cara pengiraan skpm 2003

112
STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA - SEKOLAH INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD TARIKH: NO. TELEFON: e-mail: NO. FAKS: NAMA SEKOLAH: ALAMAT: KOD SEKOLAH NAMA PENGETUA/GURU BESAR: KANDUNGAN: DIMENSI 1: HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 1 - VISI DAN MISI ELEMEN 2 - KEPIMPINAN DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 3 - STRUKTUR ORGANISASI ELEMEN 4 - PERANCANGAN ELEMEN 5 - IKLIM ELEMEN 6 - PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER ELEMEN 7 - PENGURUSAN MAKLUMAT DIMENSI 3: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 - PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID ELEMEN 8.1 - PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM ELEMEN 8.2 - PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM ELEMEN 8.3 - PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID ELEMEN 9 - PENGAJARAN PEMBELAJAN D3-9 ELEMEN 10 - PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID ELEMEN 11 - PENILAIAN PENCAPAIAN MURID DIMENSI 4: KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 - KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA) PENCAPAIAN AKADEMIK MURID SEKOLAH RENDAH PENCAPAIAN AKADEMIK MURID PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 3 PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 4 HINGGA TINGKATAN 5 PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 6 PENCAPAIAN AKADEMIK MURID DALAM KOKURIKULUM (TAHUN SEMASA) KEMENJADIAN SAHSIAH MURID Panduan Penentuan Skor Skor Tahap Pelaksanaan/Pencapaian/Penguasaan 0 Tiada (0%) 1 Sangat sedikit (lebih daripada 0% hingga 24%) 2 Sebahagian kecil (25% hingga 49%) 3 Kebanyakan (50% hingga 74%) 4 Sebahagian besar (75% hingga 100%) D1-1 D1-2 D2-3 D2-4 D2-5 D2-6 D2-7 D3-8.1 D3-8.2 D3-8.3 P&P GUR D3-10 D3-11 D4-12.1 D4-12.2 D4-12.3 D4-12.4 D4-12.5 D4-12.6 D4-12.7 RUMUSAN KEPUTUSAN PENARAFAN ULASAN PENARAFAN

Upload: holande

Post on 30-Oct-2014

254 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Cara Pengiraan Skpm 2003

STANDARD KUALITIPENDIDIKAN MALAYSIA - SEKOLAH

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

TARIKH: NO. TELEFON:

e-mail: NO. FAKS:

NAMA SEKOLAH:

ALAMAT:

KOD SEKOLAH

NAMA PENGETUA/GURU BESAR:

KANDUNGAN:

DIMENSI 1: HALA TUJU KEPIMPINANELEMEN 1 - VISI DAN MISIELEMEN 2 - KEPIMPINAN

DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASIELEMEN 3 - STRUKTUR ORGANISASIELEMEN 4 - PERANCANGANELEMEN 5 - IKLIMELEMEN 6 - PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBERELEMEN 7 - PENGURUSAN MAKLUMAT

DIMENSI 3: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 8 - PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID

ELEMEN 8.1 - PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUMELEMEN 8.2 - PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUMELEMEN 8.3 - PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID

ELEMEN 9 - PENGAJARAN PEMBELAJAND3-9

ELEMEN 10 - PEMBANGUNAN SAHSIAH MURIDELEMEN 11 - PENILAIAN PENCAPAIAN MURID

DIMENSI 4: KEMENJADIAN MURIDELEMEN 12 - KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)PENCAPAIAN AKADEMIK MURID SEKOLAH RENDAHPENCAPAIAN AKADEMIK MURID PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 3PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 4 HINGGA TINGKATAN 5PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 6PENCAPAIAN AKADEMIK MURID DALAM KOKURIKULUM (TAHUN SEMASA)KEMENJADIAN SAHSIAH MURID

Panduan Penentuan SkorSkor Tahap Pelaksanaan/Pencapaian/Penguasaan

0 Tiada (0%)1 Sangat sedikit (lebih daripada 0% hingga 24%)2 Sebahagian kecil (25% hingga 49%)3 Kebanyakan (50% hingga 74%)4 Sebahagian besar (75% hingga 100%)

D1-1D1-2

D2-3D2-4D2-5D2-6D2-7

D3-8.1D3-8.2D3-8.3

P&P GURU

D3-10D3-11

D4-12.1D4-12.2D4-12.3D4-12.4D4-12.5D4-12.6D4-12.7

RUMUSANKEPUTUSAN PENARAFANULASAN PENARAFAN

Page 2: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI I: HALA TUJU KEPIMPINANELEMEN 1: VISI DAN MISI

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

1.1 (a) Pembentukan pernyataan visi dan misi sekolah:i. berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaanii. berdasarkan wawasan negaraiii. berdasarkan perkembangan pendidikan semasa

iv. berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamanv. dibuat secara kolektifvi. dikaji semula mengikut keperluan

Skor 4: i, ii dan mana-mana satu di atasSkor 3: i dan ii sahajaSkor 2: i atau ii Skor 1: mana-mana satu daripada di atasSkor 0: tiada pernyataan visi atau misi

Jumlah Frekuensi Aspek 1.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 1.1 0

1.2 (a) Visi dan misi sekolah didokumentasikan dalam:i. dokumen perancangan sekolahii. buku panduan tugas guruiii. buku rekod guru atau rekod pengajaran guruiv. peraturan sekolah untuk muridv. buku latihan muridvi. brosur sekolah vii. majalah sekolah viii. multi media ix. dokumen-dokumen lain

Skor 4: mana-mana empat di atasSkor 3: mana-mana tiga di atasSkor 2: mana-mana dua di atasSkor 1: mana-mana satu daripada di atasSkor 0: tidak didokumentasikan

(b) Visi dan misi sekolah dihebahkan dan diperjelas dalam:i. perhimpunan sekolahii. program-program sekolahiii. mesyuarat/taklimat guru iv. mesyuarat/taklimat staf sokongan v. mesyuarat PIBGvi. mesyuarat Jawatankuasa Permuafakatanvii. forum-forum lain

Skor 4: mana-mana empat di atasSkor 3: mana-mana tiga di atasSkor 2: mana-mana dua di atasSkor 1: mana-mana satu daripada di atasSkor 0: tidak dihebahkan dan tidak diperjelas

(c) Visi dan misi sekolah dipamerkan di tempat strategik seperti:i. bilik gerakan sekolahii. papan kenyataan umumiii. bilik guru

iv.

v. pejabat sekolahvi. dinding utama yang strategik vii. tempat lain yang sesuai

Skor 4: mana-mana empat di atasSkor 3: mana-mana tiga di atasSkor 2: mana-mana dua di atasSkor 1: mana-mana satu daripada di atasSkor 0: tidak dipamerkan

Jumlah Frekuensi Aspek 1.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 1.2 0

0 1 2 3 4Jumlah Frekuensi Elemen 1

Skor

Jumlah Skor Elemen 1

Pembentukan Visi dan Misi

Penyebaran Visi dan Misi

lebih daripada 50% bilik darjah, makmal, bengkel dan bilik-bilik khas

Page 3: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI I: HALA TUJU KEPIMPINANELEMEN 2: KEPIMPINAN

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

2.1 (a)

i. menetapkan dasar sekolah secara jelas dan selari dengan visi dan misi

ii. mengamalkan dasar sekolah yang dipersetujui bersama

iii. bertindak secara proaktif, kreatif dan inovatif

iv. cara yang sesuai mengikut situasi

v. berhemah dalam menangani sesuatu isu dan masalahvi. bersikap luwes (fleksibel) dan terbuka

vii.

viii. bersedia melakukan pembaharuan tanpa terlalu memikirkan risiko

ix. mengenal pasti isu yang boleh menyinggung perasaan warga sekolahx. bertindak terhadap isu yang boleh menimbulkan konflik

xi.

Jumlah Frekuensi Aspek 2.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 2.1 0

2.2 (a)

i.

ii.

iii.

Jumlah Frekuensi Aspek 2.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 2.2 0

2.3 Permuafakatan (a) Guru Besar atau Pengetua mewujudkan permuafakatan dengan:

i.

ii. mewujudkan suasana interaksi yang erat dan mesra

iii. mengamalkan sikap hormat-menghormati di kalangan warga sekolah

iv. mengamalkan sikap percaya-mempercaya di kalangan warga sekolah

Jumlah Frekuensi Aspek 2.3 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 2.3 0

Gaya Kepimpinan

Guru Besar atau Pengetua mengamalkan gaya kepimpinan berkesan dengan:

memberi peluang kepada warga sekolah untuk membuat keputusan secara kolektif dan kolaboratif

membuat rondaan (management by walking about)

Budaya ilmu dan berfikir

Guru Besar atau Pengetua berusaha mewujudkan budaya ilmu dan berfikir di kalangan warga sekolah dengan:

menggalakkan warga sekolah meneroka ilmu pendidikan yang terkini (melalui pembacaan, kursus, seminar dan sebagainya)

menggalakkan perkongsian ilmu dan pengetahuan di kalangan warga sekolah (perkembangan staf, perbincangan dalam panitia, perbincangan informal dan sebagainya)

menyediakan wahana (saluran) pencetus minda di kalangan warga sekolah (kajian tindakan, pembentangan hasil kajian, perbincangan intelektual dan sebagainya)

membina kumpulan kerja yang mantap (dapat bekerja secara sepasukan, semangat kekitaan dan ke arah pencapaian matlamat yang sama)

Page 4: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI I: HALA TUJU KEPIMPINANELEMEN 2: KEPIMPINAN

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

2.4 (a) Guru Besar atau Pengetua memberi motivasi dan dorongan dengan:

i. memberi sokongan (moral dan material)

ii. membuat penilaian secara adil

iii. memberi teguran yang membina

iv.

v. memberi penghargaan yang sesuai terhadap sumbangan dan kejayaanJumlah Frekuensi Aspek 2.4 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 2.4 0

2.5 No.Item

Skor SekolahItem 0 1 2 3 4

i. mengajar sejumlah waktu mengikut pekeliling yang berbuat kuasa

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x. mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran

Jumlah Frekuensi Aspek 2.5 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 2.5 0

Motivasi dan Dorongan

menunjukkan sikap prihatin terhadap masalah dan kebajikan warga sekolah

Pemimpin Kurikulum

memimpin pelaksanaan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran secara terancang

memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran

menggalakkan guru supaya kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran

mempengerusi Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Kokurikulum dan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Sekolah

menjelaskan dan meyakinkan guru mengenai dasar, perkembangan, strategi dan kaedah terkini dalam hal-hal berkaitan dengan pendidikan

memantau pelaksanaan program kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah murid

memantau kemajuan murid dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah

memberi perhatian kepada keperluan murid dalam pengajaran dan pembelajaran

Page 5: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI I: HALA TUJU KEPIMPINANELEMEN 2: KEPIMPINAN

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

2.6 (a)

i. memberi panduan yang jelas tentang sesuatu bidang tugas

ii. memberi latihan kepimpinan

iii.

iv.

v.

vi. memantau dan menilai pelaksanaan tugas-tugas

Jumlah Frekuensi Aspek 2.6 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 2.6 0

0 1 2 3 4Jumlah Frekuensi Elemen 2

Skor

Jumlah Skor Elemen 2

Pengupayaan Kepimpinan

Guru Besar atau Pengetua mengupayakan Guru-guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran (Ketua Bidang), Ketua Panitia dan guru-guru untuk memimpin dengan cara:

menurunkan kuasa untuk membuat keputusan tertakluk kepada bidang kuasa masing-masing

menurunkan kuasa untuk mengambil tindakan tertakluk kepada bidang kuasa masing-masing

memberi bimbingan dan nasihat untuk meningkatkan keupayaan kepimpinan

Page 6: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI II: PENGURUSAN ORGANISASIELEMEN 3: STRUKTUR ORGANISASI

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

3.1 (a)

i.

ii.

iii.

Jumlah Frekuensi Aspek 3.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 3.1 0

3.2 (a) Struktur organisasi sekolah didokumentasikan dalam: i. perancangan sekolah ii. buku panduan tugas guru iii. fail panitia iv. majalah sekolah v. prosedur sekolah vi. multimedia vii. dokumen-dokumen lain Skor 4: mana-mana empat di atas Skor 3: mana-mana tiga di atas Skor 2: mana-mana dua di atas Skor 1: mana-mana satu daripada di atas Skor 0: tidak didokumentasikan

(b)

i. perhimpunan sekolah ii. mesyuarat guru iii. mesyuarat staf sokongan iv. mesyuarat PIBG v. mesyuarat Jawatankuasa Permuafakatan vi. forum-forum lain Skor 4: mana-mana empat di atas Skor 3: mana-mana tiga di atas Skor 2: mana-mana dua di atas Skor 1: mana-mana satu daripada di atas Skor 0: tidak dihebahkan dan tidak diperjelas

(c)

i. bilik gerakan sekolah ii. papan kenyataan umum iii. bilik guru iv. lebih daripada 50% bilik darjah, makmal, bengkel dan bilik- bilik khas v. pejabat sekolah vi. tempat-tempat lain yang sesuai Skor 4: mana-mana empat di atas Skor 3: mana-mana tiga di atas Skor 2: mana-mana dua di atas Skor 1: mana-mana satu daripada di atas Skor 0: tidak dipamerkan

Jumlah Frekuensi Aspek 3.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 3.2 0

0 1 2 3 4Jumlah Frekuensi Elemen 3

Skor

Jumlah Skor Elemen 3

Penentuan Struktur Organisasi

Pihak Pengurusan Sekolah menunjukkan hierarki jawatan dan menyelaraskan tugas guru dan staf sokongan dengan menyediakan:

struktur organisasi terkini yang releven, berfungsi dan sesuai dengan gred sekolah (hingga ke peringkat jawatankuasa)

carta organisasi sekolah (yang menggambarkan kedudukan dan hierarki jawatan dan jawatankuasa dalam pengurusan dan pentadbiran hingga ke peringkat jawatankuasa seperti PSS, SPBT serta Bimbingan dan Kaunseling)

carta organisasi bagi jawatankuasa utama terkini (Pentadbiran,Kurikulum, Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid)

Penyebaran Struktur Organisasi Sekolah

Struktur organisasi sekolah dihebahkan dan diperjelaskan dalam:

Struktur organisasi sekolah dipamerkan di tempat strategik seperti:

Page 7: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI II: PENGURUSAN ORGANISASI

ELEMEN 4: PERANCANGANNo.

AspekNo.

ItemSkor Sekolah

Aspek Item 0 1 2 3 4

4.1 (a) Perancangan Strategik disediakan dengan:

i.

ii. menentukan keperluan sekolah

iii. mengambil kira visi dan misi sekolah

iv.

v.

vi.

vii. menentukan strategi yang bersesuaian

viii. menentukan mekanisme penilaian dan penambahbaikan

(b) Pelan Strategik disediakan bagi bidang pengurusan: i. kurikulum ii. kokurikulum iii. hal ehwal murid iv. kewangan v. sumber manusia vi. bahan kurikulum vii. kemudahan dan keperluan asas sekolah

Jumlah Frekuensi Aspek 4.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 4.1 0

4.2 (a) Pelan Taktikal disediakan dengan mengambil kira:i. Perancangan Strategikii.iii. keutamaan programiv. masalah-masalah umum yang sering dihadapi di sekolah

v.

vi. tahap pencapaian semasa (TOV) bidang berkenaanvii. peningkatan sasaran operasi (OTI) bidang berkenaanviii. sasaran hasil jangkaan (ETR) bidang berkenaanix. mekanisme pemantauan dan penilaian programx. kajian semula program

Jumlah Frekuensi Aspek 4.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 4.2 0

4.3 (a) Perancangan Operasi disediakan dengan: i. mengambil kira perancangan strategik dan taktikalii. mempunyai objektif yang jelasiii. menentukan kumpulan sasaraniv. menentukan strategi pelaksanaanv. menentukan masa dan tempoh pelaksanaanvi. menentukan pelaksanavii. menentukan sumber yang diperlukanviii. mengenal pasti kekangan dan halanganix. menentukan mekanisme pemantauan dan penilaianx. menentukan mekanisme penambahbaikan

Jumlah Frekuensi Aspek 4.3 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 4.3 0

0 1 2 3 4Jumlah Frekuensi Elemen 4

Skor

Jumlah Skor Elemen 4

Perancangan Strategik membuat analisis persekitaran dalaman dan luaran (analisis

kelemahan, kekuatan, ancanman dan peluang)

mengambil kira tahap pencapaian semasa [take-Off Value (TOV)] sekolah

mengambil kira peningkatan sasaran operasi [Operational Targeted Increment (OTI)] sekolah

mengambil kira sasaran hasil jangkaan [Expected Targeted Result (ETR)] sekolah

Perancangan Taktikal

keperluan semasa (termasuk program ad hoc)

keperluan dan peruntukan sumber (kewangan, sumber tenaga manusia, bahan pengajaran dan pembelajaran, kemudahan dan keperluan asas)

Perancangan Operasi

Page 8: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI II: PENGURUSAN ORGANISASIELEMEN 5: IKLIM

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

5.1 Premis (a) Sekolah memastilan bangunan dan kawasan sekolah kondusif: i. mempunyai ciri-ciri keselamatanii. persekitaran yang bersih dan ceriaiii. mempunyai kemudahan yang cukup dan selesa

Jumlah Frekuensi Aspek 5.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 5.1 0

5.2 Komunikasi (a) Sekolah mewujudkan sistem komunikasi yang membolehkan:

i.

ii.

iii. perkongsian maklumat yang telus diwujudkan

Jumlah Frekuensi Aspek 5.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 5.2 0

5.3 (a) Kebebasan optimum yang terkawal diperlihatkan melalui: i. kebebasan individu membuat keputusan profesionalii. kebebasan individu menggunakan kreativitiiii. membuat keputusan bersama

Jumlah Frekuensi Aspek 5.3 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 5.3 0

5.4 Disiplin (a)

i. guru mematuhi peraturan dan etika perkhidmatan

ii. staf sokongan mematuhi peraturan dan etika perkhidmatan

iii. murid bertatasusila dan mematuhi peraturan

Jumlah Frekuensi Aspek 5.4 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 5.4 0

5.5 (a) Guru bermotivasi dengan: i. bersungguh-sungguh melaksanakan tugasii. sanggup bekerja di luar waktu rasmiiii. sedia menerima dan melaksanakan tugas ad-hociv. berani mencuba idea baru

(b) Staf sokongan bermorivasi dengan:

i. bersungguh-sungguh melaksanakan tugasii. sanggup bekerja di luar waktu rasmiiii. sedia menerima dan melaksanakan tugas ad-hociv. berani mencuba idea baru

(c) Murid bermotivasi dengan:

i. bersungguh-sungguh belajarii. sanggup belajar di luar waktu rasmi persekolahaniii. sedia menerima dan melaksanakan tugasan

Jumlah Frekuensi Aspek 5.5 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 5.5 0

maklumat disampaikan kepada individu dan kumpulan sasaran secra telus, jelas dan mudah difahami

maklum balas dan pendapat dikemukakan oleh warga sekolah secara bebas

Kebebasan Optimum

Warga sekolah memperlihatkan tingkah laku berdisiplin dengan:

Guru, Staf Sokongan dan Murid Bermotivasi

Page 9: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI II: PENGURUSAN ORGANISASIELEMEN 5: IKLIM

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

5.6 (a) Permuafakatan dengan ibu bapa/komuniti diperlihatkan melalui: i.

ii.

iii.

iv.

Jumlah Frekuensi Aspek 5.6 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 5.6 0

0 1 2 3 4Jumlah Frekuensi Elemen 5

Skor

Jumlah Skor Elemen 5

Kerjasama Dengan Ibu Bapa dan Komuniti

usaha pihak sekolah mengadakan perjumpaan dengan ibu bapa berkaitan hal-hal pelajaran dan disiplin

pemakluman kepada ibu bapa berkaitan takwim/aktiviti persekolahan

kesediaan warga sekolah memberi kerjasama dan sumbangan kepada komuniti

kesediaan komuniti memberi kerjasama dan sumbangan kepada sekolah

Page 10: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI II: PENGURUSAN ORGANISASIELEMEN 6: PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

6.1 (a)

i. memanfaatkan semua kemudahan yang adaii. mempunyai sistem penyelenggaraan yang cekapiii. melaksanakan penyelenggaraaniv. melaksanakan pemantauanv.

vi.

vii. merancang pembangunan dan keperluan masa depan

(b)

i.

ii. mempunyai sistem penyelenggaraan yang cekapiii. melaksanakan penyelenggaraaniv. melaksanakan pemantauanv. menilai kesesuaian dan keberkesanan penggunaanvi. merancang pembangunan dan keperluan masa depan(c) Pihak Pengurusan Sekolah mengurus kantin dengan:i. memastikan ruang yang mencukupi dan selesaii. memastikan kemudahan yang lengkap dan berfungsiiii. menyediakan peraturan penggunaan kantiniv. memastikan keadaan selamat, bersih dan ceriav. memastikan makanan mencukupi dan berkualiti vi. memastikan harga makanan berpatutanvii.

viii.

ix. mempunyai sistem pemantauanx. melaksanakan pemantauan dan penambahbaikanxi.

(d)

i.

ii. memastikan keadaan asrama selamat, bersih dan ceriaiii. memanfaatkan kemudahan untuk keselesaan muridiv. mempunyai peraturan asramav. melaksanakan prosedur keselamatan asramavi. mempunyai sistem penyelenggaraan yang cekapvii. melaksanakan penyelenggaraanviii. melaksanakan pemantauanix. merancang pembangunan dan keperluan masa depan

Pengurusan Kemudahan dan Keperluan Asas

Pihak Pengurusan Sekolah mengurus bangunan dan kawasan dengan:

menilai kesesuaian dan keberkesanan penggunaan kemudahan

mematuhi peraturan-peraturan keselamatan yang menyeluruh (Arahan Perkhidmatan Bab 8 dan Arahan Keselamatan)

Pihak Pengurusan Sekolah mengurus perabot, bekalan air, elektrik dan kemudahan komunikasi dengan:

memanfaatkan bekalan perabot dan semua kemudahan yang ada

memastikan pengusaha dan pekerja kantin mempunyai sijil kesihatan yang sah

memastikan pengendalian makanan mematuhi peraturan-peraturan kesihatan

memastikan pemilihan pengusaha kantin dibuat mematuhi prosedur yang ditetapkan

Pihak Pengurusan Sekolah mengurus asrama dengan: (Bagi Sekolah yang ada asrama sahaja)

mempunyai maklumat yang lengkap (tentang staf, penghuni, disiplin, kemudahan dan penyelenggaraan)

Page 11: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI II: PENGURUSAN ORGANISASIELEMEN 6: PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

(e)

i. memastikan makanan mencukupi dan berkualiti ii.

iii.

Jumlah Frekuensi Aspek 6.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 6.1 0

6.2 (a) Jawatankuasa Kewangan berfungsi dengan:

i. menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah

ii.

iii.

iv.

v. menyimpan dan mengemas kini rekod kewangan

vi. memantau perbelanjaan secara berterusan

vii.

viii.

ix. melaksanakan pelupusan dan hapus kira menurut keperluanx. mengambil tindakan terhadap laporan audit

Jumlah Frekuensi Aspek 6.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 6.2 0

Pihak Pengurusan Sekolah mengurus dewan makan asrama dengan:

memastikan pengusaha dan pekerja dewan makan mempunyai sijil kesihatan yang sah

memastikan pengendalian makanan mematuhi peraturan-peraturan kesihatan

Pengurusan Kewangan

memaklumkan peruntukan untuk setiap mata pelajaran dan bidang-bidang pengurusan sekolah yang lain

melakukan pembelian barang dan perkhidmatan menurut keutamaan

mematuhi prosedur kewangan berpandukan Arahan Perbendaharaan dan pekeliling berkaitan

menyediakan rekod bekalan pejabat, inventori dan harta modal mengikut sistem yang ditetapkan

mengemas kini rekod bekalan pejabat, inventori dan harta modal

Page 12: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI II: PENGURUSAN ORGANISASIELEMEN 6: PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

6.3 (a)

i. menganalisis keperluan

ii. mengambil tindakan mengisi keperluan(b) Pihak Pengurusan Sekolah mengagihkan tugas:

i. berdasarkan kelayakan, bakat, minat dan pengalaman

ii. berdasarkan keperluan

iii. secara seimbang

iv. mematuhi surat pekeliling

(c)

i. senarai tugas guru dan staf sokongan

ii.

iii.

(d)

i.

ii.

iii. melaksanakan pelbagai kaedah pemantauan

iv.

(e)

i.

ii. merancang program perkembangan staf

iii.

iv.

v.

vi.

(f)

i. menerangkan visi, misi, latar belakang dan budaya sekolahii. memperkenalkan mereka kepada warga sekolah

iii. menyediakan kemudahan dan bantuan yang diperlukaniv. melaksanakan program bimbingan

Jumlah Frekuensi Aspek 6.3 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 6.3 0

Pengurusan Sumber Manusia

Pihak Pengurusan Sekolah memastikan sumber tenaga manusia mencukupi dengan:

Pihak Pengurusan Sekolah memberi penjelasan tentang bidang tugas kepada guru dan staf sokongan dengan menyediakan:

perincian tugas bagi setiap bidang tugas jawatan dan jawatankuasa

manual prosedur kerja bagi setiap tugas jawatan dan jawatankuasa

Pihak Pengurusan Sekolah memastikan guru dan staf sokongan mematuhi peraturan dan panduan tatatertib dengan:

memdokumen dan menyebar luas peraturan dan panduan tatatertib kepada guru

memdokumen dan menyebar luas peraturan dan panduan tatatertib kepada staf sokongan

mengambil tindakan menurut prosedur terhadap pelanggaran peraturan

Pihak Pengurusan Sekolah melaksanakan pembangunan sumber tenaga manusia dengan:

melakukan analisis keperluan dalam perancangan program perkembangan staf

melibatkan guru dan staf sokongan dalam program perkembangan staf

melaksanakan program perkembangan staf secara terancang dan berjadual

merancang pembangunan dan keperluan tenaga manusia masa depan menurut bidang, mata pelajaran dan kepakaran

memberi galakan dan peluang kepada guru dan staf sokongan untuk meningkatkan profesionalisme seperti menyertai seminar dan kursus

Pihak Pengurusan Sekolah melaksanakan program orientasi untuk guru dan staf sokongan baru dengan:

Page 13: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI II: PENGURUSAN ORGANISASIELEMEN 6: PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

6.4 (a) Pengurusan pejabat dilaksanakan melalui:

i.

ii.

iii.

iv. penyediaan sistem kawalan keselamatan yang menyeluruhv. penyediaan saluran maklumat yang cekap dan berkesanvi. sistem fail yang kemas dan sistematik vii.

viii.

ix. pengwujudan sistem pemantauan yang berkesanJumlah Frekuensi Aspek 6.4 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 6.4 0

6.5 (a)

i. melakukan analisis keperluan ii.

(b)

i. bidang mata pelajaranii. bidang kokurikulum iii. bidang pembangunan sahsiah murid

(c) Pihak Pengurusan Sekolah memanfaatkan penggunaan: i. bahan kurikulumii. peralatan kokurikulumiii. bahan rujukan berkaitan bidang pembangunan sahsiah murid

(d)

i. kurikulumii. kokurikulumiii. pembangunan sahsiah murid

(e)

i. menyimpan di tempat selamatii. menyediakan tatacara penggunaan sumber iii. menyediakan prosedur penyelenggaraan dan pemantauan

Jumlah Frekuensi Aspek 6.5 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 6.5 0

0 1 2 3 4Jumlah Frekuensi Elemen 6

Skor

Jumlah Skor Elemen 6

Pengurusan Pejabat susun atur fizikal pejabat yang menampilkan kekemasan dan

keceriaanpenyediaan peralatan dan kemudahan pejabat yang mencukupi

penyediaan khidmat kaunter dan khidmat telekomunikasi yang mesra pelanggan

perkhidmatan sokongan kepada program pengajaran dan pembelajaran

penyediaan khidmat perkeranian mengikut prosedur dan ketepatan masa

Pengurusan Bahan Kurikulum

Pihak Pengurusan Sekolah merancang dan memperoleh bahan kurikulum dengan:

menyediakan bahan kurikulum berdasarkan keperluan dan keutamaan sekolah

Pihak Pengurusan Sekolah menyediakan bahan kurikulum bagi:

Pihak Pengurusan Sekolah menyediakan sistem pinjaman bahan kurikulum yang teratur bagi bidang:

Pihak Pengurusan Sekolah menyelenggara bahan kurikulum dengan:

Page 14: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI II: PENGURUSAN ORGANISASIELEMEN 7: PENGURUSAN MAKLUMAT

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

7.1 (a)

i. pengurusan dan pentadbiran sekolah

ii. pengurusan kurikulum

iii. pengurusan kokurikulum

iv. pengurusan hal ehwal murid

Jumlah Frekuensi Aspek 7.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 7.1 0

7.2 (a)

i. pengurusan dan pentadbiran sekolah

ii. pengurusan kurikulum

iii. pengurusan kokurikulum

iv. pengurusan hal ehwal murid

Jumlah Frekuensi Aspek 7.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 7.2 0

7.3 (a)

i. pengurusan dan pentadbiran sekolah

ii. pengurusan kurikulum

iii. pengurusan kokurikulum

iv. pengurusan hal ehwal murid

Jumlah Frekuensi Aspek 7.3 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 7.3 0

7.4 (c)

i. pengurusan dan pentadbiran sekolah

ii. pengurusan kurikulum

iii. pengurusan kokurikulum

iv. pengurusan hal ehwal murid

Jumlah Frekuensi Aspek 7.4 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 7.4 0

Pemerolehan Maklumat

Pihak Pengurusan Sekolah memperoleh data dan maklumat dari sumber dalaman (seperti pencapaian akademik murid dan rekod disiplin murid) dan luaran (seperti dari Bahagian KPM, JPN dan PPD) mengenai:

Penyebaran Maklumat

Data dan maklumat yang diperoleh mengenai perkara berikut disebar kepada pihak yang memerlukan seperti guru, staf sokongan dan ibu bapa:

Penyimpanan Maklumat

Data dan maklumat yang diperoleh mengenai perkara berikut disimpan menggunakan teknologi yang sesuai dan releven dengan sekolah:

Pengaksesan Maklumat

Data dan maklumat yang disimpan mengenai perkara berikut mudah diakses oleh pengguna yang memerlukan:

Page 15: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI II: PENGURUSAN ORGANISASIELEMEN 7: PENGURUSAN MAKLUMAT

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

7.5 (a)

i. pengurusan dan pentadbiran sekolah

ii. pengurusan kurikulum

iii. pengurusan kokurikulum

iv. pengurusan hal ehwal murid

Jumlah Frekuensi Aspek 7.5 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 7.5 0

7.6 (a)

i. pengurusan dan pentadbiran sekolah

ii. pengurusan kurikulum

iii. pengurusan kokurikulum

iv. pengurusan hal ehwal murid

Jumlah Frekuensi Aspek 7.6 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 7.6 0

7.7 (a)

i. pengurusan dan pentadbiran sekolah

ii. pengurusan kurikulum

iii. pengurusan kokurikulum

iv. pengurusan hal ehwal murid

Jumlah Frekuensi Aspek 7.7 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 7.7 0

0 1 2 3 4Jumlah Frekuensi Elemen 7

Skor

Jumlah Skor Elemen 7

Penggunaan Maklumat

Data dan maklumat yang disimpan mengenai perkara berikut digunakan sebagai asas dan rujukan untuk pihak-pihak tertentu merancang dan membuat keputusan:

Persembahan Maklumat

Maklumat mengenai perkara berikut boleh dipersembahkan kepada pengguna akhir dengan menggunakan media yang sesuai:

Pengemaskinian Maklumat

Data dan maklumat mengenai perkara berikut hendaklah kemas kini:

Page 16: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN

ELEMEN 8: PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID

SUBELEMEN 8.1: PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUMNo.

AspekNo.

ItemSkor Sekolah

Aspek Item 0 1 2 3 4

8.1.1 (a) Jawatankuasa Kurikulum Sekolah berfungsi dengan:

i. menetapkan dasar pelaksanaan kurikulum

ii. mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa

iii. menyediakan minit mesyuarat mengikut prosedur yang ditetapkan

iv.

v. menyediakan belanjawan tahunan bidang kurikulum

vi.

vii.

viii. menyelaras pelaksanaan program, projek, dan aktiviti kurikulum

ix.

x.

Jumlah Frekuensi Aspek 8.1.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.1.1 0

8.1.2 (a) Panitia mata pelajaran sekolah berfungsi:

i. Ketua Panitia dilantik berdasarkan kesesuaian

ii. melibatkan semua guru mata pelajaran berkenaan

iii. mengadakan mesyuarat berpandukan surat pekeliling iv.

menyediakan minit mesyuarat mengikut prosedur yang ditetapkan

v.

vi. menyelaras pelaksanaan rancangan pengajaran tahunan dan harianvii.

viii. menyelaraskan pemeriksaan tugasan atau latihan

ix. menyediakan belanjawan tahunan panitia

x. menguruskan program perkembangan staf

xi.

xii.

xiii.

xiv.

xv.

xvi.

Jumlah Frekuensi Aspek 8.1.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.1.2 0

Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

melibatkan Guru Besar atau Pengetua, semua Guru Penolong Kanan, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran, Ketua Panitia, Penyelaras Pusat Sumber Sekolah, Penyelaras Peperiksaan dan Penilaian, Penyelaras Jadual Waktu, dan Guru Bimbingan dan Kaunseling

membuat ketepatan dari semasa ke semasa bagi menyelesaikan masalah-masalah kurikulum

merancang program, projek, dan aktiviti kurikulum selaras dengan perancangan strategik sekolah

memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti kurikulum yang dijalankan

melaksanakan penambahbaikan terhadap program, projek, dan aktiviti kurikulum hasil daripada penilaian impak

Panitia Mata Pelajaran (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986)

memperoleh Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran dan bahan kurikulum yang terkini

menyelaraskan tugasan dan latihan murid dari segi bilangan, jenis buku, kekerapan dan penilaian berdasarkan tahap murid

menyelaras dan mengawal pembinaan soalan ujian/peperiksaan dan pemarkahan

melaksanakan program, projek, dan aktiviti tahunan panitia selaras dengan perancangan strategik kurikulum sekolah

memantau keberkesanan program, projek, dan aktiviti tahunan panitia

menganalisis kemajuan pencapaian murid (keputusan ujian atatu peperiksaan) dalam mata pelajaran berkaitan

melaksanakan penambahbaikan ke atas program, projek, dan aktiviti kurikulum sekolah hasil daripada penilaian impak

memilih dan mencadangkan buku teks, buku rujukan dan bahan yang lain untuk kegunaan murid, guru dan pusat sumber sekolah

Page 17: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN

ELEMEN 8: PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID

SUBELEMEN 8.1: PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUMNo.

AspekNo.

ItemSkor Sekolah

Aspek Item 0 1 2 3 4

8.1.3 (a)

i.

ii.

iii.

iv. mengikut peruntukan waktu yang ditetapkanv. berdasarkan bilangan guru dan mata pelajaran yang ditawarkan

vi.

(b) Pihak Pengurusan Sekolah memastikan:

i.

ii. jadual waktu ganti disediakan

Jumlah Frekuensi Aspek 8.1.3 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.1.3 0

8.1.4 (a)

i. menyediakan jadual dan instrumen penyeliaan

ii. berpandukan surat pekeliling

iii. merekodkan penyeliaan

iv.

Jumlah Frekuensi Aspek 8.1.4 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.1.4 0

8.1.5 (a) Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah (PSS) berfungsi dengan:

i.

ii. mengadakan minit mesyuarat mengikut prosedur yang ditetapkan

iii. menyediakan maklumat dan dokumen pengurusan PSS

iv. menydeiakan anggaran belanjawan tahunan PSSv. merancang program, projek, aktiviti, dan penggunaan PSS

vi. melaksanakan program, projek, aktiviti, dan penggunaan PSS

vii.

viii.

ix.

Jumlah Kekerapan Aspek 8.1.5 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.1.5 0

Jadual Waktu Guru

Pihak Pengurusan Sekolah menyediakan jadual waktu mengajar dengan:

menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu persendirian guru dan jadual waktu penggunaan bilik-bilik khasGuru Besar atau Pengetua menandatangani jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu persendirian guru

Jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas dipamerkan di tempat yang mudah dilihat atau dirujuk

mengikut keperluan dan kesesuaian seperti mengikut set, sebaran waktu, penempatan waktu dan kemudahan bilik

guru mengajar mengikut jadual waktu yang diluluskan (peruntukan masa dan mata pelajaran)

Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987)

Pihak Pengurusan Sekolah melaksanakan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran (P & P) dengan:

menggunakan maklum balas penyeliaan sebagai asas peningkatan keberkesanan P & P

Pusat Sumber Sekolah mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS dan

Jawatankuasa Kerja PSS dari semasa ke semasa

memantau pelaksanaan program, projek, aktiviti, dan penggunaan PSS

menilai impak program, aktiviti, dan penggunaan PSS terhadap pembelajaran murid

melaksanakan penambahbaikan program, aktiviti, dan penggunaan PSS

Page 18: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN

ELEMEN 8: PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID

SUBELEMEN 8.1: PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUMNo.

AspekNo.

ItemSkor Sekolah

Aspek Item 0 1 2 3 4

8.1.6 (a) Pihak Pengurusan Sekolah merancang program galakan membaca:

i. mengambil kira koleksi bahan bacaan yang sedia ada

ii. merancang penambahan koleksi bahan bacaan

iii. mengambil kira tahap kebolehan murid

iv. menentukan jadual pelaksanaan program

(b)

i. mengikut jadual pelaksanaan yang disediakan

ii. merekod pelaksanaan program dengan kemas kini

(c)

i. secara berjadual

ii. dengan menjalankan penilaian impak

iii. dengan mengambil tindakan susulan untuk penambahbaikan

Jumlah Kekerapan Aspek 8.1.6 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.1.6 0

8.1.7 (a) Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan:

i. mengurus pelaksanaan Penilaian Kendalian Sekolah (PKSR/PKSM)ii. mengurus hal-hal berkaitan peperiksaan awam

iii. menganalisis keputusan Penilaian Kendalian Sekolah (PKSR/PKSM)iv. menganalisis keputusan peperiksaan awam

v.

vi.

Jumlah Frekuensi Aspek 8.1.7 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.1.7 0

0 1 2 3 4Jumlah Frekuensi Elemen 8.1

Skor

Jumlah Skor Elemen 8.1

Program Galakan Membaca

Pihak Pengurusan Sekolah melaksanakan program galakan membaca:

Pihak Pengurusan Sekolah melaksanakan pemantauan dan penilaian:

Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan

mengurus koleksi kertas-kertas soalan ujian/peperiksaan dalaman dan luaran

memaklumkan analisis keputusan peperiksaan awam kepada Ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

Page 19: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 8: PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURIDSUBELEMEN 8.2: PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

8.2.1 (a) Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah berfungsi dengan:

i. menetapkan dasar pelaksanaan kokurikulum

ii. mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa

iii.menyediakan minit mesyuarat mengikut prosedur yang ditetapkan

iv.

v.

vi.

vii. merancang program, projek, dan aktiviti kokurikulum

viii. menyelaras pelaksanaan program, projek, dan aktiviti kokurikulum

ix.

x.

Jumlah Frekuensi Aspek 8.2.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.2.1 0

Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah

melibatkan Guru Besar atau Pengetua, semua Guru Penolong Kanan, Penyelia Petang, Penyelaras Sukan dan Permainan, Penyelaras Unit Beruniform dan Penyelaras Kelab dan Persatuan

menyediakan anggaran belanjawan tahunan bagi bidang kokurikulum

membuat ketepatan dari semasa ke semasa bagi menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan kokurikulum

memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti kokurikulum sekolah

melaksanakan penambahbaikan ke atas program, projek, dan aktiviti kokurikulum sekolah

Page 20: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 8: PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURIDSUBELEMEN 8.2: PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

8.2.2 (a)

i. perancangan strategik

ii. sukatan pelajaran dan perlembagaan kelab dan persatuan akademikiii. pengukuhan kurikulum (apa-apa yang dipelajari di bilik darjah)

iv. potensi dan minat muridv. pembangunan sahsiah murid

(b)

i. memastikan setiap murid menganggotai kelab dan persatuan

ii. mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan

iii. memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimum

iv. mengambil kira pembangunan sahsiah murid

(c)

i. merancang jadual penyeliaan

ii.

iii.

iv. merekodkan hasil penyeliaan atau penilaian

v.

vi.

(d)

i.

ii.

iii. membuat penilaian impak

iv. mengambil tindakan penambahbaikan

Jumlah Frekuensi Aspek 8.2.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.2.2 0

Persatuan* - mata pelajaran yang diajar di sekolah, - hobi dan rekreasi

Pihak Pengurusan Sekolah merancang program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan dengan mengambil kira:

Pihak Pengurusan Sekolah melaksanakan program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan dengan:

Pihak Pengurusan Sekolah memantau program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan dengan:

melibatkan Guru Besar/Pengetua/semua Guru Penolong Kanan/Penyelia Petang

menyelia atau menilai semua guru dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian

membincang hasil penyeliaan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah

menggunakan maklum balas sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan dan penambahbaikan aktiviti kelab dan persatuan akademikGuru penasihat kelab dan persatuan akademik menilai program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan akademik dengan:

merujuk kepada perancangan program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan

merujuk pelaksanaan program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan

Page 21: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 8: PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURIDSUBELEMEN 8.2: PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

8.2.3 (a)

i. perancangan strategik

ii. sukatan pelajaran dan perlembagaan badan beruniform

iii. pengukuhan kurikulum (apa-apa yang dipelajari di bilik darjah)

iv. potensi dan minat muridv. pembangunan sahsiah murid

(b)

i. memastikan setiap murid menganggotai badan beruniform

ii. mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan

iii. memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimum

iv. mengambil kira pembangunan sahsiah murid

(c)

i. merancang jadual penyeliaan

ii.

iii.

iv. merekodkan hasil penyeliaan atau penilaian

v.

vi.

(d)

i.

ii. merujuk pelaksanaan program, projek, dan aktiviti badan beruniformiii. membuat penilaian impak

iv. mengambil tindakan penambahbaikan

Jumlah Frekuensi Aspek 8.2.3 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.2.3 0

Badan Beruniform atau persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar*

Pihak Pengurusan Sekolah merancang program, projek, dan aktiviti badan beruniform dengan mengambil kira:

Pihak Pengurusan Sekolah melaksanakan program, projek, dan aktiviti badan beruniform dengan:

Pihak Pengurusan Sekolah memantau program, projek, dan aktiviti badan beruniform dengan:

melibatkan Guru Besar/Pengetua/semua Guru Penolong Kanan/Penyelia Petang

menyelia atau menilai semua guru dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian

membincang dapatan penyeliaan atau penilaian dalam mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah

menggunakan maklum balas sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan dan penambahbaikan aktiviti badan beruniform

Guru penasihat badan beruniform menilai program, projek, dan aktiviti badan beruniform dengan:

merujuk kepada perancangan program, projek, dan aktiviti badan beruniform

Page 22: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 8: PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURIDSUBELEMEN 8.2: PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

8.2.4 (a)

i. perancangan strategik

ii. sukatan pelajaran dan undang-undang sukan dan permainan

iii. pengukuhan kurikulum (apa-apa yang dipelajari di bilik darjah)

iv. potensi dan minat muridv. pembangunan sahsiah murid

(b)

i.

ii. mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan

iii. memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimum

iv. mengambil kira pembangunan sahsiah murid

(c)

i. merancang jadual penyeliaan atau penilaian

ii.

iii.

iv. merekodkan hasil penyeliaan/penilaian

v.

vi.

(d)

i.

ii.

iii. membuat penilaian impak

iv. mengambil tindakan penambahbaikan

Jumlah Frekuensi Aspek 8.2.4 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.2.4 0

0 1 2 3 4Jumlah Frekuensi Elemen 8.2

Skor

Jumlah Skor Elemen 8.2

Sukan dan Permainan*

Pihak Pengurusan Sekolah merancang program, projek, dan aktiviti sukan dan permainan dengan mengambil kira:

Pihak Pengurusan Sekolah melaksanakan program, projek, dan aktiviti sukan dan permainan dengan:

memastikan setiap murid mengambil bahagian dalam sukan dan permainan

Pihak Pengurusan Sekolah memantau program, projek, dan aktiviti sukan dan permainan dengan:

melibatkan Guru Besar/Pengetua/semua Guru Penolong Kanan/Penyelia Petang

menyelia atau menilai semua guru dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian

membincang dapatan penyeliaan/penilaian dalam mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah

menggunakan maklum balas sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan dan penambahbaikan aktiviti sukan dan permainan

Guru penasihat sukan dan permainan menilai program, projek, dan aktiviti sukan dan permainan dengan:

merujuk perancangan program, projek, dan aktiviti persatuansukan dan permainan

merujuk pelaksanaan program, projek, dan aktiviti persatuan sukan dan permainan

* Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998

Page 23: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 8: PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURIDSUBELEMEN 8.3: PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

8.3.1 (a) Jawatankuasa Hal Ehwal Murid (HEM) berfungsi dengan:

i. menetapkan dasar pelaksanaan hal ehwal murid

ii. mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa

iii.menyediakan minit mesyuarat mengikut prosedur yang ditetapkan

iv.

v. menyediakan belanjawan tahunan bagi bidang HEM

vi.

vii. menyelaras pelaksanaan program, projek, dan aktiviti HEMviii.

ix.

Jumlah Frekuensi Aspek 8.3.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.3.1 0

8.3.2 (a)

i. mengadakan bilik atau ruang bimbingan dan kaunseling

ii. menyediakan kelengkapan yang diperlukan

iii.

iv. melaksana program, projek, dan aktiviti bimbingan dan kaunseling v.

vi.

Jumlah Frekuensi Aspek 8.3.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.3.2 0

Jawatankuasa Hal Ehwal Murid

melibatkan Guru Besar atau Pengetua, semua Guru Penolong Kanan, Penyelia Petang dan semua guru yang terlibat dengan pengurusan Hal Ehwal Murid

merancang program, projek, dan aktiviti HEM selaras dengan perancangan strategik sekolah

memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti HEM

melaksanakan penambahbaikan terhadap program, projek, dan aktiviti HEM

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Pihak Pengurusan Sekolah menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dengan:

merancang program, projek, dan aktiviti bimbingan dan kaunseling selaras dengan perancangan sekolah

memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti bimbingan dan kaunseling

melaksanakan penambahbaikan terhadap program, projek, dan aktiviti bimbingan dan kaunseling

Page 24: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 8: PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURIDSUBELEMEN 8.3: PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

8.3.3 (a)

i. meletakan alat pemadam api yang berfungsi di tempat strategik

ii. mempamerkan pelan laluan kecemasan di setiap kelas dan bilik khasiii. menjalankan kawad kebakaran (fire drill)

iv. menyediakan sistem kawalan keselamatan sekolahv. menyediakan jadual tugas pengawal keselamatan

(b) Sekolah mempunyai sistem kawalan keselamatan murid:i. di dalam bilik darjah (termasuk makmal, bengkel dan bilik-bilik khas)ii. di luar bilik darjah di kawasan sekolah

iii.

(c)

i.

ii.

iii.

Jumlah Frekuensi Aspek 8.3.3 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.3.3 0

8.3.4 (a)

i.

ii.

iii.

iv. melaksanakan pengesanan awal tahap kesihatan murid

v.

vi.

vii.

viii.

Jumlah Frekuensi Aspek 8.3.4 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.3.4 0

Sistem Kawalan Keselamatan Murid (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1999)

Pihak Pengurusan Sekolah mempunyai ciri-ciri asas keselamatan dengan:

semasa mengikuti aktiviti pendidikan di luar sekolah (langkah-langkah pencegahan dan keselamatan seperti semasa lawatan sambil belajar dan perkhemahan)

Pihak Pengurusan Sekolah memberi penekanan terhadap keselamatan murid di luar kawasan sekolah dengan:

menekankan langkah-langkah keselamatan murid semasa dalam perjalanan pergi dan balik sekolah

mengadakan kerjasama dengan ibu bapa dan pihak berkuasa yang lain untuk memantapkan keselamatan murid

memastikan kawasan laluan murid selamat dengan kerjasama pihak berkuasa yang lain

Perkhidmatan Kesihatan Murid

Pihak Pengurusan Sekolah menyediakan perkhidmatan kesihatan murid dengan:

menyediakan ruang, atau bilik rawatan, atau klinik untuk perkhidmatan Klinik Bergerak Jabatan Kesihatan

menyediakan ruang, atau bilik rawatan, atau bilik kecemasan, dan peralatan untuk murid yang sakit

memastikan kekemasan dan kebersihan bilik rawatan, atau bilik kecemasan, dan klinik (jika ada)

merancang program, projek, dan aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid

melaksana program, projek, dan aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid

memantau dan menilai program, projek, dan aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid

mengambil tindakan penambahbaikan program, projek, dan aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid

Page 25: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 8: PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURIDSUBELEMEN 8.3: PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

8.3.5 (a)

i. memastikan Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) kemas dan bersihii. memproses permohonan dan pinjaman SPBTiii. menyelenggara stok SPBT dengan kemas kiniiv. membuat hapus kira dan pelupusan buku teks mengikut keperluanv. menegaskan penjagaan buku SPBT oleh murid

Jumlah Frekuensi Aspek 8.3.5 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.3.5 0

8.3.6 (a) Pihak Pengurusan Sekolah mengurus disiplin murid dengan:i.

ii. menentukan prosedur tindakan kes disiplin muridiii. memastikan pengawas sekolah atau pemimpin murid berfungsi iv. menguatkuasakan peraturan sekolah untuk muridv.

vi.

vii.

viii. memantau pemajuan disiplin muridJumlah Frekuensi Aspek 8.3.6 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.3.6 0

8.3.7 (a)

i. mengenal pasti murid yang layakii.

iii.

iv.

Jumlah Frekuensi Aspek 8.3.7 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.3.7 0

Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

Pihak Pengurusan Sekolah mengurus skim pinjaman buku teks dengan:

Pengurusan Disiplin Murid menyediakan peraturan-peraturan dan panduan tatatertib murid

sekolah

mengenal pasti murid yang perlu diberi perhatian khas untuk tujuan pemajuan, pengukuhan, bimbingan, pencegahan dan pemulihan

merancang program pemajuan, pengukuhan, bimbingan, pencegahan dan pemulihan disiplin

melaksana program pemajuan, pengukuhan, bimbingan, pencegahan dan pemulihan disiplin

Biasiswa dan Bantuan Lain

Pihak Pengurusan Sekolah mengurus hal-hal yang berkaitan dengan biasiswa dan bantuan lain dengan:

memproses permohonan biasiswa murid (mengedar borang, menyemak, menilai dan memperaku permohonan)

mengagih dan mengawal penggunaan biasiswa atau bantuan kepada murid yang berkenaan

memantau prestasi pemegang biasiswa dan mengambil tindakan yang sewajarnya sesuai dengan syarat penajaan

Page 26: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 8: PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURIDSUBELEMEN 8.3: PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

8.3.8 (a) Pihak Pengurusan Sekolah mengurus RMT dengan:i. mengenal pasti murid yang layakii.

Jumlah Frekuensi Aspek 8.3.8 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.3.8 0

8.3.9 (a) Pihak Pengurusan Sekolah mengurus Projek Susu Sekolah dengan:i. mengenal pasti murid yang layakii. memantau pelaksanaan (projek, kualiti susu, dan impak projek)

Jumlah Frekuensi Aspek 8.3.9 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 8.3.9 0

0 1 2 3 4Jumlah Frekuensi Elemen 8.3

Skor

Jumlah Skor Elemen 8.3

Rancangan Makanan Tambahan (RMT) (Sekolah rendah sahaja)

memantau pelaksanaan RMT (program, kualiti makanan, dan impak program)

Projek Susu Sekolah (Sekolah rendah sahaja)

Page 27: Cara Pengiraan Skpm 2003

Perhatian ! Untuk skor P&P individu guru - Sila masuk nama guru dan isikan dengan Angka 0 atau 1 atau 2 atau 3 atau 4 pada petak berkenaan

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Aspek Item

azm

an

Skor Sekolah

0 1 2 3 4 Purata

9.1 (a)

i. 1 0 1 0 0 0 1.00

ii.1 0 1 0 0 0 1.00

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.1 1.0 0 2 0 0 0 2.00

9.2 (a)

i.1 0 1 0 0 0 1.00

(b)

i.

0 0 0 0 0

ii.0 0 0 0 0

iii.

0 0 0 0 0

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.2 0 1 0 0 0 1.00

9.3 Set Induksi (a) Guru melaksanakan set induksi yang:i.

0 0 0 0 0

ii.0 0 0 0 0

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.3 0 0 0 0 0 0.00

Ke Menu

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN

No. Aspek

No. Item

Rancangan Pelajaran Tahunan

Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan:

berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini

merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa

Rancangan Pelajaran Harian

Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan:

mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid

Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurang-kurangnya:

objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai)

aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif, bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan masa)

penilaian kendiri secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan)

menarik perhatian dan merangsang minat murid

menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas, isu semasa dan persekitaran)

Page 28: Cara Pengiraan Skpm 2003

9.4 (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan:i.

0 0 0 0 0

ii.0 0 0 0 0

iii.0 0 0 0 0

iv.0 0 0 0 0

v. menggunakan masa dengan optimum 0 0 0 0 0

vi.0 0 0 0 0

vii.0 0 0 0 0

viii.0 0 0 0 0

ix.0 0 0 0 0

x.

0 0 0 0 0

xi.0 0 0 0 0

xii.

0 0 0 0 0

xiii. menerapkan kemahiran berfikir 0 0 0 0 0

xiv.

0 0 0 0 0

xv. fleksibel mengikut situasi 0 0 0 0 0

xvi.0 0 0 0 0

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.4 0 0 0 0 0 0.00

Penyampaian/ Perkembangan Pelajaran

mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks, daripada konkrit kepada abstrak)

menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid

menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat

menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran

menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan sesuai

menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan

menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan murid

melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid

melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik, muzik, logik-matematik, interpersonal, intrapersonal, visual-ruang, kinestetik, naturalis)

melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria

menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru

melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa, alam sekitar, sains dan teknologi, nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati diri, kesihatan, kekeluargaan)

penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian)

Page 29: Cara Pengiraan Skpm 2003

9.5 (a) Guru menyoal murid dengan:i.

0 0 0 0 0

ii. menyusun aras soalan dari mudah ke sukar0 0 0 0 0

iii.0 0 0 0 0

iv.0 0 0 0 0

v. menyebarkan soalan ke seluruh kelas 0 0 0 0 0

vi. memberi masa untuk murid berfikir 0 0 0 0 0

vii. mencungkil jawapan daripada murid 0 0 0 0 0

viii.0 0 0 0 0

ix.0 0 0 0 0

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.5 0 0 0 0 0 0.00

9.6 (a)

i.0 0 0 0 0

ii. membuat persediaan awal 0 0 0 0 0

iii.0 0 0 0 0

iv.0 0 0 0 0

v.0 0 0 0 0

vi. menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru0 0 0 0 0

vii.0 0 0 0 0

viii.0 0 0 0 0

ix.0 0 0 0 0

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.6 0 0 0 0 0 0.00

Teknik Penyoalan Guru

mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom)

mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah

mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami

mengalih arah soalan kepada murid-murid lain

memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid

Penglibatan Murid

Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan:

membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan) jangan isi jika tidak berkenaan

membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan) - jangan isi jika tidak berkenaan

mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan

membuat rujukan spontan (jika berkenaan) jangan isi jika tidak berkenaan

berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain, dan bahan

memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan

menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan) jangan isi jika tidak berkenaan

Page 30: Cara Pengiraan Skpm 2003

9.7 Peneguhan (a)

i.0 0 0 0 0

ii.0 0 0 0 0

iii.0 0 0 0 0

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.7 0 0 0 0 0 0.00

9.8 (a)

i. mengikut keupayaan dan kebolehan murid 0 0 0 0 0

ii. mempelbagaikan jenisnya 0 0 0 0 0

iii. tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari0 0 0 0 0

iv.0 0 0 0 0

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.8 0 0 0 0 0 0.00

9.9 (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan:

i. menunjukkan kesilapan murid 0 0 0 0 0

ii.0 0 0 0 0

iii. memberi ulasan yang membina 0 0 0 0 0

iv.0 0 0 0 0

v. memastikan murid membuat pembetulan 0 0 0 0 0

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.9 0 0 0 0 0 0.00

9.10 Penutupan (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan:i.

0 0 0 0 0

ii.0 0 0 0 0

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.10 0 0 0 0 0 0.00

Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan:

memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan kepada perlakuan yang baik

mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid

memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid

Latihan dan Tugasan

Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk projek, kerja rumah) kepada murid dengan :

menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan

Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid

memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah

memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik

membuat penutupan kognitif (rumusan dijalankan sama ada oleh guru/murid atau membuat penilaian secara lisan/tulisan)

membuat penutupan sosial (kenyataan yang mententeramkan emosi murid dan persediaan untuk pelajaran akan datang)

Page 31: Cara Pengiraan Skpm 2003

9.11 (a)

i. lengkap 0 0 0 0 0

ii. kemas dan bersih 0 0 0 0 0

iii. menepati masa 0 0 0 0 0

iv.0 0 0 0 0

v. membuat latihan dengan betul 0 0 0 0 0

vi. membuat pembetulan bagi latihan yang salah0 0 0 0 0

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.11 0 0 0 0 0 0.00

9.12 (a) Guru menguruskan kelas dengan:i.

0 0 0 0 0

ii. memastikan kehadiran murid untuk belajar 0 0 0 0 0

iii. memastikan kesediaan murid untuk belajar0 0 0 0 0

iv.0 0 0 0 0

v. memastikan peraturan kelas dipatuhi 0 0 0 0 0

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.12 0 0 0 0 0 0.00

9.13 (a)

i.0 0 0 0 0

ii.0 0 0 0 0

iii.0 0 0 0 0

iv. berinteraksi secara sopan 0 0 0 0 0

v. menggunakan nada suara yang sesuai 0 0 0 0 0

vi.0 0 0 0 0

vii. menepati masa 0 0 0 0 0

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.13 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 Purata

Jumlah Frekuensi dan Purata Elemen 9 0 3 0 0 0 3.00

Peratus 25.00

Hasil Kerja Murid

Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan:

menepati format dan prosedur latihan dan tugasan

Pengurusan Kelas memastikan wujud suasana yang kondusif

untuk pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat, bersih, ceria, kemas dan susunan perabot sesuai dengan aktiviti)

mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran

Perwatakan Guru

Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan:

berpakaian sesuai, kemas dan bersih mematuhi arahan dan surat pekeliling

bersifat mesra, mudah didekati dan sedia membantu

mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka

mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran

Page 32: Cara Pengiraan Skpm 2003

0

0

0

0

#DIV/0!

Page 33: Cara Pengiraan Skpm 2003
Page 34: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 9: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4 Purata

9.1 (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan:i. berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini 1 1.00

ii. merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa 1 1.00

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.1 2 2.00

9.2 (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan: i. mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid 1 1.00

(b)

i.

ii.

iii.

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.2 1 1.00

9.3 Set Induksi (a) Guru melaksanakan set induksi yang:i. menarik perhatian dan merangsang minat muridii.

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.3 0.00

Rancangan Pelajaran Tahunan (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999)

Rancangan Pelajaran Harian (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999)

Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurang-kurangnya:

objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai)

aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif, bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan masa)

penilaian kendiri secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan)

menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas, isu semasa dan persekitaran)

Page 35: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 9: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4 Purata

9.4 (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan:i.

ii. menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian muridiii. menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepativ.

v. menggunakan masa dengan optimumvi.

vii. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesanviii. menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan murid ix. melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan muridx.

xi. melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deriaxii.

xiii. menerapkan kemahiran berfikirxiv.

xv. fleksibel mengikut situasi xvi.

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.4 0

9.5 (a) Guru menyoal murid dengan:i.

ii. menyusun aras soalan dari mudah ke sukariii. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah iv. mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahamiv. menyebarkan soalan ke seluruh kelasvi. memberi masa untuk murid berfikirvii. mencungkil jawapan daripada murid viii. mengalih arah soalan kepada murid-murid lainix. memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.5 0.00

Penyampaian/ Perkembangan Pelajaran

mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks, daripada konkrit kepada abstrak)

menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran

menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan sesuai

melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik, muzik, logik-matematik, interpersonal, intrapersonal, visual-ruang, kinestetik, naturalis)

menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru

melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa, alam sekitar, sains dan teknologi, nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati diri, kesihatan, kekeluargaan)

penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian)

Teknik Penyoalan Guru mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya

berdasarkan Taksonomi Bloom)

Page 36: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 9: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4 Purata

9.6 (a) Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan:i. membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan)ii. membuat persediaan awal iii. membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan)iv. mengemukakan soalan atau pendapat secara spontanv. membuat rujukan spontan (jika berkenaan)vi. menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guruvii. berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain, dan bahanviii. memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihanix.

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.6 0.00

9.7 Peneguhan (a) Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan:i.

ii.

iii.

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.7 0.00

9.8 (a) Latihan atau tugasan (termasuk projek, kerja rumah) yang diberikan:

i. mengikut keupayaan dan kebolehan muridii. dipelbagaikan jenisnya iii. berkait dengan tajuk yang dipelajariiv. menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.8 0.00

9.9 (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan:i. menunjukkan kesilapan muridii. memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabahiii. memberi ulasan yang membinaiv. memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baikv. memastikan murid membuat pembetulan

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.9 0.00

Penglibatan Murid

menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan)

memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan kepada perlakuan yang baik

mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid

memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid

Latihan dan Tugasan

Pemeriksan Latihan dan Tugasan Murid

Page 37: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 9: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4 Purata

9.10 Penutupan (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan:i.

ii.

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.10 0.00

9.11 (a) Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan:i. lengkapii. kemas dan bersihiii. menepati masaiv. menepati format dan prosedur latihan dan tugasanv. membuat latihan dengan betulvi. membuat pembetulan bagi latihan yang salah

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.11 0.00

9.12 (a) Guru menguruskan kelas dengan:i.

ii. memastikan kehadiran murid untuk belajariii. memastikan kesediaan murid untuk belajariv. mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaranv. memastikan peraturan kelas dipatuhi

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.12 0.00

9.13 (a)

i.

ii. bersifat mesra, mudah didekati dan sedia membantuiii. mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan merekaiv. berinteraksi secara sopanv. menggunakan nada suara yang sesuaivi. mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaranvii. menepati masa

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.13 0.00

0 1 2 3 4 PurataJumlah Frekuensi dan Purata Elemen 9 3 3.00

Peratus 25.00

membuat penutupan kognitif (rumusan dijalankan sama ada oleh guru/murid atau membuat penilaian secara lisan/tulisan)

membuat penutupan sosial (kenyataan yang mententeramkan emosi murid dan persediaan untuk pelajaran akan datang)

Hasil Kerja Murid

Pengurusan Kelas memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan

pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat, bersih, ceria, kemas dan susunan perabot sesuai dengan aktiviti)

Perwatakan Guru

Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan:

berpakaian sesuai, kemas dan bersih mematuhi arahan dan surat pekeliling

Page 38: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 10: PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

10.1 (a)

i.

ii.

Jumlah Frekuensi Aspek 10.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 10.1 0

10.2 (a)

i. menyediakan panduan bagi setiap bidang tugasii. memantau murid melaksanakan tugas dan tanggungjawabiii. memberi panduan bagi menyelesaikan isu dan masalah

Jumlah Frekuensi Aspek 10.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 10.2 0

10.3 Tunjuk Teladan (a)

i.

ii.

iii. persembahan aktiviti oleh wakil sekolah iv. contoh yang baik oleh guru dalam semua aspekv.

Jumlah Frekuensi Aspek 10.3 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 10.3 0

Tugas dan Tanggungjawab

Pihak Pengurusan Sekolah memastikan setiap murid diberi tugas dan tanggungjawab yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan dengan:

menetapkan dasar untuk melibatkan seramai mungkin murid memegang jawatan dan tanggungjawab (mewujudkan banyak peluang untuk murid memegang jawatan, menggalakkan semua murid terlibat, dan mengehadkan bilangan jawatan disandang oleh seseorang murid bagi memberi peluang kepada murid lain)

merekodkan jawatan dan tanggungjawab yang dipegang oleh setiap murid

Latihan dan Bimbingan

Pihak Pengurusan Sekolah melatih dan membimbing murid dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan:

Pihak Pengurusan Sekolah menunjukkan teladan kepada murid melalui:

pentauliahan dan penganugerahan kepada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya dan lain-lain

persekitaran sekolah yang mengamalkan konsep selamat, bersih, ceria, sihat, dan mesra pengguna

perlakuan positif dan kekemasan diri semua murid yang menyandang jawatan khas di sekolah

Page 39: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 10: PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

10.4 (a)

i.

ii. menganjurkan pelbagai aktiviti dan pertandingan peringkat sekolah

iii. menggalakkan persembahan murid di sekolahiv. menggalakkan murid mengendalikan sendiri program sekolahv.

Jumlah Frekuensi Aspek 10.4 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 10.4 0

10.5 (a)

i. menetapkan dasar memberi penghargaan dan pengiktirafanii.

iii. merekodkan penghargaan dan pengiktirafaniv. menghebahkan penghargaan dan pengiktirafan yang telah diberikan

Jumlah Frekuensi Aspek 10.5 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 10.5 0

10.6 (a)

i. memberi nasihat dan teguran yang membinaii. memantau kemajuan keakuran murid terhadap nasihat dan teguran

iii.

Jumlah Frekuensi Aspek 10.6 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 10.6 0

0 1 2 3 4Jumlah Frekuensi Elemen 10

Skor

Jumlah Skor Elemen 10

Peluang, Persekitaran dan Kemudahan

Pihak Pengurusan Sekolah menyediakan peluang, persekitaran dan kemudahan untuk membangun sahsiah murid dengan:

menetapkan dasar untuk melibatkan seramai mungkin murid dalam aktiviti dan pertandingan yang dianjurkan di peringkat sekolah

mempamerkan hasil kerja murid untuk meningkatkan keyakinan diri dan menghargai usaha murid

Penghargaan dan Pengiktirafan

Pihak Pengurusan Sekolah mengadakan sistem penghargaan dan pengiktirafan untuk murid dengan:

mempelbagaikan bentuk penghargaan (seperti pemberian sijil, hadiah, menyertai lawatan dan jamuan)

Menangani Perlakuan Negatif

Pihak Pengurusan Sekolah menangani perlakuan negatif murid dengan cara:

mewujudkan mekanisme bagi mengesan, mencegah, membenteras dan merawat perlakuan negatif murid

Page 40: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 11: PENILAIAN PENCAPAIAN MURID

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

11.1 (a)

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

Jumlah Frekuensi Aspek 11.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 11.1 0

11.2 (a)

i.

ii.

iii. merekod dan menganalisis hasil penilaianiv. menggunakan hasil penilaian untuk langkah penambahbaikanv.

Jumlah Frekuensi Aspek 11.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 11.2 0

Penilaian Pencapaian Akademik

Pihak Pengurusan Sekolah menilai pencapaian murid dalam bidang akademik dengan:

membina soalan ujian/peperiksaan menggunakan Jadual Penentuan/Spesifikasi Ujian (JPU/JSU)

membina instrumen penilaian untuk menilai secara pemerhatian dan lisan

melaksanakan penilaian dengan kaedah pemerhatian, lisan dan penulisan

merekodkan pencapaian murid dalam bentuk markah ujian/peperiksaan dan mengulas tahap penguasaan hasil pembelajaran (merangkumi domain kognitif, afektif dan psikomotor)

menganalisis pencapaian murid untuk mengenal pasti murid yang telah/belum menguasai hasil pembelajaran yang dijangkakan

menganalisis pencapaian murid untuk mengenal pasti konsep yang telah/belum difahami

menganalisis kebolehan murid menjawab pelbagai jenis soalan (soalan aneka pilihan, berstruktur, esei)

melapor hasil pencapaian murid kepada pihak yang berkenaan (murid sendiri, ketua panitia, jawatankuasa kurikulum, ibu bapa murid dan pihak lain yang memerlukan)

merancang dan mengambil tindakan susulan di peringkat kelas, panitia dan jawatankuasa kurikulum

Penilaian Pencapaian Kokurikulum

Pihak Pengurusan Sekolah menilai pencapaian murid dalam kokurikulum dengan:

mengambil kira kehadiran, penglibatan, sumbangan dan kejayaan murid seperti yang tercatat dalam Rekod atau Kad Gerko (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1986)

mengesan pembangunan kognitif, afektif dan psikomotor yang dinilai menggunakan instrumen atau cara tertentu

melapor hasil pencapaian murid kepada pihak yang berkenaan (murid sendiri, ketua panitia, jawatankuasa kurikulum, ibu bapa murid, dan pihak lain yang memerlukan)

Page 41: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 11: PENILAIAN PENCAPAIAN MURID

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

11.3 (a)

i.

ii.

iii.

iv.

v.

Jumlah Frekuensi Aspek 11.3 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 11.3 0

0 1 2 3 4Jumlah Frekuensi Elemen 11

Skor

Jumlah Skor Elemen 11

Penilaian Pencapaian Sahsiah

Pihak Pengurusan Sekolah menilai pencapaian sahsiah murid dengan:

mengambil kira sumbangan, penglibatan, penyertaan dan kejayaan murid seperti yang tercatat dalam laporan disiplin, kad kemajuan akademik, rekod gerko dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan

mengesan pembangunan kognitif, afektif dan psikomotor yang dinilai menggunakan instrumen atau cara tertentu

merekod semua maklum balas yang diterima ke dalam buku, atau kad profil murid, atau Kad 001 dan Kad 002

memberi maklum balas kepada pihak yang berkenaan (murid sendiri, Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Kokurikulum, Jawatankuasa Hal Ehwal Murid, guru kelas dan ibu bapa) untuk tindakan

menggunakan maklum balas yang diperoleh untuk tindakan penambahbaikan

Page 42: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID

ELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.1:

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

12.1.1 (a)

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii. menyanyikan dan menghormati lagu negeri dan lagu kebangsaan

viii. menunjuk Malaysia dalam peta duniaix.

x.

xi. menyatakan dan mematuhi peraturan kelas dan sekolahxii.

xiii. menjaga kebersihan di bilik darjah dan persekitaranJumlah Frekuensi Aspek 12.1.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.1.1 0

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)

Sifat Peribadi, Watak, Konsep Diri dan Patriotisme

Murid memperlihatkan sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warga negara yang patriotik dengan berkemampuan:

menerangkan cara menghormati guru besar, guru, pembantu guru, ketua kelas dan rakan sekelas

mengenali dan menghormati pemimpin setempat (seperti ketua kampung, ketua masyarakat dan ketua penduduk)

mengenali dan menghormati pemimpin peringkat negeri (gelaran jawatan dan nama DYMM Sultan/Raja, TYT YDP Negeri dan YAB Menteri Besar/Ketua Menteri)

mengenal dan menghormati pemimpin peringkat kebangsaan (gelaran jawatan dan nama DYMM SPB YDP Agong, YAB Perdana Menteri, YAB Timbalan Perdana Menteri dan YB Menteri Pendidikan)

boleh menamakan gelaran pemimpin seperti DYMM Raja/Sultan, TYT TDP Negeri, YAB Perdana Menteri, YB Menteri Pendidikan dan sebagainya

mengenal dan menghormati bendera negeri dan bendera Malaysia

menyatakan keistimewaan yang terdapat di Malaysia seperti mercu tanda kejayaan negara, tempat dan bangunan bersejarah, pusat pelancongan, tokoh negara dan hasil negara

mengecam simbol yang melambangkan peraturan dan undang-undang seperti undang-undangan jalan raya dan kawasan-kawasan merbahaya

menyatakan dan mematuhi peraturan dan undang-undang negara (sesuai dengan tahap)

Page 43: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID

ELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.1:

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)

12.1.2 (a)

i. menyebut 6 Rukun Imanii. menyebut 9 sifat wajib Allahiii. menyebut perkara-perkara yang disuruh Allahiv. menyebut perkara-perkara yang ditegah Allahv. menghafaz zikrullahvi. menyebut nama dan tugas 10 Malaikat yang wajib diketahuivii. menyatakan nama 4 Kitab yang wajib diketahuiviii. menerangkan cara-cara menghormati al-Quranix. menyatakan nama 25 Rasul pilihanx. menyebut 4 sifat wajib bagi Rasulxi. menceritakan kelebihan Rasulxii. menyebut selawat ke atas Rasulullah SAWxiii. menceritakan tentang wujudnya Hari Akhiratxiv. menyatakan keistimewaan syurgaxv. menyatakan kesengsaraan di nerakaxvi. menyatakan keyakinan tentang Qadak dan Qadar

Jumlah Frekuensi Aspek 12.1.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.1.2 0

12.1.3 (a)

i. menyatakan 5 Rukun Islamii. menyebut dua kalimah syahadah dan maknanyaiii. melakukan wuduk dengan betuliv. menyatakan nama dan masa setiap waktu solatv. menyatakan bilangan rakaat solat 5 waktuvi. membaca dan menghafaz ayat-ayat dalam solatvii. melakukan solat bersendirian dengan betulviii. melakukan solat berjemaah dengan betulix.

x. menyatakan masa membayar fitrahxi. menyatakan tujuan membayar zakatxii. menyatakan masa dan tempat menunaikan ibadah hajixiii.

Jumlah Frekuensi Aspek 12.1.3 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.1.3 0

Rukun Iman (untuk murid beragama Islam)

Murid beragama Islam mengetahui rukun iman dengan berkemampuan:

Rukun Islam (untuk murid beragama Islam)

Murid beragama Islam mengetahui rukun Islam dengan berkemampuan:

menceritakan kewajipan berpuasa (bulan wajib berpuasa, kebaikan berpuasa dan amalan-amalan yang dituntut dalam bulan puasa)

menyatakan sambutan Hari Raya Haji di tempat sendiri dan kaitannya dengan ibadah haji

Page 44: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID

ELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.1:

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)

12.1.4 (a)

i. menceritakan peristiwa kelahiran Raulullah SAWii. menamakan ahli-ahli keluarga Rasulullah SAW yang terdekatiii.

menceritakan peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah SAW

Jumlah Frekuensi Aspek 12.1.4 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.1.4 0

12.1.5 (a) Murid beragama Islam boleh: i.

ii.

iii.menerangkan cara menghormati ibu bapa, guru dan pemimpin

Jumlah Frekuensi Aspek 12.1.5 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.1.5 0

12.1.6 (a)

i.

ii.

iii. menerangkan cara menghormati ibu bapa, guru dan pemimpin

iv. menghafaz surah Al-Fatihah (Surah 1)v. menghafaz surah Al-Naas (Surah 114)vi. menghafaz surah Al-Falaq (Surah 113)vii. menghafaz surah Al-Ikhlas (Surah 112)viii. menghafaz surah Al-Lahab (Surah 111)ix. menghafaz surah Al-Nasr (Surah 110)x. menghafaz surah Al-Asr (Surah 103)

Jumlah Frekuensi Aspek 12.1.6 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.1.6 0

Sirah Rasulullah (untuk murid beragama Islam)

Murid beragama Islam mengetahui Sirah Rasulullah dengan berkemampuan:

Adab (untuk murid beragama Islam)

melakukan amalan harian mengikut adab Islam (membaca Bismillah, Alhamdulillah, bersuci, adab dalam masjid, adab makan minum dan sebagainya)

menghafaz doa untuk ibu bapa, guru, serta muslimin dan muslimat

Pendidikan al-Quran (untuk murid beragama Islam)

Murid beragama Islam mengetahui asas pendidikan al-Quran dengan berkemampuan:

mengenal dan megecam bunyi vokal mengikut tanda bacaan ((baris atas, baris bawah, baris depan, baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di depan, tanda mati, dan sabdu)

menghafaz doa untuk ibu bapa, guru, serta muslimin dan muslimat

Page 45: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID

ELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.1:

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)

12.1.7 (a) Murid secara keseluruhannya boleh: i. menyatakan kepercayaan kepada Tuhanii. menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhaniii. membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusiaiv. menyatakan alam ini ada penciptaNyav. menyatakan kepentingan menjaga kebersihanvi. mengamalkan kebersihan diri dan pakaianvii. bertutur dengan bahasa yang sopanviii. menunjukkan sifat rajin dan bertanggungjawabix.

x. menunjukkan sifat jujurxi. mengurus diri sendiri tanpa bantuanxii. berani bertanya dan memberi maklum balasxiii. memberi bantuan kepada orang lainxiv. mengambal sikap adil dalam aktiviti harianxv. mematuhi arahan guru atau ketua kumpulanxvi. bersedia menunggu giliranxvii.

xviii. menghormati ahli keuargaxix. bertanggungjawab terhadap keluargaxx. hormat-menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakatxxi.

Jumlah Frekuensi Aspek 12.1.7 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.1.7 0

12.1.8 (a)

i. membezakan pelbagai jenis bunyiii. memahami apa yang didengariii. menyebut bunyi dan perkataan dengan betuliv.

v. mengucapkan apa yang tertulis dan bercetakvi. memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca vii. menulis hurufviii. menulis perkataanix. menulis ayat mudah

Jumlah Frekuensi Aspek 12.1.8 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.1.8 0

Amalan Nilai Murni (untuk semua murid)

mengenal pasti situasi yang boleh membahayakan keselamatan diri

bersedia menghadapi sesuatu keadaan atau peristiwa yang kurang selesa

bergaul mesra dengan rakan (tolong menolong dan bertolak ansur)

Kemahiran berbahasa dalam bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan

Murid menguasai kemahiran berbahasa dalam bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dengan berkemampuan:

menyatakan pemikiran dan perasaan secara berkesan dan bertatasusila

Page 46: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID

ELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.1:

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)

12.1.9 (a)

i. membezakan pelbagai jenis bunyiii. memahami apa yang didengariii. menyebut bunyi dan perkataan dengan betuliv.

v. mengucapkan apa yang tertulis dan bercetakvi. memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca vii. menulis hurufviii. menulis perkataanix. menulis ayat mudah

Jumlah Frekuensi Aspek 12.1.9 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.1.9 0

12.1.10 (a)

i. membezakan pelbagai jenis bunyiii. memahami apa yang didengariii. menyebut bunyi dan perkataan dengan betuliv.

v. mengucapkan apa yang tertulis dan bercetakvi. memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca vii. menulis huruf/karektorviii. menulis perkataanix. menulis ayat mudah

Jumlah Frekuensi Aspek 12.1.10 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.1.10 0

12.1.11 (a)

i. membezakan pelbagai jenis bunyiii. memahami apa yang didengariii. menyebut bunyi dan perkataan dengan betuliv.

v. mengucapkan apa yang tertulis dan bercetakvi. memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca vii. menulis huruf/karektorviii. menulis perkataanix. menulis ayat mudah

Jumlah Frekuensi Aspek 12.1.11 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.1.11 0

Kemahiran berbahasa dalam bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua

Murid menguasai kemahiran berbahasa dalam bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dengan berkemampuan:

menyatakan pemikiran dan perasaan secara berkesan dan bertatasusila

Kemahiran berbahasa dalam bahasa Cina sebagai bahasa pengantar di SJKC (Prasekolah SJKC)

Murid menguasai kemahiran berbahasa dalam bahasa Cina sebagai bahasa pengantar dengan berkemampuan:

menyatakan pemikiran dan perasaan secara berkesan dan bertatasusila

Kemahiran berbahasa dalam bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar di SJKT (Prasekolah SJKT)

Murid menguasai kemahiran berbahasa dalam bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar dengan berkemampuan:

menyatakan pemikiran dan perasaan secara berkesan dan bertatasusila

Page 47: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID

ELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.1:

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)

12.1.12 (a)

i. mengelas objek mengikut ciriii. mengumpul objek mengikut dimensiiii. menyusun objek mengikut dimensiiv. mengumpul objek mengikut urutanv. menyusun objek mengikut urutanvi. mentatakan kedudukan objek dalam ruangvii. memadankan nombor dengan bilangan objekviii. menunjukkan sikap ingin tahu tentang sesuatu fenomena alam

ix.

Jumlah Frekuensi Aspek 12.1.12 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.1.12 0

12.1.13 (a)

i. melakukan gerakan motor halusii. melakukan gerakan motor kasariii. mengamalkan cara hidup sihat dari segi pemakananiv. mengamalkan cara hidup sihat dari segi kebersihan diriv. mengenal pasti objek dan situasi yang membahayakanvi.

Jumlah Frekuensi Aspek 12.1.13 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.1.13 0

12.1.14 (a) Murid memperlihatkan perkembangan sosioemosi dengan: i. yakin melaksanakan tugas harianii. boleh mengurus emosi diri sendiriiii. mendengar sepenuh perhatian ketika orang lain bercakapiv. menunjukkan kemesraan kepada rakanv. bersikap positif terhadap pembelajaran

Jumlah Frekuensi Aspek 12.1.14 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.1.14 0

Perkembangan Kognitif

Murid memperlihatkan perkembangan kognitif dengan berkemampuan:

menunjukkan sikap suka menyiasat secara saintifik [melalui aktiviti seperti memerhati, mambanding dan membeza, mengukur, meramal dan membuat inferens (sesuai dengan tahap)]

Perkembangan Psikomotor

Murid memperlihatkan perkembangan psikomotor dengan berkemampuan:

mengambil langkah-langkah perlu untuk bertindak menyelamatkan diri daripada bahaya

Perkembangan Sosioemosi

Page 48: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID

ELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.1:

No.Aspek

No.Item

Skor SekolahAspek Item 0 1 2 3 4

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)

12.1.15 (a)

i. mengenal dan mengecam keadaan alam menggunakan deriaii. menunjukkan rasa ingin tahu mengenai perubahan persekitaran

iii.

iv.

v.

vi. memperlihatkan apresiasi terhadap muzikJumlah Frekuensi Aspek 12.1.15 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.1.15 0

0 1 2 3 4Jumlah Frekuensi Subelemen 12.1

Skor

Jumlah Skor Subelemen 12.1

Daya Kreativiti dan Estetika

Murid memperlihatkan daya kreativiti dan estetika dengan berkemampuan:

menyatakan perasaan sendiri terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan

menunjukkan kesyukuran kepada Tuhan tentang keindahan alam sekitar

menghasilkan lukisan dan kraftangan dengan menggunakan pelbagai bahan secara kreatif

Page 49: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURIDELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.2: PENCAPAIAN AKADEMIK MURID SEKOLAH RENDAHNo.

AspekNo.

ItemSkor Sekolah

Aspek Item 0 1 2 3 4

12.2.1 (a)

Skor 4: 75.00% dan lebih Skor 3: 50.00% hingga 74.99% Skor 2: 30.00% hingga 49.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 29.99% Skor 0: 0.00%

(b)

Skor 4: 12.00% dan lebih Skor 3: 6.00% hingga 11.99% Skor 2: 3.00% hingga 5.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 2.99% Skor 0: 0.00%

(c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKSR terkini Skor 4: GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3: GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2: GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1: GPS 4.01 hingga 5.00

Jumlah Frekuensi Aspek 12.2.1 0 0 0 0 0Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.2.1 0

12.2.2 (a)

Skor 4: 75.00% dan lebih Skor 3: 50.00% hingga 74.99% Skor 2: 30.00% hingga 49.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 29.99% Skor 0: 0.00%

(b)

Skor 4: 12.00% dan lebih Skor 3: 6.00% hingga 11.99% Skor 2: 3.00% hingga 5.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 2.99% Skor 0: 0.00%

(c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam UPSR terkini Skor 4: GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3: GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2: GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1: GPS 4.01 hingga 5.00

Jumlah Frekuensi Aspek 12.2.2 0 0 0 0 0Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.2.2 0

0 1 2 3 4Jumlah Frekuensi Subelemen 12.2

Skor

Jumlah Skor Subelemen 12.2

PKSR Tahun 1 hingga Tahun 6 Terkini

Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran PKSR terkini

Peratus murid mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran PKSR terkini

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Terkini

Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran UPSR terkini

Puratus murid mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran UPSR terkini

Page 50: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURIDELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.3: PENCAPAIAN AKADEMIK MURID PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 3No.

AspekNo.

ItemSkor Sekolah

Aspek Item 0 1 2 3 4

12.3.1 (a)

Skor 4: 75.00% dan lebih Skor 3: 50.00% hingga 74.99% Skor 2: 30.00% hingga 49.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 29.99% Skor 0: 0.00%

(b)

Skor 4: 8.00% dan lebih

Skor 3: 5.00% hingga 7.99% Skor 2: 3.00% hingga 4.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 2.99% Skor 0: 0.00%

(c)

Skor 4: GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3: GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2: GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1: GPS 4.01 hingga 5.00

Jumlah Frekuensi Aspek 12.3.1 0 0 0 0 0Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.3.1 0

12.3.2 (a)

Skor 4: 75.00% dan lebih Skor 3: 50.00% hingga 74.99% Skor 2: 30.00% hingga 49.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 29.99% Skor 0: 0.00%

(b)

Skor 4: 8.00% dan lebih Skor 3: 5.00% hingga 7.99% Skor 2: 3.00% hingga 4.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 2.99% Skor 0: 0.00%

(c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PMR terkini Skor 4: GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3: GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2: GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1: GPS 4.01 hingga 5.00

Jumlah Frekuensi Aspek 12.3.2 0 0 0 0 0Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.3.2 0

0 1 2 3 4Jumlah Frekuensi Subelemen 12.3

Skor

Jumlah Skor Subelemen 12.3

PKSM Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 3 Terkini

Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred D dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 3 terkini

Puratus murid mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 3 terkini

Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKSM Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 3 terkini

Penilaian Menengah Rendah (PMR) Terkini

Peratus calon yang mendapat sekurang-kurangnya Gred D dalam semua mata pelajaran yang diambil dalam PMR yang terkini

Peratus calon yang mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran yang diambil dalam PMR yang terkini

Page 51: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID

ELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.4: PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 4 HINGGA TINGKATAN 5

No.Aspek

No.Item

Skor Sekolah

Aspek Item 0 1 2 3 4

12.4.1 (a)

Skor 4: 75.00% dan lebih Skor 3: 50.00% hingga 74.99% Skor 2: 25.00% hingga 49.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 24.99%

Skor 0: 0.00%

(b)

Skor 4: 100.00%

Skor 3: 80.00% hingga 99.99% Skor 2: 40.00% hingga 79.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 33.99% Skor 0: 0.00%

(c)

Skor 4: 5.00% dan lebih Skor 3: 1.00% hingga 4.99% Skor 2: 0.50% hingga 0.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 0.49%

Skor 0: 0.00%

(d)

Skor 4: GPS 1.00 hingga 3.00 Skor 3: GPS 3.01 hingga 6.00 Skor 2: GPS 6.01 hingga 7.50 Skor 1: GPS 7.51 hingga 9.00

Jumlah Frekuensi Aspek 12.4.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.4.1 0

PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Terkini

Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred 8E dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 terkini

Peratus murid lulus Bahasa Melayu dalam PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang terkini

Peratus murid mendapat gred 1A dan 2A dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang terkini

Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang terkini

Page 52: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID

ELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.4: PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 4 HINGGA TINGKATAN 5

No.Aspek

No.Item

Skor Sekolah

Aspek Item 0 1 2 3 4

12.4.2 (a)

Skor 4: 75.00% dan lebih Skor 3: 50.00% hingga 74.99% Skor 2: 25.00% hingga 49.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 24.99%

Skor 0: 0.00%

(b) Peratus calon layak mendapat sijil dalam SPM yang terkini

Skor 4: 100.00% Skor 3: 80.00% hingga 99.99% Skor 2: 40.00% hingga 79.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 39.99%

Skor 0: 0.00%

(c)

Skor 4: 5.00% dan lebih Skor 3: 1.00% hingga 4.99% Skor 2: 0.50% hingga 0.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 0.49%

Skor 0: 0.00%

(d) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam SPM terkini

Skor 4: GPS 1.00 hingga 3.00 Skor 3: GPS 3.01 hingga 6.00 Skor 2: GPS 6.01 hingga 7.50

Skor 1: GPS 7.51 hingga 9.00

Jumlah Frekuensi Aspek 12.4.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.4.2 0

0 1 2 3 4

Jumlah Frekuensi Subelemen 12.4

Skor

Jumlah Skor Subelemen 12.4

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Terkini

Peratus calon mendapat sekurang-kurangnya gred 8E dalam semua mata pelajaran yang diambil dalam SPM yang terkini

Peratus calon mendapat gred 1A dan 2A dalam semua mata pelajaran yang diambil pada SPM yang terkini

Page 53: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID

ELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.5: PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 6

No.Aspek

No.Item

Skor Sekolah

Aspek Item 0 1 2 3 4

12.5.1 (a)

Skor 4: 75.00% dan lebih Skor 3: 50.00% hingga 74.99% Skor 2: 25.00% hingga 49.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 24.99%

Skor 0: 0.00%

(b)

Skor 4: 5.00% dan lebih

Skor 3: 1.00% hingga 4.99% Skor 2: 0.50% hingga 0.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 0.49% Skor 0: 0.00%

(c)

Skor 4: GPS 3.00 hingga 4.00 Skor 3: GPS 2.00 hingga 2.99 Skor 2: GPS 1.00 hingga 1.99 Skor 1: GPS kurang daripada 1.00

Jumlah Frekuensi Aspek 12.5.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.5.1 0

12.5.2 (a)

Skor 4: 75.00% dan lebih Skor 3: 50.00% hingga 74.99% Skor 2: 25.00% hingga 49.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 24.99%

Skor 0: 0.00%

(b)

Skor 4: 5.00% dan lebih Skor 3: 1.00% hingga 4.99% Skor 2: 0.50% hingga 0.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 0.49%

Skor 0: 0.00%

(c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam STPM yang terkini

Skor 4: GPS 3.00 hingga 4.00 Skor 3: GPS 2.00 hingga 2.99 Skor 2: GPS 1.00 hingga 1.99

Skor 1: GPS kurang daripada 1.00

Jumlah Frekuensi Aspek 12.5.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.5.2 0

PKSM Tingkatan 6

Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred C berasaskan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan 6 yang terkini

Peratus murid mendapat gred A dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan 6 yang terkini

Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKSM Tingkatan 6 yang terkini

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Terkini

Peratus calon mendapat sekurang-kurangnya gred C berasaskan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) dalam STPM yang terkini

Peratus calon mendapat gred A dalam semua mata pelajaran dalam STPM yang terkini

Page 54: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID

ELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.5: PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 6

No.Aspek

No.Item

Skor Sekolah

Aspek Item 0 1 2 3 4

12.5.3 (a)

Skor 4: 75.00% dan lebih

Skor 3: 50.00% hingga 74.99%

Skor 2: 25.00% hingga 49.99%

Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 24.99%

Skor 0: 0.00%

(b)

Skor 4: 5.00% dan lebih

Skor 3: 1.00% hingga 4.99%

Skor 2: 0.50% hingga 0.99%

Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 0.49%

Skor 0: 0.00%

(c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam STAM yang terkini

Skor 4: GPS 3.00 hingga 4.00

Skor 3: GPS 2.00 hingga 2.99

Skor 2: GPS 1.00 hingga 1.99

Skor 1: GPS kurang daripada 1.00

Jumlah Frekuensi Aspek 12.5.3 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.5.3 0

0 1 2 3 4

Jumlah Frekuensi Subelemen 12.5

Skor

Jumlah Skor Subelemen 12.5

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Terkini

Peratus calon mendapat sekurang-kurangnya gred C berasaskan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) dalam STAM yang terkini

Peratus calon mendapat gred A dalam semua mata pelajaran dalam STAM yang terkini

Page 55: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURIDELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.6: PENCAPAIAN AKADEMIK MURID DALAM KOKURIKULUM (TAHUN LEPAS)No.

AspekNo.

ItemSkor Sekolah

Aspek Item 0 1 2 3 4

12.6.1 (a) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat antarabangsa Skor 4: 0.75% dan lebih Skor 3: 0.50% hingga 0.74% Skor 2: 0.25% hingga 0.49% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 0.24% Skor 0: 0.00%

(b) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat kebangsaan Skor 4: 1.50% dan lebih Skor 3: 1.0% hingga 1.49% Skor 2: 0.50% hingga 0.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 0.49% Skor 0: 0.00%

(c) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat negeri Skor 4: 3.00% dan lebih Skor 3: 2.00% hingga 2.99% Skor 2: 1.00% hingga 1.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 0.99% Skor 0: 0.00%

(d)

Skor 4: 6.0% dan lebih Skor 3: 4.00% hingga 5.99% Skor 2: 2.00% hingga 3.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 1.99% Skor 0: 0.00%

(e)

Skor 4: 6.0% dan lebih Skor 3: 4.00% hingga 5.99% Skor 2: 2.00% hingga 3.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 1.99% Skor 0: 0.00%

(f)

Skor 4: 12.00% dan lebih Skor 3: 8.00% hingga 11.99% Skor 2: 4.00% hingga 7.99% Skor 1: lebih daripada 0.00% hingga 3.99% Skor 0: 0.00%

Jumlah Frekuensi Aspek 12.6.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.6.1 0

0 1 2 3 4

Jumlah Frekuensi Subelemen 12.6

Skor

Jumlah Skor Subelemen 12.6

Penglibatan Murid Dalam Aktiviti Kokurikulum

Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat bahagian (yang berkenaan di Sabah dan Sarawak)

Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat daerah (yang berkenaan)

Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat zon (sekolah rendah)

Page 56: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURIDELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.7: KEMENJADIAN SAHSIAH MURIDNo.

AspekNo.

ItemSkor Sekolah

Aspek Item 0 1 2 3 4

12.7.1 Panduan skor untuk item 12.7.1 (a)(i) hingga (a)(xiv) Skor 4 : 99.00 % hingga 100.00 %Skor 3 : 97.00 % hingga 98.99 %Skor 2 : 95.00 % hingga 96.99 %Skor 1 : kurang daripada 95.00 %

(a) Murid memperlihatkan sikap dan perlakuan yang positif dengan:

i. menerima tanggungjawab dan tugas yang diamanahkanii. berkomunikasi secara sopaniii. menghormati rakaniv. menghormati guru dan orang dewasav. menepati masavi. menjaga kebersihan dan kekemasan dirivii. menjaga dan memelihara kebersihan persekitaranviii. menjaga keselamatan harta benda sekolah ix. menjaga keselamatan kemudahan awamx. mematuhi peraturan sekolahxi. memberi sumbangan dan khidmat kepada kemajuan sekolahxii. memberi sumbangan dan khidmat kepada masyarakatxiii. menunjukkan semangat patriotisme yang tinggixiv. menunjukkan sikap berterima kasih dan bersyukur

Jumlah Frekuensi Aspek 12.7.1 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.7.1 0

12.7.2 (a)

i. bilangan kes berat berkurangan ii. bilangan kes sederhana berkurangan atau kekal iii. bilangan kes ringan berkurangan iv. Bilangan murid yang melakukan kesalahan berkurangan Skor 4: kesemua di atas atau tiada kes salah laku Skor 3: mana-mana tiga daripada di atas Skor 2: mana-mana dua daripada di atas Skor 1: mana-mana satu daripada di atas Skor 0: kesemua situasi di atas (I, ii, iii, dan iv) tidak berlaku

(b)

Skor 4: tiada kes salah laku Skor 3: lebih daripada 0.00% hingga 0.50% murid terlibat Skor 2: 0.51% hingga 1.00% murid terlibat Skor 1: lebih daripada 1.00% terlibat

Jumlah Frekuensi Aspek 12.7.2 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.7.2 0

Perlakuan Positif

Skor 4 : 99.00 % hingga 100.00 %

Skor 3 : 97.00 % hingga 98.99 %

Skor 2 : 95.00 % hingga 96.99 %

Skor 1 : kurang daripada 95.00 %

Disiplin Murid (rujuk Surat Pekeliling Ihktisas Bil. 9/1975)

Murid mengekalkan tahap disiplin yang tinggi di mana kes salah laku secara keseluruhnannya berkurangan berbanding tahun sebelumnya (dengan merujuk kepada dokumen seperti: rekod salah laku murid, kad profil murid, rekod merit, rekod demerit murid):

Peratus murid yang terlibat dengan kes salah laku tahun sebelumnya

Page 57: Cara Pengiraan Skpm 2003

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURIDELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

SUBELEMEN 12.7: KEMENJADIAN SAHSIAH MURIDNo.

AspekNo.

ItemSkor Sekolah

Aspek Item 0 1 2 3 4

12.7.3 (a) Purata peratus kehadiran murid ke sekolah (tahun lepas)

Skor 4 : 98.00 % hingga 100.00 %Skor 3 : 96.00 % hingga 97.99 %Skor 2 : 94.00 % hingga 95.99 %Skor 1 : kurang daripadfa 94.00 % Skor 0 : kesemua situasi di atas (i, ii, iii, dan iv) tidak

berlakuJumlah Frekuensi Aspek 12.7.3 0 0 0 0 0

Skor 0 0 0 0 0

Jumlah Skor Aspek 12.7.3 0

0 1 2 3 4

Jumlah Frekuensi Subelemen 12.7

Skor

Jumlah Skor Subelemen 12.7

Kehadiran Murid

Skor

Skor

Skor

Skor

Skor

berl

Page 58: Cara Pengiraan Skpm 2003

RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARDSekolah: Tarikh Penarafan Kendiri:

DIMENSI % ELEMEN % ASPEK/SUBELEMEN

Skor

Penuh Sekolah %

10

E01 Visi dan Misi 3

1.1 Penggubalan Visi dan Misi1.2 Penyebaran Visi dan Misi

Jumlah Elemen 1

E02 Kepimpinan 7

2.1 Gaya Kepimpinan2.2 Budaya Ilmu dan Berfikir2.3 Pemuafakatan2.4 Motivasi dan Dorongan2.5 Pemimpin Kurikulum2.6 Pengupayaan Kepimpinan

Jumlah Elemen 2

30

E03 6

3.1 Penentuan Struktur Organisasi3.2 Penyebaran Struktur Organisasi

Jumlah Elemen 3

E04 Perancangan 6

4.1 Perancangan Strategik4.2 Perancangan Taktikal4.3 Perancangan Operasi

Jumlah Elemen 4

E05 Iklim 6

5.1 Premis5.2 Komunikasi5.3 Kebebasan Optimum5.4 Disiplin5.5 Guru, Staf Sokongan dan Murid Bermotivasi5.6 Kerjasama dengan Ibu Bapa dan Komuniti

Jumlah Elemen 5

E06 6

6.1 Pengurusan Kemudahan dan Keperluan Asas6.2 Pengurusan Kewangan6.3 Pengurusan Sumber Tenaga Manusia6.4 Pengurusan Pejabat6.5 Pengurusan Bahan Kurikulum

Jumlah Elemen 6

E07 6

7.1 Pemerolehan Maklumat7.2 Penyebaran Maklumat7.3 Penyimpanan Maklumat7.4 Pengaksesan Maklumat7.5 Penggunaan Maklumat7.6 Pengemukaan Maklumat7.7 Pengemaskinian Maklumat

Jumlah Elemen 7

45

E08

5 8.1 Pengurusan Program Kurikulum

5.00

5 8.2 Pengurusan Program Kokurikulum

5 8.3 Pengurusan Program Hal Ehwal Murid

15 Jumlah Elemen 8

E09 20

9.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 2 8 2.00 25.00

5.00

9.2 Rancangan Pelajaran Harian 1 4 1.00 25.009.3 Set Induksi9.4 Penyampian / Perkembanagn Pengajaran9.5 Teknik Penyoalan Guru9.6 Penglibatan Murid9.7 Peneguhan9.8 Latihan dan Tugasan9.9 Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid

9.10 Penutupan9.11 Hasil Kerja Murid9.12 Pengurusan Kelas9.13 Perwatakan Guru

Jumlah Elemen 9 3 12 3.00 25.00

E10 5

10.1 Tugas dan Tanggungjawab10.2 Latihan dan Bimbingan10.3 Tunjuk Teladan10.4 Peluang, Persekitaran dan Kemudahan10.5 Penghargaan dan Pengiktarafan10.6 Menangani Perlakuan Negatif

Jumlah Elemen 10

E11 5

11.1 Penilaian Pencapaian Akademik11.2 Penilaian Pencapaian Kokurikulum11.3 Penilaian Pencapaian Sahsiah

Jumlah Elemen 11

15 E12

12.1 Kemenjadian Murid Prassekolah12.2 Pencapaian Akademik Murid Sek Rendah 12.3 Pencapaian Akademik Murid Peralihan- Ting 3 12.4 Pencapaian Akademik Murid Ting 4 dan 512.5 Pencapaian Akademik Murid Ting 6

4 12.6 Kemenjadian Murid Dalam Kokurikulum4 12.7 Kemenjadian Sahsiah Murid

8 Jumlah Elemen 12Jumlah 100 100 63 Jumlah Semua Elemen 3 12 3 25.00 5.00 5.00

Tahap: 1 Taraf: Sekolah Lemah

Skor subelemen dengan wajaran bagi subelemen 12.1 hingga 12.7,Elemen 12, dan Dimensi 4 hendaklah disemak SK SJKC SJKTdengan teliti mengikut kesesuaian sekolah. 123 132 132

492 528 528

Skor Elemen Dengan Wajaran

Skor Dimensi Dengan Wajaran

Bil Item

DIMENSI 1: HALA TUJU

KEPIMPINAN

DIMENSI 2: PENGURUSAN ORGANISASI

Struktur Organisasi

Pengurusan Sumber

Pengurusan Maklumat

DIMENSI 3: PENGURUSAN

PROGRAM PENDIDIKAN

Pengurusan Program

Kurikulum, Ko-ku & Hem

Pengajaran Pembelajaran

Pembagunan Sahsiah Murid

Penilian Pencapaian

Murid

DIMENSI 4: KEMENJADIAN

MURID

Kemenjadian Murid Dalam Akademik,

Kokurikulum dan Sahsiah

Page 59: Cara Pengiraan Skpm 2003

KEPUTUSAN PENARAFAN SEKOLAH MENGGUNAKAN INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD (IPS)

01 KOD SEKOLAH

02 NAMA SEKOLAH

03 ALAMAT SEKOLAH

04

05 No. Telefon 06 No. Fax 07 Alamat E-mail

………………………………………….Tarikh Tandatangan Guru Besar/Pengetua

Hantarkan rumusan ini melalui e-mail kepada :

atau

Hantarkan rumusan ini dalam bentuk salinan bercetak, disket atau CD kepada:

1. Ketua Nazir SekolahKementerian Pendidikan MalaysiaAras 3 -6, Blok E15Pusat Pentadbiran Kerajaraan Persekutuan62604 Putrajaya(u.p Urusetia SKPM)

2. Pengarah Pendidikan Negeri

3. Ketua Nazir Negeri

4. Pegawai Pendidikan Daerah/Bahagian

NAMA GURU BESAR / PENGETUA

[email protected]

Page 60: Cara Pengiraan Skpm 2003

Kod Sekolah Nama Sekolah

Dimensi Elemen Skor Penuh

3% x 100 x 3%

=

7% x 100 x 7%

=

6% x 100 x 6%

=

6% x 100 x 6%

6% x 100 x 6%

6% x 100 x 6%

6% x 100 x 6%

Skor Diperoleh

Peratus Pencapaian

Wajaran Elemen/

Subelemen

Skor Elemen/ subelemen

Dengan Wajaran

Skor Dimensi Dengan Wajaran

Dimensi I Hala Tuju

Kepimpinan (Wajaran 10%)

E01: Visi dan Misi

(Wajaran 3%) = %

E02: Kepimpinan

(Wajaran 7%) = %

Dimensi II Pengurusan

Organisasi (Wajaran 30%)

E03: Struktur Organisasi

(Wajaran 6%) = %

E04: Perancangan

(wajaran 6%) = %

= %

E05 : Iklim

(Wajaran 6%) = %

= %

E06: Pengurusan

Sumber (Wajaran 6%) =

%= %

E07: Pengurusan

Maklumat (Wajaran 6%) =

%= %

Page 61: Cara Pengiraan Skpm 2003

Kod Sekolah Nama Sekolah

Dimensi Elemen Skor Penuh

5%

5.00

x 100 x 5%

5%x 100 x 5%

= =

5%x 100 x 5%

= =

12 3.00 20%

3.00 x 100

3.00 x 20

12 12

25.00 5.00

5% x 100 x 5%

5% x 100 x 5%

Skor Diperoleh

Peratus Pencapaian

Wajaran Elemen/

Subelemen

Skor Elemen/ subelemen

Dengan Wajaran

Skor Dimensi Dengan Wajaran

Dimensi III Pengurusan

Program Pendidikan (Wajaran 45%)

E08: Subelemen 8.1:

Pengurusan Program Kurikulum

(Wajaran 5%)= %

= %

E8: Subelemen 8.2: Pengurusan

Program Kokurikulum (Wajaran 5%)

E8: Subelemen 8.3: Pengurusan Hal Ehwal Murid

(Wajaran 5%)

E09: Pengajaran

Pembelajaran (Wajaran 20%) =

%= %

E10: Pembangunan Sahsiah Murid (Wajaran 5%) =

%= %

E11: Penilaian

Pencapaian Murid

(Wajaran 5%)= %

= %

Page 62: Cara Pengiraan Skpm 2003

Kod Sekolah Nama Sekolah

Dimensi Skor Penuh

* 2% x 100 x 2

5% x 100 x 5

3% x 100 x 3

= =

2% x 100 x 2

= =

2% x 100 x 2

= =

4% x 100 x 4

4% x 100 x 4

Jumlah Besar 5.00 %

Penarafan Sekolah Tahap: 1 Taraf: Sekolah Lemah

* SK (492), SJKC dan SJKT (528)

Elemen 12: Kemenjadian Murid Dalam Akademik, Kokurikulum dan Sahsiah Murid

Skor Diperoleh

Peratus Pencapaian

Wajaran Elemen/

Subelemen

Skor Elemen/ subelemen

Dengan Wajaran

Skor Dimensi Dengan Wajaran

Dimensi IV Kemenjadian Murid

(Wajaran 15%)

Subelemen 12.1: Kemenjadian Murid

Prasekolah (Wajaran 2%) =

%=

%

Subelemen 12.2: Pencapaian

Akademik Murid Sekolah Rendah

(Wajaran 5%)= %

= %

Subelemen 12.3: Pencapaian

Akademik Peralihan hingga Tingkatan 3

(Wajaran 3%)

Subelemen 12.3: Pencapaian Akademik

Tingkatan 4&5 (Wajaran 2%)

Subelemen 12.3: Pencapaian Akademik

Tingkatan 6 (Wajaran 2%)

Subelemen 12.6: Pencapaian Kokurikulum

(Wajaran 4%) = %

= %

Subelemen 12.7: Kemenjadian Sahsiah Murid (Wajaran 4%) =

%=

%

Page 63: Cara Pengiraan Skpm 2003

Pengiraan skor Dimensi 4: Kemenjadian Murid hendaklah mengambil kira perkara berikut :

a. Wajaran bagi dimensi berkenaan ialah 15% iaitu sama dengan wajaran bagi Elemen 12 (Kemenjadian Murid Dalam Akademik, Kurikulum dan Sahsiah).

b. Skor bagi Subelemen yang tidak berkenaan (TB) tidak diambil kira semasa menentukan skor keseluruhan bagi Elemen 12.

Penarafan Sekolah

Penarafan sekolah dibuat dengan merujuk kepada Panduan Penarafan Sekolah seperti panduan berikut:

Panduan Penarafan Sekolah

Peratus Pencapaian Tahap Taraf Sekolah

90% - 100% 7 Sekolah Gemilang

80% - 89% 6 Sekolah Cemerlang

70% - 79% 5 Sekolah Harapan

50% - 69% 4 Sekolah Sederhana

35% - 49% 3

Sekolah Lemah25% - 34% 2

0% - 24 % 1

Page 64: Cara Pengiraan Skpm 2003

RUMUSAN SKOR SKPM

Kod Sekolah

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

No.Telefon

No.Faks

Alamat e-mail

Dimensi Elemen Skor (%)

E01 : Visi dan Misi

E02 : Kepimpinan Sekolah

E03 : Struktur Organisasi Sekolah

E04 : Perancangan Sekolah

E05 : Iklim Sekolah

E06 : Pengurusan Sumber

E07 : Pengurusan Maklumat

E09 : Pengajaran dan Pembelajaran 5.00

E10 : Pembangunan Sahsiah Murid

E11 : Penilaian Pencapaian Murid

KESELURUHAN (%) 5.00

Nama Penilai

Nama Pengetua/Guru Besar

1. Hala Tuju Kepimpinan

2. Pengurusan Organisasi

3. Pengurusan Program Pendidikan

E08 : Pengurusan Program Kurikulum, Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid

4. Kemenjadian Murid

E12 : Kemenjadian Murid Dalam Akademik, Kokurikulum dan Sahsiah

Page 65: Cara Pengiraan Skpm 2003

Tarikh

Page 66: Cara Pengiraan Skpm 2003

ULASAN KEPUTUSAN PENARAFAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARDDIMENSI Kekuatan, kelemahan dan aspek yang perlu diberi perhatian

DIMENSI 1 :

HALA TUJU

KEPIMPINAN

DIMENSI 2 :

PENGURUSAN ORGANISASI

DIMENSI 3 :

PENGURUSAN

PROGRAM PENDIDIKAN

DIMENSI 4 :

KEMENJADIAN

MURID