cd 1 remaja

Click here to load reader

Post on 13-Apr-2018

233 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  1/37

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  2/37

  REMAJA ; SIAPA?

  Satu zaman yang bermula dari

  baligh dan berakhir apabilaseseorang itu menadi de!asa"

  #$ % $# tahunStorm & Stress

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  3/37

  tugaspekembangan?

  Menerima rupa bentuk badan

  Kebebasan emosi daripada penjaga (kepada?)

  Kebebasan ekonomi

  Memilih dan bersedia untuk kerjaya

  Memilih nilai dan kemahiran sosialBersedia untuk berumah tangga

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  4/37

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  5/37

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  6/37

  Masalah MerokokMasalah Merokok

  DuniaDunia

  19981998

  20302030

  MalaysiaMalaysia

  20002000

  20252025

  4 juta kematian4 juta kematian

  10 juta kematian10 juta kematian

  3.6 juta perokok3.6 juta perokok

  4.6 juta perokok4.6 juta perokok

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  7/37

  Profil Perokok di Malaysia

  Perokok berusia lebih 15 tahunPerokok berusia lebih 15 tahun

  20002000 20252025

  Perokok lelakiPerokok lelaki

  Perokok wanitaPerokok wanita

  30% 49%49%

  4% 10%

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  8/37

  Perokok MalaysiaPerokok Malaysia

  Seorang rakyat Semenanjung MalaysiaSeorang rakyat Semenanjung Malaysiapuratanya membelanjakan sebanyakpuratanya membelanjakan sebanyakRM 1.50RM 1.50sehari.sehari.

  Jumlah perbelanjaan membeli rokok bagiJumlah perbelanjaan membeli rokok bagi

  Semenanjung Malaysia ialahSemenanjung Malaysia ialahRM4. juta sehariRM4. juta sehariatauatauRM1.!9 bilion setahunRM1.!9 bilion setahun. Jumlah iniJumlah inia"alah hampir "engan perbelanjaan pertaniana"alah hampir "engan perbelanjaan pertanian

  "an pembangunan luar ban"ar iaitu sebanyak"an pembangunan luar ban"ar iaitu sebanyakRM1#!5#000#000.RM1#!5#000#000.Malah perbelanjaan untukMalah perbelanjaan untuk

  membeli rokok melebihi sebanyakmembeli rokok melebihi sebanyakRM4#000#000.00.RM4#000#000.00.

  $erajaan mengutip$erajaan mengutipRM33!. jutaRM33!. juta hasil "utihasil "utiimportimport

  Sumber: Dewan Masyarakat, Julai 1990, hal. 11

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  9/37

  SEJAK TAHUN 1988 HINGGA 2002SEJAK TAHUN 1988 HINGGA 2002

  SERAMAISERAMAI 235,495235,495ORANG PENAGIH TELAHORANG PENAGIH TELAH

  DIKESAN DI MALAYSIADIKESAN DI MALAYSIA

  68,51868,518orang - penagihorang - penagih

  tegar.tegar.11,50011,500orang - positif HIV.orang - positif HIV.

  4,2074,207 orang - penagihorang - penagih

  wanita.wanita.

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  10/37

  TREND PENAGIH YANG DIKESANTREND PENAGIH YANG DIKESANPADA 1998 - 2002PADA 1998 - 2002

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  11/37

  TABURAN PENAGIH MENGIKUT NEGERITABURAN PENAGIH MENGIKUT NEGERI(TAHUN 2002(TAHUN 2002

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  12/37

  KADAR KEMUN!ULANKADAR KEMUN!ULAN

  PENAGIH BARUPENAGIH BARUDI MALAYSIADI MALAYSIA

  " 1423423 ORANGRANG ETIAPETIAP BULANULAN

  "4# ORANG

  # ORANG

  ETIAP

  ETIAP

  EHARI

  EHARI

  " EORANG

  EORANG

  ETIAP

  ETIAP

  1$2 JAM

  1$2 JAM

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  13/37

  PRO%IL PENAGIH MENGIKUT BANGSAPRO%IL PENAGIH MENGIKUT BANGSA

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  14/37

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  15/37

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  16/37

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  17/37

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  18/37

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  19/37

  Kes juvanaKes juvana

  membimbangkanmembimbangkanDalam tempoh 10 tahun (1989-1998), kadar jenayah remaja lelakimeningkat 35% dan 25% remaja

  perempuan!epanjang 1998, ",338 ke# $aru

  direkodkan $agi pel$agai

  ke#alahan juana&emaja 'elayu 3,83" ina 1,0*2 +ndia 81, kaum lain "1" ke#

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  20/37

  CIRI-CIRI RE!"!CEER#!$%

  Mereka beriman kepada Allah dan hari

  kemudian, dan mereka menyuruh berbuat

  kebaikan, dan melarang daripada(mengerjakan) kejahatan dan mereka

  berlumba-lumba dalam kebaikan dan

  mereka itulah orang yang salih

  Al-uran !"##$

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  21/37

  &ER!$!$ 'I(!RE!"! CEER#!$%

  EI&I$ )IRI

  EI&I$ RE!"! #!I$

  EI&I$ '*+$I(I RE!"!

  KECEMERLANGAN

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  22/37

  P!"#!P $#$#

  %&$'!(!P)!*$D!

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  23/37

  KUALITI PERIBADI IALAH

  TAHAP DI MANA INDIVIDUMENZAHIRKAN CIRI-CIRISIKAP PSITI! "

  MEN#AMALKANHUBUN#AN KEMANUSIAAN$AN# BAIK DAN

  MEMPAMERKAN BUDA$AKER%A $AN# CEMERLAN#

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  24/37

  KA$U UKUR KUALITI

  PERIBADI IALAH&SEL! ESTEEM'

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  25/37

  KUALITI PERIBADI

  MELIBATKAN &SEL!ENP(ERNMENT' IAITUMTIVASI DALAMAN UNTK

  MENCAPAI PUNCAKKE#EMILAN#AN

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  26/37

  BUAT PERKARA $AN#BETUL DEN#AN

  BETUL SECARAKNSISTEN

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  27/37

  KUALITI PERIBADI IALAHCERMINAN TIN#KAH LAKUHARIAN )MEN##AMBARKANPERSNALITI

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  28/37

  KUALITI PERIBADIIALAH KEPIMPINANKENDIRI

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  29/37

  KUALITI PERIBADI IALAH

  PEN#URUSAN MASA $AN#CEMERLAN#. &!IRSTTHIN# !IRST'

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  30/37

  KUALITI PERIBADI

  TERMASUK MELAHIRKANTAN##APAN A(AL $AN#PSITI!. ANDA TIDAK

  MUN#KIN MENDAPATPELUAN# KEDUA UNTUKMEMBINA TAN##APAN

  A(AL.

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  31/37

  KUALITI PERIBADI

  MELIPUTI KECERDASANEMSI ) MEN%ADIKANEMSI BER!UN#SI

  SECARA BERKESAN UNTUKKEBAIKAN DIRI *BLEHURUS EMSI+

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  32/37

  KUALITI PERIBADI IALAHPRSES MEMBAIKI DIRI

  SECARA BERTERUSAN

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  33/37

  $&'()( *+R(,&-(

  Sikap yang positifHubungan kemanusiaan yang baik

  a!ap ke"ja yang #eme"$ang

  Se$f esteem yang tinggiSe$f $ea%e"s!ip

  & '"oaktif

  & (e"tanggungja)ab kepa%a ke!i%upannya*oing t!e "ig!t t!ings "ig!t se#a"a

  konsisten

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  34/37

  PE'AMPI(A' )IRI P*SI+I,

  +ME, *+R+ '-S++. /gamba"an menta$ %i"i0

  12akin %i"i3 !a"gai pen#apaian %i"i3

  sayangi %i"i3 visua$isasi kejayaan41 (e"pakaian kemas %an be"si!

  1 Sentiasa be"siap se%ia

  1epat masa

  1 Sa$am %an te"ima kasi!

  1 (a!asa yang sopan

  1 Eksp"esi muka yang sesuai

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  35/37

  PE'AMPI(A' )IRI P*SI+I,+ME, *+R+ '-S++.

  /gamba"an menta$ %i"i0

  1'en%enga" yang baik1(e"#akap %engan $antang %anje$as

  1Ke%u%ukan tubu! yang 5pe"kasa61Ge"ak tubu! yang be"kesan

  1(e"ge"ak %engan yakin

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  36/37

  (A'-.A/ 0ER+A'--1'-JA2A0 .P) .E/I)1PA'

  M%MB&'A %'A*AA' M&+& %&BA&M%MB&'A %'A*AA' M&+& %&BA&

  M%.M.+ %/A' B%*&'AK &&M%.M.+ %/A' B%*&'AK &&

  M%'0AMB&/ *&'AKA'M%'0AMB&/ *&'AKA'

  M%'%MAK 10%+ +%2AA B%KA/AM%'%MAK 10%+ +%2AA B%KA/A

 • 7/26/2019 CD 1 REMAJA BERKUALITI.ppt

  37/37

  E#!!( ER"!!