

  (Pendidikan Islam/Moral)

  Tunjang Literasi

  Sains dan Teknologi

  (Matematik)

  Tunjang Literasi

  Sains dan Teknologi

  (Sains)

  Tunjang Kerohanian,

  Sikap dan Nilai

  (Pendidikan

  Islam/Moral)

  30 minit Tunjang Komunikasi

  (English)

  Tunjang Fizikal dan

  Kreativiti

  (Kreativiti)

  Tunjang Literasi Sains dan

  Teknologi

  (Matematik)

  Tunjang Komunikasi

  (English)

  Tunjang Komunikasi

  (Bahasa Malaysia)

  Tunjang

  Ketrampilan Diri

  (Sosioemosi)

  Tunjang Fizikal dan

  Kreativiti

  (Kreativiti)

  Tunjang Komunikasi

  (Bahasa Malaysia)

  Tunjang Komunikasi

  (Bahasa Malaysia)

  Tunjang

  Kemanusiaan

  10 minit REFLEKSI

  BAHAN RUJUKAN YANG DIPERLUKAN

  Buku Bahasa Malaysia Kod Tangan Jilid 1 xiv

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Buku Bahasa Isyarat Malaysia

  Signing Exact English

  American Sign Language Dictionary

  The Comprehensive Signed English Dictionary

  xv

 • STANDARD PENTAKSIRAN Standard Pentaksiran A: Kaedah pentaksiran Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut:

  Pemerhatian berterusan.

  Penilaian hasil kerja.

  Penilaian berterusan.

  Senarai semak. Standard Pentaksiran B: Kekerapan menjalankan pentaksiran

  Pentaksiran dijalankan sepanjang masa.

  Standard Pentaksiran C: Ciri-ciri pentaksiran

  Pentaksiran dijalankan hendaklah memenuhi ciri-ciri berikut:

  Penilaian secara menyeluruh.

  Perkara yang dinilai merangkumi penerapan sikap, penguasaan kemahiran, status kesihatan, kesediaan sosial.

  Penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara kanak-kanak.

  Laporan pentaksiran perlu disediakan dalam bentuk profil/folio kanak-kanak.

  Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit.

  Standard Pentaksiran D: Penggunaan hasil pentaksiran

  Guru menggunakan hasil pentaksiran dalam merancang tindakan susulan untuk membantu meningkatkan mutu pembelajaran dan

  pengajaran.

  xvi

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  STANDARD PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

  Standard pembelajaran dan pengajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa

  pembelajaran dan pengajaran.

  Standard A: Pendekatan pembelajaran dan pengajaran

  Pendekatan berikut hendaklah diamalkan dalam pembelajaran dan pengajaran prasekolah:

  Pembelajaran berpusatkan murid.

  Inkuiri penemuan.

  Belajar melalui bermain.

  Bersepadu.

  Bertema.

  Berasaskan projek.

  Pembelajaran Masteri (contohnya dalam pengenalan huruf, membaca) .

  Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid, alam persekitaran kanak-kanak).

  Multiple intelligence.

  Pendekatan pembelajaran dan pengajaran murid mengambil kira kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanak-kanak.

  Pendekatan pembelajaran dan pengajaran mengambil kira teori perkembangan kanak-kanak.

  Pendekatan pembelajaran dan pengajaran memberi perhatian kepada keperluan individu kanak-kanak.

  Pendekatan pembelajaran dan pengajaran menghormati kanak-kanak.

  Pendekatan pembelajaran dan pengajaran kira keadaan setempat.

  xvii

 • Standard B: Persekitaran pembelajaran dan pengajaran

  Guru Prasekolah perlu menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran. Guru Prasekolah perlu menyediakan persekitaran yang selamat, selesa dan mesra dalam kelas. Guru Prasekolah perlu mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah. Guru Prasekolah perlu melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai dan mencukupi.

  Standard C: Perancangan Pembelajaran dan pengajaran

  Perancangan pembelajaran dan pengajaran hendaklah berpusatkan murid. Menekankan kepada pendekatan yang bercirikan inkuiri penemuan. Penekanan kepada pendekatan yang bercirikan belajar melalui bermain.

  Standard D: Pentaksiran Berterusan

  Standard E: Penglibatan Ibu bapa

  Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibu bapa secara berkala. Pihak sekolah dan guru perlu menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibu bapa/penjaga melalui pelbagai cara. Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan guru dalam aktiviti sekolah. Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah kepada ibu bapa. Pada masa yang sesuai, pihak sekolah dan guru boleh mengaturkan sesi pendidikan keibubapaan kepada ibu bapa,

  memberi nasihat kepada ibu bapa berkaitan dengan pendidikan anak.

  Ibu pejabat KPM, KEMAS, JPNIN dan lain-lain perlu memberi sokongan dan bantuan kepada guru melalui kaedah berikut: Menganjurkan program yang berkaitan dengan keibubapaan dan penglibatan ibu bapa dalam prasekolah. Menyediakan risalah tentang keibubapaan Menyediakan Outreach program.

  xviii

 • KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS

  (MASALAH PENDENGARAN)

 • 1

  KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS

  (MASALAH PENDENGARAN)

  TUNJANG KOMUNIKASI- BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI (BIK)

  Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi, murid boleh memahami dan menyatakan apa yang

  diisyaratkan, berkomunikasi seluruh yang betul dengan bahasa yang bertatasusila, membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai

  dengan peringkat perkembangan murid serta menjelmakan bahasa isyarat ke bentuk penulisan perkataan dan ayat mudah dengan betul

  Tunjang

  Bidang Pembelajaran

  Bahasa Malaysia

  Standard Kandungan

  Standard Pembelajaran

  KOMUNIKASI

  (BIK 1):

  Kemahiran

  Berkomunikasi

  (BIK 1.1)

  Memberi tumpuan

  kepada Komunikasi

  seluruh:

  - Menguasai kemahiran

  Psikomotor Halus.

  - Menguasai kemahiran

  koordinasi mata tangan.

  - Pergerakkan seluruh

  anggota badan.

  (BIK 1.1.1) Latihan kelembutan jari dan tangan menggunakan

  aktiviti :-

  Meramas, menggentel, mengoyak, mencubit,

  menguli, memicit, merenyuk, melipat, menguntai,

  menjentik, dan merenjis.

  (BIK 1.1.2) Koordinasi Mata Tangan: i. Membuat pergerakan tangan mengikut arah.

  ii. Mengawal pergerakan mata tangan dengan betul.

  (BIK 1.1.3) Anggota badan:

  i. Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan seperti permainan fizikal, pergerakan alam semulajadi, haiwan dan tumbuhan.

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang

  Bidang Pembelajaran

  Bahasa Malaysia

  Standard Kandungan

  Standard Pembelajaran

  (BIK 2):

  Kemahiran

  Berkomunikasi

  Seluruh

  (BIK 2.1)

  Memberi tumpuan

  kepada penggunaan

  bahasa isyarat.

  - Mengenal isyarat kod

  tangan huruf-huruf

  konsonan.

  - Mengenal isyarat kod

  tangan bagi huruf vokal

  (BIK 2.1.1) Menggunakan kod tangan bagi huruf konsonan sebagai

  asas isyarat yang mudah.

  (BIK 2.1.2) Menggunakan kod tangan bagi huruf vokal sebagai

  asas bahasa isyarat yang mudah.

  (BIK 2.1.3) Memberi gerak balas terhadap bunyi, lagu, lakonan atau

  cerita.

  (BIK 2.1.4) Memberi gerak balas dan boleh berinteraksi secara

  memerhati dan meniru isyarat kod tangan.

  (BIK 2.1.5) Menamakan huruf dari a hingga z mengikut

  turutannya dengan menggunakan isyarat kod tangan.

  (BIK 2.1.6) Mengecam dan membezakan kod-kod isyarat huruf yang

  ditunjukkan secara rawak.

  (BIK 2.1.7) Mengeja nama sendiri dengan isyarat kod tangan.

  (BIK 2.1.8) Mengeja perkataan dengan isyarat kod tangan.

  2

 • Tunjang

  Bidang Pembelajaran

  Bahasa Malaysia

  Standard Kandungan

  Standard Pembelajaran

  (BIK 2.2)

  Menggunakan isyarat

  kod tangan untuk:

  - Bahan maujud - Gambar

  bercetak

  - Perkataan

  (BIK 2.2.1) Menamakan bahan maujud / gambar dengan isyarat

  kod tangan yang betul.

  (BIK 2.2.2) Menggunakan isyarat kod tangan bagi perkataan

  bermakna berdasarkan gambar bercetak.

  (BIK 2.2.3) Mengeja huruf dalam perkataan menggunakan isyarat

  kod tangan untuk perkataan mudah berdasarkan tema.

  (BIK 2.2.4) Berbual, bercerita dengan perkataan yang mudah

  menggunakan isyarat kod tangan, ekspresi muka dan

  gerak badan yang sesuai.

  (BIK 3):

  Pertuturan

  (BIK 3.1)

  Kemahiran Pra

  Pertuturan

  (BIK 3.1.1) Latihan Kawalan Pernafasan:

  i. Melakukan aktiviti meniup dan menyedut. ii. Mengawal pernafasan dengan betul.

  (BIK 3.1.2)Latihan pergerakan lidah dan bibir:

  i. Menyebut bunyi yang dihasilkan melalui. percantuman bibir.

  (BIK 3.1.3) Latihan menghasilkan suara dan bunyi:

  i. Bunyi vokal.

  ii. Bunyi konsonan.

  iii. Bunyi perkataan.

  3

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang

  Bidang Pembelajaran

  Bahasa Malaysia

  Standard Kandungan

  Standard Pembelajaran

  (BIK 3.2)

  Kemahiran Bertutur

  (BIK 3.2.1) Penekanan kepada:

  i. Kontak mata ii. Imitasi (ajuk)

  iii. Tumpuan

  (BIK 3.3)

  Kemahiran Mendengar

  (BIK 3.3.1) Kesedaran terhadap bunyi persekitaran

  (BIK 3.3.2) Mengenal dan bertindak balas terhadap bunyi

  Persekitaran

  (BIK 4):

  Ekpresi

  (BIK 4.1)

  Emosi, Minat, Bakat

  (BIK 4.1.1) Melahirkan emosi dan mengembangkan minat serta

  bakat.

  4

 • TUNJANG KOMUNIKASI- BAHASA MALAYSIA (BM)

  Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi, murid boleh mendengar/memahami dan menyatakan apa

  yang didengar/yang diisyaratkan, bertutur dengan sebutan atau berkomunikasi seluruh yang betul dan bahasa yang bertatasusila,

  membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan

  betul.

  Tunjang

  Bidang Pembelajaran

  Bahasa Malaysia

  Standard Kandungan

  Standard Pembelajaran

  (BM 1):

  Kemahiran

  Mendengar/

  berkomunikasi

  (BM 1.1)

  Mendengar dengan

  penuh

  perhatian/memberi

  tumpuan kepada

  bahasa isyarat

  Ucap Selamat: Selamat

  Pagi, Selamat petang

  Ucapan bertatasusila:

  terima kasih, maafkan

  saya

  (BM 1.1.1) Bertindak balas terhadap ucapan selamat yang

  bertatasusila dengan bimbingan mudah/memahami

  bahasa isyarat yang mudah.

  (BM 1.1.2) Mendengar (melihat), memahami dan bertindak balas

  terhadap arahan yang mudah.

  (BM 1.1.3) Menyedar dan memberi gerak balas terhadap

  suasana persekitaran seperti objek, perbuatan atau

  peristiwa.

  (BM 1.1.4) Memahami peraturan yang mudah.

  (BM 1.1.5) Mengecam dan membezakan pelbagai jenis bunyi

  persekitaran.

  (BM 1.1.6) Mengecam dan membezakan intonasi suara tinggi

  dengan rendah.

  (BM 1.1.7) Mendengar dan memberi gerak balas terhadap

  arahan, permintaan, perbualan, cerita, lakonan atau

  lagu.

  5

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang

  Bidang Pembelajaran

  Bahasa Malaysia

  Standard Kandungan

  Standard Pembelajaran

  (BM 1.2)

  Mendengar dan

  mengecam bunyi

  perkataan/Mengecam

  kod-kod isyarat

  perkataan

  (BM 1.2.1) Mengecam perkataan dengan bunyi suku kata awal

  yang sama

  (BM 1.2.2) Mengecam perkataan dengan bunyi awal yang

  berbeza.

  (BM 1.2.3) Mengecam bunyi suku kata akhir yang sama.

  (BM 1.2.4) Mengecam bunyi suku kata akhir yang berbeza.

  (BM 2):

  Kemahiran Bertutur/

  Kemahiran

  Berkomunikasi

  (BM 2.1)

  Berinteraksi dengan

  mesra.

  (BM 2.1.1) Berbual dengan sebutan yang betul. Berkomunikasi

  dalam kod isyarat yang betul.

  (BM 2.1.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan

  bimbingan

  i. Mengikut giliran. ii. Mengikut situasi.

  iii. Mengikut peringkat umur.

  (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan

  sebutan yang betul.

  i. Memperbanyakkan penggunaan kosa kata semasa berkomunikasi dalam isyarat kod tangan

  (BM 2.1.4) Menyatakan permintaan dengan sopan

  (BM 2.1.5) Memberikan arahan kepada rakan secara

  bertatasusila.

  6

 • Tunjang

  Bidang Pembelajaran

  Bahasa Malaysia

  Standard Kandungan

  Standard Pembelajaran

  (BM 2.2)

  Merangsang pertuturan

  melalui soal jawab

  dengan menggunakan

  komunikasi seluruh.

  (BM 2.2.1) Mengulangi semula soalan rangsangan daripada guru

  dengan menggunakan sebutan/ komunikasi seluruh

  yang betul.

  (BM 2.2.2) Bersoal jawab tentang tema, minat dan situasi

  semasa.

  (BM 2.2.3) Bersoal jawab secara spontan.

  (BM 2.2.4) Menjawab soalan dengan tepat.

  (BM 2.2.5) Bersoal jawab secara bersopan.

  (BM 2.2.6) Menjawab soalan secara kreatif.

  (BM 2.3)

  Melafazkan puisi

  dengan intonasi yang

  betul dengan

  komunikasi seluruh

  yang betul.

  (BM2.3.1) Melafazkan pantun dengan berirama.

  (BM2.3.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul

  berkomunikasi seluruh:

  i. Pantun dua kerat ii. Pantun empat kerat

  (BM 2.3.3) Melafazkan/Berkomunikasi seluruh sajak

  mudah/ringkas.

  (BM 2.4)

  Menceritakan apa yang

  didengar (dilihat)

  semula / komunikasi

  seluruh

  (BM 2.4.1) Bercerita berdasarkan situasi yang sebenar dengan

  menggunakan kod isyarat yang betul

  (BM 2.4.2) Menceritakan semula apa yang didengar/ dilihat

  dengan menggunakan kod isyarat yang betul.

  7

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang

  Bidang Pembelajaran

  Bahasa Malaysia

  Standard Kandungan

  Standard Pembelajaran

  (BM 2.5)

  Melakonkan watak-

  watak atau main

  peranan mengikut

  situasi.

  (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi menggunakan bahasa

  yang sesuai untuk menghidupkan watak tersebut..

  (BM 3):

  Kemahiran Membaca

  (BM 3.1)

  Mengenal bentuk huruf

  dan menyatakan kod

  isyarat huruf

  (BM 3.1.1) Mengecam dan menyebut huruf (kod isyarat)

  mengikut turutan.

  (BM 3.1.2) Mengaitkan bentuk huruf dengan objek di

  persekitaran. (Contoh: bentuk "O" dengan bola,

  bentuk "Z" dengan anak tangga)

  (BM 3.1.3) Menyebut huruf (kod isyarat) mengikut turutan dan

  secara rawak.

  (BM 3.1.4) Mengenal dan membezakan bentuk huruf kecil dan

  huruf besar.

  (BM 3.1.5) Memadankan huruf kecil dan huruf besar.

  (BM 3.2)

  Mengenal huruf vokal.

  (BM 3.2.1) Menyebut huruf vokal.

  (BM 3.2.2) Membunyikan huruf vokal.

  (BM 3.2.3) Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat dalam

  perkataan.

  (BM 3.3)

  Mengenal huruf

  konsonan.

  (BM 3.3.1) Menyebut huruf konsonan.

  (BM 3.3.2) Membunyikan huruf konsonan dengan menggunakan

  komunikasi seluruh.

  8

 • Tunjang

  Bidang Pembelajaran

  Bahasa Malaysia

  Standard Kandungan

  Standard Pembelajaran

  (BM 3.3.3) Mengecam dan menyebut huruf konsonan dengan

  menggunakan komunikasi seluruh.

  (BM 3.3.4) Mengecam dan menyebut huruf konsonan di awal

  perkataan yang ditunjukkan dengan menggunakan

  komunikasi seluruh. Contoh : kaki = k

  (BM 3.4)

  Membina dan

  membaca

  sukukata/dengan

  menggunakan

  komunikasi seluruh

  (BM 3.4.1) Membunyikan sukukata hasil gabungan huruf

  konsonan dan huruf vokal (KV) dengan cara gerakan

  bibir.

  (BM 3.4.2) Mencantumkan dua sukukata (KV+KV) dalam satu

  perkataan.

  (BM 3.4.3) Membunyikan sukukata terbuka (VKV) dengan cara

  gerakan bibir.

  (BM 3.4.4) Membunyikan sukukata tertutup (KVK) dengan cara

  gerakan bibir.

  (BM 3.4.5) Membaca tiga suku kata terdiri daripada

  (KV+KV+KV) dengan cara gerakan bibir.

  (BM 3.5)

  Membaca perkataan.

  (BM 3.5.1) Membunyikan dua sukukata (KV+KV) untuk

  menjadi perkataan.

  (BM 3.5.2) Membunyikana perkataan( KVK) dengan cara

  membaca gerak bibir. Contoh : Pin

  9

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang

  Bidang Pembelajaran

  Bahasa Malaysia

  Standard Kandungan

  Standard Pembelajaran

  (BM 3.5.3) Membunyikan dua suku kata (V+KV) untuk

  membentuk perkataan. Contoh : ibu.

  (BM 3.5.4) Membunyikan dua sukukata (V+KVK)untuk menjadi

  perkataan.Contoh: Emak

  (BM 3.5.5) Membunyikan dua sukukata KV +KVK untuk

  membentuk perkataan. Contoh : Kakak.

  (BM 3.5.6) Membunyikan dua sukukata KVK + KV untuk

  menjadi perkataan. Contoh: Jambu.

  (BM 3.5.7) Membunyikan dua suku kata KVK+KVK untuk

  membentuk perkataan. Contoh : Sampan.

  (BM 3.5.8) Membunyikan dua sukukata (KV+VK) untuk

  menjadi perkataan. Contoh: maaf, buah

  (BM 3.5.9) Membunyikan dua suku kata VK+KV untuk

  membentuk perkataan. Contoh: Unta

  (BM 3.5.10) Membaca perkataan daripada dua sukukata

  (KV+KV). Contoh: Buku, Bola

  (BM 3.6) Membaca

  frasa

  (BM 3.6.1) Membaca frasa yang terdiri daripada dua parkataan

  (KV+KV)+(KV+KV)

  Contoh: gigi saya, baju baru, jalan raya

  (BM 3.7)

  Membaca ayat tunggal

  (BM 3.7.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan

  bimbingan (KV+KV). Contoh: Buku saya.

  10

 • Tunjang

  Bidang Pembelajaran

  Bahasa Malaysia

  Standard Kandungan

  Standard Pembelajaran

  yang mudah. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah yang terdiri

  daripada perkataan VKV. Contoh: Ini ubi.

  (BM 3.8)

  Membaca ayat dalam

  konteks.

  (BM 3.8.1) Mengenal tanda baca( koma,noktah, tanda soal, tanda

  seru) di dalam ayat atau perenggan.

  (BM 3.8.2) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi

  yang betul dengan menggunakan komunikasi seluruh

  (membaca gerakan bibir dan kod isyarat)

  (BM 3.9)

  Memahami bahan yang

  dibaca.(Bahan

  bacaan:buku cerita,

  risalah, majalah,

  suratkhabar,gambar)

  (BM 3.9.1) Menceritakan semula bahan yang dibaca secara

  lukisan atau secara lisan dengan bimbingan (isyarat

  kod tangan).

  (BM 3.9.2) Menjawab soalan secara lisan berdasarkan bahan

  yang telah dibaca (isyarat kod tangan).

  (BM 3.10)

  Mengetahui cara

  membaca buku yang

  betul (prabaca)

  (BM 3.10.1) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang

  betul dengan bimbingan.

  (BM 3.10.2) Membaca nama judul buku, pengarang dan

  penerbit serta bilangan muka surat

  (BM 3.10.3) Memegang buku dengan cara dan jarak yang betul.

  (BM 3.10.4) Menyatakan cara menjaga buku dengan betul.

  (BM 3.11)

  Mengamalkan tabiat

  membaca.

  (BM 3.11.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai

  dengan peringkat umur dengan bimbingan guru.

  11

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang

  Bidang Pembelajaran

  Bahasa Malaysia

  Standard Kandungan

  Standard Pembelajaran

  (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai

  daripada pelbagai tema.

  (BM 3.11.3) Menceritakan bahan yang dibaca melalui pelbagai

  cara seperti lakonan, main peranan dan nyanyian.

  (BM 4) Kemahiran Menulis

  (BM 4.1)

  Pratulis

  * Nota: Pastikan

  aktiviti koordinasi

  mata-tangan kemahiran

  motor halus yang

  terdapat di Tunjang

  Fizikal dan Estetika

  telah dilaksanakan.

  (BM 4.1.1) Melakukan aktiviti pergerakan tangan dan jari seperti

  membuka dan menggenggam tapak tangan.

  (BM 4.1.2) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk

  menconteng/ mewarna.

  (BM 4.1.3) Mengkordinasikan pergerakan mata-tangan melalui

  lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas.

  (BM 4.1.7) Melakukan pergerakan mata-tangan mengikut arah

  yang betul.

  (BM 4.2)

  Menguasai kemahiran

  menulis.

  (BM 4.2.1 ) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul

  seperti garis putus-putus.

  (BM 4.2.2 ) Menulis huruf besar dan kecil dengan cara yang

  betul dengan bimbingan.

  (BM 4.2.3 ) Menulis huruf kecil dan besar dengan cara yang

  betul tanpa bimbingan.

  (BM 4.2.4 ) Menyalin perkataan.

  (BM 4.2.5) Menyalin rangkai kata dan ayat yang mudah.

  12

 • TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI)

  Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi, murid boleh mendengar dan menyatakan apa yang didengar,

  bertutur dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila, membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat

  perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul.

  Tunjang Bidang Pembelajaran

  Bahasa Inggeris

  Content Standard Learning Standards

  (BI. 1)

  Listening Skills (See)

  (BI 1.1) Listen to and

  discriminate sounds

  (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them

  (BI 1.2) Listen to (sign)

  and understand

  meanings of simple

  words.

  (BI 1.2.1) Listen to (see) and respond to (sign) simple greetings

  (BI 1.2.2) Listen to and repeat (sign) greetings

  (BI 1.2.3) Listen to and respond (sign) to simple greetings with

  guidance

  (BI 1.2.4) Listen to words (look at sign) and identify objects names

  in the classroom (to present in picture or real objects).

  (BI 1.2.5) Listen to words said aloud and identify objects names in

  the environment (sign)

  (BI 1.2.6) Listen to words said aloud and match with related pictures.

  ( BI 1.3 ) Acquire and

  use simple phrases and

  statements

  ( BI 1.3.1) Talk (sign) about familiar things and experiences,

  favourite things and activities with guidance

  ( BI 1.3.2 ) Talk (sign) about the natural environment with guidance

  13

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang Bidang Pembelajaran

  Bahasa Inggeris

  Content Standard Learning Standards

  ( BI 1.4 ) Listen to

  (sign) and follow simple

  instructions.

  (BI 1.4.1) Listen to (sign) and carry out simple instructions with

  guidance.

  ( BI 1.4.2 )Listen to (sign) and follow instructions.

  ( BI 1.4.3 ) Listen to (sign) and perform actions based on instructions

  in activities/ games.

  (BI 1.5) Listen to and

  enjoy nursery, rhymes,

  action songs, poems and

  story

  (BI 1.3.1) Listen to (sign) and respond to simple songs, poems,

  verses, rhymes and stories.

  (BI 1.3.2) Listen to songs, poems, verses, rhymes, stories (sign) and

  perform actions according to the meaning.

  (BI 1.6) Listen to words

  (sign) and recognize

  similarities in the

  sounds of language.

  (BI 1.4.1) Identify words with the same beginning sounds.

  (BI 1.4.2) Listen and identify same ending sounds in words.

  (BI 1.7) Listen to words

  (sign) and discriminate

  differences in the

  sounds of the language.

  (BI 1.7.1) Discriminate words with different beginning.

  (BI 1.7.2) Discriminate words with different ending sounds.

  (BI 2) Speaking skills (Signing) (BI 2.1) To

  communicate with

  peers, teachers and

  other adults socially by

  sign language.

  (BI 2.1.1) Use body language such as gesture, eye contact and facial

  expression with appropriate language responses.

  (BI 2.1.2) Carry out simple functions of language with sign.

  Example: to greet (good morning), to thank (thank you).

  14

 • Tunjang Bidang Pembelajaran

  Bahasa Inggeris

  Content Standard Learning Standards

  (BI 2.1.3) Carry out simple functions of language with sign.

  Example : to ask wh questions (Who, When, Where, Why, What, How)

  (BI 2.1.4) Carry out simple conversations with appropriate sign

  language.

  (BI 2.1.5)To Convey or deliver a message accurately by sign

  language.

  (BI 2.2) Apply simple

  words (Talk / sign)

  (BI 2.2.1) Name parts of the body.

  (BI 2.2.2) Name members of the family.

  (BI 2.2.3) Name things in the environment.

  (BI 2.2.4) Name things in the environment which related to the

  theme of the month.

  (BI 2.2.5) Name things in familiar stories, poems and songs.

  (BI 2.3) Apply simple

  statements.

  (BI 2.3.1) Talk about favourite things and activities.

  (BI 2.3.2) Talk about familiar experiences, favourite things and

  activities.

  (BI 2.3.3) Talk about the weather, surrounding, environment.

  (BI 2.3.5) Say out repeated sentences in stories.

  15

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang Bidang Pembelajaran

  Bahasa Inggeris

  Content Standard Learning Standards

  (BI 2.4) Ask simple

  questions.

  (BI 2.4.1) Ask others about favourite things and activities.

  (BI 2.4.2) Ask simple questions based on observations.

  (BI 2.4.3) Ask questions based on stories.

  (BI 2.5) Sing song and

  recite rhymes and

  poems.

  (BI 2.5.1) Sing song and perform appropriate actions.

  (BI 2.5.2) Sing songs and perform appropriate actions according to

  the meaning.

  (BI 2.5.3) Recite simple rhymes and poems with sign language.

  (BI 2.6) Tell simple

  stories.

  (BI 2.6.1) Tell simple stories about familiar things.

  (BI 2.6.2) Tell a story about a familiar story book.

  (BI 2.6.3) Retell stories using visual props such as puppets or

  figurines.

  (BI 2.7) Dramatize

  familiar situations and

  stories.

  (BI 2.7.1)Role play in familiar daily situations

  (BI 2.7.2) Dramatise familiar stories.

  (BI 3.2) Read simple

  words with sign.

  (BI 3.2.1) Hear and say (sign) the initial letter in words.

  (BI 3.2.2) Recognise and sound (sign) simple words.

  16

 • Tunjang Bidang Pembelajaran

  Bahasa Inggeris

  Content Standard Learning Standards

  (BI 3.2.3) Point to letters and words on labels and read (sign) them.

  (BI 3.2.4) Recognise some familiar words in the environment.

  (BI 3.3) Read simple

  phrases by sign

  language.

  (BI 3.3.1) Read and understand simple phrases with guidance.

  (BI 3.3.2) Read a range of simple phrases/ short sentences

  independently.

  (BI 3.4) Knowledge of

  print and ethics in

  reading.

  (BI 3.4.1) Read (sign) print moving from left to right and top to

  bottom.

  (BI 3.4.2) Handle books carefully.

  (BI 3.4.3) Recognise the features of a book

  (BI 3.4.4) Recognise that print convey meanings.

  (BI 3.5) Develop

  interest in reading.

  (BI 3.5.1) Show interest in illustrations and print in books and print

  in the environment.

  (BI 3.5.2) Talk about books being read with guidance.

  (BI 3.5.3) Talk about books being read independently.

  (BI 3.5.4) Read different texts: pictures, charts, picture dictionary,

  cooking recipes, comics, series of fable with illustration

  and others.

  (BI 4) Writing skills (BI 4.1) Pre-writing

  skills.

  (BI 4.1.1) Engage in activities requiring hand-eye coordination.

  (BI 4.1.2) Draw lines, circles and patterns using gross motor and

  fine motor movements.

  17

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang Bidang Pembelajaran

  Bahasa Inggeris

  Content Standard Learning Standards

  (BI 4.2) Writing Skills.

  (BI 4.2.1) Form recognizable letters.

  (BI 4.2.2) Write simple words.

  (BI 4.2.3) Write simple sentences.

  18

 • TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN ISLAM (PI)

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Pendidikan Islam

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (PI 1.0) Aqidah

  (PI 1.1.)Mengetahui Rukun Iman

  Menyebut -

  melafazkan/mengucapkan/

  memperkatakan secara lisan

  dengan bimbingan dengan kod

  tangan

  Menyatakan -

  menyebut/melafaz/menyenarai/

  menerang/menjelas/menunjuk/

  memberitahu/memaklum secara

  rawak atau mengikut urutan

  dengan kod tangan

  (PI 1.1.1) Menyebut dan menyatakan enam Rukun Iman dengan

  bimbingan

  - beriman kepada Allah

  - beriman kepada malaikat - beriman kepada kitab - beriman kepada rasul - beriman kepada hari Akhirat - beriman kepada Qada dan Qadar

  (PI 1.2) Beriman kepada Allah

  Mengetahui tahu setelah melihat Tanda-tanda atau buktinya,

  mengerti, memahami, menginsafi,

  mendapati, menghayati

  Bab agama adalah satu kelainan

  (PI 1.2.1) Menyebutkan dan menyatakan sifat wajib Allah:

  a) Wujud (Ada), b) Basar (Melihat), c) Sama (Mendengar) d) Qudrat (Kuasa)

  (PI 1.2.2) Menyebut dan menyatakan nama-nama Allah (Asmaul Husna)

  a. pengasih dan penyayang b. pengampun c. berkuasa d. adil e. bijaksana

  19

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Pendidikan Islam

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (PI 2.0) Ibadah (PI 2.1) Mengetahui Rukun Islam

  (PI 2.1.1) Menyebut dan menyatakan lima rukun Islam:

  - mengucap dua kalimah syahadah - solat lima waktu - mengeluarkan zakat - berpuasa di bulan Ramadhan

  - mengerjakan ibadah haji

  (PI 2.2) Melafazkan kalimah

  Syahadah dengan kod tangan.

  (PI 2.2.1) Menyebut Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya

  (PI 2.3) Berwuduk

  Tertib - melakukan sesuatu

  mengikut urutan

  (PI 2.3.1) Mengenal anggota wuduk

  (PI 2.3.2) Menunjukkan had anggota wuduk

  (PI 2.3.3) Melakukan wuduk dengan betul mengikut tertib.

  (PI 2.4) Mendirikan solat (PI 2.4.1) Menyatakan nama solat.

  (PI 2.4.2) Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.

  (PI 2.4.3) Menyatakan nama dan waktu solat. (pagi, tengahari, petang,

  malam)

  (PI 2.4.4) Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib.

  (PI 2.5) Bersuci dari najis

  (PI 2.5.1) Menyebut dan menyatakan cara bersuci daripada hadas:

  - buang air kecil

  - buang air besar

  20

 • Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Pendidikan Islam

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (PI 2.5.1) Menyebut dan menyatakan cara menjaga kebersihan :

  - tubuh badan

  - pakaian.

  - tempat solat

  (PI 3.0) Sirah (PI 3.1) Mengetahui Sirah

  Rasullullah S.A.W.

  (PI 3.1.1) Menyebut nama Rasullullah S.A.W.

  (PI 3.1.2) Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat

  - ibu (Aminah)

  - bapa (Abdullah)

  - datuk (Abdul Muttalib)

  - bapa saudara (Abu Talib)

  (PI 3.1.3) Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.A.W dengan

  kod tangan.

  (PI 4.0) Akhlak (PI 4.1) Mencontohi akhlak

  Rasullullah S.A.W.

  (PI 4.1.1) Menyebut akhlak Rasullullah S.A.W.

  - Sabar

  - Bercakap benar

  - Rajin

  (PI 4.1.2) Mencontohi akhlak Rasullullah S.A.W.

  a. Amanah b. Siddiq (bercakap benar) c. Fatonah (bijaksana)

  (PI 4.2) Melakukan amalan

  seharian mengikut adab :

  (PI 4.2.1) Melafazkan

  - Basmalah

  - Hamdalah

  21

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Pendidikan Islam

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (PI 4.2.2) Melafazkan doa

  - penerang hati

  - menaiki kenderaan

  (PI 4.2.3) Menyatakan adab :

  - sebelum makan/minum

  - semasa makan/minum

  - selepas makan/minum

  (PI 4.2.4) Melafazkan doa sebelum dan selepas makan dengan kod

  tangan.

  (PI 4.2.5) Membezakan makanan :

  - halal dan haram

  - baik dan berkhasiat (thoyyiban)

  (PI 4.2.6) Menyatakan adab :

  - masuk tandas

  - keluar tandas

  (PI 4.2.7) Melafazkan doa masuk dan keluar tandas dengan kod tangan.

  (PI 4.2.8) Menyatakan adab menghormati -

  - ibu bapa

  - ahli keluarga

  - guru

  - rakan sebaya

  22

 • Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Pendidikan Islam

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (PI 5.0)

  Asas Bahasa Al

  Quran dan Tulisan

  Jawi

  (PI 5.1) Mengenal bahasa Al-

  Quran

  Mengenal pasti mengenal dan mengecam

  (PI 5.1.1) Menyebut huruf hijaiyah dengan kod tangan

  (PI 5.1.2) Mengenal bentuk huruf hijaiyah

  (PI 5.1.3) Mengenal pasti tanda bacaan dengan kod tangan

  - baris atas (fathah)

  - baris bawah (Kasrah)

  - baris hadapan (Dhommah)

  (PI 5.2) Mengenal huruf jawi (PI 5.2.1) Menyebut huruf-huruf jawi dengan kod tangan

  (PI 5.2.2) Mengenal bentuk huruf jawi dengan kod tangan

  (PI 5.2.3) Mengecam huruf jawi

  (PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf

  vokal Alif, wau dan ya

  (PI 5.3) Membaca beberapa surah

  dari juzu Amma dengan kod tangan

  (PI 5.3.1) Membaca surah Al- Quran :

  - Al Fatehah

  - Al Ikhlas

  23

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  TUNJANG KURIKULUM : KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN MORAL (PM)

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Pendidikan Moral

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (PM1.0)

  Kepercayaan

  kepada Tuhan

  (PM 1.1)

  Mengetahui Tuhan pencipta alam.

  (PM 1.1.1) Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan.

  (PM 1.1.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia.

  (PM 1.1.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam.

  (PM 2.0)

  Kerajinan

  (PM 2.1) Bersikap rajin dalam

  kehidupan

  (PM 2.1.1) Menunjukan sifat rajin dalam pengurusan diri.

  (PM 2.1.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan

  menjalankan tugasan.

  (PM3.0)

  Kasih Sayang

  (PM 3.1) Membina kasih sayang

  (PM 3.1.1) Bercerita tentang orang yang disayangi dengan kod tangan.

  (PM 3.1.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga dengan kod tangan.

  (PM 3.1.3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri,

  keluarga dan orang di sekelilingnya.

  (PM 3.1.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga

  (PM 3.1.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.

  (PM 3.1.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri

  sendiri, keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan

  dan bukan lisan.

  (PM 3.1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat.

  (PM4.0)

  Kejujuran

  (PM 4.1) Membina kejujuran

  (PM 4.1.1) Mengenal sikap jujur melalui simulasi dan cerita.

  (PM 4.1.2) Memohon maaf apabila melakukan kesalahan.

  (PM 4.1.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang

  didengar.

  (PM 4.1.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan

  (PM 4.1.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga, rakan

  dan guru.

  (PM5.0)

  Berdikari

  (PM 5.1) Mengamalkan sikap

  berdikari

  (PM 5.1.1) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan.

  (PM 5.1.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.

  24

 • Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Pendidikan Moral

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (PM6.0)

  Keberanian

  (PM 6.1) Membina semangat

  keberanian

  (PM 6.2) Yakin terhadap

  (PM 6.3) Kebolehan sendiri

  (PM 6.1.1) Berani mencuba sesuatu tugasan yang baru.

  (PM 6.1.2) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang

  mudah.

  (PM 6.1.3) Berani melibatkan diri dalam sebarang aktiviti.

  (PM7.0)

  Baik hati

  (PM 7.1) Membina sikap baik

  hati.

  (PM 7.1.1) Memberi bantuan kepada ahli keluarga dan warga sekolah.

  (PM 7.1.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga, warga sekolah dan

  orang lain.

  (PM8.0)

  Berdisiplin

  (PM 8.1) Memupuk sikap

  berdisiplin

  (PM 8.1.1) Mematuhi arahan guru.

  (PM 8.1.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah.

  (PM 8.1.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan.

  (PM 8.1.4)Mematuhi peraturan kelas.

  (PM9.0)

  Berterima Kasih

  (PM 9.1) Membina sikap

  berterima kasih.

  (PM 9.1.1) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan

  atas sesuatu bantuan, penghargaan dan sumbangan yang

  diterima.

  (PM10.0)

  Tolerensi

  (PM 10.1) Membina sikap sabar (PM 10.1.1) Bersedia menunggu giliran.

  (PM 10.2) Bertolak ansur dengan

  rakan sebaya

  (PM 10.2.1) Saling berkongsi dalam menggunakan barang dan peralatan

  di dalam kelas.

  (PM 10.2.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam

  situasi tertentu.

  (PM 10.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur setelah manjalankan

  aktiviti kumpulan.

  25

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Pendidikan Moral

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (PM 11.0)

  Keadilan

  (PM 11.1) Berlaku adil (PM 11.1.1) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti

  permainan.

  (PM 12.0 )

  Hormat

  (PM 12.1) Hormat dan taat

  kepada anggota keluarga.

  (PM 12.1.1) Menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.

  (PM 12.1.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli

  keluarga.

  (PM 12.1.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli

  keluarga.

  (PM 12.2) Hormat menghormati (PM 12.2.1) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa, rakan dan

  masyarakat setempat.

  .(PM 122.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan

  situasi dan masa.

  (PM13.0)

  Bertanggungjawab

  (PM 13.1) Bertanggungjawab

  terhadap diri dan persekitaran

  kelas

  (PM 13.1.1) Menjaga kebersihan dan keselamatan harta benda sendiri

  dan kelas prasekolah.

  (PM 13.1.2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid.

  (PM14.0)

  Kerjasama

  (PM 14.1) Mengamalkan

  semangat kerjasama

  (PM 14.1.1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan .

  (PM 14.1.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan.

  (PM 14.1.3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.

  (PM 14.1.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara

  kumpulan.

  (PM 14.1.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan, jiran

  dan masyarakat setempat.

  (PM15.0)

  Hemah tinggi

  (PM15.1) Beradab sopan dalam

  pergaulan seharian.

  (PM 15.1.1) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan

  seharian.

  (PM 15.1.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan.

  (PM 15.1.3) Menyatakan cara-cara bertingkahlaku sopan.

  (PM16.0)

  Kesederhanaan

  (16.1) Mengamalkan sikap

  berjimat cermat.

  (PM 16.1.1) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan

  barang keperluan.

  26

 • TUNJANG KEMANUSIAAN (KM)

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Kemanusiaan

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (KM 1.0)

  Persekitaran dan

  Keindahan Alam

  (KM 1.1) Mengenal keindahan

  alam.

  (KM 1.1.1) Mengenal dan menghargai alam sekitar.

  (KM 1.1.2) Melahirkan perasaan diri terhadap unsur-unsur keindahan

  alam secara lisan dan perlakuan.

  (KM 1.1.3) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam sekitar.

  (KM 1.1.4) Mengenal dan mengecam keadaan alam dengan

  menggunakan deria.

  (KM 1.1.5) Menunjukkan rasa ingin tahu mengenai perubahan yang

  sentiasa berlaku di persekitaran.

  (KM 1.1.6) Bercerita dan menghasilkan pelbagai kegunaan bahan di

  persekitaran.

  (KM 2.0) Warisan

  budaya

  (KM 2.1) Menyambut perayaan

  mesyarakat Malaysia

  (KM 2.1.1) Melibatkan diri dalam menyambut perayaan masyarakat

  Malaysia bagi mengenal pelbagai budaya.

  (KM 2.2) Mengenal pakaian

  tradisional masyarakat

  Malaysia

  (KM 2.2.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia.

  (KM 2.3) Menghayati lagu dan

  muzik masyarakat

  Malaysia.

  (KM 2.3.1) Menyanyikan lagu masyarakat Malaysia.

  (KM 2.3.3) Mengenalpasti alat muzik tradisional.

  (KM 2.3.2) Melibatkan diri dalam tarian masyarakat Malaysia.

  27

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Kemanusiaan

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (KM 2.4) Mengenal permainan

  tradisional

  (KM 2.4.1) Mengenali dan bermain permainan tradisional masyarakat

  Malaysia.

  (KM 2.5) Mengenali kraf dan

  peralatan tradisional.

  (KM 2.5.1) Mengenalpasti pelbagai jenis kraftangan dan peralatan

  berunsur budaya masyarakat Malaysia.

  (KM 2.6) Makanan (KM 2.6.1) Mengenali jenis makanan tradisional masyarakat Malaysia.

  (KM 3.0) Nilai

  Berkaitan dengan

  Diri dan Negara

  (KM 3.1) Cintakan negara (KM 3.1.1) Mengenal dan menghormati bendera.

  (KM 3.1.2) Menghormati gurubesar, guru, PPM dan ketua kelas.

  (KM 3.1.3) Menghormati dan mengenali pemimpin.

  (KM 3.1.4) Menunjukkan cara menghormati raja dan pemimpin negara.

  (KM 3.2) Patuh kepada peraturan

  dan undang-undang

  (KM 3.2.1) Mengecam simbol dan peraturan undang-undang seperti

  peraturan jalanraya, tandas awam dan pembuangan sampah.

  (KM 3.2.2) Menyatakan cara mematuhi peraturan dan undang-ungang

  sekolah dan jalanraya.

  (KM 3.3) Cintakan negara (KM 3.3.1) Mengenal lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri.

  (KM 3.3.2) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia.

  (KM 3.3.3) Mengenal dan menghormati bendera Malaysia dan bendera

  negeri.

  (KM 3.3.4) Menyatakan negeri-negeri di Malaysia.

  (KM 3.3.5) Menyatakan keistimewaan yang terdapat di negara

  Malaysia:

  28

 • Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Kemanusiaan

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  a. Mercu tanda kejayaan negara Malaysia. b. Tempat dan bangunan bersejarah. c. Pusat pelancongan d. Hasil negara e. Tokoh-tokoh negara

  (KM 3.4) Mengekalkan keamanan

  dan perpaduan

  (KM 3.4.1) Menyebut nama pelbagai kaum di Malaysia.

  (KM 3.4.2) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan hari kebesaran

  kaum di Malaysia.

  (4.0) Semangat

  bermasyarakat

  (KM 4.1) Mengamalkan semangat

  bermasyarakat

  (KM 4.1.1) Menyatakan faedah berkawan.

  (KM 4.1.2) Bergaul mesra dan tolong menolong.

  (KM 4.1.3) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan, jiran

  dan masyarakat setempat.

  (KM 5.0) Nilai

  Berkaitan Diri

  dengan Alam

  Sekitar

  (KM 5.1) Menjaga kebersihan dan

  keindahan persekitaran

  (KM 5.1.1) Menjaga kebersihan dan keceriaan dalam bilik darjah dan

  persekitaran.

  (KM 51.2) Menjaga kebersihan dan keceriaan dalam bilik darjah dan

  . persekitaran.

  (KM 5.1.3) Menyatakan kesan pencemaran terhadap alam sekitar.

  (KM 5.1.4) Menyatakan kepentingan kitar semula.

  29

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  TUNJANG KURIKULUM: LITERASI SAINS DAN TEKNOLOGI (LST)

  Rumusan Standard Pembelajaran Literasi Sains dan Teknologi:

  Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Literasi Sains dan Teknologi, murid boleh menjalankan penyiasatan

  dengan bimbingan, mempraktiskan kemahiran proses sains asas, mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah,

  mempertingkatkan sikap ingin tahu.

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Literasi Sains dan

  Teknologi

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (LST 1.0)

  Sains sebagai satu

  inkuiri

  (LST 1.1) Mempamerkan sikap

  saintifik

  (LST 1.1.1) Menunjukkan sikap saintifik iaitu sistematik, bekerjasama

  dan bertanggungjawab.

  (LST 2.0)

  Kemahiran

  Saintifik

  (LST 2.1) Membuat pemerhatian,

  perbandingan dan membezakan

  (LST 2.1.1) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti

  warna asas

  (LST 2.1.2) Memerhati warna-warna di persekitaran sekokah dan

  mengenalpasti warna sekunder

  (LST 2.1.3) Menamakan (menggunakan komunikasi seluruh) warna

  (LST 2.1.4) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di

  persekitaran

  (LST 2.1.5) Menamakan (menggunakan komunikasi seluruh) bentuk-

  bentuk di persekitaran

  (LST 2.1.6) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan

  (LST 2.1.7) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk tulisan

  yang mudah dengan bimbingan

  30

 • Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Literasi Sains dan

  Teknologi

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (LST 3.0)

  Pengelasan

  (LST 3.1) Mengelaskan Objek (LST 3.1.1) Mengelaskan objek mengikut satu ciri - ciri, saiz, bentuk

  dan warna

  (LST 3.1.2) Mengelaskan makanan mengikut rasa.

  (LST 3.1.3) Mengelaskan objek mengikut bau

  (LST 3.1.4) Mengelaskan objek mengikut dua ciri:

  a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk c. Warna dan saiz

  (LST 3.1.5)Mengelas objek mengikut tiga ciri: warna, saiz, dan bentuk.

  (LST 3.1.6) Mengelaskan objek mengikut kesamaan.

  Menyatakan sebab setiap pengelasan dibuat.

  (LST 4.0) Seriasi

  (LST 4.1) Menyusun Objek

  Mengikut Seriasi

  (LST 4.1.1) Menyusun objek mengikut seriasi: saiz, panjang, tinggi.

  (LST 4.1.2) Menunjukkan kod tangan saiz, panjang, tinggi

  (LST 5.0)

  Padanan satu:

  satu

  (LST 4.1) Memadankan objek 1:1 (LST 5.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama

  (LST 5.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama

  (LST 5.1.3 ) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai

  bilangan ;

  a. sama b. tidak sama

  31

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Literasi Sains dan

  Teknologi

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (LST 6.0) Konsep

  Nombor

  (LST 6.1) Mengetahui konsep

  nombor 1-10

  (LST 6.1.1) Membilang (menggunakan kod tangan) objek 1-10

  (LST 6.1.2) Memadankan simbol 1-10 dengan objek.

  (LST 6.1.3) Memadan bilangan objek dengan simbol nombor 1-10.

  (LST 6.1.4) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1

  (LST 6.1.5) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul.

  (LST 6.2) Mengetahui konsep dan

  nilai sifar

  (LST 6.2.1) Menyatakan nilai nombor sifar.

  (LST 6.3) Mengetahui konsep

  nombor 10-20

  (LST 6.3.1) Menyatakan dalam siri 10-11... dan seterusnya adalah

  terdiri daripada 10+1, 12 adalah 10+2. dan seterusnya

  sehingga 20.

  (LST 6.3.2) Membilang nombor 10-20

  (LST 6.3.3) Menulis nombor 10-20

  (LST 6.4) Mengetahui konsep siri

  20, 30, 40 dan 50.

  (LST 6.4.1) Membina siri 20 dan membilang 20-30.

  (LST 6.4.2) Membina siri 30 dan membilang 30-40.

  (LST 6.4.3) Membina siri 40 dan membilang 40-50.

  (LST 7.0)

  Operasi Nombor

  (LST 7.1) Operasi Tambah (LST 7.1.1) Menggunakan operasi tambah dalam bahasa seharian.

  (LST 7.1.2) Menambah dua himpunan objek yang disatukan dan

  menyatakan hasil tambah dengan membilang semua objek.

  32

 • Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Literasi Sains dan

  Teknologi

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (LST 7.1.3) Menambah dua himpunan objek yang disatukan dan

  menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari

  suatu nombor sehingga nilai 10.

  (LST 7.1.4) Menyatakan ( Menggunakan Kod Tangan) ayat matematik

  operasi tambah.

  (LST 7.1.5) Menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=)

  dalam ayat matematik.

  (LST 7.2) Operasi Tolak

  (LST 7.2.1) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi

  tolak

  (LST 7.2.2) Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki.

  (LST 7.2.3) Menyatakan (Menggunakan Kod Tangan) ayat matematik

  operasi tolak.

  (LST 7.2.4) Menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=) dalam

  ayat matematik.

  (LST 8.0) Nilai

  matawang

  (LTS 8.1) Memperkenalkan nilai

  matawang

  (LTS 8.1.1) Mengenal nilai matawang : 5 sen, 10sen, 20 sen, 50 sen,

  RM 1, RM 5 , RM 10

  (LTS 8.1.2 ) Menyusun nilai matawang

  (LTS 8.1.3) Meneroka konsep matawang melalui aktiviti ;

  - Jual beli / Simulasi - Menabung

  33

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Literasi Sains dan

  Teknologi

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (LST 9.0)

  Pengukuran

  (LST 9.1) Membuat pengukuran

  a. panjang b. berat c. tebal d. jisim

  ( LST 9.1.1) Membandingkan berat, panjang dan tebal objek

  (LST 9.1.2) Mengukur dan merekod objek mengikut: panjang, tinggi,

  berat dan isipadu

  (LST 10.0)

  Ramalan

  (LST 10.1) Membuat ramalan (LST 10.1.1) Membuat ramalan tentang cuaca ( contoh ; bila awan

  mendung, hari akan hujan )

  (LST 10.1.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku selepas

  memerhati sesuatu percubaan

  contoh aktiviti : a. Objek mana yang akan timbul dan tenggelam

  b. Bola mana yang akan menurun cerun lebih cepat

  (LST 11.0)

  Konsep Masa

  (LST 11.1) Memahami masa (LST 11.1.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa.

  (LST 11.1.2) Menyatakan ( menggunakan kod tangan ) waktu untuk

  menjalankan sesuatu aktiviti (contoh ; Pukul 7.00 pagi ;

  Sarapan, 8.00 pagi ; Ke sekolah ........)

  (LST 11.1.3) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam

  dan sedang berlaku pada hari ini.

  (LST 11.1.4) Menyatakan nama hari dan bulan.

  (LST 12.0)

  Konsep Ruang

  (LST 12.1) Mengetahui kedudukan

  objek dalam ruang

  (LST 12.1.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang:

  depan, belakang; atas, bawah; di luar dan dalam.

  (LST 12.1.2) Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan.

  (LST 13.0)

  Pembinaan

  [construction]

  (LST 13.1) Membina penghubung (LST 13.1.1) Menyatakan anggaran jarak antara dua objek

  (LST 13.1.2) Membina penghubung antara dua objek menggunakan

  bongkah dan apparatus

  (LST 13.1.3) Menyatakan alasan mengapa penghubung itu dipilih.

  34

 • Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Literasi Sains dan

  Teknologi

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (LST 13.2 ) Membina lingkungan (LST 13.2.1) Menganggarkan keluasan lingkungan.

  (LST 13.2.2) Membina satu lingkungan yang lengkap.

  (LST 13.2.3) Menyatakan sebab saiz lingkungan dibina.

  (LST 13.3) Membina pola (LST 13.3.1) Mengenal pasti pola.

  (LST 13.3.2) Merombak dan menyusun pola bagi menghasilkan sesuatu

  corak baru.

  (LST 13.3.3) Menyatakan sebab dan alasan pola tersebut dibentuk.

  (LST 14.0)

  Penyelesaian

  maslah

  (LST 14.1) Menyelesaikan masalah

  (LST 14.1.1) Mengenal pasti punca masalah.

  (LST 14.1.2) Mencadangkan pelbagai idea untuk mengatasi masalah.

  (LST 14.1.3) Menyusun cadangan mengikut keutamaan.

  (LST 14.1.4) Memilih cadangan terbaik daripada yang disenaraikan.

  (LST 14.1.5) Mencuba cadangan yang telah dipilih.

  (LST 14.1.6) Menilai keputusan yang baik dan mantap.

  (LST 13.2) Perancangan untuk

  memenuhi keperluan.

  (LST 13.2.1) Mengenalpasti keperluan ( Contoh Menyediakan aktiviti

  membuat makanan dan minuman)

  (LST 15.0)

  Menyiasat alam

  hidupan (life

  science)

  (LST 15.1) Mengenal bahagian

  tubuh badan.

  (LST 15.1.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan

  Kepala: mata, hidung, mulut, gigi, telinga, rambut

  Badan: dada, abdomen/perut

  Kaki: kuku, jari

  Tangan: kuku, jari,

  (LST 15.1.2) Mengenalpasti deria

  (LST 15.1.3) Menyatakan fungsi bahagian tubuh badan.

  (LST 15.1.4) Melabel anggota badan.

  (LTS 15.2) Menggunakan deria

  dalam menjalankan aktiviti alam

  sekitar

  (LTS 15.2.1) Menggunakan deria dalam penerokaan alam persekitaran

  secara terbimbing atau terbuka

  35

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Literasi Sains dan

  Teknologi

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (LTS 15.3 ) Memperoleh

  pengetahuan tentang tumbuhan

  melalui penyiasatan

  (LTS 15.3.1) Memerhati, membanding dan mengumpul objek (daun,

  bunga, dan biji benih)

  (LTS 15.4) Memperoleh

  pengetahuan tentang haiwan melalui

  penyiasatan

  (LTS 15.4.1) Menamakan (menggunakan kod tangan) haiwan yang

  biasa dijumpai dalam kehidupan harian ( dalam buku, tv

  dll)

  (LTS 15.4.2) Memerhati dan menceritakan (menggunakan kod tangan)

  beberapa jenis haiwan

  (LTS 15.4.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (terbang,

  melompat, merangkak, berjalan, menyusur dan berenang)

  (LTS 15.4.4) Mengecam habitat haiwan

  36

 • TUNJANG: FIZIKAL DAN ESTETIKA

  Kesihatan Fizikal

  - kesihatan diri - pemakanan - penyalahgunaan bahan seperti dadah, alkohol, rokok dan inhalant

  Kesihatan emosi dan psikologi

  - pengurusan emosi - kekeluargaan - perhubungan

  Kesihatan persekitaran

  - penyakit - keselamatan - pertolongan cemas

  Prasekolah

  Kesihatan Fizikal

  - kesihatan diri: bahagian tubuh dan fungsi, kebersihan diri, kebersihan pakaian, keperluan diri(shampoo dsbnya) - pemakanan : berkhasiat, junk food, piramid, seimbang (jenis-jenis makanan spt sayuran, makanan berkhasiat). Jenis

  makanan: berkhasiat, tidak berkhasiat)

  Kesihatan emosi dan psikologi (sosio emosi)

  - pengurusan emosi: mengenal perasaan(takut, gembira, sedih, marah, malu) - kekeluargaan: mengenal diri sendiri dan ahli keluarga, perbezaan jantina - perhubungan : perhubungan dengan ibu bapa, rakan sebaya, ahli keluarga, orang lain, jenis kasih sayang

  Kesihatan persekitaran

  - penyakit (penyakit kulit) - keselamatan (diri, di rumah, tempat awam)

  37

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  TUNJANG: FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KT)

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Kreativiti

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (KT 1.0) Lukisan dan

  Kraf

  (KT 1.1) Menghasilkan

  lukisan./Menggambar

  (KT 1.1.1) Membuat tanda dan kesan pada pelbagai permukaan.

  (KT 1.1.2) Membuat garisan dan rupa bentuk.

  (KT 1.1.3) Mengenal warna dan membezakan warna.

  (KT 1.1.4) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.

  (KT 1.1.5) Melukis dan mewarna dalam ruang tertentu.

  (KT 1.1.6) Menceritakan idea dan perasaan dalam kegiatan melukis.

  (Menggunakan kod tangan)

  (KT 1.1.7) Menyatakan idea dan perasaan dalam kegiatan melukis dan

  menceritakannya. (Menggunakan kod tangan)

  (KT 1.2) Menghasilkan

  kraf/Membuat corak dan

  rekaan

  (KT 1.2.1) Menggunakan pelbagai bahan secara kreatif dalam rekaan

  pelbagai kraf untuk:

  a. pembentukan

  b. binaan

  c. ukiran

  d. guntingan dan lipatan

  e. tampalan dan kolaj

  38

 • Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Kreativiti

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (KT 1.2.2) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai

  cara mencorak:

  a. tiupan b. titisan c. renjisan dan percikkan d. celupan

  (KT 1.2.3) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai

  cara.

  (KT 1.2.4) Menghasilkan corak dengan pelbagai tujuan tertentu seperti:

  a. kad ucapan b. penanda buku c. mobail d. topeng

  (KT 1.2.5) Mengenal kesan jalinan pada capan.

  (KT 1.3) Membentuk dan

  membuat binaan

  (KT 1.3.1) Menggunakan pelbagai bahan secara kreatif dalam rekaan

  pelbagai kraf untuk:

  a. pembentukan b. binaan c. stabil

  (KT 1.4) Mengenal kraf (KT 1.4.1) Menggunakan pelbagai bahan secara kreatif dalam rekaan

  pelbagai kraf untuk:

  a. pembentukan b. binaan c. guntingan dan lipatan d. tampalan/kolaj

  39

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Kreativiti

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (KT 2.0) Muzik,

  nyanyian dan

  pergerakan kreatif

  (KT 2.1) Menikmati muzik. (KT 2.1.1) Mengenal pasti unsur muzik:

  a. kuat lembut b. cepat lambat c. tinggi rendah

  (KT 2.1.2) Menggerakkan anggota badan mengikut muzik.

  (KT 2.1.3) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.

  (KT 2.2) Nyanyian (KT 2.2.1) Menyanyi dengan iringan muzik. (Menggunakan kod

  tangan).

  (KT 2.3) Pergerakan kreatif (KT 2.3.1) Melakukan asas-asas gimnastik

  a. kemahiran mengawal koordinasi anggota badan.

  (KT 2.4) Perkusi

  (KT 2.4.1) Mengecam bunyi daripada pelbagai kegiatan dan perbuatan.

  (KT 2.4.2) Mengenal pasti unsur-unsur muzik seperti:

  a. kuat-lembut (dinamik) b. cepat-lambat (tempo) c. tinggi-rendah (pic)

  (KT 2.4.3) Mengenal dan memainkan alatan perkusi.

  (KT 2.4.4) Memainkan alatan perkusi mengikut arahan guru.

  (KT 2.4.5) Memainkan alatan perkusi ciptaan sendiri dari bahan-bahan

  yang terdapat di persekitaran.

  40

 • Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Kreativiti

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (KT 3.0) Drama dan

  Puisi

  (KT 3.1) Mengambil bahagian

  dalam drama dan puisi

  (KT 3.1.1) Main peranan mengikut imaginasi.

  (KT 3.1.2) Menunjukkan semangat kerjasama dalam persediaan dan

  persembahan.

  TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PF)

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Perkembangan

  Fizikal

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (PF1.0)

  Perkembangan

  Motor Halus

  (PF 1.1) Melakukan kemahiran

  motor halus.

  (PF1.1.1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas.

  (PF 1.1.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas.

  (PF 1.1.3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix)

  (PF 1.1.4) Menggunakan tangan untuk menguli.

  (PF 1.1.5) Menggunakan jari untuk mencubit.

  (PF 1.1.6) Menggunakan jari untuk menggentel.

  (PF 1.1.7) Menggunakan jari untuk memicit.

  (PF 1.1.8) Menggunting dengan cara yang betul.

  (PF 1.1.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut bentuk.

  (PF 1.1.10) Menggunakan jari untuk memicit.

  (PF 1.1.11) Menggunakan tangan untuk memintal.

  (PF 1.1.12) Menggunakan jari untuk merenjis.

  (PF 1.1.13) Mengggunakan jari untuk menjentik.

  (PF 1.1.14) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.

  (PF 1.1.15) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek.

  (PF 1.1.16) Menggunakan jari menggunting menghasilkan satu bentuk.

  41

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Perkembangan

  Fizikal

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (PF 1.2) Melakukan kemahiran

  kordinasi mata tangan

  (PF 1.2.1) Menggunakan tangan untuk

  a. melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. b. melipat menghasilkan pelbagai bentuk.

  (PF 1.2.2) Menggunakan jari untuk

  a. membutang bersaiz besar. b. membutang pelbagai saiz.(termasuk butang katup, butang

  cangkuk)

  (PF 1.2.3) Menggunakan tangan untuk menzip seluar, baju, beg.

  (PF 1.2.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung tangan dan

  kaki.

  (PF 1.2.5) Menggunakan jari untuk menguntai objek

  a. bersaiz besar dengan menggunakan tali besar. b. pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali.

  ((PF 1.2.6) Menuang air

  a. dari cawan besar ke dalam bekas besar. b. dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol,

  cawan, gelas.

  (PF 1.2.7) Memakai tali pinggang.

  (PF 1.2.8) Menyurih menggunakan templet/objek.

  (PF 2.0)

  Perkembangan

  motor kasar

  (PF 2.1) Melakukan kemahiran

  motor kasar lokomotor

  (PF 2.1.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul.

  (PF 2.1.2) Berjalan ke hadapan, ke sisi kiri dan kanan.

  (PF 2.1.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali

  di atas lantai.

  (PF 2.1.4) Berlari dengan teknik yang betul.

  (PF 2.1.5) Berlari bebas pelbagai arah.

  (PF 2.1.6) Merangkak dengan teknik yang betul.

  (PF 2.1.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki

  (PF 2.1.8) Berjalan mengundur dengan lurus.

  42

 • Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Perkembangan

  Fizikal

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (PF 2.1.9) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang

  yang rendah.

  (PF 2.1.10) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala.

  (PF 2.1.11) Berlari dengan teknik yang betul dalam jarak tertentu.

  (PF 2.1.12) Berlari ke arah yang ditentukan.

  (PF 2.1.13) Merangkak dengan teknik yang betul di ruang tertentu.

  (PF 2.1.14) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu.

  (PF 2.1.15) Melompat(jump) pelbagai aras dan mendarat dengan

  kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul.

  (PF 2.1.16) Berketengteng (hop) dengan cara yang betul.

  (PF 2.1.17) Melompat dengan halangan pada aras yang rendah.

  (PF 2.1.18) Skip menggunakan teknik yang betul.

  (PF 2.1.19) Naik dan turun tangga

  (PF 2.1.20) Berkawat kaki dengan teknik yang betul.

  (PF 2.2) Melakukan kemahiran

  motor kasar bukan lokomotor

  (PF 2.2.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti

  menghayun tangan.

  (PF 2.2.2) Duduk dengan postur yang betul.

  (PF 2.2.3) Baring, menelentang dan meniarap dengan postur yang betul.

  (PF 2.2.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan kanan.

  (PF 2.2.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak

  kotak, menarik tali.

  (PF 2.2.6) Berbaring sambil angkat kaki.

  (PF 2.2.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki.

  (PF 2.2.8) Berjengket setempat.

  (PF 2.2.9) Melompat setempat.

  (PF 2.2.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan.

  43

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Perkembangan

  Fizikal

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (PF 2.3) Melakukan kemahiran

  koordinasi mata dan tangan.

  (PF 2.3.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan.

  (PF 2.3.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.

  (PF 2.3.3) Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran

  menggunakan dua belah tangan.

  (PF 2.3.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan.

  (PF 2.3.5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.

  (PF 2.3.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau

  dua belah tangan.

  (PF 2.3.7) Melempar objek seperti gelung ke skital.

  (PF 2.3.8) Menggolek objek ke sasaran.

  (PF 2.3.9) Melantun dan menangkap objek.

  (PF 2.3.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan.

  (PF 3.0)

  Kesihatan Fizikal

  (PF 3.1) Menjaga kebersihan diri. (PF 3.1.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan

  bimbingan.

  (PF 3.1.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul.

  (PF 3.1.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul.

  (PF 3.1.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.

  (PF 3.1.5) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.

  (PF 3.1.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.

  (PF 3.1.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi. Makanan

  yang menjamin kesihatan gigi

  (PF 3.2) Menjaga kebersihan

  pakaian, tempat dan peralatan.

  (PF 3.2.1) Memakai pakaian yang bersih.

  (PF 3.2.2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.

  (PF 3.2.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.

  (PF 3.2.4) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.

  (PF 3.2.5) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.

  (PF 3.2.6) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih,

  sesuai dan kemas.

  44

 • Tunjang Bidang

  Pembelajaran

  Perkembangan

  Fizikal

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  (PF 3.3) Mengamalkan pemakanan

  yang berkhasiat.

  (PF 3.3.1) Mengenal makanan yang berkhasiat.

  (PF 3.3.2) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak

  berkhasiat.

  (PF 3.3.3) Mengenal makanan yang rosak dan basi.

  (PF 3.3.4) Menyatakan waktu makan.

  (PF 3.3.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu

  makan.

  (PF 3.4) Pencegahan jangkitan

  penyakit.

  (PF 3.4.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan

  penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk.

  (PF 4.0)

  Keselamatan

  (PF 4.1) Mengenali sumber yang

  menyebabkan kemalangan dan

  bahaya.

  Mengenal: mengetahui, mengecam

  Mengenal pasti: mengetahui serta

  menentukan, mengetahui sehingga

  boleh menyatakan dengan pasti

  (PF 4.1.1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan

  bahaya di rumah dan sekolah.

  (PF 4.1.2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan

  tayangan visual yang dipertontonkan seperti berlari dengan

  gunting, cucuk besi ke dalam soket.

  (PF 4.1.3) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan

  berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri

  berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.

  (PF 4.1.4) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan

  bahaya di lokasi berikut:

  a. rumah b. sekolah c. padang permainan

  d. tempat awam

  (PF 4.1.5) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai

  licin, banjir, kebakaran, jalan raya.

  45

 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

  PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

  Tunjang Bidang

  Pembela