dari jenayah ragut

Click here to load reader

Post on 09-Dec-2016

306 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SUMBER:

  MONOGRAF

 • M364.409595

  MRA

  .' ..sel

 • ACP (B) MOHO. REOUAN ASLIE

  . ,.

 • Cltfalon I 2009

  HAl OPTA TlIPlUHAlAT'" baIIagian doripoda terbiton in boWl ditwbilbn -.la, cisimpon Ill'Iluk pengeIuwon atou ditubr....... opooflO bnuk atou deneon aIat opa jua pull, kecvo' MteIoh mendopol keb.1IOl on doripoda

  AlAf 21 SON. tHo.

  .lAMlNAN KD'UASAN TlU'WHAlA............- ...-""' .......~ )'OllSI boN. SeOorong pet1ol')_' atou kemusyYon. ., huOungi konli di to5on 03-5S11 1120/21

  atou -..IoIoIOaIohl.c-..ny

  Editor Roldi Sema"

  Konwp KlIlii LlIOr Non/." Moham.d

  R.~obe"lv~Klllil hhori" Abel Homid

  Tipog,..,fi 6. R.~obe"lv~ SlIhoiri Mohd YIII'"

  MoM. RIuanA"'-, '9.10J.rooro" I Moltd. R.duon AJli..

  8ib/"oogo-ofi; ml.313IS8N 976-983-12......71...$

  1. crn--Maloyoio. 2. Crilninol..Maloysia 3. cnm. pr.....mioft...MoIoyoiol.JuduI.

  3"-409595

  00 AIM:II SON. tHD.l.at 12,"Maron K.-oi- 16/16,~ 16,"0200 SftohAbo s.Ianwot.T.l:u.sSII8821!20 ' fob:.Dl-5.SlI3IllGoHo:21U 9No AlltW:fll'UJ~"'__.oIaf2l.~f..t .","121.-..,.DUAlarMIMISON. IHD.tat 7, Ptniorari s.\orIgor, s.byan 15AQ200 9Ioh AIonI, s.1ongot.'.....03.55106636 ' fab:

 • DARI segi undang-undang, kes jenayah ragut di-klasifikasikan sebagai kes jenayah curi jika ia tidakmendatangkan kecederaan kepada mangsa di manaadakalanya ia boleh diklasifikasikan menjadi jenayah

  sarnun pula. Kini, belum ada sebuah peruntukan undangun.dang yang khusus memberikan takrifan mengenai jenayah ragut.Maka dari segi pentadbiran dan tujuan kajian, pihak polis meng-gunakan istiJah curi ragut bagi membezakan jenayah ragut de-"gan lain-lain kes curi serta jenayah yang lain.

  Selagi tiada sebuah peru.ntukan undang-undang yang khususdan lerperinci bag; jenayah ragu~ peruntukan undang-undang yangpaling hampir dan mempunyai elemen yang dapat diterima alehmahkamah iatah dengan mendakwa pesalah ragut di hawah Seksyen378 Kanun Keseksaan. yang menjelaskan takrif mencuri sebagai:

  "Barallg siapa yang bemmkslld Ilendak mengambil de"gancl4ratlgtlya, apa-apa harta yang dialill daripada milik malla-ma/fa orang dengml tiada kere/aan orang itu atau metlggerak-

  72

 • Acr (B) MOHO. REOUAN ASUE

  kon "aria itu dengall tujuan mengambilllya adalall dikotakonmelakukorz kesalahon mOlcun."

  Seksyen 379 kanun yang sarna memperuntukkan hukumanbagi kesalahan mencuri iaitu penjara tujuh tahu.n, denda ataukedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kali kedua, seseorang ituboleh dihuku.m penjara, didenda atau disebat.

  Mengikut Seksyen 390 Kanun Keseksaan, peragut melakukankesalahan jika tujuannya ia,lah mencuri atau cubaan membawa lariharta yang didapati melalui jalan kesalahan. Maka, pesaJah itu se-ngaja menyebabkan atau cuba menyebabkan kematian, kecede-raan atau halangan salah dengan serta merta.

  Seksyen 392 mempe-runtukkan hukuman bagikesalahan merompak ialahpenjara sehingga 14 tahun,denda atau sebatan. Seksyen394 memperuntukkan hu-kuman penjara boleh dilaksanakan sehingga 20 tahun,didenda atau keduaduanyasekali bagi kesalahan samunyang turut mendatangkankecederaan pada mana-mana orang.

  Mereka yang melakukan kesa1ahan di bawah Se.ksyen 304Kanun Keseksaan iaitu mematikan orang dengan salah bolehdikenakan hukuman penjara sehingga 10 tahun, didenda ataukedua-dua sekali. Mereka yang membunuh orang boleh dihukummati di bawah Sekyen 302 Kanun Keseksaan.

  TlNDAKAN PENnGAHAN

  Sama seperti penjenayah yang lain, peragut melakukan je-nayah kerana adanya:

  73

 • jENAYAH

  1. Peluang!opportlltlity untuk melakukan jenayah.2. Keinginan atau kehendakJdesire untuk melakukan jenayah.3. Kemampuan Jability untuk melakukan jenayah.

  1. Mengurangkan Peluang Melakukan JenayahUntuk mencegah dan membasmi jenayah curi ragut, kita

  seharusnya mengurangkan atau menyempitkan peluangJop-portu1Iity untuk berlakunya jenayah. Peluang untuk penjenayahmelakukan jenayah ragot haruslah disekat dengan sebaik mung-kin.lni bermakna, penjenayah terpaksa melalui kesukaran untukmelakukan perbuatan jenayahnya.

  Bagaimanakah caranya? Orang ramai mesti berusaha untukmengurangkan peluang-peluang yang mereka sendiri wujud-kan yang mana ia digonakan oleh penjenayah untuk bertindak.Antara langkah-Iangkah yang wajar diarnbil ialah:

  1. Jangan mernbawa wang tunai dan juga barangan berhargadengan banyak.

  2. Jangan berjalan seorang clui di tempat-tempat yang sunyi dansering berlakunya kes ragot.

  3. Orang rarnai perlu mernbantu mangsa ragut dan menang-kap peragut selaras dengan kuasa tangkapan awam yang diperuntukkan oleh undang-undang.

  4. Penduduk setempat terutamanya di kawasan-kawasan pe-rumahan perlu membentuk jawatankuasa penduduk untukbersama-sama rnengoruskan kegiatan sosial. keagamaandan keselamatan kawasan masing-masing. Perpaduan danpersepakatan penduduk terutamanya daJam menjaga ke-selarnatan daripada anasir penjenayah dalam dan luar akanrnenggerunkan dan menyukarkan penjenayah untuk melaku-kan jenayah terutama sekali dengan adanya rondaan bersamapihak polis, rukun tetangga dan penduduk setempat.

  5. Orang rarnai sepatutnya menggunakan kemudahan internetuntuk membayar bil-bil dan hutang-piutang bagi mengelak-kan mereka daripada membawa wang tunai yang banyak.

  74

 • ACP (8) MOHD. REDUAN ASUE

  6. Jangan keluarkan wangtunai dengan jumlah yangbanyak dari bank keranaperagut biasanya akan mem-!>eri tumpuan kepada merekayang berurusan dengan bank se-bagai sasaran utama mereka.

  7. Meningkatkan perkhidmatan pihakpolis dengan mewujudkan rondaan jalan kaki, bermotosi-kal, kereta peronda dan detektif kerana ia akan dapat meng-gerunkan dan menyulitkan peragut untuk bertindak. Begitujuga dengan kewujudan pondok-pondok polis di sesebuahtempat.

  8. Peragut tidak akan melakukan jenayah berdekatan tempatrondaan anggota polis dan pondok polis kerana risiko me-reka ditangkap adalah tinggi. Anggota-anggota bit dan patrolpolis juga boleh mendapatkan maklumat berguna mengenaimodus operandi, suspek, kawasan operasi penjenayah, kenderaan yang digunakan dan lain-lain maklumat yang bergunauntuk mengatur langkah menangkap penjenayah berkenaan.

  1 Menghapuskan KeinginanfDesireBagaimana pula untuk menghapuskan keinginan untuk

  melakukan jenayah ragot? Kenapa mereka menjadi penjenayahragut? Lazinmya, penjenayah melakukan jenayah ragut kerana:

  1. Faktor menganggur.2 Untuk menampung keperluan hidup seharian.3. Untuk mendapatkan kemewahan dengan mudah.4. Memperoleh pendapatan yang lumayan sedangkan risiko

  yang dihadapi tidak tinggi.5. Kegiatan jenayah mudah diJaksanakan, tidak mudah dikesan

  dan ditangkap serta tidak berisiko tinggi. Kebiasaannya sa-saran mereka ialah wanita dan sekiranya tertangkap, huku-man yang dijatuhkan tidak terlalu berat.

  75

 • fNAYAH

  Untuk menghapuskan keinginan penjenayah, terutamanyabagi mereka yang telah menikmati ganjaran daripada perbuatanmereka bukanJah suatu perkara yang mudah. Pendidikan pen-cegahan jenayah perlu bermula dari rumah oleh ibu bapa denganmenekankan ajaran-ajaran keagamaan serta nilai-nilai moral yangbaik. Pengajaran juga boleh dilaksanakan menerusi tindakan mah-kamah dengan mengenakan hukuman berat kepada penjenayahragut dan ianya boleh menjadi iktibar kepada orang lain agar tidakmelakukan kesa1ahan jenayah yang sarna di masa hadapan.

  Selain daripada itu, kerajaan juga pedu bertindak mengu-rangkan masalah pengangguran. lni kerana, ia boleh menyebab-kan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan terdorong untukmelakukan jenayah ragut bagi menampung keperluan hidup me-reka. Secara logiknya, mereka yang mempunyai pekerjaan tetapdan stabil tidak akan terdorong untuk melakukan jenayah ragut.

  3. Menghapuskan Kemampuan,l Kebolehanl AbilityCara untuk menghapuskan kemampuan/ability penjenayah

  ialah dengan menangkap, mendakwa dan mengenakan huku-man penjara ke atas mereka. Semasa dipenjarakan, kemampuanmereka untuk melakukan jenayah ragut akan dapat disekat dandihapuskan. ]usteru, pihak polis perlu bertindak dengan lebihcekap dan berkesan untuk menjejak, menangkap dan mendakwaperagut. Pihak mahkamah pula perlu mengenakan hukumanyang lebih berat seperti penjara dalam tempoh yang lebih lamasupaya kemampuan mereka melakukan jenayah dapat disekat.

  Pihak kerajaan juga dicadangkan untuk memantapkan perun-tukan kesalahan jenayah ragot dalam Kaoun Keseksaan, iaitu:

  1. Mewujudkan seksyen yang memberikan takrifan khas, tepatdan terperinci ten tang kesalahan ragut. Pada masa mi, tiadaseksyen yang menerangkan kesalahan ragot dengan tepatdan jelas. Menyamakan kesalahan ragut dengan kesalahancuri tidak begitu tepat kerana dalam kesalahan ragut terdapatunsUT-uosur penggunaan kekerasan dan peragut bertmdak

  76

 • ACP (8) MOHO. REDUAN ASLlE

  secara bersemuka dengan mangsanya. Ketidaksamaan iniakan rnelemahkan kes pendakwaan dan boleh menyebabkanpenjenayah terlepas daripada hukuman.

  2 Mewujudkan peruntukan hukuman yang lebih berat ke-pada penjenayah ragut. Misalnya penjara sehingga 10 tahunatau didenda mahupun disebat atau kedua-duanya sekali. laperlu dilakukan jika terdapat unsur-unsur kekerasan yangdigunakan oleh penjenayah sehingga boleh mendatangkankecederaan parah atau kernatian. Hukuman yang lebih be--rat dan lama sewajarnya dilaksanakan untuk menghapuskankemampuan penjenayah dalam jangka masa panjang dan iajuga boleh dijadikan sebagai amaran, pengajaran dan per-ingatan kepada masyarakat.

  TIP MENCEGAH RAGUT

  1. Jangan berjalan seorang diri di tempat sunyi atau yang seringmenjadi turnpuan peragut. .

  2. Pelajari seni mempertahankan diri untuk melawan peragutjika perlu.

  3. Jangan bawa wang tunai yang banyak atau barang berhargadi dalam beg tangan.

  4. Jangan dedahkan barangan berharga sehingga menarik tum-puan penjenayah.

  5. Berjalan