definisi pen. islam f1-f3 pmr

Download Definisi Pen. Islam F1-F3 PMR

Post on 31-Jul-2015

558 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. PERKARA YANG TIDAK MAMPU PERKARA GHAIBDIFIKIRKANOLEH AKAL MANUSIAMENGAWAL DIRI DARIPADA MELAKUKANTAQWAPERKARA YANG DIMURKAI ALLAH& MENGERJAKAN SEGALA SURUHANNYA & MENINGGALKAN SEGALA LARANGANNYA WAHYU ALLAHYANG PERKATAAN,AL-QURAN DITURUNKANPERBUATAN, KEPADA NABIHADISPENGAKUAN MUHAMMAD DAN SIFAT- MELALUI SIFAT ROSUL MALAIKAT S.A.WJIBRIL. 2. Makhluk Allah yg x berjisim,MALAIKAT Dijadikan dari cahaya& sentiasa patuh pada Allah GELARAN KEPADA NABI YAAKOB A.SMEMOHONKEPADA ALLAHDOA SESUATU YANG KETURUNAN NABI YAAKOB DIHARUSKANYANG TERKENAL SYARAKDENGAN BANGSA YAHUDI Semua jenis minuman ARAKyang mengandungi alkohol& memabukkanPERMAINANYANG MENGGUNAKAN WANG & SEBGAINYA spt wiski DENGAN TUJUAN PERTARUHAN 3. AYATAYAT YANG MENERANGKANKURSI TENTANG KURSI ALLAH IAITU KEKUASAAN ALLAH AMALAN AMALAN YANG BOLEHZAHIRDILIHAT, DIDENGAR, DIRASA & DISENTUH OLEH PANCAINDERAAMALAN YANG DIRASA AMALAN BATINOLEH HATIDAN DIFIKIR OLEH AKAL SYAITAN, BERHALA & APA-APA SAHAJATAGHUTKEPERCAYAAN& AMALAN YANG SESAT 4. Kepercayaan & keyakinan yang Kepercayaan mantap tentang kewujudan AllahYang kukuh AQIDAHserta sifat2 kesempurnaanNya Dalam hatiberdasarkan dalil nakli & akliAQIDAH AKIDAH YANG AQIDAH AKIDAH YANG BETULBERLANDASKANSALAH BERCANGGAHAL-QURAN &DENGAN AL-QURAN SUNNAH& SUNNAHSETIAP KEJADIAN ALAM YANG DAPAT ALAM DILIHAT & DIKAJI OLEH PANCAINDERA SYAHADAH SPT POKOK, GUNUNG MENJADI BUKTIKEWUJUDAN ALLAH 5. MENTAUHIDKAN ALLAHRUBUBIYYATSEBAGAI PENCIPTA ALAMULUHIYYAT MENTAUHIDKAN ALLAH SAHAJAYANG BERHAK DISEMBAH PERUTUSAN NABI2 & RASUL2NUBUWWAT YANG MEMBAWA AJARAN ALLAH UNTUK MANUSIA PERKARA GHAIBSAMIYYATYANG TIDAK TERCAPAI PANCAINDERA MANUSIA SEPERTI DOSA, PAHALA &SYURGA 6. MENYERAH DIRI KEPADA ALLAH, TUNDUK PATUHSELAMAT, KEPADA PERINTAHNYA SERTA ISLAM SEJAHTERA. MEMBENARKAN PERKARAYANG DISAMPAIKAN OLEHRASUL S.A.WMENGAKU DENGAN LIDAH PERCAYA MEMBENARKAN DALAM IMAN HATI DAN MENGAMALKAN DAN YAKIN SEGALA PERINTAH ALLAH KESUNGGUHAN ATAUKEIKHLASAN DALAM MELAKUKAN MELAKUKAN SESUATU IHSANSESUATU KEBAIKAN IBADAH ATAU PEKERJAANSEMATA-MATA KERANAALLAH 7. Perkara yang wajibPerkara yang wajibditunaikan oleh SETIAPFARDHUFARDHU AINditunaikan oleh umat Islam. Berdosa jika KIFAYAHSEBAHAGIAN anggotatidak dilaksanakan.masyarakat. Jika tidakada yang melaksanakan,berdosa semuanya. Meratakan air mutlakMANDI keseluruh anggotabadan dengan niatMembersihkanMembersihkan diri, pakaian sesuatu BERSUCIdan tempat daripadaDaripadahadas dan najis.kekotoran Menyuci kulit binatang selain SAMAK daripada kulit anjing dan babi dengan cara tertentu 8. Benda Kotoran yangkotor danNAJISmenyebabkan tidak sah jijik solat dan ibadat2 lain Air kencing bayi lelakiMUKHOFFAFAH yang berumur diMUGHOLLAZOHAnjing dan babi dan-Ringan- bawah dua tahun-berat-keturunan darinya yang minum susu ibunya sahajaSemua jenis najis MUTAWASSITOH selain daripada najis-sederhana-mukhoffafah danmughollazoh 9. Perbuatan membasuhWUDHUKatau menyapu anggota badan yang tertentudimulai dengan niatMENYAPU DEBU kerana Allah.TANAH YANG SUCIKEMUKA DAN KEDUA-DUA BELAHTANGAN HINGGA PERBUATAN TAYAMMUMKESIKU DENGAN MEMBERSIHKAN SYARAT-SYARAT QUBUL (KEMALUAN) TERTENTU DISERTAI ISTINJAKDAN DUBURDENGAN NIAT SELEPAS MEMBUANG AIRBESAR ATAU KECIL DENGAN MENGGUNAKANALAT-ALAT TERTENTU. Beberapa ucapan dan perbuatan tertentu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiriDOASOLATdengan salam 10. Tunduk dan merasarendah diri dengan TUNDUKKHUSYUK menumpukan fikiran,KHUSYUK DALAM@ MERENDAH DIRI menenangkan hati dan SOLAT Anggota ketika solat Semata-mata kerana allahSOLAT Y DILAKUKANSCRA BERKUMPULANKUMPULAN @SOLAT Y TERDIRI DARIPADAJEMAAH RAMAIBERJEMAAHIMAM & MAKMUMMUWAFIQMAKMUM Y SEMPAT MMBACA ALFATIHAH SBLUM IMAM RUKU PD RAKAAT PERTAMA MAKMUM Y TIDAK SEMPAT MMBACAMASBUQAL-FATIHAH BERSAMA IMAM 11. SOLAT 2 RAKAAT SECARA BERJEMAAHSOLAT JUMAATDALAM WAKTU ZOHOR PD HARI JUMAATY DIDAHULUI 2 KHUTBAH ORANG YANGTINGGAL TETAP ORANG YANGMUSTAUTINDI SUATU TINGGAL DI TEMPATBERMUKIMSUATU TEMPATLEBIH DARI 4 HARI & TIDAK BERNIATUTK MENETAPDISITUMUSAFIRORANG YG DALAM PERJALANAN JAUHMELEBIHI 2 MARHALAH 12. Ucapan @ syarahan ygKHUTBAH disampaikan oleh khatibsebelum solat Jumaat yg mengandungi nasihat& pengajaran. Solat sunat 2 rakaatSOLAT SUNATyg dilakukanRAWATIB sebelum @ selepas solat fardhu.Hukum : SunatSolat sunat 2 rakaat yg SOLAT SUNAT dilakukan sebaik shjaTAHIYYATULssorang itu memasukiMASJID masjid bertujuan utk menghormati masjid. Hukum : Sunat 13. Menghimpunkan dua solatHimpun / fardhu dalam satu waktuJAMA kumpuldengan syarat-syarat tertentu Pendek/Memendekkan solat empatQOSAR rakaat menjadi dua rakaat ringkasRUKHSOH keringanan yangJAMA TAQDIMMenghimpunkan dua solat SOLATdiberikan kepada fardhu dalam orang bermusafirwaktu pertama iaitu solatuntuk melakukanzohor dengan asar dalam solat secara qosar waktu zohor & solat maghrib dan jama dengan isyak dalam waktumaghrib Menghimpunkan dua solat fardhu dalamJAMA TAKKHIR waktu kedua iaitu solat zohor denganasar dalam waktu asar & solat maghrib dengan isyak dalam waktu isyak 14. Menahan diri daripada melakukan perkaraMenahanyang membatalkan puasa bermula dariPUASAdiriterbit matahari sehingga terbenam matahari disertakan dengan niat Mengerjakan semula pada waktu Membayarlain ibadat yang tidak sah @QODOtertinggal dengan sengaja atau tidak sengajaFIDYAH Gantian yang dikenakansekiranya melakukan beberapa kesalahanDenda yang dikenakanKAFARAHkerana melanggartertentu ketika beribadat iaitu memberi sedekahhukum agama. kepada faqir miskin 15. Bersih /Tabiat manusiaZAKAT FITRAHsuci yang suci bersih Mengeluarkan makanan asasi sesebuah negara dengan kadar tertentu, diberikankepada orang tertentu dengan syarattertentuORANG YANG SEORANG YANG BERIMANPERCAYA DENGANDENGAN RUKUN IMAN RUKUN-RUKUN MUSLIM MUKMINDAN BERAMAL DENGAN IMANRUKUN-RUKUN TERSEBUT. 16. MAHAMENGETAHUI SEGALANYAMAHA PEMURAHMAHA PENYAYANG MENGURNIAKANML A- L A MELIMPAHKANPELBAGAI NIKMAT AR-ROHMAN AR-ROHIM RAHMATNYA KEPADAI DAN REZEKI KPD SMUAAL-ADLUORANG YANGMAKHLUK TANPABERIMAN SAHAJA MENGIRA MUKMIN ATAU KAFIR MAHA ADIL 17. PENGETAHUAN SEBENARPENGETAHUANILMUTERHADAP SESUATU PERKARA. SETIAP PERBUATAN YANG DIHARAMKAN OLEHKEMUNGKARAN SYARA SAMADA KESALAHAN TERHADAPALLAH ATAU MANUSIA ATAU ALAM SEKITARWAHYU ALLAHYANGPERKATAAN,AL-QURAN DITURUNKAN PERBUATAN, KEPADA NABIHADIS PENGAKUAN MUHAMMADDAN SIFAT- MELALUISIFAT ROSULPERANTARAANS.A.W MALAIKATJIBRIL.