contoh kemahiran p&p bagi kemahiran mendengar dan kemahiran

Post on 30-May-2018

272 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Contoh Kemahiran p&p Bagi Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran

  1/12

  Contoh bahan p&p bagikemahiran mendengar dan

  kemahiran bertutur.

 • 8/14/2019 Contoh Kemahiran p&p Bagi Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran

  2/12

  Guru bahasa perlu menggunakanalat dan bahan yang sesuai, menarik

  dan mencabar dalam pengajarandan pembelajaran bahasa Melayu.Bagi menyediakan bahan-bahan

  yang sesuai, guru hendaklahmemproses bahan-bahan tersebutsebelum ia digunakan. Beberapa

  langkah boleh digunakan,umpamanya proses memilih,mengolah, membina, menggunakandan menilai.

  e m a h ira n m e n d e n g a r

 • 8/14/2019 Contoh Kemahiran p&p Bagi Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran

  3/12

  Bahan Jenis alat Bentuk bahan

  1. Audio Radio, pita rakaman (audio), piringhitam

  Petikan bunyi haiwan, suasana,senikata nyanyian, petikan cerita,berita, dll.

  2. Bahan bercetak Kad, carta, peta, graf, kit Sedutan sajak, pantun, dannyanyian;sedutan teks,novel,cerpen; dan sedutanrencana.

  3. Visual Slaid, lut sinar dan OHP, filem,filem lajur, gambar

  Ilustrasi, penjelasan konsep, katakunci/ penunjuk, ayat kunci.

  4. Objek Fizikal 4. Objek sebenar, Kosa kata, ayat model

  5. Audio dan Visual( Pandang dan Dengar)

  T.V dan rakaman video, filem Seperti (i) dan (iii)

  6. Manusia dan Alam Sekeliling Kumpulan rakan sebaya, situasisesuatu tempat

  Perbincangan,dialog, perbincanganteks.

  7. Komputer Disket dan hasil cetakan komputer Seperti (ii) dan (iii)

  8. Audio dan Bahan Bercetak Kedua-dua bahan dan alat (i) dan(ii)

  Seperti (i) dan (ii)

  lasifikasi alat dan bahan pengajaran

 • 8/14/2019 Contoh Kemahiran p&p Bagi Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran

  4/12

  1. Bahan bantu mengajar yangpaling kerap digunakan bagimelatih kemahiran mendengarialah pita rakaman.

  Rakaman yang dimainkansemula kepada pelajar-pelajaritu dapat didengar tanpa apa-

  apa perubahan terhadap

  a n tu m e n g a ja r ya n g ke ra p d ig u n a k a

 • 8/14/2019 Contoh Kemahiran p&p Bagi Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran

  5/12

  2. Pita rakaman video adalah lebihberkesan. Melalui pita rakaman video

  ini, murid-murid bukan sahaja dapatmendengar sebutan, nada intonasi dangaya pengucapan tetapi mereka jugadapat melihat gerak-geri mimik muka

  orang yang bertutur.

  Unsur-unsur bahasa dan unsur-unsurparalinguistik yang didengar dan

  unsur-unsur bukan linguistik yangdapat dilihat melalui pita rakamanvideo akan memudahkanpendengaran dan pemahaman murid-

  murid.

 • 8/14/2019 Contoh Kemahiran p&p Bagi Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran

  6/12

  3. bahan bantu mengajar sepertigambar, ilustrasi, poster, rajah,

  carta, peta, dan kad-kadimbasan dapat digunakan jugauntuk membantu pelajar-pelajar

  memahami bahan yangdiperdengarkan.

  Begitu juga, bahan ini boleh

  menjadi alat yang dapatmenggerakkan murid untuk sediamendengar bahan rakaman.

 • 8/14/2019 Contoh Kemahiran p&p Bagi Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran

  7/12

  Kemahiran bertutur

  Guru boleh memilih alat ataubahan pengajaran danpembelajaran berdasarkan kriteria

  yang berikut;a) Bahan yang sedia adab) Kesesuaian dengan objektif

  pengajaranc) Keberkesanannya.

 • 8/14/2019 Contoh Kemahiran p&p Bagi Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran

  8/12

  Alat atau bahan bantuanmengajar kemahiran bertutur

  a)Guru, Murid dan Bilik darjah

  Gerak laku guru dan murid bolehdimanfaatkan sebaik-baiknya untukmembantu Proses pengajaran danpembelajaran, misalnya;

  i. Guru menaikkan dan menurunkan tangankanan atau menggerakan kepala bagi

  menunjukkan perbezaan intonasi dalam

  pertuturan.ii. Guru menunjukkan cara membunyikan

  sesuatu sebutaniii. Guru menggunakan papan tulis untuk

  mencatat perkataan atau frasa yang perludigunakan oleh murid apabila bertutur.

 • 8/14/2019 Contoh Kemahiran p&p Bagi Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran

  9/12

  b) Objek Sebenar

  Objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh

  dijadikan alat dan bahan pengajaran yangberkesan, untuk membolehkan murid;i. Mengaitkan konsep dengan bunyi,

  contohnya, bunyi pelbagai kenderaan,mergastua dan air dengan menggunakan alat

  audio seperti radio dan pita rakaman.ii. Mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar

  yang sedang berlaku. Contohnya, pertuturansekumpulan manusia di stesen bas berbezadengan pertuturan di pasar. Contoh ini boleh

  ditunjukkan atau didengar melalui alat audiodan visual seperti television, video, filem dantransperansi.

  iii. Bahan sebenar seperti tiket bas, menu, butangbaju pelbagai warna dan saiz, buku, majalah,

  kalendar dan borang adalah bahan yang bolehdigunakan secara kreatif sebagai bahan

 • 8/14/2019 Contoh Kemahiran p&p Bagi Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran

  10/12

  c) Gambar

  Guru digalakkan mempunyai failuntuk menyimpan gambar yangboleh digunakan dalam pengjarandan pembelajaran bertutur. Sama

  ada gambar tunggal atau gambarbersiri boleh digunakan sebagaibahan rangsangan untuk murid-

  murid bercerita, berlakon, berpuisidan berdialog. Gambar-gambaryang digunakan hendaklah sesuai

  dari segi saiz, terang dan jelas.

 • 8/14/2019 Contoh Kemahiran p&p Bagi Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran

  11/12

  C0ntoh 1: video yang sesuaibagi tahap 1(tahun 3)

  Hasil pembelajaran : 2.0, Bercerita danmelaporkan sesuatu perkara yang

  didengar, ditonton, dibaca atau

  dialami.Huraian hasil pembelajaran :

  menceritakan cerita yang didengar

  dengan menggunakan sebutan danintonasi yang betul (aras 1).

  Cadangan aktiviti : menonton cerita

 • 8/14/2019 Contoh Kemahiran p&p Bagi Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran

  12/12