cadangan dan pencapaian akademik

Download Cadangan   Dan Pencapaian Akademik

Post on 12-Aug-2015

1.202 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Cadangan Penyelidikan Pendidikan : Hubungan Solat dan pencapaian Akademik di SSN SMK Seri Kota, Melaka [2013] Puspa Adam 1 Melaka Learning Centre, Open University Malaysia, No. 2.2-1, 2-2, Jalan KPA A3, Kompleks Perniagaan al Azim,75150 Bandar Bukit Baru, Melaka, Malaysia. MASTER OF ISLAMIC STUDIES 2013 METODOLOGI PENYELIDIKAN PENDIDIKAN HMEF5014 PUSPA BINTI ADAM ustazahpuspa@gmail.com012-6936320 NAMA PENSYARAHDR. AL MANSOR BIN ABU SAID TAJUK : PENGAMALAN SOLAT DAN HUBUNGAN DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR DI SSN SMK SERI KOTA, MELAKA. Cadangan Penyelidikan Pendidikan : Hubungan Solat dan pencapaian Akademik di SSN SMK Seri Kota, Melaka [2013] Puspa Adam 2 PENGHARGAAN Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani. BersyukurkepadaAllahkeranadenganlimpahkurniaNya,telahmemberi kekuatandanhidayahdalammenyiapkantugasanbertajukPengamalanSolatdan hubungan dengan pencapaian akademik pelajar-pelajar SSN SMK Seri Kota, Melakapada kali ini. Terimakasihtidakterhinggakepadaseluruhahlikeluargasayayangbegitu memahamisertamemberigalakansepenuhnyakepadasayadalammeneruskan tuntutan terhadap tugasan dan pembelajaran saya di OUM Melaka ini. Tidak lupa juga kepada seluruh warga OUM semester Januari 2013 ini terutamanya rakan-rakan seunit yangtelahmemberikankerjasamayangbaikdalammembantusayamenyelesaikan tugasan. Sayajugainginmengambilkesempatanmengucapkanribuanterimakasih kepada pensyarah yang di hormati, Dr. Al Mansur bin Abu Said kerana telah memberi panduandantunjukajarkepadasayadanrakan-rakandalammenghasilkantugasan yangdikehendaki.Tanpatunjukajardankerjasamayangdiberikantidakmungkin sayadapatmenghasilkantugasanini.Akhirsekali,yangbaikdatangnyadariAllah dan segala kelemahan adalah dari diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Sekian , terima kasih. Cadangan Penyelidikan Pendidikan : Hubungan Solat dan pencapaian Akademik di SSN SMK Seri Kota, Melaka [2013] Puspa Adam 3 ISI KANDUNGANHALAMAN BAB 1 PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Masalah 1 1.2 Pernyataan Masalah 3 1.3 Kesignifikanan Kajian3 1.4 Objektif Kajian41.5 Soalan - Soalan Kajian51.6 Limitasi / Skop Kajian51.7 Definisi Istilah5 BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.1 Pengenalan6 2.2 Landasan Teori6 2.3 Hipotesis Kajian8 2.4 Kajian- Kajian Terkini92.5 Gap Antara Teori Sedia Ada Dengan Kajian92.6 Lima Jurnal Berkaitan Dengan Kajian9BAB 3 METADOLOGI3.1 Populasi Kajian13 3.2 Kaedah Pesampelan13 3.3 Rekabentuk Kajian13 3.4 Kaedah Kajian14Cadangan Penyelidikan Pendidikan : Hubungan Solat dan pencapaian Akademik di SSN SMK Seri Kota, Melaka [2013] Puspa Adam 4 3.5 Prosedur Dan Pelan Kajian153.6 Kesahan dan kebolehpercayaan163.7 Huraian Kaedah Analisis17 CADANGAN PENYELI DI KAN PENDI DI KAN TAJUK KAJIAN PENGAMALANSOLAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIANAKADEMIK PELAJAR-PELAJAR DI SSN SMK SERI KOTA, MELAKA. Oleh :Puspa binti Adam. Open University Malaysia Master of Islamic Studies 2013 BAB SATU:PENGENALAN 1.1LATAR BELAKANG KAJIAN Solatadalahtiangagamayangmerupakanpeganganyangmeyakinkan, penghulu kepada segala amalan ibadah, sebagai mana firman Allah S.W.T : -O) O+^1_~ E_OUO-W-NO^O -.- V41g~-41ON~4 _O>4N4 :)ONLN_ _-O) +-44^E;C-W-O1g~ E_OUO- _Ep) E_OUO- ;e4^~EO>4N --gLg`u^-4l4g 4>O~OE` ^@( Surah al Nisa, 4 : 103) Cadangan Penyelidikan Pendidikan : Hubungan Solat dan pencapaian Akademik di SSN SMK Seri Kota, Melaka [2013] Puspa Adam 5 Maksudnya :Makaapabilakamutelahmenyelesaikansholat(mu),ingatlahAllahdiwaktu berdiri,diwaktududukdandiwaktuberbaring.Kemudianapabilakamutelah merasa aman, Maka dirikanlah sholat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya sholat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman SolatmerupakansatuibadahyangdiwajibkankeatassetiaporangIslamdan solat yang sempurna juga dapat menjauhkan manusia dari segala perbuatan mungkar. Solatdapatmengukuhkanimandanmemperisaikandiridariamalankejidan mungkar.MeninggalkansolatlimawaktudengansengajaadalahberdosadanAllah S.W.TtelahmensyariatkanibadahinididalamAl-Quranbahawabarangsiapayang meninggalkansolatlimawaktudengansengajaakanmendapatbalasandiduniadan di akhirat. Hadis Nabi S.A.W bermaksud : Solat itu adalah tiangagama, barangsiapa mengerjakannya, bererti ia telah menegakkan agama dan barangsiapa yang meninggalkannya, bererti ia telah merobohkan agama. ( Riwayat Baihaqi ) Daripadahadisinijelasmenunjukkankepadakita bahawa betapa pentingnyaperanan solat dalam kehidupan.SolatjugamerupakanperintahAllahS.W.T. yangpaling utama,olehsebabituperintahsolatdisampaikan kepadaNabiMuhammadsecaralangsungtidakmelaluiperantaraaniaitutatkalaNabi Muhammad S.A.Wsedang melaksanakan Israk dan Mikraj. Perintah solat berbezadenganperintahyang lain.( Anisah, 2001) Selainitu,solatjugamerupakantaliyangmenghubungkandanmengikat seoranghambadenganpenciptaNya.Melaluisolatseoranghambadapat Cadangan Penyelidikan Pendidikan : Hubungan Solat dan pencapaian Akademik di SSN SMK Seri Kota, Melaka [2013] Puspa Adam 6 mengagungkankebesaranAllah,mendekatkandiridanmenimbulkanrasatenteram bagidiriorangyangsolatdalammenempuhberbagaipersoalanhidup.Solatjuga dapatmendisiplinkandiridanmembuatseseorangjujurdanberpendirian, menampilkanperibadidanakhlakyangmuliadanmemberiketenanganjiwadalam menghadapi berbagai godaan dunia. 1.2PERNYATAAN MASALAH Sedihsekaliapabilamelihatdanmendengarramaipelajarmuslimtidak menunaikansolatSubuh,ZohordanAsartanpaalasanyangmunasabah.Salahsatu puncamasalahiniberlakudisebabkankurangkesedarandiriuntukmelaksanakan solatdanmenganggapsolatituperkararemeh.Merekajugamengatakantiada dorongandaripadasegelintirmasyarakatsekelilingdanibubapa.MenurutRosnah (2007),ibubapayangkurangmemberipenekanansolatdirumahakanmemberi contoh yangkurang baik kepada anak-anak. Kecemerlanganakademikmerupakanasasuntukmengukurkejayaan seseorangpelajardalamsemuaperingkatdarialampersekolahanhinggalahke InstitusiPengajianTinggi.Kecemerlanganprestasipelajarseringdikaitkandengan keputusanyangbaikdisertaidenganusahamerekayangbersungguh-sungguhuntuk teruskekaldengancemerlang.Kecemerlangantidakakandatangbergolek,iahanya dapatdimilikidenganusahadansusahpayah.Usahainitermasuklahpengamalan solat yang boleh menjamin kejayaan hidup di dunia dan akhirat. 1.3KESIGNIFIKANAN KAJIAN Cadangan Penyelidikan Pendidikan : Hubungan Solat dan pencapaian Akademik di SSN SMK Seri Kota, Melaka [2013] Puspa Adam 7 KajianyangdijalankaninidapatdimanfaatkanolehsemuaumatIslam umumnya. Kajian yang dijalankan ini mempunyai beberapa kepentingan iaitu:Memberikesedarankepadapelajar-pelajarSSNSMKSeriKota,Melaka memandangkanmerekamerupakanmodalinsanatauasetyangpenting penyambung generasi akan datang terutama dalam bidang sukan. Memberipendedahankepadapelajarakankepentinganibadahsolatdalam kehidupanseharianumatIslamdisampingtugasmenuntutilmudanmenjadi atlet negara di masa hadapan.Menggalakkansemuapelajarmuslimkhususnyagurudanjurulatihuntuk melaksanakan solat dalam apajua keadaan dan situasi.KajianinidapatdimanfaatkanolehJabatanPelajaranMelaka,Kementerian PelajaranMalaysiadanguru-guruagardapatmembuatperancanganjangka pendekdanjangkapanjanguntukmemastikanpelajar-pelajaryangberagama Islamfahamdanmelaksanakansolatdengansempurnabagimelahirkan pelajar yang seimbang antara keperluan dunia dan akhirat. 1.4TUJUAN / OBJEKTIF KAJIAN A) Objektif UmumKajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kefahaman pelajar SSN SMK Seri Kota, Melaka terhadap kepentingan ibadah solat dalam kehidupan seharian dan tahappengamalan solat fardhu.B) Objektif KhususAntara objektif kajian adalah seperti berikut: Untuk mengenalpasti kefahaman pelajar SSN SMK Seri Kota, Melaka terhadap kepentingan ibadah solat dalam kehidupan seharian.Cadangan Penyelidikan Pendidikan : Hubungan Solat dan pencapaian Akademik di SSN SMK Seri Kota, Melaka [2013] Puspa Adam 8 Untukmengetahuitahappengamalansolatfardhudalamkalangan pelajar SSN SMK Seri Kota, Melaka.Untukmengenalpastifaktor-faktorutamayangmempengaruhipelajar SSN SMK Seri Kota, Melaka melaksanakan ibadah solat.Untuk megetahui hubungan antara solat dan prestasi akademik pelajar. 1.5 SOALAN SOALAN KAJIAN Dalamkajianini,terdapatbeberapapersoalanpenting.Persoalantersebut adalah seperti berikut : 1.Sejauhmanakah pengetahuan pelajar Islam terhadap tanggungjawab mendirikan solat ?2.Sejauhmanakah tahap pengamalan pelajar terhadap kewajipan menunaikan solat ? 3.Apakah pandangan pelajar terhadap kesan pengamalan tanggungjawab solat dalam diri seseorang ? 4.Adakah solat mempengaruhi pencapaian akademik pelajar ? 1.6LIMITASI / SKOP KAJIAN Limitasi Lokasi :SSN SMK Seri Kota , Melaka. Limitasi Populasi :Pelajar-pelajar tingkatan 4aliran sains dan sastera. Limitasi Masa:2013. 1.7DEFINISI ISTILAH MenurutKamusDewan,amalanbermaksudsesuatuyangdilakukan (dilaksanakan,dikerjakandansebagainya)sebagaisuatukebiasaanpadanya. Cadangan Penyelidikan Pendidikan : Hubungan Solat dan pencapaian Akademik di SSN SMK Seri Kota, Melaka [2013] Puspa Adam 9 Pengamalaniaitukekerapanseseorangdalammelaksanakansesuatupekerjaanatau amalan. KamusDewanmentakrifkansolatialahsembahyangdalamagamaIslam. ManakalamenurutEnsiklopediaIslam,solatadalahsuatuyangterdiriatasucapan danperbuatantertentuyangdimulaidengantakbiratulihramdandiakhiridengan salam dengan syarat tertentu. BAB DUA TINJAUAN LITERATUR 2.1 PENGENALAN Dalambabini,pengkajimembuatsorotankajianliteraturyangmempunyai hubungandenganpermasalahanyangmempengaruhipencapaianakademikpelajar. Kajiankajianlepasyangberkaitandengantajukdibincangkanadalahmengikut faktorfaktoryangdikaji.Perihalyangdibincangkanturutdisokongolehpendapat, pandangansertateoriteoridaripadatokohtokoh.Modelyangsesuaidigunakan bagi membantu kajian ini dan seterusnya menjadi panduan untuk membina kerangka ujian. 2.2LANDASAN TEORI HeckdanMarcoulides(1996)telahmengesanbeberapafaktoryangmemberi kesanterhadappencapaianakademikpelajar.Peluanguntukbelajardihasilkan daripadastukturinstitusipendidikandanprosespengorganisasikanmisalnyasaiz institusipendidikan,kursusditawarkandanprosedurkelasdibentuk,pengagihan sumber institusi pendidikan dan lain- lain. Kemudian model organis

View more