cetak final student k1 m1 pendekatan pembelajaran sejarah copy

Click here to load reader

Download Cetak Final Student K1 M1 Pendekatan Pembelajaran Sejarah Copy

Post on 29-Sep-2015

27 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ppt sejarah

TRANSCRIPT

Slide 1

SJH3063EKAEDAH PENGAJARAN SEJARAH

UJI MINDA 1JAWAB DI ATAS KERTAS MASING-MASING

APAKAH YANG PELAJAR AKAN PELAJARI ?BAGAIMANAKAH MATA PELAJARAN SEJARAH PERLU DIAJAR ?APAKAH ALAT PEMIKIRAN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM PdP SEJARAHBAGAIMANA KBAT DIAJAR DI DALAM PdP SEJARAHAKTIVITI 1BINCANGKAN DALAM KUMPULAN(4-5 ORANG) DAN BENTANGKANKONSEP PEMIKIRAN SEJARAH1. MEMAHAMI KRONOLOGI2. MENEROKA BUKTI3. MEMBUAT INTERPRETASI4. MEMBUAT IMAGINASI5. EMPATI6. MEMAHAMI RASIONALISASIFOKUS KULIAH 1PENGERTIANKEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAHFAKTA DAN SEBAB DAN AKIBATGURU DAN PdP SEJARAHPEDAGOGIPENGAJARANPEMBELAJARANPENDEKATANSTRATEGIKAEDAHTEKNIKMURIDBILIK DARJAHGURUBBMBUKU TEKSKURIKULUM(DSKP)KBATEMKPENTAKSIRANTAJUK 1PENDEKATAN PEMBELAJARAN SEJARAHKONSEP PENGAJARAN

KONSEP PEMBELAJARANPROSES PERUBAHAN TINGKAH LAKU YANG AGAK TETAP(bukan sementara) DAN BERLAKU KERANA PENGALAMAN ATAU LATIHAN YANG DITEGUHKAN

SATU PROSES BERTERUSAN

BERLAKU SECARA FORMAL ATAU INFORMAL

PERKAITAN Pendekatan,Strategi,Kaedah,Teknik

PENDEKATANSTRATEGIKAEDAHTEKNIK

Pendekatan

CARA MENDEKATI SESUATU

CARA BAGAIMANA OBJEKTIF-OBJEKTIF JANGKA PANJANG DAPAT DICAPAI DALAM SATU-SATU MATA PELAJARAN

PENDEKATAN BIASANYA MERUJUK KEPADA TEORI PdP.

Contoh Pendekatan

INDUKTIF pengajaran yang bermula daripada yang spesifik kepada yang umum.Guru mulakan pengajaran dengan memberi beberapa contoh yang khusus dan pada akhir pelajaran murid akan dapat membuat sesuatu rumusan umum tentang tajuk yang dipelajari

Contoh Pendekatan

DEDUKTIF Berlawanan dengan induktifpengajaran yang bermula denganmemberi penerangan(satu kesimpulan umum) dan seterusnya menyatakan contoh-contoh khusus

Contoh Pendekatan

ELEKTIF Pendekatan yang menggunakan kombinasi kedua-dua pendekatan(induktif dan deduktif) bagi kumpulan pelajar yang berlainan

Strategi

MERUPAKAN KAEDAH DAN TEKNIK YANG DIRANCANGKAN DAN DIGUNAKAN DALAM SATU-SATU PENGAJARAN.

MERANGKUMI SEMUA KAEDAH YANG DIGUNAKAN OLEH GURUSTRATEGI P&PBERPUSATKAN MURIDBERPUSATKAN BAHANBERPUSATKAN GURUKaedah dan Teknik

Kaedah dan TeknikKaedah dan TeknikSimulasiLakonanPermainanLawatanProjekPerbincanganSumbangsaranInkuiriSyarahanKuliahPeneranganDemonstrasiBercerita

Pembelajaran bermodulTayangan VideoTayangan Slaid

Kaedah

SATU SIRI TINDAKAN GURU YANG SISTEMATIK DAN BERTUJUAN MENCAPAI OBJEKTIF YANG SPESIFIK

Contoh : inkuiri, sokratis, projek, lawatan, penyelesaian masalah, tematik dll.Teknik

MERUJUK KEPADA UNIT-UNIT KECIL YANG TERKANDUNG DALAM SATU KAEDAH (AKTIVITI, PERLAKUAN DAN KEMAHIRAN GURU YANG DIGUNAKAN)KONSEP TEKNIKCARA MENJALANKAN PELBAGAI LANGKAH DALAM PENGAJARAN

KEMAHIRAN GURU DALAM MENGELOLAKAN DAN MENJALANKAN LANGKAH-LANGKAH DALAM AKTIVITI PENGAJARAN.CONTOH TEKNIKbercerita, permainan, perbincangan (perbahasan, seminar, forum, sumbangsaran), tunjuk cara, penyelesaian masalah, simulasi, main peranan, dll.

Kaedah pengajaran yang saya gunakan adalah betul... tapi hasil yang saya harapkan masih tidak tercapai.""Kalau begitu, adakah teknik-teknik yang awak gunakan itu betul ""Teknik-teknik yang saya pakai tidak mungkin salah lagi""Oh ya! Strategi pengajaran macam mana pula...""Apa itu strategi..."ISUAKTIVITI 2 : BINCANGKAN DALAM KUMPULAN20Definisi:

Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.(Bahagian Pembangunan Kurikulum)

KBAT DALAM PdPMaksud KBAT.21TAKSONOMI BLOOMPENGETAHUANKEFAHAMAN APLIKASIANALISISPENILAIAN INTELLECTUALLISATIONHOTSLOTSSINTESIS JPPS, IPGM 201322TAKSONOMI BLOOM

Revised taxonomy of the cognitive domain Anderson and Krathwohl (2001)ANDERSON, L W, & KRATHWOHL D R (eds.) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman

JPPS, IPGM 201323i-THINK DALAM PdPMaksud KBAT.24i-THINK DALAM PdPAKTIVITI 3

HASILKAN SATU PERSEMBAHAN DENGAN MENGGUNAKAN PETA PEMIKIRAN I-THINK

TAJUK : NASI AYAMMaksud KBAT.25KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAHPEMIKIRAN SEJARAH MELIBATKAN SATU SET OPERASI MENTAL YANG DIKENAL SEBAGAI PROSES.

PROSES INI MERANGKUMI PEMBENTUKAN KONSEP, PEMBENTUKAN PRINSIP, KEFAHAMAN, PENYELESAIAN MASALAH, MEMBUAT KEPUTUSAN, PENYIASATAN DAN PENGGABUNGAN YANG MELIBATKAN BEBERAPA KEMAHIRAN BERFIKIR.

PROSES PEMIKIRAN PADA PERINGKAT AWAL ADALAH LEBIH KEPADA PEMEROLEHAN PENGETAHUAN, SEMENTARA PADA PERINGKAT AKHIR ADALAH LEBIH KEPADA PENGHASILAN DAN APLIKASI ILMU.KONSEP PEMIKIRAN SEJARAHSEJARAH MERUPAKAN SATU BIDANG ILMU YANG BOLEH DIBUAT PELBAGAI INTERPRETASI DARI SEMASA KE SEMASA.

GURU TIDAK PERLU LAGI MENYEDIAKAN MURID DENGAN SEGALA FAKTA DAN PENYELESAIAN SEJARAH, MALAH DALAM KERANGKA PEMIKIRAN SEJARAH ERA NEW HISTORY, IA LEBIH KEPADA PENUMPUAN UNTUK MENGASAH INTELEK MURID SECARA KRITIKAL DAN ANALITIKAL.

KONSEP PEMIKIRAN SEJARAH PERLULAH DIFAHAMI OLEH MURID AGAR MEREKA DAPAT DILATIH MENJADI SEORANG SEJARAWAN.KONSEP PEMIKIRAN SEJARAHPEMIKIRAN SEJARAH YANG BERDASARKAN KEPADA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH(2002), MERUPAKAN SATU BENTUK PROSES KOGNITIF YANG MANA MURID-MURID MENEROKA IDEA YANG KOMPLEKS DAN ABSTRAK DENGAN BIMBINGAN GURU.

PEMIKIRAN SEJARAH JUGA MENUNJUKKAN PENGAJARAN YANG BERTUMPUKAN KEPADA USAHA MEMPERTAJAMKAN PEMIKIRAN DAN MENJADI PERKARA YANG SANGAT PENTING DALAM PERUBAHAN PENDIDIKAN KINI.KONSEP PEMIKIRAN SEJARAHANTARA KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH YANG DIGARISKAN DALAM HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH (2002) YANG DIKELUARKAN OLEH BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM (BPK) UNTUK DITERAPKAN OLEH GURU-GURU SEJARAH KEPADA MURID-MURID IALAH:KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAHMEMAHAMI KRONOLOGI BERMAKSUD MELIHAT MASA LALU, MASA KINI DAN MASA AKAN DATANG MENGIKUT URUTAN SESUATU PERISTIWA YANG BERLAKU.

CONTOH : MURID TINGKATAN SATU YANG TELAH BELAJAR TENTANG ZAMAN PRASEJARAH DAPAT MELAKAR CARTA MASA YANG MENUNJUKKAN KEHIDUPAN ZAMAN PRASEJARAH SEPERTI ZAMAN PALEOLITIK, MESOLITIK, NEOLITIK DAN LOGAMKEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAHA. MEMAHAMI KRONOLOGIKEMAHIRAN INI MENGENAL PASTI SUMBER PERTAMA DAN KEDUA SERTA MEMBUAT PERBANDINGAN ANTARA KEDUA-DUA SUMBER TERSEBUT.

CONTOH : GURU BAGI MENERAPKAN KEMAHIRAN MENEROKA BUKTI IALAH DENGAN MENGARAHKAN MURID-MURID BERFIKIR DAN MENEROKA BUKTI TENTANG MENGAPA KERAJAAN-KERAJAAN MARITIM WUJUD DI TEPI PANTAI.KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAHB. MENEROKA BUKTIBERMAKSUD MEMBUAT TAFSIRAN TERHADAP SESUATU PERISTIWA DENGAN MEMBERI ULASAN DAN KUPASAN.

DENGAN ITU MURID-MURID AKAN LEBIH MEMAHAMI PERKAITAN ANTARA FAKTA SEJARAH DAN TAFSIRAN SEJARAH DENGAN BAIK. KEMAHIRAN MEMBUAT INTERPRETASI INI JUGA BERMAKNA MASA LALU YANG BOLEH DIFAHAMI MELALUI PEMERHATIAN DAN INTERPRESTASI YANG SISTEMATIK DAPAT MEMBANTU KITA HIDUP DENGAN LEBIH BAIK PADA MASA HADAPAN.

CONTOH: MURID DIKEHENDAKI MEMBUAT TAFSIRAN TENTANG KONSEP TAMADUN MENGIKUT BARAT DAN ISLAM. DENGAN MEMBANDINGKAN KEDUA-DUA PANDANGAN INI MURID TELAH MEMBUAT TAFSIRAN DAN ULASAN SERTA PERBANDINGAN TENTANG PERBEZAAN KEDUA-DUA PANDANGAN BARAT DAN ISLAM.KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAHC. MEMBUAT INTERPRETASIIA MERUPAKAN SATU USAHA YANG MELIBATKAN MURID DENGAN SESUATU SITUASI DALAM PERISTIWA SEJARAH YANG DIKAJI.

KEMAHIRAN IMAGINASI INI IALAH SECARA VISUAL DAN EMPATI.

EMPATI MISALNYA MERUJUK KEPADA SESEORANG YANG MENILAI SEJARAH MENURUT KACA MATA SUMBER ATAU SUBJEK SEJARAH YANG TERLIBAT.

SEBAGAI CONTOH, UNTUK MENILAI TINDAKAN KENAPA TUNKU ABDUL RAHMAN MENGELUARKAN SINGAPURA DARI MALAYSIA, MAKA KITA PERLU MELETAKKAN DIRI SENDIRI DITEMPAT TUNKU PADA KETIKA KEPUTUSAN PENTING TERSEBUT HENDAK DIAMBIL. CARA INI BOLEH MENJELASKAN KEPADA KITA MENGAPA TINDAKAN ITU DIAMBIL.KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAHD. MEMBUAT IMAGINASI DAN EMPATIMEMBUAT RASIONALISASI MELIBATKAN PENGGUNAAN AKAL DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN YANG WAJAR DALAM MENYELESAIKAN SESUATU PERMASALAHAN.

MURID-MURID PERLU MEMPUNYAI KEMAHIRAN MENGUMPUL DATA, MEMBUAT HIPOTESIS, MENENTUKAN SIGNIFIKAN BUKTI DAN MEMBUAT INFERENS DARIPADA DATA YANG DIKUMPUL.

KEMAHIRAN INI MEMBOLEHKAN KITA MENDAPAT PENGETAHUAN YANG PENTING DARIPADA KAJIAN MASA LALU YANG SETERUSNYA MEMBIMBING KITA UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN YANG LEBIH BAIK PADA MASA HADAPAN.KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAHE. MEMBUAT RASIONALISASIKELIMA-LIMA KEMAHIRAN TERSEBUT ADALAH KEMAHIRAN-KEMAHIRAN YANG MELIBATKAN PROSES-PROSES SEJARAH ATAU KEMAHIRAN PROSEDURAL GURU DAN MURID.

PARA GURU AKAN MEMBIMBING MURID UNTUK MEMBUAT PERKAITAN ANTARA MASA LALU DAN MASA KINI, MENGANALISIS, MENYELIDIK DAN MEMPROSES BUKTI-BUKTI, MEMBUAT HIPOTESIS, MEMAHAMI DAN MEMBERI PENERANGAN SERTA MEMBUAT PERTIMBANGAN.

SETERUSNYA, IA AKAN TERLAKSANA APABILA GURU SEJARAH MELIBATKAN MURID SECARA AKTIF DALAM PROSES PEMBELAJARAN SEJARAH. SECARA TIDAK LANGSUNG MURID-MURID AKAN MEMPEROLEHI KELIMA-LIMA KEMAHIRAN YANG DINYATAKAN.KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAHMENURUT PETER SEIXAS (1996), BELIAU TELAH MENGENAL PASTI ENAM ELEMEN SPESIFIK DALAM DISIPLIN SEJARAH BAGI MEMBENTUK SATU RANGKA KERJA TENTANG PEMIKIRAN SEJARAH YANG PERLU DITERAPKAN KEPADA MURID-MURID.KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAHMURID-MURID PERLU MEMPUNYAI KEMAHIRAN MEMBEZAKAN ANTARA PERISTIWA YANG REMEH DAN PENTING.

PEMILIHAN KEPENTINGAN SEJARAH BERGANTUNG KEPADA MINAT DAN NILAI YANG TERDAPAT DALAM MASYARAKAT TERSEBUT.

MURID-MURID DISARANKAN UNTUK MENGKAJI SEJARAH TENTANG MASYARAKAT, KEHIDUPAN DAN PERKARA-PERKARA YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN KEPADA MEREKA.KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH1. KEPENTINGAN IA MELIBATKAN PEMAHAMAN BAGAIMANA KITA MENGETAHUI MASA LAMPAU. APAKAH BUKTI YANG KITA ADA?