d20102041502 shazlin bt sulaiman

Click here to load reader

Post on 26-Oct-2015

24 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TUGASAN BAHAGIAN A: Refleksi Tajuk

PEMARKAHAN

1REFLEKSI

2PERBICANGAN

3E FORUM

JUMLAH

KRP 3013KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAHKUMPULAN

MELAKA 01 (A112 PJJ)

DISEDIAKAN OLEH

NAMANO. IDNO. TELEFON

SHAZLIN BINTI SULAIMAND20102041502810427045238

NAMA TUTOR E-LEARNING: PROF MADYA DR. AMIR HASAN DAWIFAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIAJABATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DAN PEND KHAS

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

35900 TANJONG MALIM

PERAK.

TUGASAN BAHAGIAN A: Refleksi Tajuk Pelajar perlu membuat refleksi ke atas 5 (LIMA) tajuk yang terdapat dalam modul KRP3013 seperti berikut:Unit 3: MATLAMAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAHUnit 5: MATA PELAJARAN DI SEKOLAH RENDAHUnit 7: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAHUnit 9: BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANUnit 11: PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH

Penghantaran bagi tugasan ini ialah melalui tapak assignment (BAHAGIAN A: REFLEKSI TAJUK). Tarikh akhir penghantaran Refleksi Tajuk ini ialah pada hari terakhir minggu 10.

Ringkasan Pemarkahan: 1 refleksi tajuk yang berkualiti x 4 mrkh x 5 tajuk = 20 markah

Bagaimana membuat refleksi yang baik?

Refleksi yang baik mengandungi perkara-perkara mengikut format berikut:

1PERKARA DIPELAJARI

Perkara baru yang anda pelajari.

Apakah perkara-perkara yang disampaikan dalam topik.

2KAITAN DENGAN KERJAYA

Bagaimakah kaitan antara perkara-perkara yang disampaikan dalam topik ini mempunyai hubungan dengan kerjaya anda. Apakah faedahnya.

3KAITAN DENGAN BIDANG

Bincangkan bagaimana topik berkaitan dengan bidang anda (Pengkhususan anda sekarang: major dan minor).

4APLIKASI DAN TINDAKAN

Bagaimana pengaplikasian topik kepada tugas anda sekarang. Apakah tindakan yang dapat anda lakukan seterusnya.

5KEPENTINGAN

Bagaimanakah kepentingan topik yang anda bincangkan kepada sekolah, masyarakat dan negara.

Kembangkan perbincangan anda dengan menghubungkan topik anda kepada bahan-bahan tambahan yang anda perolehi daripada bahan lain seperti buku dan rujukan internet.

Buat lakaran peta minda atau lain-lain grafik dalam perbincangan anda.

Refleksi setiap unit hendaklah memenuhi kriteria di atas menggunakan font ariel saiz 11, serta langkau 1.5. Sila buat tugasan secara individu, sebarang PLAGIARISME tidak akan diberi markah dan boleh diambil tindakan tata tertib.

Prof Madya Dr. Amir Hasan Dawi

UNITTAJUK

3MATLAMAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH

1PERKARA DIPELAJARI

Matlamat pendidikan dan kurikulum mengikut zaman yang berbeza beza iaitu sebelum penjajahan, semasa perlaksanaan KBSR dan dalam KSSR. Selain itu dihuraikan juga matlamat kurikulum bagi setiap mata pelajaran dalam KBSR. Secara umumnya matlamat dalam KBSR dan KSSR adalah hakikatnya selari dengan pernyataan pernyataan yang terkandung dalam FPK.

Pendidikan pada zaman sebelum penjajahan Inggeris adalah bercorak tradisional tanpa premis khusus yang dinamakan sekolah. Pendidikan berlaku dalam kalangan keluarga dan ahli masyarakat. Matlamat pendidikan adalah ke arah kesejahteraan dan keharmonian hidup di dunia dan di akhirat. Untuk kehidupan dunia, anak anak dididik oleh ibu bapa untuk melakukan kerja kerja sebagaimana yang dilakukan oleh ibu bapa sendiri.

Penjajah Inggeris telah menubuhkan sekolah sekolah vernacular. Sekolah sekolah tersebut terbahagi kepada tiga iaitu Melayu, Cina dan Tamil. Sekolah sekolah ini menggunakan bahasa rasmi masing masing sebagai bahasa penghantar. Pendidikan pada ketika ini bermatlamat memberi pendidikan asas kepada kanak kanak negara ini agar mereka dapat melakukan aktiviti atau pekerjaan yang dilakukan oleh ibu bapa mereka.

Matlamat KBSR difahami mengikut matlamat setiap mata pelajaran. Setiap matlamat mata pelajaran dibuat bagi memenuhi hasrat yang terkandung dalam FPK. (KSSR) diperkenalkan pada tahun 2011 menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. Kurikulum tersebut menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi dalam satu bidang, mula diperkenalkan dan diterapkan kepada murid tahun satu. Penerapan di peringkat awal membantu dan mempermudahkan perjalanan serta pembelajaran murid-murid tersebut di tahun - tahun seterusnya sejajar dengan perubahan umur dan kematangan mereka. Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran dalam KSSR akan menjadi lebih menarik dan interaktif.

2KAITAN DENGAN KERJAYA

Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. Peranan mereka termasuk menginterpretasi, merancang, memodifikasikan, dan melaksanakan kurikulum. Untuk mencapai matlamat pendidikan ini, kandungan kurikulum sekolah iaitu Sukatan Pelajaran dan kandungan mata pelajaran serta segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dikuasai sepenuhnya oleh para guru. Di samping itu, guru harus mempunyai pengetahuan tentang ilmu kontan mata pelajaran pengkhususannya serta mempunyai ilmu kontan pedagogi termasuk menghubungkan pengetahuan, kemahiran dan nilai di antara satu sama lain, mengendalikan pengajaran bagi pelajar-pelajar pelbagai kebolehan, dan mempunyai ciri-ciri keguruan yang positif dan kreatif untuk melaksanakan dan menjayakan kurikulum yang terbentuk. Di peringkat sekolah, peranan guru dalam pelaksanaan dan kejayaan kurikulum meliputi tugas-tugas seperti menganalisis objektif kurikulum dan isi kandungannya, menentukan keperluan pelaksanaan seperti melengkapkan diri dengan kemahiran mengajar dan penyediaan bahan-bahan pelajaran, merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut saranan kurikulum serta membuat penilaian untuk mengenal pasti kelemahan dengan tujuan meningkatkan keberkesanan dalam pelaksanaan kurikulum dengan membuat pengubahsuaian dalam rancangan mengajar.

Sehubungan dengan itu, menurut Salleh, Mohd Yusof dan Raja Ismail (2007) guru merupakan agen perubahan yang berperanan penting menyebarkan kurikulum kepada para pelajar dan sebagai agen penyambung amalan teori dan praktikal. Guru juga dikatakan berpotensi mengubah sikap dan status pandangan murid terhadap sesuatu kandungan mata pelajaran. Sesi pengajaran seseorang guru perlu berpandukan kurikulum yang disediakan beserta dengan kepercayaan, nilai dan sikap guru tersebut untuk menterjemahkan kurikulum yang disampaikannya kepada para murid. Kepercayaan ialah sub-set tingkak laku yang digunakan untuk memberi penerangan dan memandu jenis- jenis tingkah laku. Pegangan nilai seseorang guru pula akan mempengaruhi pengajarannya berdasarkan apa yang memberi manfaat kepada murid. faktor yang paling dominan dalam konteks ini ialah sikap guru terhadap kurikulum yang merupakan faktor penentu kejayaan atau penghalang sesuatu hasrat kurikulum. Bermakna sikap guru akan menentukan jumlah usaha, ketekunan dan keputusan guru sama ada sesuatu kurikulum yang diajar itu terlaksana atau sebaliknya.

3KAITAN DENGAN BIDANG

Kurikulum terbahagi kepada beberapa bidang utama iaitu bidang komunikasi, bidang manusia dan alam sekeliling dan bidang perkembangan diri individu. Bidang Komunikasi yang terdiri daripada komponen kemahiran asas merangkumi dua kemahiran asas utama iaitu bahasa dan konsep nombor dan asas mengira. Kemahiran asas bahasaditerjemahkan melalui mata pelajaran Bahasa Melayu, dan Bahasa Inggeris manakala konsep nombor dan asas mengira pula diterjemahkan melalui mata pelajaran Matematik.

Bidang ini pula terdiri daripada komponen kerohanian, nilai dan sikap yang diterjemahkan melalui mata pelajaran Pendidikan Islam bagi murid-murid beragama Islam dan Pendidikan Moral bagi murid-murid beragama lain. Komponen kedua dalam bidang ini ialah manusia dengan alam sekelilingnya yang diterjemahkan melalui mata pelajaran Sains dan Kajian Tempatan yang akan diajar kepada murid-murid semasa mereka berada pada Tahap Dua. Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari oleh setiap murid Islam dari tahun 1 hingga tahun 6 dan menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan menunjukkan tumpuan khusus mata pelajaran ini dan keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan.

Bidang perkembangan diri individu merangkumi tiga komponen utama iaitu Kemahiran Hidup, Kesenian dan Rekreasi dan Kokurikulum. Komponen ini Kemahiran Hidup diterjemahkan melalui mata pelajaran Kemahiran Hidup manakala Komponen Kesenian dan Rekreasi diterjemahkan melalui mata pelajaran Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

4APLIKASI DAN TINDAKAN

Pertimbangan yang sewajarnya perlu diberi dalam merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara optimum dan berkesan. Pembinaan kefahaman tentang konsep dan kemahiran perlu dibentuk di peringkat awal melalui objek sebenar atau objek konkrit. Pemahaman konsep dan kemahiran ini disusuli pula dengan latihan secara lisan dan bertulis yang mencukupi.

Guru juga perlu menggunakan pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran dan latihan perlu berperingkat, bermakna dan sesuai dengan kebolehan, pengalaman serta minat murid. Pertimbangan juga perlu diberi kepada gaya pembelajaran yang berbeza-beza dalam kalangan murid. Pendekatan inkuiri- penemuan berpusatkan murid juga perlu digunakan secara meluas untuk menjadikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar.

5KEPENTINGAN

Pengisian kurikulum terdiri daripada elemen yang menggabungkan perkembangan terkini dalam pendidikan yang meliputi aspek ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahira