day 1_slide presentation 4_analisa penerbitan ilmiah

of 32 /32
Analisa Penerbitan Ilmiah Malaysia Dalam Bidang Pengajian Islam Yang Diindeks Di Scopus Dari Tahun 2010 - 2015 Oleh Noraziah Sharuddin Timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru, Johor

Author: vannguyet

Post on 31-Jan-2017

223 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Analisa Penerbitan Ilmiah Malaysia DalamBidang Pengajian Islam Yang Diindeks Di

  Scopus Dari Tahun 2010 - 2015

  Oleh

  Noraziah Sharuddin

  Timbalan Ketua Pustakawan

  Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia

  Johor Bahru, Johor

 • SKOP PEMBENTANGAN

  Latar belakang

  Objektif Kajian

  Sorotan Kajian

  Metodologi Penyelidikan

  Analisa Data

  Rumusan

 • MUKADDIMAH

  Tanggungjawab kita sebagai Muslim untuk menyampaikan

  Islam dengan berbagai kaedah.

  Firman Allah SWT :

  Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah

  dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara

  yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih

  mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan

  Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat

  petunjuk. ( QS An Nahl : 125)

 • LATARBELAKANG PENGAJIAN ISLAM

  PENGAJIAN ISLAM DI MALAYSIA

  Sentiasa diberi penekanan dalam sistem pendidikan di

  Malaysia

  Di peringkat pengajian tinggi, pengajian Islam merentas

  pelbagai disiplin sains yang lain, termasuk antropologi,

  sosiologi, sains politik dan ekonomi (Kamaruzzaman, Patrick

  Jory, 2011).

  Bidang pengajian yang ditawarkan dalam skop pengajian Islam

  diperluaskan skopnya dengan mengambil kira perubahan dan

  keperluan masyarakat di era globalisasi masakini. (Mazlan, et

  al., 2013).

 • LATARBELAKANG PENGAJIAN ISLAM

  PENGAJIAN ISLAM DI MALAYSIA

  Peranan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)

  Menawarkan program pengajian Islam dalam kurikulumnya.

  Membantu dalam perkembangan pengajian Islam di

  Malaysia dengan melahirkan ramai pelajar dan graduan

  dalam bidang tersebut.

  Peranan Ilmuan Islam

  Mengangkat martabat bidang ini untuk setaraf ilmu

  pengetahuan dalam bidang lain.

 • LATARBELAKANG PENERBITAN ILMIAH

  Peranan Penulisan Dan Penerbitan Ilmiah Dalam Bidang Islam

  Penerbitan ilmiah sebagai output penyelidikan pula kini

  menjadi antara focus utama oleh ahli akademik di negara ini.

  Mampu menjadi satu medium penyampaian ilmu

  pengetahuan yang berkesan bagi mengenengahkan pelbagai

  hasil kajian ilmiah mengenai Islam yang telah dijalankan.

  Mampu mengubah persepsi negative dan prejudis dari

  sesetengah pihak yang timbul hasil dari rujukan dan

  pembacaan hasil penulisan dari sumber yang mungkin boleh

  dipertikaikan.

 • LATARBELAKANG PENERBITAN ILMIAH

  Penerbitan di Scopus dan Web of Science.

  Trend penerbitan semasa

  Populariti dan Penguasaan pangkalan data berpusat

  di barat

  Petunjuk prestasi penerimaan sesuatu penerbitan di

  peringkat global dengan memenuhi kriteria yang

  ditetapkan.

  Selaras dengan persekitaran tersebut, kajian ini akan

  memberi fokus penerbitan tempatan dalam bidang

  pengajian Islam yang diindeks di pangkalan data

  Scopus sahaja.

 • Setakat Januari 2016, Scopus mempunyai60 juta rekod dengan lebih dari 21,500 peer-reviewed journals (termasuk 4,200 judul jurnalsumber terbuka), lebih dari 530 siri buku,lebih dari 7.2 juta kertaskerja persidangandari lebih 83,000 program diseluruh duniadan berbagai kategori penerbitan yang lain.

  Mempunyai kaedah penilaian jumlahcitation yang dapat menunjukkan impaksesebuah penerbitan.

 • Pecahan Perkara dalam Pangkalan Data Scopus

 • OBJEKTIF KAJIAN

  Untuk melihat perkembangan hasil penulisan ahliakademik Malaysia dalam bidang pengajian Islamuntuk jangkamasa tahun 2010 - 2015.

  Untuk melihat corak penerbitan dalam bidangpengajian Islam dari aspek format dan kekerapan.

  Untuk mengenalpasti prestasi IPT dalam menghasilkanpenerbitan dalam bidang tersebut.

 • SOROTAN KAJIAN

  Impak Penulisan Ilmiah

  Media yang efektif dalam menyebarkan ilmu

  pengetahuan dalam pelbagai bidang pengkhususan.

  Peningkatan kewujudan penulis yang

  menyampaikan penerbitan dari perspektif Islam dari

  berbagai perspektif seperti falsafah, konsep atau

  aplikasi menunjukkan adanya usaha untuk

  mengetengahkan pandangan dari sudut Islam yang

  boleh memperbaiki salah faham atau salah tafsir

  terhadap Islam (Zainul Ibrahim Zainuddin, 2015).

 • Peranan Ilmuan islam

  Peranan ilmuan Islam penting dalam meletakkan diri mereka

  sebaris dengan ilmuan dalam bidang lain sepertimana

  dicadangkan oleh Mehmet (1994).

  Khalifah moden perlu memenuhi keperluan rohani ummah

  melalui aktiviti intelektual termasuk diskusi ilmiah dan

  penerbitan. Beliau mencadangkan ilmuan Islam dari Malaysia

  (selain Turki) untuk menerajui usaha ini atas pertimbangan

  bahawa negara ini mengamalkan Islam dalam pendekatan yang

  sederhana.

  Kepentingan Pusat dan Fakulti Pengajian Islam

  Peranan Pusat dan fakulti berkait pengajian Islam untuk

  memartabat dan mensejagatkan ilmu-ilmu keIslaman

  diperingkat kebangsaan dan di persada antarabangsa (Ainul

  Mardiah, 2014).

  SOROTAN KAJIAN

 • SOROTAN KAJIANPerkongsian Ilmu Pengetahuan Melalui Penerbitan

  Pihak barat telah terkehadapan dalam menjadikan penerbitan

  sebagai medium berkongsi ilmu pengetahuan. Model akademik

  yang menekankan kepentingan menggalakkan usaha-usaha

  penyelidikan dan kemajuan saintifik diterimapakai oleh

  kebanyakkan negara di dunia termasuk Amerika Syarikat, Jepun,

  China, India dan juga negara membangun seperti Malaysia

  (Altbach, 2004).

  Perlunya universiti terlibat sama dalam mencipta ilmu

  pengetahuan baru dan berkongsi menyalurkan kepada umum

  (Altbach, 1998).

 • SOROTAN KAJIAN Universiti-universiti di barat telah lama menjadi pusat jaringan

  ilmu pengetahuan melalui perantara jurnal dan penerbitan

  saintifik.

  Kepentingan bagi pembangunan dan perkongsian ilmu

  pengetahuan telah meletakkan penerbitan ilmiah sebagai salah

  satu petunjuk prestasi yang sangat penting bagi universiti

  diperingkat global.

  Kepentingan mencipta dan menyalurkan ilmu pengetahuan

  telah meletakkan penerbitan ilmiah sebagai petunjuk prestasi

  paling biasa dalam memberi penarafan bagi universiti secara

  global. Penerbitan ilmiah juga telah digunakan dalam

  mengukur produktiviti penyelidikan di universiti awam dan

  swasta di Amerika Syarikat (Ina Suryani, 2013).

 • SOROTAN KAJIANPenerbitan Sebagai Petunjuk Prodktiviti Di Malaysia

  Petunjuk prestasi penting bagi ahli akademik.

  Penerbitan merupakan petunjuk produktiviti penyelidikan yang

  digunakan untuk memberi penarafan kepada fakulti dan

  institusi akademik, produktiviti pengarang atau produktiviti

  kumpulan penyelidik.

  Keupayaan penerbitan untuk diterima dan diindeks oleh

  Scopus dan jurnal ISI juga diambil kira oleh Kementerian

  Pendidikan Tinggi Malaysia (KPT) sebagai sasaran dan

  mengukur prestasi Universiti. (Abu Bakar, 2010).

  Bagi menggalakkkan usaha penerbitan ini, banyak universiti di

  Malaysia juga memberikan motivasi melalui ganjaran berupa

  seed money atau geran penyelidikan yang ditetapkan oleh

  university sendiri (Norhazwani, Zainab, 2007).

 • SOROTAN KAJIANPenggunaan Scopus Untuk Kajian

  Berdasarkan liputannya yang lebih meluas samada pada

  peringkat nasional, serantau dan antarabangsa.

  Scopus secara tidak langsung telah rnenyelesaikan isu berkaitan

  liputan penerbitan yang terhad kepada jurnal berbahasa Inggeris

  dan diterbitkan oleh negara barat sebagaimana yang

  dilaksanakan oleh Web of Science.

  Pangkalan data ini juga meliputi lebih banyak jurnal yang

  diterbitkan di negara Asia seperti China dan Jepun.

  Implikasinya, Scopus berupaya menghasilkan lebih banyak data

  sitasi penerbitan bagi negara- negara Timur yang turut memberi

  surnbangan besar terhadap perkembangan dunia sains. (Mazmin,

  2010).

 • METODOLOGI PENYELIDIKAN

  Kaedah Analisis Bibliometrik

  Penggunaan kaedah Bibliometrics (kadangkala dirujuk sebagai

  Scientometrics) kebiasaannya digunakan dalam bidang Sains

  Perpustakaan dan Maklumat.

  Analisis statistik data bibliografi/penerbitan, biasanya memberi

  tumpuan kepada analisis petikan hasil penyelidikan dan

  penerbitan, iaitu berapa kali hasil penyelidikan dan penerbitan

  yang dipetik.

  Analisis bibliometrik menjadi satu cara yang semakin penting

  untuk mengukur dan menilai kesan penyelidikan individu,

  kumpulan individu atau institusi.

 • METODOLOGI PENYELIDIKAN

  Data penerbitan Sains Sosial bagi tahun 2010-2015 diperolehi daripada

  pangkalan data Scopus (http://www.scopus.com) yang diterbitkan

  oleh Elsevier.

  Pangkalan data ini telah dikenali dan diiktiraf di peringkat

  antarabangsa serta digunakan dalam penarafan universiti di dunia dan

  audit Universiti Penyelidikan di Malaysia.

  Elsevier juga menerbitkan dan membekalkan maklumat melalui

  pangkalan data ScienceDirect, Scopus, Elsevier Research Intelligence

  dan juga pangkalan data SciVal yang memudahkan untuk melihat

  perkembangan penyelidikan bagi 7,500 institusi penyelidikan yang

  meliputi 220 negara diserata dunia.

  Penerbitan Islam terindeks di dalam kajian ini bermaksud rekod

  penerbitan dalam bidang skop pengajian Islam yang diindeks oleh

  Scopus bagi tempoh 6 tahun tersebut.

 • METODOLOGI PENYELIDIKANBagi mengesan penerbitan Sains Sosial yang dihasilkan oleh pengarang dari

  Malaysia, kaedah pencarian menggunakan pangkalan data SciVal berdasarkan

  afiliasi Malaysia di bawah menu benchmarking serta skop jangkamasa

  mengikut tahun dari 2010-2015 telah digunakan (Gambarajah 1).

  Gambarajah 1: Kaedah pencarian Benchmarking di SciVal afiliasi penulis

  Malaysia dan pengecilan jangkamasa tahun 2010-2015

 • METODOLOGI PENYELIDIKAN

  Pengkelasan mengikut bidang kemudiannya dibuat kepada hanya

  penerbitan dalam bidang Sains Sosial sahaja sebagaimana di

  gambarajah 2 di bawah.

  Gambarajah 2: Pecahan bidang perkara dalam bidang sains social 2010-2015

 • METODOLOGI PENYELIDIKAN

  Sejumlah lebih dari 12 ribu penerbitan Sains Sosial dibersihkan dengan

  melihat kepada indeks perkataan daripada senarai tajuk yang di ekstrak

  tersebut.

  Tajuk-tajuk berkaitan Islam diperolehi daripada senarai Library of

  Congress Subject Headings (LCSH) yang dikirakan sesuai iaitu dalam

  bidang Islam dikenalpasti

  Rekod bidang perkara keseluruhannya dari 2010 hingga 2015 adalah

  sebanyak 133,947 penerbitan dengan 5.1% (12,048) penerbitan adalah

  di bawah bidang perkara Sains Sosial.

  Jumlah penerbitan Islam yang berjaya disisih dan dibersihkan adalah

  sebanyak 617 penerbitan.

  Setiap rekod yang dipilih akan dianalisi mengikut jenis institusi,

  kekerapan penerbitan, sitasi, penerbit utama, pengarang utama,

  pemberat impak sitasi dan lain-lain. Data ini kemudiannya dianalisis

  dengan menggunakan perisian aplikasi SPSS dan SPSS Clementine.

 • ANALISIS DATA

  Subject Overall 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Publications 12048 1636 1722 1771 2149 2258 2512

  Publications (growth %) 31.4%

  Outputs in Top Percentiles (top 10%) 2.1% 1.6% 1.3% 2.3% 1.5% 2.3% 3.2%

  Publications in Top Journal Percentiles (top 10% by SNIP)

  6.8% 4.4% 4.0% 10.% 6.2% 7.4% 6.5%

  Citations 16350 4633 3636 3435 2595 1622 429

  Citations per Publication 1.4 2.8 2.1 1.9 1.2 0.7 0.2

  Field-Weighted Citation Impact 0.73 0.75 0.73 0.81 0.69 0.76 0.65

  Views 270709 43272 43893 47005 54775 45795 35969

  Views per Publication 22.5 26.4 25.5 26.5 25.5 20.3 14.3

  Field-Weighted View Impact 2.15 1.94 2.23 2.21 2.26 2.22 2.04

  Authors 16352 3016 3236 3257 4028 4168 4851

  Authors (growth %) 38.2%

  International Collaboration (%) 21.5% 16.4% 17.9% 19.9% 20.3% 26.4% 25.0%

  Academic-Corporate Collaboration (%) 0.2% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.3%

  Gambarajah 3: Bilangan penerbitan Sains Sosial dan prestasi perkembangan keseluruhan

  Sebanyak 12,048 rekod penerbitan Sains Sosial dalam Scopus telah dipilih

  sebagai sampel untuk dianalisa. Taburan data terperinci adalah seperti di

  gambarajah 3.

 • ANALISIS DATAAnalisis terperinci kepada pecahan data Sains Sosial yang diindeks di Scopus

  adalah seperti di gambarajah dibawah:

  Social Sciences, 7498, 37%

  Business, Management and Accounting, 4556, 22%

  Arts and Humanities, 3471, 17%

  Economics, Econometrics and Finance, 3050, 15%

  Psychology, 815, 4%

  Decision Sciences, 721,

  4%

  Mathematics, 179, 1%

  Social Sciences Subject Areas 2010-2015

  Gambarajah 4 : Pecahan penerbitan bidang Sains Sosial mengikut bidang perkara bagi

  tahun 2010-2015

 • ANALISIS DATA Nisbah pecahan data penerbitan dalam bidang perkara Islam dari

  penerbitan Sains Sosial hasil penulisan Malaysia yang diindeks di Scopus

  berjumlah 617 penerbitan iaitu kira-kira 5% sahaja dari bidang perkara

  Sains Sosial secara keseluruhan.

  Secara nisbah ianya berjumlah 0.5% dari keseluruhan penerbitan Malaysia

  bagi tempoh tersebut. (Gambarajah 5)

  Social Sciences , 12408

  Islamic Publications, 617

  Social Sciences

  Islamic Publications

  0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

  Islamic Publications 2010-2015

  Series1

  Gambarajah 5 : Pecahan penerbitan dalam bidang Islam dalam keseluruhan penerbitan

  Sains Sosial

 • ANALISIS DATA

  Penerbitan ini kemudiannya dipecahkan lagi mengikut institusi bagi

  melihat prestasi institusi dalam bidang perkara berkenaan.

  UKM, 123, 22%

  UIAM, 117, 21%

  UM, 48, 8%UiTM, 29, 5%USIM, 20, 4%

  UPM, 19, 3%

  USM, 17, 3%

  UTM, 13, 2%

  Islamic Publication by Affiliation

  Lain-lain, 231, 32%

  Gambarajah 6: Penerbitan bidang perkara Islam mengikut Institusi di Malaysia

 • ANALISIS DATA Peningkatan sebanyak 18% hingga 20% setiap tahun hingga 2014.

  Penurunan sebanyak 10% pada tahun 2015 iaitu dari 177 penerbitankepada 141 penerbitan.

  Purata nisbah penerbitan dalam bidang perkara Islam adalah hanya 102penerbitan bagi tempoh 6 tahun tersebut.

  37

  54

  96

  117

  177

  141

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  200

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  Islamic Publication By Year 2010-2015

  Gambarajah 7: Prestasi penerbitan bidang perkara Islam mengikut dari tahun

  2010 - 2015

 • Jurnal paling kerap menerbitkan penulisan dalam bidang ini adalah :

  Asian Social Science sebanyak 72 penerbitan mewakili 11.6% dari

  keseluruhan penerbitan Islam.

  Global Journal Al-Thaqafah dengan 51 penerbitan (8.2%),

  Jurnal Social Sciences (Pakistan) dengan 40 penerbitan (6.4%),

  Mediterranean Journal of Social Sciences (5.6%),

  Pertanika Journal of Social Science and Humanities (4.2%) dan lain-

  lain sebagaimana di tunjukkan di gambarajah 8.

  ANALISIS DATA

 • 72

  51

  4035

  26

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80A

  sia

  n S

  ocia

  l S

  cie

  nce

  Glo

  ba

  l Jo

  urn

  al A

  l-T

  ha

  qa

  fah

  So

  cia

  l S

  cie

  nce

  s (

  Pa

  kis

  tan

  )

  Me

  dite

  rra

  ne

  an

  Jo

  urn

  al o

  f S

  ocia

  l

  Pe

  rta

  nik

  a J

  ou

  rnal o

  f S

  ocia

  l S

  cie

  nce

  Inte

  llectu

  al D

  isco

  urs

  e

  Ad

  van

  ced

  Scie

  nce

  Le

  tte

  rs

  201

  4 th

  e 5

  th In

  tern

  atio

  na

  l

  201

  3 5

  th In

  tern

  atio

  na

  l C

  onfe

  ren

  ce

  Ara

  b L

  aw

  Qu

  art

  erly

  Eu

  rop

  ean

  Jo

  urn

  al o

  f S

  ocia

  l S

  cie

  nce

  s

  Jo

  urn

  al o

  f E

  co

  no

  mic

  Co

  op

  era

  tio

  n

  Pro

  ced

  ia -

  So

  cia

  l a

  nd

  Be

  ha

  vio

  ral

  Isla

  mic

  Ba

  nkin

  g a

  nd

  Fin

  an

  cia

  l

  Ris

  k a

  nd

  Re

  gu

  latio

  n o

  f Is

  lam

  ic

  Cu

  ltu

  ra. In

  tern

  atio

  na

  l Jo

  urn

  al o

  f

  Isla

  mic

  Qu

  art

  erly

  So

  cia

  l S

  cie

  nce

  s

  Ha

  nd

  bo

  ok o

  n Isla

  m a

  nd

  Eco

  no

  mic

  Life

  Mu

  ltic

  ultu

  ral E

  duca

  tio

  n a

  nd

  Turk

  ish

  On

  line J

  ourn

  al o

  f

  Isla

  m a

  nd

  Ch

  ristia

  n-M

  uslim

  Re

  latio

  ns

  Ka

  jian M

  ala

  ysia

  Euro

  pean J

  ourn

  al of Law

  and

  Glo

  ba

  l Ju

  rist

  Ha

  md

  ard

  Isla

  mic

  us

  Inte

  rnatio

  na

  l E

  duca

  tion

  Stu

  die

  s

  Inte

  rnatio

  na

  l Jo

  urn

  al o

  f T

  ou

  rism

  Lib

  rary

  Ph

  iloso

  ph

  y a

  nd

  Pra

  ctice

  Re

  cen

  t T

  ren

  ds in

  So

  cia

  l a

  nd

  The

  Mu

  slim

  Wo

  rld

  in

  th

  e 2

  1st

  The

  ory

  and

  Pra

  ctice

  in H

  ospita

  lity

  GE

  MA

  Onlin

  e J

  ourn

  al of Language

  Indo

  ne

  sia

  and

  th

  e M

  ala

  y W

  orld

  Inte

  rnatio

  na

  l Jo

  urn

  al o

  f A

  pplie

  d

  Jo

  urn

  al o

  f B

  usin

  ess E

  thic

  s

  Jo

  urn

  al o

  f M

  uslim

  Min

  ority

  Affa

  irs

  Ju

  rnal K

  om

  un

  ika

  si: M

  ala

  ysia

  n

  Ke

  ma

  nu

  sia

  an

  Pe

  rta

  nik

  a J

  ou

  rnal o

  f S

  ocia

  l

  Re

  ligio

  us E

  duca

  tio

  n

  Scie

  nce a

  nd E

  ngin

  eering E

  thic

  s

  Turk

  ish

  On

  line J

  ourn

  al o

  f D

  ista

  nce

  Islamic publication Top Journal 2010-2015

  Gambarajah 8: Jurnal popular dalam penerbitan Islam 2010-2015

  ANALISIS DATA

 • Format Penerbitan:

  Artikel mendahului dengan begitu ketara sekali iaitu sebanyak 460 penerbitan

  (75%).

  Kertas persidangan menjadi penerbitan kedua tertinggi dengan jumlah 60

  penerbitan (10%) penulisan bab (45), ulasan (35), buku (8),

  Article, 460

  Article in Press, 8Book, 7Chapter, 45

  Conference Paper, 60

  Erratum, 1 Note, 1Review, 35

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  Article Article inPress

  Book Chapter ConferencePaper

  Erratum Note Review

  Islamic Publication by Type 2010-2015

  Count

  Gambarajah 9: Penerbitan mengikut format bagi tahun 2010-2015

  ANALISIS DATA

 • Penerbitan dalam bidang pengajian Islam di Malaysia hanya

  menyumbang 0.5% iaitu kira-kira 617 penerbitan dari keseluruhan

  kira-kira 137,000 penerbitan di Malaysia bagi tempoh 6 tahun.

  UKM dan UIA mendahului penerbitan Islam dengan 22% dan 21%

  dari jumlah 617 keseluruhan penerbitan Islam.

  Perkembangan penerbitan dalam bidang pengajian Islam dari negara

  ini meningkat dari tahun 2010 -2014 tetapi menurun pada tahun

  2015. Ini merupakan satu keadaan yang perlukan kajian lanjut

  untuk mengenalpasti kemngkin kepada prestasi tersebut.

  Jurnal tempatan masih lagi belum menguasai penerbitan dalam

  bidang tersebut kerana ia banyak didominasi oleh penerbit dari luar.

  RUMUSAN

  30

 • CADANGANPrestasi penerbitan dalam bidang pengajian Islam ini boleh dipertingkatkan

  melalui usaha berikut :

  Ilmuan Islam perlu meningkatkan usaha penerbitan di jurnal yang

  berimpak tinggi dan diindeks di Scopus mahupun WOS.

  Usaha bagi memastikan jurnal tempatan untuk diindeks di kedua dua

  pangkalan data juga boleh dibuat dengan mengikut kriteria yang ditetapkan.

  Pustakawan juga boleh membantu dengan mengenalpasti potensi jurnal

  berimpak tinggi yang boleh dicadangkan kepada ahli akademik untuk

  mereka menghantar penulisan ilmiah.

  Kolaborasi dan jaringan kerjasama ahli akademik tempatan dan luar negara

  juga boleh membantu dalam menghasilkan penulisan ilmiah yang berimpak

  tinggi dengan potensi mendapat sitasi yang lebih meluas.

 • TERIMA KASIH