cadangan aktiviti untuk capai tp bagi pentaksiran kps

Download Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

If you can't read please download the document

Post on 13-Apr-2018

235 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  1/25

  CADANGAN AKTIVITI UNTUK CAPAI TP

  BAGI PENTAKSIRAN KPS

  CIKGU AINY!

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  2/25

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  3/25

  CADANGAN AKTIVITI KPS PEMERHATIAN

  Guru menyediakan gambar-gambar jenis-jenismikroorganisma yang berbeza.

  TP1 Murid menyataan deria mei"at di#unaanuntu memer"ati $eni%&$eni% mair''r#ani%ma(

  TP) Murid meneran#an deria mei"at di#unaanuntu mei"at *er+e,aan -arna. +entu dan

  ru*a %etia* $eni% mir''r#ani%ma(

  TP/ Murid mem+uat *emer"atian ter"ada* #am+ar

  TP0 Murid men##unaan mir'%'* atau anta*em+e%ar untu mem+uat *emer"atianter"ada* %*e%imen mir''r#ani%ma(

  TP Murid men##unaan mir'%'* atau anta*em+e%ar untu mem+uat *emer"atianter"ada* %*e%imen mir''r#ani%ma danmere'dan *er+e,aan 2iri %etia*mir''r#ani%ma(

  TP3 Murid men##unaan mir'%'* atau anta

  SP4 /(1(1 Men#ena*a%ti $eni% mir''r#ani%mameaui

  *emer"atian meneru%i *e+a#ai media(

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  4/25

  1(1() MENGE5AS

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  5/25

  CADANGAN AKTIVITI KPS MENGE5AS

  Guru menyediakan gambar-gambar dua jenis bahan buanganA: Sisa makanan B: Belon yang koyak

  TP1 Murid menyataan 2iri '+$e den#an %enaraian *er%amaandan *er+e,aan antara Ba"an A dan Ba"an B(

  TP) Murid meneran#an *er+e,aan dan *er%amaan antaraBa"an A dan B(

  Guru menyenaraian +e+era*a a#i +a"an yan# +'e" dan tidater+i'de#rada%i

  TP/ Murid men#a%in#an dan men#um*uan +a"an

  +erda%aran 2iri %e*unya dan +er+e,a(TP0 Murid menyataan a*aa" 2iri %e*unya di#unaan untu

  men#a%in#an +a"an(

  TP Murid menyataan a*aa" 2iri %e*unya dan +e+era*a 2iriain yan# di#unaan untu men#a%in#an +a"an(

  TP3 Murid menyataan a*aa" 2iri %e*unya dan +e+era*a 2iriain yan# di#unaan untu men#a%in#an +a"an %e"in##a

  SP4 6(1(/ Men#ea% +a"an +uan#an e*ada +a"anter+i'de#rada%i dan tida ter+i'de#rada%i

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  6/25

  1(1(/ MENGUKUR DAN MENGGUNAKAN N7MB7R

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  7/25

  CADANGAN AKTIVITI KPS MENGUKUR DANMENGGUNAKAN N7MB7R

  Guru mentafsir kemahiran murid mengukur jarak yang dilaluioleh objek sewaktu menjalankan eksperimen di atas.

  TP1 Murid menyataan *em+ari% ayu dan *ita *en#uur +'e"di#unaan untu men#uur $ara yan# diaui 'e" '+$e(

  TP) Murid meneran#an 2ara men#uur $ara den#an

  men##unaan *em+ari% dan *ita *en#uur(

  TP/ Murid men#uur $ara den#an men##unaan *em+ari% atau*ita *en#uur den#an unit *ia-ai yan# +etu(

  TP0 Murid men#uur $ara den#an men##unaan *em+ari% atau*ita *en#uur den#an unit *ia-ai dan teni yan# +etu(

  TP Murid men#uur $ara den#an men##unaan *em+ari% atau*ita *en#uur den#an unit *ia-ai dan teni yan# +etu danmere'dan daam $adua %e2ara %i%temati dan en#a*

  TP3 Murid menun$u 2ara untu men#uur $ara den#anmen##unaan *em+ari% atau *ita *en#uur den#an unit*ia-ai dan teni yan# +etu dan mere'dan daam $adua%e2ara %i%temati dan en#a*

  SP4 3()() Men#e%*erimen untu menentuan 8at'ryan#

  mem*en#aru"i #e%eran(

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  8/25

  1(1(0 MEMBUAT IN9ERENS

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  9/25

  CADANGAN AKTIVITI KPS MEMBUAT IN9ERENS

  Guru memberi rangsangan dalam bentuk gambar, pernyataan berkait dengan

  kepupusan haiwan dan tumbuhan

  TP1 Murid menyataan %atu ta8%iran yan# muna%a+a" +a#i ran#%an#anter%e+ut(

  TP) Murid meneran#an e+i" dari %atu ta8%iran yan# muna%a+a"tentan# ran#%an#an ter%e+ut(

  TP/ Murid mem+uat e%im*uan a-a yan# muna%a+a" +erda%aran+e+era*a ta8%iran +a#i ran#%an#an yan# di+eri(

  Guru mem+eri ran#%an#an +ermaumat %e*erti 2arta *aan# :ta"un ;%+ian#an "arimau< atau $adua :ta"un dan +ian#an *enyu mendarat MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA

  CADANGAN AKTIVITI KPS MENGGUNAKAN

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  15/25

  CADANGAN AKTIVITI KPS MENGGUNAKANPERHUBUNGAN RUANG DAN MASA

  Guru dan murid menjalankan penyiasatan untuk menghubungkaitkan

  kelajuan, jarak dan masa.

  TP1 Murid menyataan murid yan# *ain# a$u men#am+i $ara yan#*ain# $au" daam %atu $an#a ma%a yan# diteta*an( :atau murid

  yang paling perlahan mengambil jarak paling dekat dalam satumasa yang ditetapkan)

  TP) Murid meneran#an a*a+ia ma%a diteta*an. murid yan# *ain#a$u meaui $ara yan# *ain# $au"(

  TP/ Murid menyu%un ea$uan raan&raan dari*ada *ain# *era"an e*ain# a$u men#iut $ara yan# diam+i daam %atu $an#ama%ayan# diteta*an(

  TP0 Murid mem+erian %e+a+ ena*a murid yan# yan# *ain# a$u

  meaui $ara yan# *ain# $au"(

  TP Murid menyu%un data $ara mea-an murid daam +entu 2arta*aan#(

  TP3 Murid mem*er%em+a"an 2arta *aan# $ara ;%( murid danmen#"uraiannya(

  SP4 >(1(/ Men$aanan *enyia%atan untumen#"u+un#aitan ea$uan. $ara dan ma%a(

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  16/25

  1(1(? MENTA9SIR DATA

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  17/25

  CADANGAN AKTIVITI KPS MENTA9SIR DATA

  Guru menyediakan satu $arta palang pergerakan satuobjek

  &masa 's. jarak pada kelajuan malar(

  TP1 Murid meneran#an a*a+ia ma%a +ertam+a". $ara yan#

  diaui aan +ertam+a" *ada ea$uan maar(TP) Murid meneran#an den#an $ea% *'a *eru+a"an $ara

  a*a+ia ma%a +ertam+a"

  TP/ Murid mem+eri *eneran#an den#an men#aitan ma%a*er$aanan e %e%uatu de%tina%i den#an *'a *eru+a"an$ara yan# diaui a*a+ia ma%a +ertam+a"(

  TP0 Murid mem+uat *ernyataan tentan# "u+un#an antara dua*arameter iaitu ma%a dan $ara yan# diaui

  TP Murid mem+eri *eneran#an den#an mem+uat *en#iraanintra*'a%i ter"ada* $ara yan# diaui(

  TP3 Murid mem+eri *eneran#an den#an mem+uat *en#iraanintra*'a%i atau e%tra*'a%i ter"ada* $ara yan# diaui(

  SP4 >(1( Menta8%ir data tentan# *er"u+un#an ruan#dan ma%a +a#i *er#eraan %uatu '+$e

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  18/25

  1(1(6 MENDE9INISI SECARA 7PERASI

  CADANGAN AKTIVITI KPS MENDE9INISI SECARA

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  19/25

  CADANGAN AKTIVITI KPS MENDE9INISI SECARA7PERASI

  Guru dan murid mengadakan perlumbaan antarabeberapa ekor semut.

  TP1 Murid menyataan a*a yan# di*er"atian daam %itua%i ini$ara yan# diaui 'e" %emut daam ma%a 1 minit

  TP) Murid meneran#an ma%a yan# diam+i 'e" %emut untu%am*ai daam $ara 1 meter $u#a +'e" di*er"atian daam%itua%i ini(

  TP/ Murid mena8%iran %emut yan# meaui $ara yan# *ain#$au" daam ma%a 1 minit adaa" %emut yan# *ain# a$u(

  TP0 Murid mena8%iran %emut yan# men#am+i ma%a *ain#%in#at untu meaui $ara 1 meter adaa" %emut yan#*ain# a$u

  TP Murid memii" %atu ta8%iran ter+ai(

  TP3 Murid memeri"aan %atu ta8%iran ter+ai(

  SP4 >(1(1 Men$ea%an ma%ud ea$uan den#anmen$aanan ati;iti %e*erti *erum+aan(

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  20/25

  1(1([email protected] MENGAA5 PEMB75EHUBAH

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  21/25

  CADANGAN AKTIVITI KPS MENGAA5 PEMB75EHUBAH

  Guru dan murid menjalankan penyiasatan untukmenentukan faktor yang menyebabkan persaingan

  antara tumbuhan.

  TP1 Murid men#ena*a%ti *em+'e"u+a" *em+'e"u+a" yan#

  +'e" mem*en#aru"i *enyia%atan %e*erti ruan#. $uma"%iraman. $uma" +a$a. $uma" 2a"aya mata"ari(

  TP) Murid meneran#an men#enai *em+'e"u+a" yan# teri+at(

  TP/ Murid menentuan *em+'e"u+a" yan# dimani*ua%ianiaitu ruan# anatara ana *''(

  TP0 Murid menentuan *em+'e"u+a" +er#era+aa% %e+a#ai%ai, iitan +atan# *'' dan *em+'e"u+a" yan#dimaaran iaa" $uma" %iraman air. $uma" +a$a dan$uma" 2a"aya mata"ari(

  TP Murid meneran#an tentan# *er"u+un#an antara *m dan*+ :cth: Semakin bertambah ruang antara anak pokok

  dalam pasu, semakin berkurang saiz lilitan batang pokok)

  SP4 0()() Men$aanan *enyia%atan untumenentuan 8at'r

  yan# menye+a+an *er%ain#an

  tum+u"an(

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  22/25

  1(1(11 MEMBUAT HIP7TESIS

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  23/25

  CADANGAN AKTIVITI KPS MEMBUAT HIP7TESIS

  Guru dan murid menjalankan penyiasatan untukmenentukan faktor yang menyebabkan persainganantara tumbuhan.

  TP1 Murid men#ena*a%ti *em+'e"u+a" dimani*ua%ian :cth:ruang antara anak pokok),*em+'e"u+a" +er#era +aa%

  :cth: saiz lilitan batang anak pokok) dan *em+'e"u+a"dimaaran :jumlah siraman, jumlah baja, jumlah cahayamatahari)

  TP) Murid meneran#an men#enai *em+'e"u+a" yan# teri+at(

  TP/ Murid meneran#an "u+un#an antara *em+'e" u+a" :cth:

  Semakin bertambah ruang, semakin bertambah saiz lilitanbatang pokok)

  TP0 Murid mem+uat %atu *ernyataan umum yan# +'e" diu$i:cth: !ilangan anak pokok dalam pasu akan mempengaruhisaiz lilitan batang pokok)

  TP Murid mem+uat %uatu *er"u+un#an antara *m dan *+ :cth:Semakin bertambah bilangan anak pokok dalam pasu,

  SP4 0()() Men$aanan *enyia%atan untumenentuan 8at'r

  yan# menye+a+an *er%ain#an

  tum+u"an(

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  24/25

  1(1(1) MENGEKSPERIMEN

 • 7/23/2019 Cadangan Aktiviti Untuk Capai Tp Bagi Pentaksiran Kps

  25/25

  CAD