daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar bpkad. daftar isi, daftar tabel, daftar gambar,

Download DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR bpkad. DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR,

Post on 07-Mar-2019

248 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 vi

DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN

DDAAFFTTAARR IISSII

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR ii

IIKKHHTTIISSAARR EEKKSSEEKKUUTTIIFF iiiiii

DDAAFFTTAARR IISSII vvii

DDAAFFTTAARR TTAABBEELL vviiii

DDAAFFTTAARR GGAAMMBBAARR iixx

DDAAFFTTAARR LLAAMMPPIIRRAANN xx

BBAABB II.. PPEENNDDAAHHUULLUUAANN 11

11..11 LLaattaarr BBeellaakkaanngg 11

11..22 TTuuggaass ddaann FFuunnggssii SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa 22

11..33 IIssuu SSttrraatteeggiiss

11..44 SSiisstteemmaattiikkaa LLaappoorraann

1155

1177

BBAABB IIII.. PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA 1199

22..11 PPeerreennccaannaaaann KKiinneerrjjaa 1199

22..22 RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh

TTaahhuunn 22001133--22001188

2211

22..33 PPeerrjjaannjjiiaann KKiinneerrjjaa 2277

BBAABB IIIIII.. AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA 2299

33..11 KKeerraannggkkaa PPeenngguukkuurraann KKiinneerrjjaa 2299

33..22 CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh

33..33 CCaappaaiiaann IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann ddaann PPeerrbbaannddiinnggaann CCaappaaiiaann

IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann 55 ((lliimmaa)) TTaahhuunn DDaallaamm RReennccaannaa

SSttrraatteeggiiss

33..44 EEvvaalluuaassii ddaann AAnnaalliissiiss KKiinneerrjjaa

33..55 RReeaalliissaassii AAnnggggaarraann

33..66 AAnnaalliissiiss CCaappaaiiaann PPrrooggrraamm//KKeeggiiaattaann

3322

5566

5588

7744

8833

BBAABB IIVV.. PPEENNUUTTUUPP 8888

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 vii

DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN

DDAAFFTTAARR TTAABBEELL

TTaabbeell 22..11.. MMiissii,, TTuujjuuaann,, SSaassaarraann,, KKeebbiijjaakkaann ddaann PPrrooggrraamm BBaaddaann PPeennggeelloollaa

KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh TTaahhuunn 22001144--22001188

2244

TTaabbeell 22..22.. SSaassaarraann,, IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann,, IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa UUttaammaa ddaann TTaarrggeett

TTaahhuunn 22001144 BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh KKoottaa

MMaallaanngg

2266

TTaabbeell 22..33.. PPeenneettaappaann KKiinneerrjjaa BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh

TTaahhuunn 22001144

9922

TTaabbeell 33..11.. IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann,, IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa UUttaammaa ((IIKKUU)),, TTaarrggeett,,

RReeaalliissaassii ddaann CCaappaaiiaannnnyyaa TTaahhuunn 22001144

2299

TTaabbeell 33..22.. PPeerrbbaannddiinnggaann CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa UUttaammaa TTaahhuunn 22000099 -- 22001133 3344

TTaabbeell 33..33..

TTaabbeell 33..44

PPeerrbbaannddiinnggaann CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa UUttaammaa ddaann IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann

TTaahhuunn 22001133 ddeennggaann TTaahhuunn 22001144

KKaassuuss TTaannaahh AAsseett ddaann BBaanngguunnaann MMiilliikk DDaaeerraahh TTaahhuunn 22001144

3344

4422

TTaabbeell 33..55.. RReekkaappiittuullaassii LLaahhaann AAsseett TTaannaahh YYaanngg DDiikkuuaassaaii PPeemmeerriinnttaahh KKoottaa

MMaallaanngg TTaahhuunn 22001144

4444

TTaabbeell 33..66.. DDaattaa AAsseett TTaannaahh PPeemmeerriinnttaahh KKoottaa MMaallaanngg YYaanngg BBeerrsseerrttiiffiikkaatt ssaammppaaii

ddeennggaann TTaahhuunn 22001144

4488

TTaabbeell 33..77.. IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann,, TTaarrggeett,, RReeaalliissaassii ddaann CCaappaaiiaannnnyyaa TTaahhuunn

22001144

4499

TTaabbeell 33..88.. IIkkhhttiissaarr CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa SSaassaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett

DDaaeerraahh TTaahhuunn 22001144

5555

TTaabbeell 33..99.. CCaappaaiiaann IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann

AAsseett DDaaeerraahh TTaahhuunn 22001144 ddiibbaannddiinnggkkaann CCaappaaiiaann IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa

SSaassaarraann JJaannggkkaa MMeenneennggaahh 55 (( lliimmaa )) ttaahhuunn sseessuuaaii RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss

5566

TTaabbeell 33..1100.. PPeenngguukkuurraann KKiinneerrjjaa SSaassaarraann 11 :: TTeerrwwuujjuuddnnyyaa PPeellaakkssaannaaaann TTuuggaass ddaann

FFuunnggssii PPeellaayyaannaann PPuubblliikk YYaanngg BBeerrkkuuaalliittaass,, TTrraannssppaarraann,, AAkkuunnttaabbeell,,

EEffeekkttiiff ddaann EEffiissiieenn ddii BBiiddaanngg PPeennggeelloollaaaann KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh

5588

TTaabbeell 33..1111 PPrrooggrraamm ddaann KKeeggiiaattaann PPeennccaappaaiiaann SSaassaarraann TTeerrwwuujjuuddnnyyaa

PPeellaakkssaannaaaann TTuuggaass ddaann FFuunnggssii PPeellaayyaannaann PPuubblliikk YYaanngg BBeerrkkuuaalliittaass,,

TTrraannssppaarraann,, AAkkuunnttaabbeell,, EEffeekkttiiff ddaann EEffiissiieenn ddii BBiiddaanngg PPeennggeelloollaaaann

KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh

5599

TTaabbeell 33..1122.. PPeenngguukkuurraann KKiinneerrjjaa SSaassaarraann 22 ::TTeerrllaakkssaannaannyyaa PPeellaayyaannaann AAddmmiinniissttrraassii

ddaann PPeennyyuussuunnaann LLaappoorraann KKeeuuaannggaann sseerrttaa PPrroosseess AAPPBBDD KKoottaa MMaallaanngg

6633

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 viii

DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN

TTaabbeell 33..1133.. PPrrooggrraamm ddaann KKeeggiiaattaann PPeennccaappaaiiaann SSaassaarraann TTeerrllaakkssaannaannyyaa PPeellaayyaannaann

AAddmmiinniissttrraassii ddaann PPeennyyuussuunnaann LLaappoorraann KKeeuuaannggaann sseerrttaa PPrroosseess AAPPBBDD

KKoottaa MMaallaanngg

6644

TTaabbeell 33..1144.. PPeenngguukkuurraann KKiinneerrjjaa SSaassaarraann 33:: TTeerrllaakkssaannaannyyaa TTeerrttiibb AAddmmiinniissttrraassii ddaann

SSiisstteemm IInnffoorrmmaassii ppeennggeelloollaaaann AAsseett DDaaeerraahh DDaann BBaarraanngg MMiilliikk DDaaeerraahh

7700

TTaabbeell 33..1155.. PPrrooggrraamm ddaann KKeeggiiaattaann PPeennccaappaaiiaann SSaassaarraann TTeerrllaakkssaannaannyyaa TTeerrttiibb

AAddmmiinniissttrraassii ddaann SSiisstteemm IInnffoorrmmaassii PPeennggeelloollaaaann AAsseett DDaaeerraahh DDaann

BBaarraanngg MMiilliikk DDaaeerraahh

7711

TTaabbeell 33..1166.. PPaagguu AAnnggggaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh 7755

TTaabbeell 33..1177 PPeennyyeerraappaann TTeerrhhaaddaapp PPaagguu AAnnggggaarraann PPeerr PPrrooggrraamm TTaahhuunn 22001144 7766

TTaabbeell 33..1188

TTaabbeell 33..1199

TTaabbeell 33..2200

RReeaalliissaassii AAnnggggaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh

TTaahhuunn 22001133 ddaann TTaahhuunn 22001144

RReeaalliissaassii TTaarrggeett AAnnggggaarraann PPeerr PPrrooggrraamm PPeerr KKeeggiiaattaann TTaahhuunn 22001144

CCaappaaiiaann PPrrooggrraamm ddaann AAnnggggaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann DDaann AAsseett

DDaaeerraahh TTaahhuunn 22001144

7766

7788

8844

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 ix

DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN

DDAAFFTTAARR GGAAMMBBAARR

GGaammbbaarr 11..11.. BBaaggaann SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett

DDaaeerraahh PPeemmeerriinnttaahh KKoottaa MMaallaanngg

1122

GGaammbbaarr 11..22.. JJuummllaahh PPeeggaawwaaii NNeeggeerrii SSiippiill ppaaddaa BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann

AAsseett DDaaeerraahh BBeerrddaassaarrkkaann TTiinnggkkaatt PPeennddiiddiikkaann

1133

GGaammbbaarr 11..33

GGaammbbaarr 11..44

JJuummllaahh PPeeggaawwaaii NNeeggeerrii SSiippiill BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett

DDaaeerraahh BBeerrddaassaarrkkaann KKllaassiiffiikkaassii SSaarrjjaannaa ddaann NNoonn SSaarrjjaannaa

PPrrooppoorrssii PPeellaakkssaannaa TTeekknniiss OOppeerraassiioonnaall UUPPTT PPeerrkkaannttoorraann TTeerrppaadduu

1144

1155

GGaammbbaarr 33..11.. PPeerrkkeemmbbaannggaann PPaagguu AAnnggggaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett

DDaaeerraahh

7755

GGaammbbaarr 33..22..

GGaammbbaarr 33..33

TTaarrggeett ddaann RReeaalliissaassii PPeennyyeerraappaann AAnnggggaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa

KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh TTaahhuunn 22001133 ddaann TTaahhuunn 22001144

PPeerrsseennttaassee RReeaalliissaassii AAnnggggaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett

DDaaeerraahh TTaahhuunn 22001133 ddaann TTaahhuunn 22001144

7777

7777

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 x

DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN

DDAAFFTTAARR LLAAMMPPIIRRAANN

LLaammppiirraann 11

LLaammppiirraann 22

PPeenneettaappaann KKiinneerrjjaa BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh

TTaahhuunn 22001144

PPeennggoollaahhaann IInnddee

View more >