copy of nama anak islam

Download Copy of Nama Anak Islam

Post on 06-Jul-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Copy of Nama Anak Islam

  1/14

  Nama2 Islam dan Arab Oleh Subhan Pattaya dari berbagai sumber 

  05/18/2016, 08:38:16 318387585.ls, !slam dan "rab

    ama Makna / Kisah L/P   1,235

   "abidah #e$un beribadah P

   "athi%ah Pemberian P

   "bbad bin &isyir ' Sahabat (asulullah

   "bbas )ama sahabat, berani, singa

   "bbas bin *"bdul +uthalib ' Sahabat (asulullah

   "bdad #e$un beribadat '  "bdul "i -amba #uhan yang maha gagah

   "bdul ha%%ar -amba #uhan yang maha engamun

   "bdul hani -amba #uhan yang maha $aya

   "bdul -alim -amba #uhan yang maha berlemahlembut

   "bdul -amid -amba #uhan yang maha terui

   "bdul -annan -amba #uhan yang maha engasih

   "bdul 'ati% -amba #uhan yang maha bertimbang rasa

   "bdul +aiid -amba #uhan yang maha terui

   "bdul +ali$ -amba #uhan yang maha memili$i

   "bdul +una% )ama myang nabi +uhammad '

   "bdul +uthalib a$e$ nabi +uhammad dari iha$ baa$nya. ' a$e$ (asulullah

   "bdul +uthalib )ama $a$e$ nabi +uhammad 4iha$ baa$, ana$ -asyim '

   "bdul Samad -amba #uhan yang maha dierlu$an

   "bdul a%i -amba #uhan yang maha setia

   "bdul ahab -amba #uhan yang maha memberi

   "bdul ahid -amba #uhan yang maha esa

   "bdullah -amba "llah ' "yah (asulullah

   "bdullah bin "bbas ' Sahabat (asulullah

   "bdullah bin *"mr bin "sh ang te$un beribadah dan bertaubat ' Sahabat (asulullah

   "bdullah bin +as*ud ang ertama $ali mengumandang$an "l ur*an dengan suara merdu ' Sahabat (asulullah

   "bdullah bin (asulullah ' "na$ (asulullah

   "bdullah bin 9mar ' Sahabat (asulullah

   "bdullah bin ubair Pahla;an dalam ertemuran di "%ri$a, "ndalusia dan nstantinel ' Sahabat (asulullah

   "bdullah !bnu (a;ahah ' Sahabat (asulullah

   "bdur (ahim -amba #uhan yang maha enyayang

   "bdur (ahman -amba #uhan yang maha engasih

   "bdurrahaman bin *"u% ' Sahabat (asulullah

   "bdurrahman bin "bi &a$ar Pahla;an samai saat tera$hir ' Sahabat (asulullah

   "bidah &udaya;ati P

   "bidin ang beribadat

   "bir )ama baa$ nabi Shaleh, ana$ "u% '

   "barrah Orang $eer?ayaan umat +enadi anglima besar Syria ' Sahabat (asulullah

   "bul *"la "lma*arri Penyair !slam, 363@@A -

   "bul *"tahiya !smail Penyair !slam, 130211 -

   "dam +anusia ertama yang diadi$an leh "llah, nabi yang ertama ' )ama nabi

   "dam )ama nabi, manusia ertama, nabi ertama '

   "da;iyah )ama serang ;anita su%i P

   "dd )ama myang nabi +uhammad '

   "dda*a )ama myang nabi +uhammad '

   "dda*i. ang +enyeru, ang +emanggil

   "dib &udaya;an '

   "dibah Pendita

   "*dilah ang adil

   "dla "dil

   "dlina eadilan $ita

   "dnan Pendiam, tunggal, nama myang nabi +uhammad '

   "d;a )ama myang nabi +uhammad '

   "%i%ah &erbudi bahasa

   "%i< ang mulia

   "%iabir *"bdullah bin *"mr bin -aram

  Panglima dan gubernur di &ashrah, $eer?ayaan dan $esayangan (asulullah

  !bu !ran ayah "rab, lahir di "h;a !ran, [email protected]1A8 -, seaman dengan hali%ah -arun "l (asyid

 • 8/17/2019 Copy of Nama Anak Islam

  2/14

  Nama2 Islam dan Arab Oleh Subhan Pattaya dari berbagai sumber 

  05/18/2016, 08:38:16 318387585.ls, !slam dan "rab

    ama Makna / Kisah L/P   1,235

   "isyah -idu bahagia

   "*isyah ehiduan P !stri (asulullah

   "*isyah binti >a*%ar "shshadi< )ama su%i ;anita. P

   "us )ama $a$e$ nabi !lyasa* '

   "$hdan Sahabat '

   "$htub )ama baa$ nabi !lyasa* '

   "$mal Semurna '

   "$mal Semurna, sangat andai  "l "brar Orangrang yang berba$ti

   "l "had -ari "had, hari +inggu, hari ertama

   "l "min )ama lain nabi +uhammad, yang terer?aya, yang amanah '

   "l "

 • 8/17/2019 Copy of Nama Anak Islam

  3/14

  Nama2 Islam dan Arab Oleh Subhan Pattaya dari berbagai sumber 

  05/18/2016, 08:38:16 318387585.ls, !slam dan "rab

    ama Makna / Kisah L/P   1,235

   ";;am )ama myang nabi +uhammad '

   "ydin Berdas '

   "yyub )ama nabi, $aya raya dan banya$ ana$ setelah sa$it berat '

   "yyub ' )ama nabi

   "am eaaman

   "ar )ama baa$ nabi !brahim '

   "har &ungabunga, yang berseri, yang gemilang P  "hari ang berseri, yang gemilang

   "ighah +eman?ar P

   "im &esar 

   "imah "gung, mulia

   "*imah ang berbahagia

   "i ang mulia, yang $uat, $e$asih

   "iah ang dihrmati

   "*iah ang mulia

   "ian ang mulia, yang $uat, $e$asih

   "mah "am, ?e$al

   "man Bita?ita, te$ad

   "mi Bita?ita$u, te$ad$u, $eteguhan hati '

   "mil a;an raat

   "ra =ara  "raei )isbah

   "ri e$uatan$u, eny$ng$u

   "a (usa

   "am ebulatan te$ad '

  &adia*h !ndah

  &adiuaman eindahan aman

  &adriyah &er?ahaya bulan

  &adruddin &ulan urnama agama

  &adrulmunir &ulan ber?ahaya

  &adruaman Penyair !slam, !ran, ;a%at 1008 +

  &adruaman Purnama aman

  &ahiyah Bemerlang

  &ahan eindahan, $eriangan

  &ahruddin 'autan agama

  &aiduri Permata

  &aiyinah &u$ti

  &a$ri emudaan$u

  &a$riyah Pera;an

  &alhah )ama isteri nabi a*

 • 8/17/2019 Copy of Nama Anak Islam

  4/14

  Nama2 Islam dan Arab Oleh Subhan Pattaya dari berbagai sumber 

  05/18/2016, 08:38:16 318387585.ls, !slam dan "rab

    ama Makna / Kisah L/P   1,235

  =aud )ama nabi, menadi raa, suaranya merdu '

  =a;ama &er$e$alan

  ang $uat

  =ayini Patuh, taat

  =eshan )ama myang nabi +uhammad '

  =habit ang $uat ingatan

  =hahi$an #ersenyum, terta;a

  =hahir 'embah yang indah ' =hamirah >i;a

  =hiyauddin Sinaran agama

  =hmrah )ama sahabat

  =ianah &eragama

  =i%*un ang menghangat$an

  =in "gama, aturan

  =uriyyun +utiara

  =urrah +utiara

  =urrani Pemata$u

  =urriyah Bahaya mutiara P

  =u;aiah !$utan, teladan

  =a$;an -arum semerba$ '

  =a$y Berdas '

  =alulun Penurut =ul -iah )ama bulan $edua belas $alendar -iriyah

  =ul a*dah )ama bulan $esebelas $alendar -iriyah

  =ul$i%li ' )ama nabi

  Dlias )ama myang nabi +uhammad '

  Cadhil ang utama

  Cadhilah emuliaan, $elebihan

  Cadhlah +ulia

  Cadhlan eutamaan

  Cadhullah elebihan dari "llah

  Cahim ang %aham

  Cahimah ang bia$

  Cahna )ama $a$e$ nabi !lyasa*, $a$e$ nabi !lyas '

  Cahr )ama myang nabi +uhammad '

  Caid ang teta, yang berhasil

  Caidah 9ntung, laba

  Caihanah -arum, ;angi

  Cairu &atu ermata

  Caisal -a$im

  Cai ang menang

  Caiah ang menang, han

  Caar Bahaya utih

  Ca$hirah emegahan

  Ca$hri emegahan$u

  Ca$inah &uah P

  Calah eayaan

  Cannani Seniman Caelas Caru< Pembea antara benar dan salah

  Carana &ia$, andai

  Catanah ebia$sanaan

  Cathi Pembu$a '

  Cathimah P "na$ (asulullah

  Cathimah "nnaisaburiah )ama su%i ;anita. P

  Cathinah Berdas P

  Cathiyah elaangan

  Cathnah ang ?erdas

  Cathuddin Pembu$aan, $eayaan agama

  Catih Pembu$a, erintis

  Catilah Sumbu elita

  Catimah )ama ana$ (asulullah sa;

  Catin ang menari$

  Catinah &ia$sana

  Catini &ia$sana

  Catnun &ia$

  Cauah &eraya, berhasil

  Cauan eayaan, $emenangan

  Caui eayaan$u, $emenangan$u

  Cauiah Bergas, ?e$atan

  Cauiyyah ang beruntung P

  Ca;;a +endaat $eberuntungan '

  Cega &intang auh P

  Cerda +uda, segar P

  Ci$ri Ci$iran$u

  Cilah &elahan i;a Ciras e?erdi$an

  Cirdaus )ama syurga

  Cirdausi Penyair !slam

  Ciru ang indah

  Ciranah Pintar, bia$

  Citri Semula adi

  =ayana

   "sal namanya ialah &asyar. =ul$i%li artinya rang yang sanggu. )abi yang menadi raa.

 • 8/17/2019 Copy of Nama Anak Islam

  5/14

  Nama2 Islam dan Arab Oleh Subhan Pattaya dari berbagai sumber 

  05/18/2016, 08:38:16 318387585.ls, !slam dan "rab

    ama Makna / Kisah L/P   1,235

  Cityati Orang muda

  Cuad -ati

  Cudail elebihan, $emuliaan

  Cur

 • 8/17/2019 Copy of Nama Anak Islam

  6/14

  Nama2 Islam dan Arab Oleh Subhan Pattaya dari berbagai sumber 

  05/18/2016, 08:38:16 318387585.ls, !slam dan "rab

    ama Makna / Kisah L/P   1,235

  -arun ' )ama nabi

  -arun )ama nabi, $a$a$