data dan instrument

Download Data dan instrument

Post on 16-Dec-2014

2.898 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1.

2. KAEDAH PENGUTIPAN DATA

 • Pemerhatian
 • Dokumen
 • Rakaman Pita Video dan Transkrip
 • Diari
 • Temubual
 • Soalan-soalan Ujian
 • Soal Selidik
 • Penilaian Kendiri Secara Mendalam
 • Kajian Bayangan

3. PEMERHATIAN Pengertian :Mengamati tingkah laku subjek kajian berdasarkan pemboleh ubah atau aspek yang dikenal pasti

 • Cara
 • Pemerhatian :
 • Perhati sambil mencatat
 • Merakam pemerhatian
 • Aspek penting :
 • PROSES meneliti
 • situasi/kejadian/aktiviti
 • TUMPUAN
 • pemerhatian: Siapa?
 • ~ guru / murid
 • Tempat
 • Masa bila akan
 • dijalankan
 • Cara pemerhatian

4.

 • Perlu SISTEMATIK
 • Perhati sambil mencatat (pergerakan guru dan murid)secara fokus
 • Tetapkan ciri yang hendak diperhati secara jelas kerana tingkahlaku berciri kompleks dan amalan saling berkait.
 • Jangan terpengaruh dengan tingkahlaku subjek
 • Elakkan simpati
 • Rekod secara objektif
 • INGAT: TINGKAHLAKU HANYA BERLAKU SEKALI ,Jika gagal mencatat ia tidak berulang lagi

5.

 • Ruang -keadaan fizikal tempat
 • Pelaku -guru / murid yang dikaji
 • Aktiviti -setiap pergerakan pelaku
 • Peristiwa -setiap aktiviti
 • Objek -yang terdapat di persekitaran
 • Kelakuan -setiap tingkah laku
 • Masa -perubahan aktiviti ikut masa
 • Matlamat -perkara yang ingin dicapai (pelaku)
 • Perasaan -emosi yang dirasai / dizahirkan

6.

 • CATATKAN FAKTA bukan pendapat peribadi (perlu catat seberapa banyak aktiviti) INTERPETASIterhadap fakta dibuat kemudian semasa membuat Refleksi
 • CATATKAN PERSEKITARAN / SITUASI
 • (susun atur perabot,kerusi meja,keadaan
 • bilik,pencahayaan,bunyi,dll akan membantu)

7.

 • PEMERHATIAN BERSTRUKTUR
 • Aspek yang diperhati dikenal pasti terlebih dahulu.
 • Penyelidik memerhati,mendengar dan merekod maklumat berdasarkan set aktiviti yang telah dikenalpasti.
 • Dilakukan dengan menggunakan senarai semak

8.

 • PEMERHATIAN TIDAK BERSTRUKTUR
 • Dilakukan tanpa berpandu kepada set aktiviti atau aspek yang dikenal pasti.
 • Perlu ditentukan tingkahlaku yang ada kaitan dengan isu yang dikaji
 • Fokuskan pemerhatian kepada tingkahlaku atau body language semasa P&P

9.

 • Contoh Satu (Rujuk Manual KT m.s.32)
 • Bincangkan:
 • Siapa yang akan diperhatikan?
 • Apakah aktiviti yang telah ditetapkan?
 • Apakah aspek yang ingin diperhatikan?
 • Senaraikan perlakuan sosial yang boleh dicatatkan:apa yang dilakukan,apa penyebabnya dan kesannya
 • Sediakan senarai semak kekerapan murid melakukan aktiviti yang menunjukkan tidak menumpukan perhatian semasa guru mengajar.

10.

 • PEMERHATIAN BERSTRUKTUR
 • 1.Mengira kekerapan dan peratusan
 • (Hasil pemerhatian dijumlahkan,dan dikira
 • peratusan )
 • 2.Menyusun mengikut keutamaan (ranking)
 • (Hasil pemerhatian dicatat secara gundal /
 • tallies , dijumlahkan dan disusun ikut ranking

11.

 • 3.Masukkan jadual pemerhatian
 • berdasarkan kod-kod yang
 • ditentukan.(Rujuk jadual m.s.32)
 • 4.Menanda pada rajah berdasarkan simbol
 • tertentu. Contoh : menulis nombor
 • soalan dalam bulatan yang melambangkan
 • nombor kedudukan meja murid
 • (Rujuk rajah pada m.s. 33)

12.

 • Menyemak maklumat dengan terperinci
 • Membaca semua catatan,pemerhatian, highlightkan/gariskan semua maklumat penting.
 • Menyemak semula maklumat
 • Menentukan kategori maklumat untuk dianalisis
 • Mencari tema untuk analisis itu

13.

 • PERISTIWADEMI PERISTIWA DITULIS SECARA TERPERINCI DAN CATATAN DIBUAT SEBAGAI NOTA/RUMUSAN.
 • (Rujuk m.s.37)
 • PEMERHATIAN DICATAT MENGIKUT BLOK MASA SECARA TERPERINCI DENGAN MEMBUAT CATATAN KEPADA PERKARA YANG AKAN DIBERI PERHATIAN
 • (Rujuk M.S.38)

14.

 • MAKLUMAT SANGAT RELEVAN
 • MEMUDAHKAN KERANA BOLEH GUNA DATA SEDIA ADA
 • KEKUATANNYA:
 • 1.TIDAK MELIBATKAN KOS
 • 2.MAKLUMAT AUTHORATIVE
 • 3. KUALITI TINGGI
 • 4.DAPATAN DIGUNAKAN UNTUK BERTANYASOALAN TEMUBUAL

15. DOKUMEN

 • Contoh :
 • Sukatan/Rancangan pelajaran
 • Kertas Peperiksaan dan Ujian
 • Laporan Kurikulum
 • Minit Mesyuarat Panitia
 • Contoh kerja pelajar
 • Bahan dokumen bergambar/gambarfoto
  • Situasi pelajar menjalankan tugasan
  • Susunan kerusi meja

16. RAKAMAN VIDEO DAN TRANSKRIP

 • Kelebihan :
 • Dapat mengesan data-data yang lebih
 • lengkap yang gagal dikesan melalui
 • pemerhatian
 • Dapat mengukur dan menilai kegiatan
 • individu/kumpulan dalam sesuatu aktiviti
 • Transkrip perbualan merupakan petunjuk
 • yang berkesan untuk menilai kefahaman
 • murid

17. DIARI

 • Diari guru
 • Diari murid Kelebihannya
 • - Memberi pandangan yang berbeza guru-murid
 • - Membekalkan maklum balas yang ikhlas
 • Setiap catatan diari mesti ada :
 • Tarikh
 • peristiwa/
 • catatan
 • Masa
 • Lokasi
 • Responden
 • Fokus kajian
 • Amalan yang betul :
 • Mesti dicatatkan
 • serta merta
 • Berterusan

18.

 • MELIBATKAN INTERAKSI SOSIAL ANTARA PENYELIDIK DENGAN RESPONDEN.
 • CARA TERBAIK UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA SESUATU SITUASI DILIHAT DARI PERSPEKTIF ORANG LAIN.
 • SESUAI UNTUK MENEROKA DAN MENDAPAT MAKLUMAT SECARA MENDALAM

19.

 • SEBELUM MENEMU BUAL
 • PASTIKAN ANDA :
 • MEMBINA JALINAN KEMESRAAN TERLEBIH DAHULU
 • BENTUK MATLAMAT KOMUNIKASI YANG KHUSUS DAN JELAS SUPAYA MUDAH DIFAHAMI
 • HINDARKAN SEGALA HALANGAN FIZIKAL DAN PSIKOLOGIKAL SEMASA BERKOMUNIKASI
 • FAHAMI PERILAKU BUKAN LISAN / GERAK BADAN

20. JEMU / BOSAN 21. JUJUR 22. TERTARIK & SERONOK 23. MARAH / TIDAK PUAS HATI 24. YAKIN / TAHU SEMUA 25. TIDAK JUJUR / BERBOHONG 26. GEMENTAR, NEGATIF / DEFENSIF 27.

 • BERSTRUKTUR
 • SOALAN DISEDIAKAN TERLEBIH DAHULU DAN DIJALANKAN SECARA FORMAL
 • SEPARA BERSTRUKTUR
 • CUMA SOALAN UTAMA DISEDIAKAN. SOALAN SETERUSNYA BERDASARKAN JAWAPAN RESPONDEN.

28.

 • TIDAK BERSTRUKTUR
 • DIJALANKAN SECARA TIDAK FORMAL DENGAN MENGGUNAKAN SOALAN TERBUKA.CARA INI DAPAT MENEROKA IDEA ATAU PERASAAN RESPONDEN.

29.

 • TENTUKAN KEADAAN / SUASANA SELESA
 • PILIH MASA YANG SESUAI
 • WUJUDKAN RAPPORT / KEAKRABAN
 • GUNAKAN PROBING / PROVOKASI
 • ULANGI SOALAN JIKA PERLU
 • CATATKAN TEMUBUAL SECARA VERBATIM / KATA DEMI KATA
 • BERIKAN MASA SECUKUPNYA UNTUK MENJAWAB

30. TEMUBUAL

 • KEKUATAN :
 • Peratus pulangan tinggi
 • - Buta huruf boleh jawab
 • - Jawapan boleh terus diproses
 • - Responden boleh bertanya
 • Fleksibiliti
 • - Data tambahan senang diperolehi
 • - Soalan sensitif boleh ditanya
 • Kelakuan non-verbal boleh diperhatikan
   • - Body language
 • Jawapan lebih valid dan kesahihan
 • jawapan boleh dinilai

31. TEMUBUAL

 • KELEMAHAN :
 • Bias temuduga
  • - Pengaruh
 • Menggunakan banyak masa
  • - Rupa
  • - Gaya
  • - Bangsa
  • - Umur
 • Jawapan mungkin tidak lengkap atau tidak
 • sesuai

32.

 • TAIPKANTRANSKRIPSI KESELURUHAN UNTUK MEMUDAHKAN PROSES ANALISIS.
 • BACA KESELUHURANNYA UNTUK DAPAT GAMBARAN /MAKLUMAT YANG TEPAT.
 • GARISKAN MAKLUMAT PENTING
 • FOKUS KEPADA ASPEK PENTING

View more