dasar pendidikan sebelum & selepas merdeka

Download Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

Post on 08-Apr-2018

288 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  1/20

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU

  KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  2/20

  Zaman Pramerdeka (sebelum 1957)

  SEBELUM MERDEKA

  Zaman Pasca Merdeka (1957-1970)

  Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990)

  SEBELUM MERDEKA

  Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)

  Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hinggasekarang).

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  3/20

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  4/20

  Semasa pentadbiran British, sekolah-sekolah di Tanah

  Melayu dipecahkan empat aliran, Inggeris, Melayu, Cina dan

  Tamil

  Mempunyai bahasa pengantar & kurikulum yang berbeza.

  Namun menjelang kemerdekaan, timbul kesedaranuntuk mewujudkan satu sistem persekolahan.

  Beberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untukmengkaji sistem persekolahan pada masa itu

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  5/20

  Menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikankaum Melayu

  LAPORAN BARNES (1950)

  Menyemak pendidikan kaum Cina

  LAPORAN FENN-WU (1951)

  Mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai coraksistem persekolahan kebangsaan

  ORDINAN PELAJARAN (1952)

  Meletakkan asas bagi perkembangan sistempendidikan untuk memupuk perpaduan

  LAPORAN RAZAK (1956)

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  6/20

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  7/20

  Ordinan Pelajaran 1957 digubal berdasarkan Laporan Razak(1956) yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras

  Dasar Pendidikan Kebangsaan.

  Laporan Razak dikaji semula atas beberapa kelemahan oleh

  JK Rahman Talib pada 1960. Laporan JK ini menjadi asaskepada penggubalan Laporan Rahman Talib 1960

  Pada 1959, sebuah JK Penyemak Pelajaran telah ditubuhkndengan dipengerusiYB Encik Abdul Rahman Talib, Menteri

  Pelajaran Malaya

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  8/20

  Laporan Rahman Talib (1960) telah diluluskan di parlimen dandiwartakan sebagai Akta Pelajaran 1961.

  Akta Pelajaran 1961 diasaskan dari Penyata Raza 1956 dan

  Laporan Rahman Talib 1960 yang menekankan perpaduannegara dan penghasilan tenaga rakyat.

  Sejak pewartaan Akta Pendidikan 1961, perkembanganpendidikan negara seterusnya berdasarkan polisi Akta

  Pelajaran 1961 ini.

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  9/20

  Sekolah Pelajaran Lanjutan ditubuhkan untuk menampungmurid yang gagal ke Sekolah Menengah Akademik atau

  Sekolah Lanjutan Kampung

  Sistem Pendidikan Aneka Jurusan diperkenal 1965 danPeperiksaan Masuk Sekolah Menengah dimansuhkan pada1964 & Pusat Latihan Daerah ditubuh untuk melatih guru.

  Wujud Sekolah Menengah Kebangsaan & Sekolah MenengahJenis Kebangsaan dan bahasa pengantar peperiksaan hanya

  bahasa melayu & inggeris.

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  10/20

  Pada 1966 sehingga 1970, Sekolah Menengah Teknik &Sekolah Menengah Vokasional telah diperkenalkan. Sebuah

  politeknik juga ditubuhkan di Ipoh.

  Akta Bahasa Kebangsaan (Ordinan Pelajaran) 1967 diluluskan3 Mac 1967 dengan menetapkan bahasa malaysia sebagai

  bahasa rasmi tunggal dalam urusan rasmi kecuali dgnperkenanYDPA.

  Sabah & Sarawak sudah mula menggunakan bahasa melayu

  sebagai bahasa pengantar pembelajaran.

  Peperiksaan mula dikelolakan oleh Lembaga PeperiksaanMalaysia

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  11/20

  1968 - 1970 : Semua subjek diajar dalam bahasa melayu

  1975 : Semua SRJK (i) ditukar kepada SRK

  IMPLIKASI AKTA BAHASA KEBANGSAAN

  1967

  1982 : Semua SMJK (i) ditukar kepada SMK

  1978 : Peperiksaan LCE diganti denganPMR

  1980 : Peperiksaan MCE diganti dengan SPM

  1982 : Peperiksaan HCE diganti dengan STPM

  1973 : Kuliah di Maktab Perguruan dikendali dalam BM

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  12/20

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  13/20

  Perubahan yang berlaku kepada sistem pendidikan akibat darikonflik perkauman pada tahun 1969 dan bertujuanmengelakkan konflik perkauman dari berterusan.

  Pendidikan bertujuan untuk mengurangkan jurang peluang

  pendidikan dan peluang mendapat pekerjaan antara kaum.

  Pendidikan selepas 1969 berteraskan 5 prinsip rukun negara.

  Pada 1974, satu jawatankuasa kabinet ditugas untukmengkaji Dasar Pelajaran Kebangsaan maka terbentuklah

  Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1982) dan KurikulumBersepadu Sekolah Menengah (1988)

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  14/20

  Falsafah Pendidikan Negara 1988 diperkenal ataspertimbangan laporan dan Akta Pendidikan, Rukun Negara

  dan ciri ideologi masyarakat Malaysia.

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

  arah memperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang

  harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan

  jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada

  tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysiayang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak

  mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

  kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap

  keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  15/20

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  16/20

  Dasar Pendidikan bertujuan untuk mencapai Wawasan 2020.

  1992 : Prasekolah dalam sekolah rendah diperkenalkan.

  Murid mendapat pendidikan selama 11 tahun sehinggatingkatan 5 secara automatik.

  1993 : SRP ditukar menjadi PMR.

  1997 : PTS diperkenalkan untuk murid cerdas dgn pengajianhanya 5 tahun bagi sekolah rendah (Dimansuh selepas 2000)

  Mulai sesi persekolahan 1994/1995, Kurikulum Baru SekolahRendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  17/20

  SPM menjadi peperiksaan bersistem terbuka.

  Pendidikan Sains & Matematik diubahsuai dalam KBSR &

  KBSM

  Memperkenalkan komputer sebagai alat pembelajaran.

  Memperkenalkan sekolah bestari sebelum 2000.

  Menambah waktu sesi pelajaran sesi pagi sehingga sesipetang menjelang 2000.

  Memperkenalkan konsep sekolah wawasan pada awal dekadkurun ke-21.

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  18/20

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  19/20

 • 8/7/2019 Dasar Pendidikan Sebelum & Selepas Merdeka

  20/20

  Skim Baucer Tuisyen (SBT) untuk murid miskin tahun 4 & 6bermula tahun 2004. (BI, BM, Sc, Math)

  SAR & SAN didaftarkan sbagai SABK pada 2005

  Peruntukan Aktiviti Kokurikulum ditambah kepada RM10

  untuk sekolah rendah & RM12 untuk sekolah menengah.

  SubjekVokasional diperkenal di sekolah menengah pada 2004.

  Perlaksanaan PIPP 2006-2010 dengan 6 teras utama.

  Program J-QaF diperkenal pada 2005, dimantapkn 2006

  2007 : Subjek Bahasa Melayu ditukar kepada Bahasa Malaysia.