day 1_slide presentation 4_analisa penerbitan ilmiah

32
Analisa Penerbitan Ilmiah Malaysia Dalam Bidang Pengajian Islam Yang Diindeks Di Scopus Dari Tahun 2010 - 2015 Oleh Noraziah Sharuddin Timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru, Johor

Upload: vannguyet

Post on 31-Jan-2017

232 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

Analisa Penerbitan Ilmiah Malaysia DalamBidang Pengajian Islam Yang Diindeks Di

Scopus Dari Tahun 2010 - 2015

Oleh

Noraziah Sharuddin

Timbalan Ketua Pustakawan

Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia

Johor Bahru, Johor

Page 2: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

SKOP PEMBENTANGAN

Latar belakang

Objektif Kajian

Sorotan Kajian

Metodologi Penyelidikan

Analisa Data

Rumusan

Page 3: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

MUKADDIMAH

Tanggungjawab kita sebagai Muslim untuk menyampaikan

Islam dengan berbagai kaedah.

Firman Allah SWT :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat

petunjuk.” ( QS An Nahl : 125)

Page 4: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

LATARBELAKANG PENGAJIAN ISLAM

PENGAJIAN ISLAM DI MALAYSIA

Sentiasa diberi penekanan dalam sistem pendidikan di

Malaysia

Di peringkat pengajian tinggi, pengajian Islam merentas

pelbagai disiplin sains yang lain, termasuk antropologi,

sosiologi, sains politik dan ekonomi (Kamaruzzaman, Patrick

Jory, 2011).

Bidang pengajian yang ditawarkan dalam skop pengajian Islam

diperluaskan skopnya dengan mengambil kira perubahan dan

keperluan masyarakat di era globalisasi masakini. (Mazlan, et

al., 2013).

Page 5: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

LATARBELAKANG PENGAJIAN ISLAM

PENGAJIAN ISLAM DI MALAYSIA

• Peranan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)

Menawarkan program pengajian Islam dalam kurikulumnya.

Membantu dalam perkembangan pengajian Islam di

Malaysia dengan melahirkan ramai pelajar dan graduan

dalam bidang tersebut.

• Peranan Ilmuan Islam

Mengangkat martabat bidang ini untuk setaraf ilmu

pengetahuan dalam bidang lain.

Page 6: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

LATARBELAKANG PENERBITAN ILMIAH

Peranan Penulisan Dan Penerbitan Ilmiah Dalam Bidang Islam

Penerbitan ilmiah sebagai output penyelidikan pula kini

menjadi antara focus utama oleh ahli akademik di negara ini.

Mampu menjadi satu medium penyampaian ilmu

pengetahuan yang berkesan bagi mengenengahkan pelbagai

hasil kajian ilmiah mengenai Islam yang telah dijalankan.

Mampu mengubah persepsi negative dan prejudis dari

sesetengah pihak yang timbul hasil dari rujukan dan

pembacaan hasil penulisan dari sumber yang mungkin boleh

dipertikaikan.

Page 7: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

LATARBELAKANG PENERBITAN ILMIAH

Penerbitan di Scopus dan Web of Science.

Trend penerbitan semasa

Populariti dan Penguasaan pangkalan data berpusat

di barat

Petunjuk prestasi penerimaan sesuatu penerbitan di

peringkat global dengan memenuhi kriteria yang

ditetapkan.

Selaras dengan persekitaran tersebut, kajian ini akan

memberi fokus penerbitan tempatan dalam bidang

pengajian Islam yang diindeks di pangkalan data

Scopus sahaja.

Page 8: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

Setakat Januari 2016, Scopus mempunyai60 juta rekod dengan lebih dari 21,500 peer-reviewed journals (termasuk 4,200 judul jurnalsumber terbuka), lebih dari 530 siri buku,lebih dari 7.2 juta kertaskerja persidangandari lebih 83,000 program diseluruh duniadan berbagai kategori penerbitan yang lain.

Mempunyai kaedah penilaian jumlahcitation yang dapat menunjukkan impaksesebuah penerbitan.

Page 9: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

• Pecahan Perkara dalam Pangkalan Data Scopus

Page 10: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

OBJEKTIF KAJIAN

Untuk melihat perkembangan hasil penulisan ahliakademik Malaysia dalam bidang pengajian Islamuntuk jangkamasa tahun 2010 - 2015.

Untuk melihat corak penerbitan dalam bidangpengajian Islam dari aspek format dan kekerapan.

Untuk mengenalpasti prestasi IPT dalam menghasilkanpenerbitan dalam bidang tersebut.

Page 11: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

SOROTAN KAJIAN

Impak Penulisan Ilmiah

Media yang efektif dalam menyebarkan ilmu

pengetahuan dalam pelbagai bidang pengkhususan.

Peningkatan kewujudan penulis yang

menyampaikan penerbitan dari perspektif Islam dari

berbagai perspektif seperti falsafah, konsep atau

aplikasi menunjukkan adanya usaha untuk

mengetengahkan pandangan dari sudut Islam yang

boleh memperbaiki salah faham atau salah tafsir

terhadap Islam (Zainul Ibrahim Zainuddin, 2015).

Page 12: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

Peranan Ilmuan islam

• Peranan ilmuan Islam penting dalam meletakkan diri mereka

sebaris dengan ilmuan dalam bidang lain sepertimana

dicadangkan oleh Mehmet (1994).

• Khalifah moden perlu memenuhi keperluan rohani ummah

melalui aktiviti intelektual termasuk diskusi ilmiah dan

penerbitan. Beliau mencadangkan ilmuan Islam dari Malaysia

(selain Turki) untuk menerajui usaha ini atas pertimbangan

bahawa negara ini mengamalkan Islam dalam pendekatan yang

sederhana.

Kepentingan Pusat dan Fakulti Pengajian Islam

• Peranan Pusat dan fakulti berkait pengajian Islam untuk

memartabat dan mensejagatkan ilmu-ilmu keIslaman

diperingkat kebangsaan dan di persada antarabangsa (Ainul

Mardiah, 2014).

SOROTAN KAJIAN

Page 13: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

SOROTAN KAJIANPerkongsian Ilmu Pengetahuan Melalui Penerbitan

Pihak barat telah terkehadapan dalam menjadikan penerbitan

sebagai medium berkongsi ilmu pengetahuan. Model akademik

yang menekankan kepentingan menggalakkan usaha-usaha

penyelidikan dan kemajuan saintifik diterimapakai oleh

kebanyakkan negara di dunia termasuk Amerika Syarikat, Jepun,

China, India dan juga negara membangun seperti Malaysia

(Altbach, 2004).

Perlunya universiti terlibat sama dalam mencipta ilmu

pengetahuan baru dan berkongsi menyalurkan kepada umum

(Altbach, 1998).

Page 14: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

SOROTAN KAJIAN Universiti-universiti di barat telah lama menjadi pusat jaringan

ilmu pengetahuan melalui perantara jurnal dan penerbitan

saintifik.

Kepentingan bagi pembangunan dan perkongsian ilmu

pengetahuan telah meletakkan penerbitan ilmiah sebagai salah

satu petunjuk prestasi yang sangat penting bagi universiti

diperingkat global.

Kepentingan mencipta dan menyalurkan ilmu pengetahuan

telah meletakkan penerbitan ilmiah sebagai petunjuk prestasi

paling biasa dalam memberi penarafan bagi universiti secara

global. Penerbitan ilmiah juga telah digunakan dalam

mengukur produktiviti penyelidikan di universiti awam dan

swasta di Amerika Syarikat (Ina Suryani, 2013).

Page 15: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

SOROTAN KAJIANPenerbitan Sebagai Petunjuk Prodktiviti Di Malaysia

Petunjuk prestasi penting bagi ahli akademik.

Penerbitan merupakan petunjuk produktiviti penyelidikan yang

digunakan untuk memberi penarafan kepada fakulti dan

institusi akademik, produktiviti pengarang atau produktiviti

kumpulan penyelidik.

Keupayaan penerbitan untuk diterima dan diindeks oleh

Scopus dan jurnal ISI juga diambil kira oleh Kementerian

Pendidikan Tinggi Malaysia (KPT) sebagai sasaran dan

mengukur prestasi Universiti. (Abu Bakar, 2010).

Bagi menggalakkkan usaha penerbitan ini, banyak universiti di

Malaysia juga memberikan motivasi melalui ganjaran berupa

‘seed money’ atau geran penyelidikan yang ditetapkan oleh

university sendiri (Norhazwani, Zainab, 2007).

Page 16: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

SOROTAN KAJIANPenggunaan Scopus Untuk Kajian

Berdasarkan liputannya yang lebih meluas samada pada

peringkat nasional, serantau dan antarabangsa.

Scopus secara tidak langsung telah rnenyelesaikan isu berkaitan

liputan penerbitan yang terhad kepada jurnal berbahasa Inggeris

dan diterbitkan oleh negara barat sebagaimana yang

dilaksanakan oleh Web of Science.

Pangkalan data ini juga meliputi lebih banyak jurnal yang

diterbitkan di negara Asia seperti China dan Jepun.

Implikasinya, Scopus berupaya menghasilkan lebih banyak data

sitasi penerbitan bagi negara- negara Timur yang turut memberi

surnbangan besar terhadap perkembangan dunia sains. (Mazmin,

2010).

Page 17: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

METODOLOGI PENYELIDIKAN

Kaedah Analisis Bibliometrik

Penggunaan kaedah Bibliometrics (kadangkala dirujuk sebagai

Scientometrics) kebiasaannya digunakan dalam bidang Sains

Perpustakaan dan Maklumat.

Analisis statistik data bibliografi/penerbitan, biasanya memberi

tumpuan kepada analisis petikan hasil penyelidikan dan

penerbitan, iaitu berapa kali hasil penyelidikan dan penerbitan

yang dipetik.

Analisis bibliometrik menjadi satu cara yang semakin penting

untuk mengukur dan menilai kesan penyelidikan individu,

kumpulan individu atau institusi.

Page 18: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

METODOLOGI PENYELIDIKAN

Data penerbitan Sains Sosial bagi tahun 2010-2015 diperolehi daripada

pangkalan data Scopus (http://www.scopus.com) yang diterbitkan

oleh Elsevier.

Pangkalan data ini telah dikenali dan diiktiraf di peringkat

antarabangsa serta digunakan dalam penarafan universiti di dunia dan

audit Universiti Penyelidikan di Malaysia.

Elsevier juga menerbitkan dan membekalkan maklumat melalui

pangkalan data ScienceDirect, Scopus, Elsevier Research Intelligence

dan juga pangkalan data SciVal yang memudahkan untuk melihat

perkembangan penyelidikan bagi 7,500 institusi penyelidikan yang

meliputi 220 negara diserata dunia.

Penerbitan Islam terindeks di dalam kajian ini bermaksud rekod

penerbitan dalam bidang skop pengajian Islam yang diindeks oleh

Scopus bagi tempoh 6 tahun tersebut.

Page 19: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

METODOLOGI PENYELIDIKANBagi mengesan penerbitan Sains Sosial yang dihasilkan oleh pengarang dari

Malaysia, kaedah pencarian menggunakan pangkalan data SciVal berdasarkan

afiliasi Malaysia di bawah menu benchmarking serta skop jangkamasa

mengikut tahun dari 2010-2015 telah digunakan (Gambarajah 1).

Gambarajah 1: Kaedah pencarian Benchmarking di SciVal afiliasi penulis

Malaysia dan pengecilan jangkamasa tahun 2010-2015

Page 20: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

METODOLOGI PENYELIDIKAN

Pengkelasan mengikut bidang kemudiannya dibuat kepada hanya

penerbitan dalam bidang Sains Sosial sahaja sebagaimana di

gambarajah 2 di bawah.

Gambarajah 2: Pecahan bidang perkara dalam bidang sains social 2010-2015

Page 21: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

METODOLOGI PENYELIDIKAN

Sejumlah lebih dari 12 ribu penerbitan Sains Sosial dibersihkan dengan

melihat kepada indeks perkataan daripada senarai tajuk yang di ekstrak

tersebut.

Tajuk-tajuk berkaitan Islam diperolehi daripada senarai Library of

Congress Subject Headings (LCSH) yang dikirakan sesuai iaitu dalam

bidang Islam dikenalpasti

Rekod bidang perkara keseluruhannya dari 2010 hingga 2015 adalah

sebanyak 133,947 penerbitan dengan 5.1% (12,048) penerbitan adalah

di bawah bidang perkara Sains Sosial.

Jumlah penerbitan Islam yang berjaya disisih dan dibersihkan adalah

sebanyak 617 penerbitan.

Setiap rekod yang dipilih akan dianalisi mengikut jenis institusi,

kekerapan penerbitan, sitasi, penerbit utama, pengarang utama,

pemberat impak sitasi dan lain-lain. Data ini kemudiannya dianalisis

dengan menggunakan perisian aplikasi SPSS dan SPSS Clementine.

Page 22: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

ANALISIS DATA

Subject Overall 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Publications 12048 1636 1722 1771 2149 2258 2512

Publications (growth %) 31.4%

Outputs in Top Percentiles (top 10%) 2.1% 1.6% 1.3% 2.3% 1.5% 2.3% 3.2%

Publications in Top Journal Percentiles (top 10% by SNIP)

6.8% 4.4% 4.0% 10.% 6.2% 7.4% 6.5%

Citations 16350 4633 3636 3435 2595 1622 429

Citations per Publication 1.4 2.8 2.1 1.9 1.2 0.7 0.2

Field-Weighted Citation Impact 0.73 0.75 0.73 0.81 0.69 0.76 0.65

Views 270709 43272 43893 47005 54775 45795 35969

Views per Publication 22.5 26.4 25.5 26.5 25.5 20.3 14.3

Field-Weighted View Impact 2.15 1.94 2.23 2.21 2.26 2.22 2.04

Authors 16352 3016 3236 3257 4028 4168 4851

Authors (growth %) 38.2%

International Collaboration (%) 21.5% 16.4% 17.9% 19.9% 20.3% 26.4% 25.0%

Academic-Corporate Collaboration (%) 0.2% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.3%

Gambarajah 3: Bilangan penerbitan Sains Sosial dan prestasi perkembangan keseluruhan

Sebanyak 12,048 rekod penerbitan Sains Sosial dalam Scopus telah dipilih

sebagai sampel untuk dianalisa. Taburan data terperinci adalah seperti di

gambarajah 3.

Page 23: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

ANALISIS DATAAnalisis terperinci kepada pecahan data Sains Sosial yang diindeks di Scopus

adalah seperti di gambarajah dibawah:

Social Sciences, 7498, 37%

Business, Management and Accounting, 4556, 22%

Arts and Humanities, 3471, 17%

Economics, Econometrics and Finance, 3050, 15%

Psychology, 815, 4%

Decision Sciences, 721,

4%

Mathematics, 179, 1%

Social Sciences Subject Areas 2010-2015

Gambarajah 4 : Pecahan penerbitan bidang Sains Sosial mengikut bidang perkara bagi

tahun 2010-2015

Page 24: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

ANALISIS DATA• Nisbah pecahan data penerbitan dalam bidang perkara Islam dari

penerbitan Sains Sosial hasil penulisan Malaysia yang diindeks di Scopus

berjumlah 617 penerbitan iaitu kira-kira 5% sahaja dari bidang perkara

Sains Sosial secara keseluruhan.

• Secara nisbah ianya berjumlah 0.5% dari keseluruhan penerbitan Malaysia

bagi tempoh tersebut. (Gambarajah 5)

Social Sciences , 12408

Islamic Publications, 617

Social Sciences

Islamic Publications

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Islamic Publications 2010-2015

Series1

Gambarajah 5 : Pecahan penerbitan dalam bidang Islam dalam keseluruhan penerbitan

Sains Sosial

Page 25: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

ANALISIS DATA

• Penerbitan ini kemudiannya dipecahkan lagi mengikut institusi bagi

melihat prestasi institusi dalam bidang perkara berkenaan.

UKM, 123, 22%

UIAM, 117, 21%

UM, 48, 8%UiTM, 29, 5%USIM, 20, 4%

UPM, 19, 3%

USM, 17, 3%

UTM, 13, 2%

Islamic Publication by Affiliation

Lain-lain, 231, 32%

Gambarajah 6: Penerbitan bidang perkara Islam mengikut Institusi di Malaysia

Page 26: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

ANALISIS DATA Peningkatan sebanyak 18% hingga 20% setiap tahun hingga 2014.

Penurunan sebanyak 10% pada tahun 2015 iaitu dari 177 penerbitankepada 141 penerbitan.

Purata nisbah penerbitan dalam bidang perkara Islam adalah hanya 102penerbitan bagi tempoh 6 tahun tersebut.

37

54

96

117

177

141

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Islamic Publication By Year 2010-2015

Gambarajah 7: Prestasi penerbitan bidang perkara Islam mengikut dari tahun

2010 - 2015

Page 27: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

Jurnal paling kerap menerbitkan penulisan dalam bidang ini adalah :

• Asian Social Science sebanyak 72 penerbitan mewakili 11.6% dari

keseluruhan penerbitan Islam.

• Global Journal Al-Thaqafah dengan 51 penerbitan (8.2%),

• Jurnal Social Sciences (Pakistan) dengan 40 penerbitan (6.4%),

• Mediterranean Journal of Social Sciences (5.6%),

• Pertanika Journal of Social Science and Humanities (4.2%) dan lain-

lain sebagaimana di tunjukkan di gambarajah 8.

ANALISIS DATA

Page 28: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

72

51

4035

26

0

10

20

30

40

50

60

70

80A

sia

n S

ocia

l S

cie

nce

Glo

ba

l Jo

urn

al A

l-T

ha

qa

fah

So

cia

l S

cie

nce

s (

Pa

kis

tan

)

Me

dite

rra

ne

an

Jo

urn

al o

f S

ocia

l…

Pe

rta

nik

a J

ou

rnal o

f S

ocia

l S

cie

nce

Inte

llectu

al D

isco

urs

e

Ad

van

ced

Scie

nce

Le

tte

rs

201

4 th

e 5

th In

tern

atio

na

l…

201

3 5

th In

tern

atio

na

l C

onfe

ren

ce

Ara

b L

aw

Qu

art

erly

Eu

rop

ean

Jo

urn

al o

f S

ocia

l S

cie

nce

s

Jo

urn

al o

f E

co

no

mic

Co

op

era

tio

n…

Pro

ced

ia -

So

cia

l a

nd

Be

ha

vio

ral…

Isla

mic

Ba

nkin

g a

nd

Fin

an

cia

l…

Ris

k a

nd

Re

gu

latio

n o

f Is

lam

ic…

Cu

ltu

ra. In

tern

atio

na

l Jo

urn

al o

f…

Isla

mic

Qu

art

erly

So

cia

l S

cie

nce

s

Ha

nd

bo

ok o

n Isla

m a

nd

Eco

no

mic

Life

Mu

ltic

ultu

ral E

duca

tio

n a

nd

Turk

ish

On

line J

ourn

al o

f…

Isla

m a

nd

Ch

ristia

n-M

uslim

Re

latio

ns

Ka

jian M

ala

ysia

Euro

pean J

ourn

al of Law

and…

Glo

ba

l Ju

rist

Ha

md

ard

Isla

mic

us

Inte

rnatio

na

l E

duca

tion

Stu

die

s

Inte

rnatio

na

l Jo

urn

al o

f T

ou

rism

Lib

rary

Ph

iloso

ph

y a

nd

Pra

ctice

Re

cen

t T

ren

ds in

So

cia

l a

nd

The

Mu

slim

Wo

rld

in

th

e 2

1st…

The

ory

and

Pra

ctice

in H

ospita

lity…

GE

MA

Onlin

e J

ourn

al of Language…

Indo

ne

sia

and

th

e M

ala

y W

orld

Inte

rnatio

na

l Jo

urn

al o

f A

pplie

d…

Jo

urn

al o

f B

usin

ess E

thic

s

Jo

urn

al o

f M

uslim

Min

ority

Affa

irs

Ju

rnal K

om

un

ika

si: M

ala

ysia

n…

Ke

ma

nu

sia

an

Pe

rta

nik

a J

ou

rnal o

f S

ocia

l…

Re

ligio

us E

duca

tio

n

Scie

nce a

nd E

ngin

eering E

thic

s

Turk

ish

On

line J

ourn

al o

f D

ista

nce

Islamic publication Top Journal 2010-2015

Gambarajah 8: Jurnal popular dalam penerbitan Islam 2010-2015

ANALISIS DATA

Page 29: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

Format Penerbitan:

Artikel mendahului dengan begitu ketara sekali iaitu sebanyak 460 penerbitan

(75%).

Kertas persidangan menjadi penerbitan kedua tertinggi dengan jumlah 60

penerbitan (10%) penulisan bab (45), ulasan (35), buku (8),

Article, 460

Article in Press, 8Book, 7Chapter, 45

Conference Paper, 60

Erratum, 1 Note, 1Review, 35

0

100

200

300

400

500

Article Article inPress

Book Chapter ConferencePaper

Erratum Note Review

Islamic Publication by Type 2010-2015

Count

Gambarajah 9: Penerbitan mengikut format bagi tahun 2010-2015

ANALISIS DATA

Page 30: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

Penerbitan dalam bidang pengajian Islam di Malaysia hanya

menyumbang 0.5% iaitu kira-kira 617 penerbitan dari keseluruhan

kira-kira 137,000 penerbitan di Malaysia bagi tempoh 6 tahun.

UKM dan UIA mendahului penerbitan Islam dengan 22% dan 21%

dari jumlah 617 keseluruhan penerbitan Islam.

Perkembangan penerbitan dalam bidang pengajian Islam dari negara

ini meningkat dari tahun 2010 -2014 tetapi menurun pada tahun

2015. Ini merupakan satu keadaan yang perlukan kajian lanjut

untuk mengenalpasti kemngkin kepada prestasi tersebut.

Jurnal tempatan masih lagi belum menguasai penerbitan dalam

bidang tersebut kerana ia banyak didominasi oleh penerbit dari luar.

RUMUSAN

30

Page 31: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

CADANGANPrestasi penerbitan dalam bidang pengajian Islam ini boleh dipertingkatkan

melalui usaha berikut :

Ilmuan Islam perlu meningkatkan usaha penerbitan di jurnal yang

berimpak tinggi dan diindeks di Scopus mahupun WOS.

Usaha bagi memastikan jurnal tempatan untuk diindeks di kedua –dua

pangkalan data juga boleh dibuat dengan mengikut kriteria yang ditetapkan.

Pustakawan juga boleh membantu dengan mengenalpasti potensi jurnal

berimpak tinggi yang boleh dicadangkan kepada ahli akademik untuk

mereka menghantar penulisan ilmiah.

Kolaborasi dan jaringan kerjasama ahli akademik tempatan dan luar negara

juga boleh membantu dalam menghasilkan penulisan ilmiah yang berimpak

tinggi dengan potensi mendapat sitasi yang lebih meluas.

Page 32: Day 1_Slide Presentation 4_ANALISA PENERBITAN ILMIAH

TERIMA KASIH