ciri-ciri fizikokimia tepung ubi keledek lingga, ungu dan

Download CIRI-CIRI FIZIKOKIMIA TEPUNG UBI KElEDEK lINGGA, UNGU DAN

If you can't read please download the document

Post on 11-Jan-2017

231 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CIRI-CIRI FIZIKOKIMIA TEPUNG UBI KElEDEK lINGGA, UNGU DAN PUTIH DI

  SABAH

  CINDY lOllY lAWATlN

  ~LRPUS1AlWt\ utttVERSlTI MALAYSIA SABA~

  FAKUl TI SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

  2014

 • CIRI-CIRI FIZIKOKIMIA TEPUNG UBI KElEDEK lINGGA, UNGU DAN PUTIH DI

  SABAH

  CINDY lOllY lAWATIN

  fERPUSTAKAAN . UKlVERSlTI MAlAYSiA SABA II

  LATIHAN IlMIAH INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN SYARAT

  MEMPEROlEHI DAZAH SARlANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUllAN

  (TEKNOlOGI MAKANAN DAN BIOPROSES)

  FAKUlTI SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

  2014

 • PUMS 99: 1 UNlVERSITI MALAYSIA SABAH

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

  SESI PENGAJIAN: Q 0 r~ 1010' 4-

  CtNt>'1 J'OLL'( 'J ",wAi'N

  (HURUF BESAR)

  gaku membenarkan tesis (I:PS1 Smjanal Dektoi Fatsafah) ini di simpan di Perpustakaan Universiti Malaysia Sal ;an syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

  1. Tesis adalah hakmilik Universiti Malaysia Sabab. 2. Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengaj ian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tingj 4. Sila tandakan (I)

  SULIT

  TERHAD

  ..; TIDAK TERHAD

  (T~~PENUUS) mat Tetap: 1'. 0 .,~)C. SO ~o ::r {

  '8utC\\Q() , s..~'oCl\' .

  ikh: a., Ju l.A I 20 \4-

  'A TAN: Potong yang tidak berkenaan.

  (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan . atau kepentingan Malaysia seperti yang tennaktub di dalam AKT A RAHSIA RASMI 1972)

  (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukakan oleh organisasilbadan di mana penyelidikan dijalankan)

  Disahkan oleh .wHULAIN BINTIISMAIL

  ~ LIBRARIAN uNIVERSITI MALAYSIA SABAH

  (fANDATANGAN PUST AKA W AN)

  Nama Penyelia

  Jika tesis ini SULrr atau TERHAD. sila lampiran surat daripada pihak berkuasa/organsasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT danTERHAD, .

  Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikl disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, &tau Laporan Projek Sarjana Muda (L

 • PENGAKUAN

  Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan, ringkasan dan rujukan yang setiap satunya sudah saya nyatakan sumbernya.

  18 JULAI 2014

  aND~tJAWAllN BN 10110031

  ii

 • PENGESAHAN

  NAMA ONDY lOllY lAWATIN

  NO. MATRIK BN 10110031

  TAJUK ORI-ORI FIZIKOKIMIA TEPUNG UBI KElEDEK lINGGA, UNGU

  DAN PUTIH YANG TERDAPAT DI SABAH.

  UAZAH SARlANA MUDA SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN DENGAN

  KEPUlIAN (TEKNOlOGI MAKANAN DAN BIOPROSES)

  DIPERAKUKAN OlEH

  Tandatangan

  1. PENYEUA

  (DR. NOORAKMAR BINTI AB. WAHAB)

  2. PEMERIKSA 1

  (DR. JOKO SUUSTYO SOETIKNO) I

  3. PEMERIKSA 2

  (DR. WOL YNA PINDI)

  4. DEKAN

  (PROF. MAOYA DR. SHARIFUOIN MD SHAARANI)

  iii

 • PENGHARGAAN

  Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dengan limpah rahmat dan kumia-Nya, akhimya saya berjaya menyiapkan projek penyelidikan ini.

  Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih khasnya kepada Dr Noorakmar Binti Ab Wahab selaku penyelia projek saya yang banyak membantu dan meluangkan masa berbincang serta memberi pendapat dalam menyempumakan projek penyelidikan ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada kedua-dua pemeriksa saya iaitu Dr Joko Sulistyo dan Dr. Wolyna Pindi atas segala tunjuk ajar yang telah diberikan.

  Setinggi-tinggi penghargaan juga diberikan kepada Dekan Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan, Prof. Madya Dr. Sharifudin Shaarani kerana telah mengizinkan saya menggunakan peralatan-peralatan fakulti. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada semua pensyarah sekalian yang telah banyak membantu. Kepada semua pembantu makmal terutamanya En Wiley, En Fritzgerald dan En Sahirun, terima kasih kerana banyak membantu dan memberikan kerjasama.

  Akhir sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada keluarga tersayang yang sentiasa memberikan sokongan dan bantuan dari segi mental, fizikal dan kewangan serta kasih sayang yang tidak ternilai. Tidak lupa juga kepada senior saya, Nur Atikah binti Mohd Ridwan Lee yang telah banyak memberikan sokongan dan bantuan serta sanggup bersusah payah bersama-sama saya sepanjang projek penyelidikan ini. ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua kawan-kawan dan pihak lain telah ter1ibat secara lansung atau tidak lansung kerana tanpa pertolongan anda semua, projek ini tidak mungkin berjaya dilaksanakan.

  andy Jolly Jawatin. 2 Jun 2014

  iv

  'UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • ABSTRAK

  Ubi keledek (Ipomea batatas (L.) Lam) merupakan keluarga botani Convolvulcae dan merupakan tanaman ketiga terpenting di Sabah serta mempunyai pelbagai jenis wama yang berbeza. Kajian ini dijalankan untuk menentukan sifat-sifat kimia dan fizikal tepung ubi keledek jingga, ungu dan putih. Komposisi kimia ditentukan oleh analisis proksimat dan ciri-ciri fizikal seperti analisis warna (Hunterlab kolorimeter; Perkin Elmer, USA), anal isis kuasa pembengkakan dan keterlarutan, analisis kapasiti penyerapan air dan minyak, analisis penentuan saiz zarah, ketumpatan pukal dan pH telah ditentukan. Hasilnya menunjukkan bahawa tepung ubi keledek jingga mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi (pO.OS) untuk kandungan lemak antara ketiga-tiga jenis tepung ubi keledek. Selain itu, terdapat perbezaan yang signifikan (p

 • ABSTRACT

  PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF ORANGE, PURPLE, AND WHITE SWEET POTATO FLOURS IN SABAH.

  Sweet potato (Ipomea batatas (L.) Lam) is the botany family of Convolvulcae and the third most important in Sabah as well as has having many types of different colours. This study was conducted to determine the physical and chemical properties of orange, purple and white sweet potato flours. Chemical composition is determined by proximate analysis and physical properties such as colour analysis (HunterLab Colorimeter; Perkin Elmer, U54), swelling power and solubility analysis, analysis of water and oil absorption capacity, analytical determination of particle size, bulk density and pH are determined. The result showed that orange sweet potato flour has higher (p0.05) of fat content between the three types of sweet potato flours. Moreover, there were significant difference (p

 • SENARAIKANDUNGAN

  Perkara

  TAlUK

  PENGAKUAN

  PENGESAHAN

  PENGHARGAAN

  ABSTRAK

  ABSTRACT

  SENARAI KANDUNGAN

  SENARAIlADUAL

  SENARAI RAJAH

  SENARAI SINGKATAN

  SENARAI SIMBOL

  SENARAI PERSAMAAN

  SENARAI LAMPIRAN

  BAB 1 PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  1.2 Objektif

  BAB 2 ULASAN KEPUSTAKAAN

  2.1 Ubi Keledek

  2.1.1 Taksonomi

  2.2 Peri

 • 2.4 Faktor-faktor Mempengaruhi Ori-ciri Fizikokimia

  2.4.1 JeniS Ubi Keledek

  a) Ubi keledek putih

  b) Ubi keledek ungu

  c) Ubi keledek jingga

  2.4.2 Keadaan agronomik

  2.4.3 Pengendalian lepas tuai

  2.5 Sifat Fizikokimia Tepung

  2.5.1 Proksimat

  a) Kandungan lembapan

  b) Protein

  c) Serabut

  d) Karbohidrat

  e) Lemak

  2.5.2 Kuasa Pembengkakan dan Keterlarutan

  2.5.2 Wama

  2.5.4 Granul Kanji dalam Tepung

  BAB 3 BAHAN DAN KAEDAH

  3.1 Bahan mentah

  3.2 Kaedah

  3.2.1 Penghasilan Tepung Ubi Keledek

  3.3 Analisis tepung ubi keledek

  3.3.1 Analisis proksimat

  a) Kelembapan

  b) Abu

  viii

  13

  13

  15

  16

  16

  17

  18

  20

  20

  20

  21

  22

  22

  23

  23

  23

  24

  25

  25

  25

  25

  27

  27

  27

  28

  'UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • c) Lemak

  d) Protein

  e) Serabut kasar

  f) Karbohidrat

  3.4.1 Analisis fizikal

  a) Penentuan wama

  b) Kuasa pembengkakan dan keterlarutan

  c) Kapasiti penyerapan air

  d) Kapasiti penyerapan minyak

  e) Taburan saiz zarah

  f) Ketumpatan pukal

  g) pH

  3.5 Analisis Statistik

  BAB 4 HASIL DAN PERBINCANGAN

  4.1 Analisis proksimat

  4.1.1 Kelembapan

  4.1.2 Abu

  4.1.3 Lemak

  4.1.4 Serabut kasar

  4.1.5 Protein

  4.1.6 Karbohidrat

  4.2 Analisis Rzikal

  4.2.1 Wama

  4.2.2 Kuasa pembengkakan dan keterlarutan

  4.2.3 Kapasiti penyerapan air dan minyak

  ix

  29

  31

  32

  34

  34

  35

  35

  36

  36

  38

  38

  39

  39

  40

  41

  42

  42

  43

  44

  45

  45

  45

  48

  51

  'UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • 4.2.4 Taburan saiz zarah

  4.2.5 Ketumpatan pukal dan pH

  BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

  5.1 Kesimpulan

  5.2 Cadangan

  RU1UKAN

  LAMPIRAN

  x

  53

  54

  56

  57

  58

  66

  'UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • SENARAIlADUAL

  ladual Muka Surat

  Jadual2.1 Singkatan taksonomi ubi keledek 7

  Jadual2.2 Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman

  ladang/kontan mengikut jenis 2011-2013 9

  Jadual4.1 Hasil keputusan anal isis proksimat tepung ubi keledek 40

  Jadual4.2 Nilai L * I a* dan b* untuk tepung ubi keledek 46

  Jadual4.3 Kapasiti penyerapan air dan minyak 51

  Jadual4.4 Taburan saiz zarah tepung ubi keledek 53

  Jadual4.5 Ketumpatan pukal dan nilai pH tepung ubi keledek 54

  xi

  'UMS UNIVERSIT