complete bmm

Download Complete Bmm

If you can't read please download the document

Post on 30-Sep-2015

58 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Complete Bmm

TRANSCRIPT

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAHBMM 3101

PENGHARGAANSaya ingin mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ALLAH S.W.T. kerana dengan izinnya saya telah berjaya menyelesaikan Tugasan Projek bagi subjek Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini dengan jayanya. Selain itu, jutaan terima kasih saya tujukan kepada pensyarah pembimbing merangkap pensyarah bagi subjek Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah, Puan Mazura Binti Sulaiman atas segala bimbingan dan tunjuk ajar yang baik. Saya amat kagum dengan komitmen daripada pensyarah pembimbing yang sudi melakukan semakan bagi setiap tajuk yang diselesaikan untuk memastikan penghasilan yang terbaik. Jasa baik Puan Mazura amatlah dihargai. Selain itu, tidak ketinggalan sekalung penghargaan dan terima kasih saya tujukan kepada kedua ibu bapa saya yang telah memberikan sokongan moral yang amat kuat dalam meneruskan perjuangan ini.Saya juga ingin melafazkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah bersama-sama saya bertungkus lumus menyiapkan Tugasan Projek ini. Saya amat berpuas hati dengan kerjasama rakan-rakan yang sudi berkongsi idea serta pandangan termasuklah perbincangan bersama semasa pelaksanaan tugas ini. Akhir kalam, saya berharap agar tugas saya akan diterima dan akan menjadi yang terbaik diantara yang terbaik.

Yang Benar,

__________________________(MUHAMMAD KHAIRI BIN AZMI)

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah :Memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat , dan negara.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diriUntuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis darisegi intelek, rohani, emosi, dan jasmani,berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada TuhanSuatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

KATA PENGANTAR

PENDAHULUAN

Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat Malaysia.Bahasa Melayu ialah mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah.

Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat :membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyatBerperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. Mewujudkan asas semangat kewarganegaraan .

Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan :berbahasa berkomunikasimenggunakan tatabahasa secara betul dan tepat

Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Kemahiran bahasa ini membolehkan :murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan; sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial, pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi.

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah memberikan tumpuan kepada kemahiran bahasa :Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis

Sukatan Pelajaran memberikan gambaran menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu yang terdiri daripada: Matlamat ObjektifOrganisasi Kandungan

MATLAMAT

Matlamat Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah adalah untuk melengkapkan murid dengan :

untuk memenuhi:Keperluan diri, Memperoleh ilmu, Perhubungan sosialUrusan harian.

keterampilan berbahasa dan;berkomunikasi

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARANmembantu guru memilih kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesanHasil Pembelajaran dapat dicapai dengan menggabungjalinkan keempat-empat kemahiran bahasa, sistem bahasa dan pengisian kurikulummembantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid.

KEMAHIRAN MEMBACAKemahiran MendengarMerupakan keupayaan murid mendengar dengan teliti memahami perkara yang didengar.Kemahiran BertuturKeupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan.Kemahiran MembacaKeupayaan murid membaca ayat dengan lancar serta sebutan, intonasi, dan jeda yang betul.Kemahiran MenulisKeupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik, dan kemas.

ORGANISASI KANDUNGAN

PENGISIAN KURIKULUMTerdiri daripada elemen yang menggabungkan perkembangan terkini dalam pendidikan yang meliputi aspek ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah.pendidikan nilai, kewarganegaraan, dan patriotisme diberi penekanan selaras dengan matlamat negara membangunkan masyarakat madani.

SISTEM BAHASAMerujuk kepada bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa.Aspek tatabahasa merangkumi morfologi dan sintaksisaspek kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah yang terdapat dalam mata pelajaran yang lain

KEMAHIRAN BAHASA

1. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Kemahiran Mendengar dan Bertutur merupakan keupayaan murid memahami perkara yang didengar dan dituturkan dalam pelbagai situasi pengucapan sama adaperbualan harian atau situasi formal.

1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal.

1.1Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.

2.0Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca , atau dialami.

3.0Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul, menarik, dan berkesan

4.0Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila

2. KEMAHIRAN MEMBACA

Kemahiran Membaca merupakan kebolehan murid membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami bahan yang dibaca.

6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks

7.0 Membaca, menaakul , dan menghayati kandungan teks yang dibaca7.1Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera

3. KEMAHIRAN MENULIS

Kemahiran Menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat, serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan.

8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan

9.0Mencatat dan menyusun maklumat

10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

11.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton, atau dibaca

1.0 TatabahasaTatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatan berbahasa.

1.2 SintaksisSintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur , dan binaan atau konstruksi ayat.1.1 MorfologiMorfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk kata, dan penggolongan kata.a) Struktur kata merujuk kepada pola suku kata bagi :kata asli bahasa Melayukata pinjaman bahasa Melayu

Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, klausa, dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat.Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan.

b) Bentuk KataKata TuggalKata TerbitanKata MajmukKata GandaProses pembentukan kata bahasa Melayu ialah pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan

Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasifSusunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang.

Binaan dan proses penerbitan ayat :Ayat dasarAyat TunggalAyat Terbitan atau Ayat majmukAspek tanda baca

c) Golongan KataKata NamaKata KerjaKata AdjektifKata Tugas

3.0 Sebutan Dan Intonasi

Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda.i. SebutanSebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasa Melayu baku.

ii. IntonasiJenis ayatAyat PenyataAyat TanyaAyat SeruanAyat Perintah

Susunan AyatAyat BiasaAyat Songsang

Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasa Melayu baku.

Ragam AyatAyat AktifAyat Pasif

4.0 Kosa Kata

Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah. Penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan dan diperkembang selaras dengan pertambahan ilmu dalam