contoh fail meja

Click here to load reader

Post on 06-Jul-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 1/35
MAKLUMAT PEGAWAI
Tandatan&an Ket!a Ja/atan :
Fail Meja JPNT 1
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 2/35
2. Carta Organisasi Jabatan 4
3. Objektif Sektor 5
4. Carta Organisasi Sektor 6
5. Senarai Tugas!uasa dan "ubungan # $ega%ai &engan $ega%ai'$ega%ai (ain
6. $eraturan')eraturan $entadbiran *
#. $roses !erja + ' 3
Carta -iran !erja
Senarai Se/ak Checklist 
+. ndang'ndang dan $eraturan $ekeiing 31
1. Ja%atankuasa ang &ianggotai 32 ang berkaitan dengan tugas saaja
11. or/a !erja 33
Fail Meja JPNT 2
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 3/35
I0I
Ja/atan Peaaran Ne&er) Teren&&an! Peman&*)n
M"da In+an Ter/)an&
MI0I
Pend)d)*an Bertara6 D!n)a
5entad/)ran )n+t)t!+) 5end)d)*an
% Mem5ert)n&*at*an 5em/an&!nan 5ra+arana
7% Mem5ert)n&*at*an 5re+ta+) *e8emeran&an m!r)d
daam 5er/a&a) a+5e* 5end)d)*an
4% Mem5ert)n&*at*an ta#a5 5r"6e+)"na)+me
5en&!r!+ 5end)d)*an
Fail Meja JPNT 3
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 4/35
,ARTA ORGANI0A0I Ja/atan Peaaran Ne&er) Teren&&an!
Fail Meja JPNT 4
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 5/35
ang Moden, Ceka) &an 0erkesan.
2. Men8ediakan Siste/ $engurusan !e%angan &an -kaun ang
Teus, Te)at &an Ce)at.
3. Men8ediakan &ata &an Maku/at $endidikan ang Terkini &an
0etu.
!e/airan $ega%ai &an !akitangan &i Jabatan &an $ejabat
$eajaran &aera.
!e)ada $ekeiing !e/ajuan $entadbiran -%a/ ang &ikeuarkan
Oe !erajaan Maa8sia.
6. Men8ediakan "ubungan &an !erjasa/a ang :rat -ntara Jabatan
$endidikan &engan -gensi (uar 0agi Menja/in !esina/bungan
$endidikan &iaksanakan Se)anjang "a8at.
7. Men8ediakan $erkid/atan !aunseing !e)ada $ega%ai &an
!akitangan Jabatan &an ;arga $endidik &i Seuru egeri.
Fail Meja JPNT 5
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 6/35
Fail Meja JPNT 6
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 7/35
0enara) T!&a+2 K!a+a Dan H!/!n&an Den&an Pe&awa) La)n
Sektor < 0e*t"r Jam)nan K!a)t) 
Ja%atan < PENOLONG PENGARAH
 an& Ada H!/!n&an
K!a+a an& D)/er)
H!/!n&an
)rogra/ dan akti=iti
T)m/aan Pen&ara# Peaaran
Me/astikan se/ua )rogra/ dan akti=iti=i  ja/inan kuaiti di se/ua sekoa di ba%a ka%aan Jabatan $eajaran negeri diaksanakan
Ket!a 0e*t"r Jam)nan K!a)t)
Me/antau dan /eaksanakan se/ua )rogra/ dan akti=iti=i  ja/inan kuaiti di se/ua
.
1. Me/beri bi/bingan se9ara berterusan untuk /e/bentuk siste/ )engurusan sekoa se9ara )rofessiona
2. Mengeka dan/eningkatkan agi /utu ke)i/)inan instruksiona
3. 0erkongsi )engaa/an dan keja8aan )engurusan sekoa sebagai buda8a /e/)erkasakan ke)i/)inan sekoa
4. Meaksanakan tugas' tugas ain 8ang diara dari se/asa kese/asa
Mea*+ana*an 5r"&ra m dan a*t)')t) /er*a)t an%
0em!a Ket!a 0e*t"r 
rusan surat, fai,
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 8/35
PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN
T!&a+:
1. Me/beri bi/bingan se9ara berterusan untuk /e/bentuk siste/ )engurusan sekoa se9ara )rofessiona
2. Mengeka dan /eningkatkan agi /utu ke)i/)inan instruksiona
3. 0erkongsi )engaa/an dan keja8aan )engurusan sekoa sebagai buda8a /e/)erkasakan ke)i/)inan sekoa
4. Meaksanakan tugas'tugas ain 8ang diara dari se/asa ke
se/asa.
Perat!ran-5erat!ran Pentad/)ran
1. Menggunakan &asar $eaksanaan (atian &aa/ $erkid/atan
!e/enterian $eajaran Maa8sia
2. Menggunakan $rosedur $engurusan Surat Men8urat, $engurusan
7ai dan $engurusan Mes8uarat.
dikeuarkan oe nit $entadbiran Jabatan $eajaran Terengganu.
4. Menggunakan $anduan Me/buat !ertas !onse) Cadangan 8ang
dikeuarkan oe nit $entadbiran, Jabatan $eajaran Terengganu.
5. Menggunakan araan )erkid/atan 8ang dikeuarkan se9ara
daa/an dari se/asa ke se/asa oe Jabatan $eajaran
Terengganu.
6. Menggunakan )eneta)an )oisi dan dasar 8ang dikeuarkan sa/a
ada se9ara isan atau bertuis dari se/asa ke se/asa oe $engara
$eajaran Terengganu.
Fail Meja JPNT 8
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 9/35
PRO0E0 KERJA
Meran9ang dan /eaksana )ebagai )enaksiran dan )eniaian untuk /en8ediakan
)eran9angan strategik Sektor Ja/inan !uaiti.
Pr"+e+ Kera
1. Meneri/a araan kerja. $engara T$$
2. Mengu/)u data sekoadan )rofi )engetua guru besar :M?S0M0"@M?S
!?CTnit Maku/at
3. Mengu/)u a)oran S!$M sekoa, anaisis ke)utusan )e)eriksaan a%a/, a)oran )e/eriksaan naAir, a)oran audit sekoa, a)oran aduan, a)oran $$& atau a)oran
dari)ada sektor.
Se/ua !etua
SektorJe/aa
5. $engesaan senarai. $engara
6. Si/)an rekod $engetuaBuru 0esar.
$e/bantu Tadbir 
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 10/35
,ARTA ALIRAN
Sa Senarai
!u/)u $rofi $engetuaBuru 0esar 
!u/)u )ebagai a)oran
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 11/35
0ENARAI 0EMAK
1 Senarai $engetuaBuru 0esar  
2 &ata dan )rofi $engetuaBuru
0esar.
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 12/35
PRO0E0 KERJA
Mengesan kekuatan dan kee/aan )engurusan dan )entadbiran )engetuaguru besar
sekoa se9ara oistik. Mengkasifikasikan sekoa /engikut kekuatan dan kee/aan
Pr"+e+ Kera Pe&awa) an&
Me!!+*an <
$engara T$$
3. Me/bentang asi anaisis dari)ada a)oran'a)oran 8ang diku/)u.
4. Mengkategorikan $engetuaBuru 0esar 8ang )eru coaching  dan mentoring  berasaskan kriteria berikut<
a. $engetuaBuru 0esar baru
b. Sekoa )restasi renda daa/ se/ua )e)eriksaan
a%a/.
d. (a)oran Je/aa aAir
  #. Men8i/)an rekod. $e/bantu Tadbir  
Fail Meja JPNT 12
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 13/35
0in9ang dengan
)engurusan tertinggi
0entang asi
anaisis
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 14/35
0ENARAI 0EMAK
Mengesan kekuatan dan kee/aan )engurusan dan )entadbiran )engetuaguru
besar sekoa se9ara oistik. Mengkasifikasikan sekoa /engikut kekuatan dan kee/aan
B) A*t)')t) T)nda*an ,atatan
1 Senarai $engetuaBuru 0esar9oa9ee
2 Me/o )erbin9angan
baru
daa/ se/ua
)e)eriksaan a%a/
d. (a)oran Je/aa aAir
Fail Meja JPNT 14
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 15/35
PRO0E0 KERJA
Meran9ang dan /eaksanakan bi/bingan ke)ada )engetuaguru besar untuk
/e/bentuk siste/ )engurusan sekoa se9ara )rofesiona.
Pr"+e+ Kera
$engara T$$
 partnership/mentor $engetuaBurubesar. (antikan dibuat J$
3. Mengadakan /es8uarat )en8earasan bersa/a $engetuaBuru 0esar.
4. Men8enarai /entor.
5. Sesi )erkongsian
6. Me/buat a)oran
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 16/35
Sedia a)oran
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 17/35
0ENARAI 0EMAK
1 Senarai ku/)uan Mentor
$engetuaBurubesar.
3 -genda /es8uarat.
4 Senarai /entee
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 18/35
PRO0E0 KERJA
Me/beri bi/bingan berterusan untuk /engekakan siste/ kuaiti )engurusan
sekoa )engetuaguru besar se9ara )rofesiona.
Pr"+e+ Kera
$engaraT$$
2 Me/ii dan /enggunakan /odu coaching & mentoring   kunjung bantu 8ang
sesuai berdasarkan anaisis data a%a
3 Me/buat te/ujanji dengan $engetua Buru 0esar 
4 Meaksanakan coaching & mentoring ber)andukan /odu coaching & mentoring  
5 Mendengar /aku/ baas
dari)ada $engetua Buru0esar 
6. Mengadakan sesi refeksi /engenai /aku/ baas
#. Mengadakan a%atan susuan
*. Me/buat )ena/babaikan
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 19/35
,ARTA ALIRAN KERJA
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 20/35
0ENARAI 0EMAK
8ang ada
a
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 21/35
1 ?nstru/en )e/antauan
te/ujanji dengan $engetua Buru
$engetua Buru 0esar 
baas
6 (a)oran
PRO0E0 KERJA
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 22/35
Pr"+e+ Kera
2. Menganaisis a)oran
)e/antauan a%a
3. Me/buat kasifikasi $engetua Buru 0esar daa/ as)ek ke)i/)inan instruksiona
4. Menda)atkan /aku/ baas dari)ada $engetua Buru 0esar 
5. Menda)atkan /aku/ baas dari)ada /entor 
6. Mengadakan )erbin9angan dua aa
#. Me/anta)kan aa tuju
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 23/35
Meneta)kan objektifaa tuju
$erbin9angan dua aa
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 24/35
1 "asi anaisis a)oran
2 Senarai $engetua Buru 0esar
/engikut kasifikasi
$engetua Buru 0esar 
/entor 
PRO0E0 KERJA
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 25/35
  Me/buda8akan )erkongsian )engaa/an dan keja8aan )engurusan sekoa bagi
/e/)erkasakan ke)i/)inan sekoa se9ara berterusan.
Pr"+e+ Kera Pe&awa) an& Me!!+*an <
D)r!!*
$engara T$$
3. Mengena)asti su/ber di sekoa untuk /engatasi
/asaa 4. Mengena)asti strategi
)ena/babaikan
6. Menjaankan kajian tindakan sekiran8a )eru
#. Me/buat CO-C"?B
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 26/35
0ENARAI 0EMAK
$e/antauan berterusan
 -da keu)a8aan su/ber di
!ena)asti strategi
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 27/35
1 Senarai /asaa
dikena)asti untuk /engatasi /asaa
3 Senarai strategi )ena/babaikan
4 Strategi )ena/babaikan
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 28/35
Pr"+e+ Kera T)nda*an Tan&&!n&awa/
1. Meneri/a araan /eaksanakan tugas
$engetua
' !etua
$anitia
3. $en8ediaan ota Minta
4. Menda)atkan sebut arga
5. Menentukan 9ara )eroean sa/a ada /eaui eS$!0 atau  -kaun Sekoa !;'!-S
6. $en8ediaan $esanan Te/)atan ($O
#. Meneri/a bekaan )erkid/atan berserta ota $engantaran&O ?n=oi9e
*. Menentukan bentuk bekaan sa/a ada in=entori atau arta /oda
Stor 
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 29/35
Sedia draf a)oran
$erbentangan daa/
Sedia a)oran akir 
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 30/35
0ENARAI 0EMAK
1 (a)oran )e/antauan
2 &raf a)oran
/es8uarat
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 31/35
0ENARAI BORANG
1. 0orang $! 3'1
2.
3.
1.T!&a+ : Ka)an T)nda*an *e5er!an 5en&!r!+an +e*"a#
1. Tiada borang berkaitan
2.
3.
T!&a+ < Mea*+ana*an t!&a+-t!&a+ a)n (an& d)ara# dar) +ema+a *e +ema+a
1.
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 32/35
BIL% 0ENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
1. $ekeiing !e/ajuan $entadbiran -%a/ 0i *1++1 < $anduan Mengenai
Manua $rosedur !erja dan 7ai Meja
Tugas < Meaksanakan tugas'tugas ain 8ang diara dari se/asa ke se/asa se/asa.
2. $ekeiing !e/ajuan $entadbiran -%a/ 0i 1 Taun 1++2
3. $ekeiing !e/ajuan $entadbiran -%a/ 0i * Taun 1++2
4.
5.
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 33/35
Jawatan : PENOLONG PENGARAH
4. $rogra/ $endidikan Terengganu
Terbiang 4 -i
Fail Meja JPNT 33
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 34/35
NORMA KERJA
=0EHARI>
1. Sesi Coaching and Mentoring  4 J-M
2. Meaksanakan tugas'tugas ain 8ang diara dari se/asa ke se/asa
4 J-M
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-fail-meja-keranidoc 35/35
TARIKH :