dewan rakyat parlimen ketiga belas penggal pertama ... · pdf filecontohnya, mesin uli tepung...

Click here to load reader

Post on 09-Sep-2019

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Naskhah belum disemak

  DEWAN RAKYAT

  PARLIMEN KETIGA BELAS

  PENGGAL PERTAMA

  MESYUARAT KETIGA

  Bil. 49 Selasa 3 Disember 2013

  K A N D U N G A N

  JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN (Halaman 1) RANG UNDANG-UNDANG DIBAWA KE DALAM MESYUARAT (Halaman 30) RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Perbekalan 2014 Jawatankuasa:- Jadual:- B.28 (Halaman 31) B.62 (Halaman 94) USUL-USUL: Waktu Mesyuarat dan Urusan Dibebaskan Daripada Peraturan Mesyuarat (Halaman 30) Usul Anggaran Pembangunan 2014 Jawatankuasa:- P.28 (Halaman 31) P.62 (Halaman 94)

 • DR 3.12.2013

  1

  MALAYSIA

  DEWAN RAKYAT

  PARLIMEN KETIGA BELAS

  PENGGAL PERTAMA

  MESYUARAT KETIGA

  Selasa, 3 Disember 2013

  Mesyuarat dimulakan pada pukul 10.00 pagi

  DOA

  [Tuan Yang di-Pertua mempengerusikan Mesyuarat]

  JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN

  1. Datuk Abdul Azeez bin Abdul Rahim [Baling] minta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan, apakah terdapat sebarang perancangan untuk menambah kuota permohonan 1AZAM khususnya di kawasan luar bandar memandangkan program ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada peniaga-peniaga kecil agar lebih ramai yang akan mendapat faedah.

  Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat [Datuk Hajah

  Azizah binti Datuk Seri Panglima Mohd. Dun]: Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum

  warahmatullahi taala wabarakatuh.

  Tuan Yang di-Pertua, di bawah bidang Keberhasilan Utama Negara meningkatkan taraf

  hidup isi rumah bawah pendapatan rendah (NKRA LIH), Kementerian Pembangunan Wanita,

  Keluarga dan Masyarakat telah melaksanakan Program 1AZAM bagi membantu golongan miskin

  dan berpendapatan rendah menjana pendapatan tambahan untuk keluarga. Perkara ini adalah

  selaras dengan pendekatan produktif welfare supaya golongan tersebut mampu hidup berdikari.

  Dalam hal ini, Program 1AZAM ditawarkan kepada Ketua Isi Rumah (KIR) atau ahli isi rumah

  kategori miskin dan miskin tegar yang berdaftar di bawah sistem e-Kasih. Selain itu, dalam usaha

  memberikan peluang kepada golongan berpendapatan rendah yang belum lagi didaftarkan dalam

  sistem e-Kasih, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menggunakan

  senarai penerima bantuan kebajikan masyarakat.

  Tuan Yang di-Pertua, permohonan Program 1AZAM terbuka kepada golongan miskin dan

  yang berpendapatan rendah tidak kira dari kawasan bandar atau pun luar bandar. Sehubungan itu,

  kementerian tidak menetapkan sebarang kuota penyertaan untuk sesebuah kawasan, asalkan

  pemohon memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Kriteria-kriteria permohonan untuk

  menyertai Program 1AZAM di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan

  Masyarakat adalah seperti berikut:

  (i) warganegara Malaysia;

  (ii) berdaftar dalam sistem e-Kasih;

 • DR 3.12.2013

  2

  (iii) miskin, miskin tegar;

  (iv) berumur di bawah 55 tahun; dan

  (v) berminat, berkemahiran dan masih lagi produktif.

  Setakat ini program ini telah pun memberikan manfaat kepada 132,511 orang dari tahun

  2010 hingga 31 Ogos 2013. Terima kasih.

  Datuk Abdul Azeez bin Abdul Rahim [Baling]: Terima kasih saya hendak ucapkan

  kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang telah menjawab soalan pada pagi ini. Saya juga

  hendak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Barisan Nasional di bawah kepimpinan

  Yang Amat Berhormat Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak. Sesungguhnya program 1AZAM

  ini begitu berkesan khususnya di kawasan saya, di Parlimen Baling.

  Walau bagaimanapun, ada sedikit permohonan setelah kita membuat pengamatan,

  penelitian dalam konteks pemberian bantuan 1AZAM ini, izinkan saya membuat permohonan

  sedikit kepada kementerian khususnya dalam konteks pemberian barangan di luar pakej.

  Contohnya, mesin uli tepung untuk membuat roti canai, mesin kerisik, kopi, mesin pengisar soya,

  mesin buat muruku, mesin penebang pokok dan hari ini mereka sedang memberi mesin memotong

  rumput. Mesin memotong rumput ini lazimnya diambil untuk kegunaan peribadi. Kita hendak

  memberi pengupayaan kepada mereka. Justeru itu, cadangan kita untuk memberikan mesin

  penebang pokok dan juga kerepek pisang.

  Jadi soalan tambahan saya sekarang kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah

  kerajaan berpuas hati dengan program 1AZAM ini? Berapakah jumlah peratus atau jumlah angka

  1AZAM yang telah berjaya diberikan peluang khususnya di kawasan luar bandar?

  Soalan kedua, apakah kaedah pemilihan untuk memastikan mereka ini berjaya dalam

  program ini? Ini agak penting kerana kita hendak tahu bagaimana pemantauan ini sedang

  dilakukan. Sekali lagi sebagai Ahli Parlimen Baling, saya ucapkan terima kasih kerana pemberian

  yang diberikan setakat ini sudah melebihi 300 orang. 50 orang setiap kali diberi bantuan ini dan

  saya harap dapat dilaksanakan dan diperkasakan lebih luas lagi sebab inilah satu-satu kaedah atau

  cara untuk kita benar-benar membantu masyarakat di luar bandar dalam konteks sosioekonomi.

  Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

  Datuk Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Mohd. Dun: Terima kasih Yang

  Berhormat adinda daripada Baling. Tidak dapat dinafikan bahawa 1AZAM adalah satu program

  yang cukup bermanfaat untuk rakyat kita termasuklah yang berada di luar bandar. Kita berterima

  kasihlah kerana Yang Berhormat Baling sama-sama memberikan penghormatan kepada program

  ini.

  Bagi pihak kementerian kita tidak ada masalah walaupun kita sudah ada 20 pakej Azam

  Niaga yang ditawarkan kepada peserta kita tetapi kita tidak ada masalah untuk menambah lagi

  pakej-pakej ini supaya ia selaras dan sesuai dengan kehendak peserta kita dan rakyat yang

  memerlukan. Jadi kerepek pisang dan juga mesin untuk menebang pokok semua ini boleh kita

  masukkan.

 • DR 3.12.2013

  3

  ■1010

  Yang Berhormat boleh beritahu kita, apakah lagi pakej-pakej yang diperlukan. Bagi soalan

  yang seterusnya, berkenaan dengan bilangan ataupun peratusan persatuan kita di luar bandar.

  Daripada bilangan yang ada pada kita pagi ini kita dapati bahawa 54% daripada peserta kita ialah

  datang daripada kawasan luar bandar. Untuk memastikan Program 1Azam ini benar-benar

  berkesan dan berjaya untuk membantu kumpulan sasar kita, kementerian sentiasa menambah baik

  kaedah dan proses kita.

  Pertamanya, dengan kita mengenal pasti peserta kita ini yang benar-benar berminat dan

  ingin untuk capai kejayaan. Oleh kerana itu mereka akan dikenal pasti dahulu di kawasan-kawasan

  yang terlibat kemudian diadakan temu duga. Pegawai kita akan turun untuk menemu duga setiap

  seorang daripada pemohon ini.

  Setelah pemohon ini dikenal pasti dan berjaya, maka mereka seterusnya akan diberi

  Kursus Kewangan supaya mereka dapat memulakan perniagaan mereka dengan baik lagi. Ini

  kerana kalau tanpa kursus ini nanti apabila mereka mula berniaga, mereka tidak boleh menjalankan

  perniagaan dengan baik.

  Ketiganya, setelah itu kita akan mengadakan pemantauan. Setelah kita berikan barangan

  ini, kita akan pantau pula mereka untuk selama setahun. Tiga kali dalam tahun itu kita akan pantau

  mereka bagi memastikan perniagaan sudah dimulakan, barangan yang diberikan itu berkesan

  untuk membantu mereka dan seterusnya. mereka telah dapat memulakan perniagaan dengan

  berjaya sekali.

  Selain daripada itu, kita juga ada lagi satu sistem untuk memantau dan sistem pelaporan

  yang dibuat dalam Mesyuarat Delivery Task Force (DTF), dengan izin, yang dipengerusikan sendiri

  oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Inilah menunjukkan bahawa kerajaan ini

  amat-amat serius sekali terhadap pelaksanaan Program 1Azam ini dan pencapaiannya untuk

  rakyat kita yang menyertainya. Terima kasih.

  Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Tuan Yang

  di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya ialah saya

  mengucapkan tahniah di atas inisiatif yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menambahkan

  pendapatan golongan keluarga yang kurang berada ini.

  Soalan saya ialah daripada jumlah yang kita telah beri bantuan, setakat ini berapa peratus

  yang betul-betul mencapai objektifnya iaitu dapat mengeluarkan mereka daripada kepompong taraf

  hidup di bawah paras kemiskinan. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pihak kerajaan dalam

  melaksanakan projek ini. Satu lagi ialah dari sudut pembahagian projek ini ke kawasan ataupun

  Parlimen yang diwakili oleh kami Pakatan Rakyat. Sejauh mana dan berapakah yang terlibat? Saya

  bimbang, pengalaman yang lepas-lepas, kebanyakannya hanya tertumpu kepada Parlimen yang

  diwakili oleh wakil kerajaan sahaja. Minta penjelasan.

 • DR 3.12.2013

  4

  Datuk Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Mohd. Dun: Terima kasih sahabat saya

  Yang Berhormat Rantau Panjang. Kita ucap terima kasih juga kerana telah mengiktiraf bahawa

  program ini adalah program yang baik untuk rakyat kita termasuk yang berad

View more