copy of perubahan kurikulum new

of 41/41
Perubahan Kurikulum (Kurikulum Di Malaysia) KUMPULAN 1: WAN FADHLURRAHMAN HAIRUDDIN MOKSIN KAMAL SYAHIR AHMAD SYUKRI HAMIZAN BIN IBRAHIM RIDZUAN HASHIM

Post on 22-Jan-2016

313 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

presentation

TRANSCRIPT

Perubahan Kurikulum(Kurikulum Di Malaysia)

KUMPULAN 1:WAN FADHLURRAHMANHAIRUDDIN MOKSINKAMAL SYAHIRAHMAD SYUKRIHAMIZAN BIN IBRAHIMRIDZUAN HASHIM

KANDUNGANPENGENALAN KONSEP DAN DEFINISI KURIKULUMFAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN KURIKULUM DI MALAYSIALATAR BELAKANG PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI MALAYSIAKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) & KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH (KBSM)KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) & KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM)PERUBAHAN SISTEM STPM PENGENALAN KONSEP DAN DEFINISI KURIKULUMkurikulum berasal dari perkataan latincurrere yang [email protected] pengajian yang lengkap dengan kandungannyasenarai mata pelajarankursus pengajiankursus jangka [email protected] panjangdokumen yang sistematik

Sebelum Merdekai. Laporan L.J Barnes 1949ii. Laporan Fenn- Wu 1951iii. Penyata Razak 1956Selepas Merdeka i. penyata Rahman Talib 1960ii. penyata Mahathir 1979iii. FPN 1988iv. PIPP 2006-2010

FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGANKURIKULUM DI MALAYSIAKONSEP DAN DEFINISI KURIKULUM kamus Dwibahasa kurikulum diertikan sebagai bidang pelajaran di sekolahDalam bahasa Latin curriculum bermaksud ruang tempat di mana pembelajaran berlakuMenurut Ornstein dan Hankins (1993), kurikulum didefinisikan sebagai satu pelan atau rancangan untuk tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati

KONSEP KURIKULUMMenjadi dokumentasi khas dan panduanPerlu memberi tumpuan kepada kaedah penyampaian yang lebih menarikMerupakan program pengajian yang merujuk kepada subjek yang diajarMembentuk pengalaman pembelajaran yang terancangMempunyai konsep yang tersirat semasa pelajar melalui pembelajaran terancang

Ringkasnya definisi kurikulum ialah:

Apa pelajar harus mengetahui (pengetahuan atau kandungan)Apa pelajar harus lakukan (kemahiran)Bagaimana ia harus diajar (pengajaran)Bagaimana ia harus diukur atau dinilai (penaksiran)Bagaimana sistem pendidikan harus disusun (konteks)

FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN KURIKULUM DI MALAYSIAFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KURIKULUMFALSAFAH PENDIDIKANPERUBAHAN SOSIALPOLITIKPERKEMBANGAN ILMU DAN KEPENTINGANNYAKEPERLUAN INDIVIDU SEBAGAI MURIDPERANCANG DAN PELAKSANA KURIKULUMPEMBANGUNAN NEGARA DAN PERKEMBANGAN DUNIAKEHENDAK MASYARAKAT1.0 - FALSAFAH PENDIDIKANFalsafah pendidikan memainkan peranan yang penting dalam mencorak sistem pendidikan di sesebuah negara.Falsafah pendidikan negara mempunyai implikasi yang besar terhadap pembentukan kurikulum.KBSR dan KBSM adalah hasil perubahan yang diaspirasikan dalam Falsafah Pendidikan Negara.

2.0 - POLITIK

Perkembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik. Kurikulum pendidikan akan dikaji semula setiap kali pucuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar.Kurikulum pendidikan merupakan saluran yang penting bagi setiap badan pemerintahan untuk menguatkan pengaruh mereka.Kerajaan bertanggungjawab menetapkan Dasar Pendidikan Negara sejajar dengan hasrat pemerintah.

3.0 - PEMBANGUNAN NEGARA DAN PERKEMBANGAN DUNIA

Perkembangan kurikulum di sesebuah negara tidak mempunyai kurikulum yang statik.Diubah suai mengikut peredaran masa, kemajuan sains dan teknologi.Menitikberatkan matapelajaran yang dapat melahirkan tenaga kerja yang mahir.4.0 - PERUBAHAN SOSIAL

Sekolah juga merupakan tempat membentuknya agen sosial.Nilai-nilai sosial yang diperlukan diserap dan salurkan mengikut kehendak sesebuah negara.Perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial supaya nilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan.

5.0 - PERANCANG DAN PELAKSANA KURIKULUM

Perancang dan pelaksana kurikulum bertanggungjawab menyemak semula kurikulum pendidikan dari masa ke semasa.Pengguguran, perubahan atau pertambahan kurikulum dilakukan mengikut kehendak peredaran masa, kehendak masyarakat dan kemajuan negara.Pengetahuan lama yang dibuktikan kurang tepat atau tidak sesuai sentiasa dikemaskinikan.Pelaksana kurikulum harus sentiasa peka dengan perubahan yang timbul.Sentiasa bersedia mencari penyelesaian dalam mengubah sesuatu dasar kurikulum.

6.0 - KEPERLUAN INDIVIDU SEBAGAI MURID

Kurikulum yang dibentuk sewajarnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran mengikut kehendak dan keperluannya sebagai murid.Faktor minat dan perkembangan individu dalam bidang kognitif, psikomotor dan afektif perlu dikaji.Merangkumi latar belakang masyarakat tempat perkembangan individu tersebut.7.0 - PERKEMBANGAN ILMU DAN KEPENTINGANNYA

Keperluan pendidikan yang lebih sempurna selaras dengan keperluan kemajuan yang kian pesat.Ilmu yang bersifat dinamik menyebabkan ia sentiasa berkembang.Penemuan baru dalam pelbagai bidang seperti perubatan, teknologi dan sebagainya.

8.0 - KEHENDAK MASYARAKAT

Masyarakat menentukan sesuai atau tidak dasar kurikulum mengikut kehendak mereka.Penilaian atau kajian berterusan diperlukan untuk memastikan matlamat dan kehendak masyarakat terhadap pendidikan dapat terlaksana.Perbezaan budaya masyarakat perlu dititikberatkan dalam pembentukan kurikulum supaya ianya lebih fleksibel dan tersusun.

KESIMPULAN;Proses perkembangan kurikulum sebagai sifatnya yang sentiasa berubah turut dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran yang merangsang reaksi manusia yang terlibat dalam kepentingannya. Hasrat terhadap perubahan kurikulum itu menggambarkan keperluan pendidikan yang menjadi wadah penerusan kepada kemajuan tamadun bangsa dan negara itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kurikulum adalah elemen yang saling berkait antara satu sama lain. Dapatlah dikatakan bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum itu sendiri mencerminkan idealisme dan perubahan keperluan masyarakat dan negara, melalui institusi persekolahan yang akan meneruskan kebudayaan atau mencetuskan tamadun baru.LATAR BELAKANG PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

ERA MASYARAKAT TRADISIONALCiri-cirinya:1. Berbentuk sekolah pondok2. Pembelajaran secara turun temurun yang diwariskan daripada generasi kepada generasi seterusnya3.Halatuju: melahirkan insan berkemahiran,berkebolehan dalam aspek teknik dan praktikal.4. Falsafah pendidikan : melahirkan generasi yang beradab sopan dan hormat menghormati.5. Pembelajaran berteraskan tauhid, akidah dan akhlak

ERA PENJAJAHAN (KOLONIAL)Zaman Penjajahan Inggeris :Terdapat 5 jenis pendidikan : Sekolah Inggeris, Sekolah Melayu, Sekolah Pondok, Sekolah Vernakular Cina dan Sekolah Vernakular IndiaFalsafah Pendidikan : berbentuk kemahiranHalatuju pendidikan : menyekat peluang orang Melayu mengembangkan bakat, memisahkan mereka daripada perkembangan sosio - ekonomi.

SEKOLAH VERNAKULAR

SEKOLAH VERNAKULAR CINADitubuhkan secara persendirian seperti kaum Hakka dan HokkienTempat : rumah kediaman, premis perniagaan, bangunan tokongBerpusat di bandar besar: Kuala Lumpur, Johor Bahru, Ipoh, TaipingKurikulum : berorientasikan negara ChinaHalatuju : Cenderung meningkatkan kemahiran dan penguasaan dalam matematik dan sains.

SEKOLAH VERNAKULAR INDIA

Ditubuhkan oleh Syarikat Perladangan Eropah.Dibuka di ladang-ladang getah dan estet1925; Kod Buruh diperkenalkan.

SEKOLAH INGGERIS# Falsafah : mengembangkan agama Kristian dan menyebarkan ideologi Kristian.# Terbahagi kepada 2; i) mendapat bantuan kerajaan ii) dibiayai oleh persatuan mubaligh Kristian# Matapelajaran diajar ialah bacaan, mengarang, menulis, ejaan, ilmu hisab, latihan jasmani dan ilmu alam.# Kurun ke 20 diperkenalkan perkebunan dan anyaman.# Halatuju : melatih tenaga kerja seperti kerani dan juruteknik.# 1905 : Maktab Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan.

Era Malayan UnionPendidikan percumaBahasa InggerisPendidikan vokasionaltumpuan kepada sekolah rendah sahajaGAGALERA PENDIDIKAN SELEPAS MERDEKA ( 1957 - 1970 ) 1946 - Laporan Chesseman

1951 - Laporan Barnes bubar sekolah vernakularsekolah kebangsaanBM dan BI (tetapi kekal BC dan BT)Darjah 1-6; percumaPersekolahan wajib sehingga 12 tahunMaktab PerguruanJemaah Nazir ditubuhkanMengkaji dapatan berkaitan sekolah vernakular Cinavs Laporan Barnesmenitikberatkan sekolah aliran Cinaditentang oleh orang MelayuERA PENDIDIKAN SELEPAS MERDEKA ( 1957 - 1970 ) 1952 - Laporan Fenn- Wu 1956 - Ordinan Pelajaran Penyata Razak1960 - Laporan Rahman TalibBahasa MelayuBahasa penghantar, perpaduan dan kebangsaanmengeratkan perpaduan Melayu, Cina dan Indiamerapatkan jurang antara kaumAsas kepada Akta Pelajaran 1961Bahasa Melayu jadi bahasa penghantar di sekolah dan universitipelajaran percuma di sekolah kebangsaanJemaah Nazir Persekutuan diwujudkanPelajaran vokasional diperkenalkanPersekolahan wajib sehingga umur 15 tahunMurid naik darjah secara automatikKBSR DAN KBSMMula diperkenalkan peringkat percubaan pada tahun 1982 di 305 sekolah rendah1994/1995 MP Alam & Manusia digantikan dengan MP Sains & Kajian Tempatan.

2003- Sains & Matematik diajar dalam Bahasa Inggeris

Empat prinsip:#Pendekatan bersepadu.#Perkembangan individu.#Pendidikan sama untuk semua.#Pendidikan seumur hidup.KBSRStruktur KBSR:Terbahagi kepada 3 bidang asas iaitu Komunikasi, Manusia & Alam Sekelilingnya dan perkembangan individu.

Ciri-ciri:#Penekanan penguasaan 3M.#Penglibatan murid dalam P&P diutamakan.#Penekanan P&P berpusatkan murid.#Perbezaan kebolehan murid diberikan perhatian.#Utamakan pendekatan gabungjalin.#Penerapan nilai murni dalam P&P.#Bahasa merentas kurikulum.

Pendekatan:#Penggabungjalinan kemahiran dalam beberapa MP.#Penerapan nilai dalam MP.#Kesepaduan kurikulum & kokurikulum.#Unsur perpduan merentas kurikulum.Mula diperkenalkan pada tahun 1980Pada tahun 1988, diperkenalkan untuk MP bahasa. Pada 1989 diperkenalkan pada semua MP.

Program KBSM merupakan kesinambungan kepada KBSR yang berasaskan pengiraan & kemahiran 3M

Matlamat KBSM sama seperti KBSR, selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.KBSMStruktur KBSM:Terbahagi kepada 3 bidang asas iaitu Komunikasi, Manusia & Alam Sekelilingnya dan perkembangan individu.

Objekif:#Mencapai pendidikan seumur hidup.#Membolehkan pelajar menguasai kemahiran berinteraksi.#Penekanan kepada kemahiran menyelesaikan masalah.#Memupuk perpaduan.#Memenuhi keperluan murid untuk cabaran hidup.#Mengembangkan kemahiran teknologi, pemikiran kreatif, pengurusan masa & etika.

Ciri-ciri:#Pembelajaran sepanjang hayat & unsur-unsur JERI.#Penekanan terhadap penerapan & penghayatan nilai-nilai murni.#Mementingkan penguasaan Bahasa Melayu.

KSSR DAN KSSM

(Inovasi terkini)Latar Belakang Perlaksanaan KSSR & KSSM

Sumber : Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia Sumber : Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia

Prinsip KSSR

Sumber : Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sumber : Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia

Tunjang KSSR / KSSM

Sumber : Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sumber : Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia

KBSR VS KSSRSumber : Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sumber : Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia

Transformasi KBSM kepada KSSMSumber : Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)Guru hendaklah memastikan kesemua elemen merentas kurikulum diterapkan secara efektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran demi melahirkan insan yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Hubungan elemen merentas kurikulum yang sedia ada dan baharu dalam pembangunan insan yang seimbang digambarkan melalui rajah di bawah.

PERUBAHAN DALAM SISTEM STPMSistem Terminal kepada ModularIMEJ DAN ANJAKAN MINDAINFO DAN INFRASTUKTURPENGURUSAN DAN PENTADBIRANMOD DAN P&PKURIKULUMPENJENAMAAN STPM (SISTEM MODULAR) Mengubah penampilan murid Penyediaan bantuan murid Peningkatan keberhasilan Murid T6 Mod 1 Mod 2 Mod 3 Pengekalan jawatan guru dan stafGuru T6 yang tersendiriPengenalan struktur baharu T6Membina laluan kerjaya guru T6 Penyediaan peralatan sekolahMemperhebat promosi T6 Sistem SemesterWaktu P&P secara jam kreditPendekatan P&P ala IPT Semakan 23 mata pelajaran sedia ada;MUET/English dijadikan mata pelajaran wajib diajar di semua sekolah;Pengenalan kemahiran insaniah merentas kurikulum;Pengenalpastian dan penetapan Bahagian khusus menggubal kurikulum T6