cara pengisian borang coshare

Download Cara Pengisian Borang Coshare

Post on 08-Apr-2018

270 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  1/23

  TATACARAPENGISIANBORANGPERMOHONANPEMBIAYAAN

  PERIBADIi

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  2/23

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  3/23

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  4/23

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  5/23

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  6/23

  Tandatanganpemohon

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  7/23

  Tandatanganpemohon

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  8/23

  Tandatanganpemohon

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  9/23

  Tandatanganpemohon

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  10/23

  Tandatanganpemohon

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  11/23

  CatatNamadanNoKP

  KOSONGKAN

  ruangan

  tarikh.

  PEMOHON.

  Tandatangan &nama

  PEMOHON.

  KOSONGKANruangantarikh

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  12/23

  KOSONGKANruangantarikh.

  CatatNamadanNoKP

  PEMOHON.

  IsikanNamaPemohon,NoAkaunBankdanNamaBank

  sepertimanasalinanyangdilampirkan

  Tandatangan &nama

  PEMOHON.

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  13/23

  CatatNamadanNoKP

  ruangan ar .

  PEMOHON.

  Tandatangan &nama

  PEMOHON.

  KOSONGKANruangantarikh

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  14/23

  IsiSEMUAbutirandenganlengkap

  dankemas.Butiranbolehdidapati

  padaPenyataGajiPemohon

  ButiranAlamatadalahuntuk

  AlamatBahagianGaji/Kewangan

  Tandatangan PEMOHON

  dantarikhpengisian

  KOSONGKAN

  RUANGANINI

  Tandatangan

  PEGAWAI

  yang

  dilayakkan

  sahaja,copJawatandantarikhpengisian

  CopRASMI

  Majikan

  KOSONGKANRUANGANINI

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  15/23

  KOSONGKANruangantarikh.

  CatatNama,NoKPdan

  TarikhlahirPEMOHON.

  isikan isikan

  isikan

  Tandatangan PEGAWAIyang

  dilayakkansahaja,copJawatandan CopRASMI

  tari pengisian

  (PenamaMESTILAHSAMAdengan

  pengisianBorangCS/PGP)

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  16/23

  [______________ ]

  TANDATANGAN

  PEMOHON

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  17/23

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  18/23

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  19/23

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  20/23

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  21/23

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  22/23

  Dokumen Salinan

  1. SalinanKadPengenalan 3salinan

  2. SalinanKadPolis&SuratBeranak(Polissahaja) 3salinan3. PenyataGajibulanterkini Original&3salinan

  4. PenyataGaji2bulansebelumnya 3salinansetiapbulan

  5. Mu aDepanBu uA aun 1sa inan

  6. BorangOpsyen(lanjutanpencen) 1salinan(jikaada)atau Surat Pengesahan Lanjutan Perkhidmatan

  7. PenyataPenyelesaian 1salinan(jikaada)

  KesemuadokumensalinanWAJIBdisahkan:

  a. Disahkan oleh Pegawai yangbertauliah sahaja

  .

  Pengesahan Butiran Penjawatan Kakitangan

  c. Hanya jawatan Pegawai dan ke atas sahaja yanglayak membuat

  pengesahan.d. Surat sokongan diperlukan sekiranya kakitangan tidak berjawatan Pegawai

  mem uat pengesa an.

  e. Dokumensokonganhendaklahdicopdanditandatangani

  pengesahanSALINANASALDILIHATolehRegisteredAgent,dan

  pengesahanSALINANDIAKUIBETULolehStateManager.Keduaduachop

  perlulahmempunyainamaRegisteredAgent/StateManager.

 • 8/7/2019 Cara Pengisian Borang Coshare

  23/23

  Lainlain perkara yang perlu dilakukan bagi mengelakkan permohonan

  DITOLAK (REJECT):

  . .

  tidak akan memproses dokumen yang tidak lengkap dan tidak jelas.

  2. Pengisian borang menggunakan PENA MATABOLA berdakwat HITAM.

  . eng s an orang permo onan en a a uat engan te t an

  tidak comot.

  4. Penggunaan Liquid Paper adalah TIDAK DIBENARKAN sama sekali.

  5. Dokumen Salinan (photocopy) mestilah TERANG dan boleh dibaca.

  6. Borang Permohonan (kesemua) mestilah bersih dan tidak comot.

  . .

  8. Tarikh pemprosesan diambilkira bermula daripada tarikh dokumen

  diterima di Processing Department (Coshare)

  . enya a enye esa an e emen e er mes a mempunya empo

  minima empatbelas (14) hari bekerja daripada tarikh dokumen

  diterima di Coshare.

  10. Borang AKUAN BERKANUN mestilah hanya dibuat oleh PEMOHON, dan

  tidak diwakilkan kepada manamana Pegawai Pemasaran atau agen

  untuk membuat pengesahan tersebut.

  PS: Sebaran ertan an an berkaitan sila hubun i AYIE 019288 1032 atau

  MAWI 019268 3416

  http://loancoshare2u.blogspot.com

  http://loancoshare2u.blogspot.com/http://loancoshare2u.blogspot.com/