dpn - dashboard skpm

Download Dpn - Dashboard Skpm

Post on 20-Feb-2018

225 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  1/29

  ASHBOAR SKPM

  (STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA)

  PERKONGSIAN INOVASI

  TIMBALAN PENGARAH

  PENDIDIKAN

  NEGERI SEMBILAN DARUL

  sPeCt & OPPM

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  2/29

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  3/29

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  4/29

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  5/29

  DASHBOARDSKPM

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  6/29

  PENARAFAN KENDIRI

  SEKOLAH (PKS) - SKPM 2010

  PEMERIKSAAN

  BERTEMA

  Jemaah Nazir dan Jaminan Kua

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  7/29

  Menentusahkan skor PKSSKPM

  !"#" $a%i men%esan &er$ezaanskor PKSSKPM sekolah den%anskor 'eri(kasi JNJK

  OBJEKTI)

  #

  Menda&atkan maklumattentan% &roses &elaksanaanPKSSKPM di sekolah

  !

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  8/29

  J*+AT VERI)IKASI

  Jemaah Nazir dan Jaminan Kua

  Jenis

  Sekola

  h

  Status Sele&as Veri(kasi JNJK ,Bilan%an dan Peratus

  Sekolah-

  Skor

  Veri(kasi

  +e$ih

  Tin%%i

  .ari&ada

  Skor PKS

  SKPM

  Skor Veri(kasi +e$ih Rendah .ari&ada Skor

  PKSSKPM

  "/"#

  0/112

  3/""

  1/112

  #"/""

  #0/112

  #3/""

  #1/112

  +e$ih

  !"2

  SR

  ,!3"-

  ##

  ,0/0"2-

  04,#1/!"2

  -

  53,!5/""2

  -

  30,!#/5"2

  -

  64,#3/!"2

  -

  60,#6/5"2

  -

  SM

  ,4#-

  #

  ,#/!62-

  ##

  ,#6/342

  -

  !7

  ,66/662

  -

  !3

  ,6"/452

  -

  #"

  ,#!/632

  -

  7

  ,4/502-

  J*M+A 31 1! 71 04 0#

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  9/29

  R*M*SANa)Sekolah yang d!e"k#a $el%&

  &en%n'%kkan ke#%ngg%handala& &elak#anakan PKS

  Dok%&en e"had ke!ada

  ke!&!nan #ekolah Menea!kan #ko" an!a

  &e"%'%k e*den#

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  10/29

  9A.ANGANa) Sekolah &enyedakan !e"an+angan ke&a'%an

  #ekolah dengan &engg%nakan daa PKS-

  SKPM %n%k !ena&$ah$akan,

  $) Me&a#kan PPD &e&ana!kan !enye$a"an

  &akl%&a $e"kaan !elak#anaan PKS-SKPM,

  +) PPD &e"an+ang k%"#%# LDP $e"kaan SKPMdengan ke"'a#a&a NK Nege",

  d) PN &e&$e" !endedahan ke!ada !enad$"-

  !enad$" $aha"%

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  11/29

  PELAKSANAAN PKS-SKPM

  . Sekolah !e"l% &en%$%hkan a/aank%a#a PKS-SKPM

  Pengaghan %ga# !e&*e"ka#an PKS !e"l%

  dlak#anakan #e+a"a e"an+ang PKS-SKPM !e"l% d$%a

  #e+a"a kolek yang &el$akan 3P4 %"% PenolongKanan dan g%"% dala& &e&$%a PKS-SKPM

  . 3P elah &ene"&a inputenang PKS-SKPM 5akl&a

  #e+a"a e"!e"n+ enang !"o#e# PKS-SKPM #e"a +a"a

  &e&$e" #ko" $e"da#a"kan k"e"a yang dea!kan !e"l%d$e" ke!ada #e&%a g%"%

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  12/29

  PELAKSANAAN PKS-SKPM. Phak #ekolah !e"l% &e"%'%k d#k"!# #ko" dan

  &enghayanya #e&a#a &e&$e" #ko" Sko" PKS yang

  d$e" !e"l% #e'a'a" dengan keadaan #e$ena" d #ekolah

  Me#y%a"a !enyela"a#an #e+a"a $e"kala !e"l% dadakan

  %n%k &e&$%a ke!%%#an $e"#a&a #e$el%& daa

  d&a#%kkan ke dala& !o"al

  . Sekolah &engg%nakan Sanda"d 6 %n%k !en+e"a!anPdP Daa &e# &el!% #e&%a g%"% yang d+e"a! dan

  &e"%'%k ke!ada d#k"!# #ko"

  . Sko" yang d$e" hendaklah $e"da#a"kan daa 7onoh8Daa kok%"k%l%& $ag &%"d enang kehad"an4 'a/aan

  yang d#andang4 !engl$aan dan !en+a!aan !e"l%

  d#edakan Sko" $e"da#a"kan !en+a!aan &%"d dala&

  ak* #%kan4 !e"&anan4 $adan $e"%no"& dan

  !e"#a%an akade&k da&$l k"a dala& PKS

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  13/29

  TUJUAN

  ASHBOAR SKPM

  1 Me&ana% #ko" SKPM yang d# oleh #ekolah

  2 Me&$an% #ekolah dala& !enngkaan

  ke+eka!an !eng%"%#an #ekolah

  9 Me&ana% a#!ek ke&en'adan &%"d dala&

  #e&%a $dang

  6 Me&ana% aha! !eng%"%#an ke/angan#ekolah

  : Menga%" #"aeg %n%k &enngkakan $and

  #ekolah

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  14/29

  KELEBIHAN

  ASHBOAR SKPM

  . Me"%&%#kan #ko" SKPM dan anal#a ke!%%#an

  !e!e"k#aan a/a& dala& #a% &%ka #%"a #e"a

  &engand%ng &akl%&a !enng yang $e"kaan

  . Melha #a%# ke+eka!an !eng%"%#an #ekolah

  dan dkakan dengan !en+a!aan akade&k

  . Mengesan aspek yang perlu ditambahbaikdalam pengurusan sekolah dengan cepat.

  . Memberi cadangan intervensi yang paling

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  15/29

  DASHBOARD SKM

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  16/29

  DA!A "A#$

  D%$AKA#KS'SKM

  ())*S&MB+R,

  ---.nkra.moe.gov.my

  KS'SKM

  ())S&MB+R,

  ---.moe.gov.my/ena0ir

  K+&!&SA#++R%KSAA#

  A1AM

  S&MB+R,

  S+K!OR+#%2A%A# 3++R%KSAA#

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  17/29

  PENGGUNA

  ASHBOAR SKPM

  . AA5AN PENDIDIKAN NEERI. Penga"ah4 5&$alan Penga"ah. Ke%a Seko"4 Ke%a ;n

  . Pega/a-!ega/a

  . PEAA5 PENDIDIKAN DAERAH. Ke%a PPD4 5&$alan PPD4 Penolong PPD

  . Pega/a SIP

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  18/29

  Pemm!" #e$&' me"em'$!*+*'m #e,' ',' me*'"'"+

  !*+*'m /''*0 '+'* '#!e$ '"+&em' ,'!' ,!e*/'$ ,e"+'"

  #e/'$ m0"+$"

  TUJUAN

  sPeCt

  (

  SCHOOL PROGRAMME CHECK

  TOOL

  )

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  19/29

  69 Ha#l Ke"'a M%"d

  6: Kaedah Penya&!aan

  6= Peng%"%#an S%&$e" Pend

  6> 5eknk Penyoalan

  246 Peng%"%#an Daa ?

  Makl%&a2: Peng S%&$e" Pend ? I75

  # Teknik Men:a;a$ Soalan

  ! Kem Moti'asi

  6 +a;atan Penanda Arasan

  0Pem$inaan ModulPem$ela:aran

  3 Pemantauan Berse&aduGemilan%

  5 P+9

  7 PrO.

  4 Budd< Su&&ort S

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  20/29

  . Me"%&%#kan !"o'ek dala& #a% &%ka #%"a"ngka# yang &engand%ng &akl%&a

  !enng

  . Dg%nakan #e$aga ala %n%k &e&ana%

  #a%# !"o'ek dan dkong# $e"#a&a !hak

  $e"ke!enngan

  TUJUAN

  OPPM

  (ONE PAGE PROJECT MANAGER)

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  21/29

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  22/29

  . Pengg%naan yang !"akkal

  . &a &a#a dan enaga

  . Makl%&a !enng !"o'ek

  . Sa%# e"kn !"o'ek

  KELEBIHAN

  ASHBOAR SKPM &

  OPPM

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  23/29

  KELEBIHAN

  ASHBOAR SKPM &

  OPPM

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  24/29

  SKPMKenal!a#

  &a#alah

  S!e75

  Me&lhne"*en#

  OPPM

  Ran+ang

  ? !ana%

  PERINGKAT

  PENGGUNAAN

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  25/29

  PRO7IL SEKOLAH BERDASARKAN

  SKPM PRESTASI PEPERIKSAAN AAM

  ASHBOAR

  SKPM

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  26/29

  69 Ha#l Ke"'a M%"d

  6: Kaedah Penya&!aan

  6= Peng%"%#an S%&$e" Pend

  6> 5eknk Penyoalan

  246 Peng%"%#an Daa ?

  Makl%&a2: Peng S%&$e" Pend ? I75

  # Teknik Men:a;a$ Soalan

  ! Kem Moti'asi

  6 +a;atan Penanda Arasan

  0Pem$inaan ModulPem$ela:aran

  3 Pemantauan Berse&aduGemilan%

  5 P+9

  7 PrO.

  4 Budd< Su&&ort S

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  27/29

  O"e P'+e P*e M'"'+e* (OPPM)1

  2

  3

  5

  6

  ! 1"

  11

  #

  $

  12

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  28/29

 • 7/24/2019 Dpn - Dashboard Skpm

  29/29

  !+R%MAKAS%H