diyana2 kajian tindakan

Download Diyana2 kajian tindakan

Post on 24-Jul-2015

286 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PENYELIDIKAN TINDAKAN 1 PKL 3113

TAJUK

TEKNIK LATIH TUBI DALAM BACAAN PERKATAAN FOUR UPPER GROUPSIGNS MURID BUTA TAHUN 5

DISEDIAKAN OLEH: FATIMAH BT. ABD HADI

PENSYARAH PUAN JAYAVELOO

1

1.0 PENDAHULUAN Dalam pendahuluan ini pengkaji akan menceritakan secara terperinci tentang

pengenalan, refleksi pengajaran dan pembelajaran serta refleksi nilai pendidikan. 1.1 Pengenalan Sejak sekian lama kanak-kanak Cacat Penglihatan (CP) di negara ini berpeluang mendapatkan pendidikan sama ada di sekolah pendidikan khas atau program pendidikan khas integrasi masalah penglihatan. Amalan mainstreaming yang dilaksanakan sejak tahun 1962, memberi peluang kepada kanak-kanak bermasalah penglihatan mendapat pendidikan dalam sistem arus perdana bersama kanak-kanak tipikal yang lain. Kanak-kanak CP dianggap hanya mengalami ketidakupayaan penglihatan dan batasan hanyalah disebabkan ketidakupayaan penglihatan yang mereka alami. Oleh itu mereka berkeupayaan belajar bersama dengan pelajar tipikal yang lain menggunakan kurikulum kebangsaan yang digunakan dalam sistem persekolahan arus perdana. Kurikulum tersebut hanya perlu dilakukan sedikit (minor) modifikasi dan adaptasi tanpa memerlukan sebarang kurikulum khusus atau kurikulum alternatif. Pengubahsuaian kurikulum boleh dilakukan sepertimana yang terkandung dalam Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997(1998), bahagian II yang menyatakan bahawa: Dalam melaksanakan kurikulum pendidikan khas, guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan. Akta Pendidikan 1996 (1998) Ashman & Elkins (2005), pendidikan untuk kanak-kanak CP adalah dengan mengunakan kurikulum yang sama bagi kanak-kanak tipikal yang lain. Namun mereka2

memerlukan faktor tambahan (plus factors) atau kurikulum gantian (compensatory curriculum) seperti pengajaran braille, latihan orentasi dan mobaliti serta kemahiran kehidupan seharian (daily living skills). Mata pelajaran tambahan ini hanya diajar kepada pelajar CP yang memerlukan sahaja iaitu bergantung kepada keperluan individu. Selain itu kelas menaip dan kemahiran menggunakan komputer juga perlu diajar kepada pelajar CP yang lebih remaja supaya mereka boleh berkomunikasi dan mendapatkan maklumat melalui pelbagai medium dan tidak semata-mata bergantung kepada penggunaan mesin braille. Sungguhpun terdapat pelbagai peralatan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk kanak-kanak berkeperluan khas bermasalah penglihatan namun fungsi braille masih lagi ditekankan untuk mereka berkomunikasi dengan dunia luar. Keperluan modifikasi dan adaptasi pengajaran dan pembelajaran ini disebabkan kanak-kanak CP belajar menerusi media sentuhan dan pendengaran. Kesemua peralatan seperti brailler, komputer bersuara, kanta pembesar, disediakan untuk membantu kanak-kanak CP tentang kefahaman terhadap sesuatu melalui deria sentuhan dan pendengaran sebagai gantian kepada persepsi visual.

1.2

Kanak-kanak Berkeperluan Khas Bermasalah Penglihatan Kanak-kanak cacat penglihatan dianggap mereka yang buta, tidak dapat melihat

dan berjalan menggunakan tongkat. Tanggapan ini sebenarnya salah. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mengklasifikasikan kanak-kanak yang mengalami cacat penglihatan kepada buta dan rabun berdasarkan ukura ketajaman penglihatan (visual acuity) dan sudut atau keluasan kawasan penglihatan (visual field). a) Ketajaman penglihatan (visual acuity)

Rabun/Pengelihatan terhad (Low vision/ Partially Sighted) -

penglihatan

kurang daripada 6/18 tetapi sama dengan atau lebih baik daripada 3/60, bagi3

mata yang leboih baik penglihatannya walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan (cermin mata).

Buta (Blind) penglihatan kurang daripada 3/60 pada mata yang lebih baik walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatanh (cermin mata) b) Sudut / Keluasan kawasan penglihatan (Visual field)

Rabun / penglihatan terhad bidang penglihatan kurang dariapda 20 darjah setelah pembetulan dan rawatan dibuat. Buta - bidang penglihatan kurang daripada 10 darjah setelah pembetulan dan rawatan dibuat. Klasifikasi Antarabangsa Semakan ke-10 tentang jenis-jenis penyakit (Tenth

Revision of the International Clasification of Diseases (ICD-10) membahagikan kecacatan penglihatan kepada beberapa katogari :

Buta mereka yang mempunyai ketidakupayaan penglihatan pada jarak kurang daripada 3060 atau bidang penglihatan kurang daripada 10 darjah setelah pembetulan atau rawatan dibuat (kategori 3, 4 dan 5 dalam ICD-10).

Berpenglihatan terhad / rabun keupayaan penglihatan pada jarak antara 3/60 sehingga 6/18 atau bidang penglihatan kurang daripada 20 darjah setelah pembetulan dan rawatan dibuat. (kategori 1 dan 2 dalam ICD-10).

1.3

Refleksi pengalaman lalu Pengkaji bertugas di salah sebuah Sekolah Intergerasi Masalah Penglihatan

yang terletak di daerah Klang, Selangor Darul Ehsan. Pengkaji mengajar mata pelajaran bahasa Inggeris tahap 2, untuk Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6. Sepanjang mengajar bahasa Inggeris tahap 2 masalah penglihatan didapati bahawa murid mempunyai kelemahan dalam umumnya memang terdapat membraille kod singkatan bahasa Inggeris. Secara kelemahan dalam membraille kod singkatan

4

bahasainggeris dan murid kurang mengingat singkatan kod yang senang ketika membraille perkataan dalam bahasa Inggeris. Satu pemerhatian tidak berstruktur telah di buat bagi untuk memastikan kelemahan dan merancang tindakan seterusnya. Terdapat isu-isu dan masalah utama yang boleh diketengahkan dengan segera. Masalah utama yang dikenalpasti didapati salah satu daripada kelemahan murid iaitu murid masih belum menguasai kemahiran membraille singkatan kod Four Upper Groupsigns. Four Upper Groupsigns ini adalah kod singkatan ed, er, ou, ow yang melibatkan singkatan perkataan. Didapati murid mengalami masalah dalam membraille perkataan yang melibatkan singkatan berikut: Four Upper Groupsigns ed Bed Red er Her Baker ou Loud Route ow row bowl Four Upper Groupsigns contohnya seperti

Pengunaan kod singkatan dalam membraille tahap 2 akan dapat mengurangkan 31% pengunaan sel. Braille adalah salah satu alat komunikasi, yang merupakan kombinasi 6 titik dalam 2 sel. Oleh itu ketika membraille penjimatan sel dan ruang akan dapat membantu murid ketika membraille maklumat dan pelajaran. Kemahiran membraille singkatan kod braille amat penting kepada murid, kerana kemahiran tersebut murid sukar memperolehi maklumat dan pengetahuan ketika membaca. Oleh hal yang demikian, pengkaji telah mengambil langkah menjalankan kajian untuk mengenalpasti tahap pencapaian murid dalam membraille kod singkatan braille yang melibatkan Four Upper Groupsigns. Ujian tersebut dijalankan bertujuan mengenal pasti tahap murid dalam kemahiran membraille singkatan Four Upper Groupsigns. Pengkaji telah memberikan beberapa perkataan yang mengandungi beberapa singkatan Four Upper Groupsigns. Setiap murid akan diminta untuk5

membraille beberapa perkataan yang mengandungi ed, er, ou, ow seperti yang diberikan oleh pengkaji. Pengkaji telah mengenalpasti 2 murid tahun 5 yang bermasalah penglihatan dan menggunakan braille dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian satu pre pos kajian dijalankan untuk menilai tahap kemahiran membraille kod singkatan Four Upper Groupsigns iaitu ed, er, ou, ow. Di dapati bahawa kedua-dua murid boleh membraille tetapi mengalami masalah dalam membraille singkatan yang diberikan. Melalui pemerhatian murid kurang berminat untuk membraille perkataan yang diberikan oleh guru. Ini disebabkan murid kurang faham dan tidak dapat mengeja perkataan bahasa inggeris dengan betul. Murid didapati mengalami kesukaran ketika membraille perkataan yang agak panjang dan jarang didengari. Oleh itu, daripada pre pos kajian yang dijalankan, maka pengkaji akan merancang pelan tindakan yang sesuai dengan kemahiran dan kelemahan murid yang telah diperhatikan oleh pengkaji.

1.4

Refleksi Nilai Pendidikan Pengajaran Braille merupakan satu keperluan kepada kanak-kanak CP yang

buta. Tulisan yang diasaskan oleh Louis Braille pada pertengahan abad ke lapan belas menggunakan enam titik timbul sebagai lambang abjad. Untuk menghasilkan titik-titik braille mesin braille (brailler) digunakan . kemahiran membarille dan membaca tulisan braille merupakan satu kemestian kepada kannk-kanak buta yang mempunyai persepsi sentuhan. Selain peralatan braille terdapat juga peralatan lain yang digunakan untuk menghasilkan braille seperti slate and stylus serta mesin emboser. Kanak-kanak CP yang telah bersedia dari segi emosi dan persepsi dapat menjalani pengajaran braille dengan baik. Mereka bersedia untuk mempelajar braille gred 1 diikuti braille gred 2. Pengajaran braille grad 2 lebih mencabar dan memerlukan latihan insentif untuk meningkatkan kemahiran mereka. Kemahiran membaca braille dan membraille sangat penting kepada kanak-kanak buta supaya proses pengajaran dan pembelajaran6

mengunakan medium bacaan braille dapat berjalan dengan lancar. Kemahiran menggunakan mesin braille perlu dilatih dan diberi sokongan sepenuhnya supaya mereka tidak merasa tertekan untuk mempelajarinya.Terdapat beberapa teori pembelajaran yang dapat dirujuk berkaitan dengan kajian ini. Teori behavioris merupakan salah satu teori pembelajaran yang berkaitan dengan teknik latih tubi (Yahya bin Othman, 2005). Antara tokoh-tokoh yang menjadi pelopor kepada teori behavioris ini ialah Watson, Pavlov, Thorndike dan Skinner dan ahli bahasa, Bloomfield. Menurut Choong Lean Keow (2008), pendekatan pembelajaran dalam teori pembelajaran behavioris ini dianggap semata-mata sebagai perolehan tingkah laku baru sahaja. Berdasarkan pernyataan beliau, pengkaji mendapati