c e d e r a k e p a l a

Download c e d e r a k e p a l A

Post on 01-Mar-2018

240 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 c e d e r a k e p a l A

  1/74

  C E D E R A K E P A L A ----

  Baca Edisi 07 Cedera Otak Traumatika / TBI

  ______________________________________________________________________

  Lebih dari searuh kematia! kare!a cedera" cedera kea-

  #a berera! !$ata atas outcome% Pada asie! de!&a! ce-

  dera ber&a!da" kea#a ada#ah ba&ia! $a!& a#i!& seri!&

  me!&a#ami cedera" da! ada kece#akaa! #a#u-#i!tas $a!&

  'ata#" (t(si memer#ihatka! bah)a cedera (tak ditemu-

  ka! ada 7*+ e!derita% ,!tuk setia kematia!" terdaat

  dua kasus de!&a! cacad teta" biasa!$a seku!der terha-

  da cedera kea#a .ara$a!" 1%

  1. PENYEBAB

  Cedera kea#a biasa ter2adi ada de)asa muda a!tara *-

  33 tahu!% Pada umum!$a rata-rata usia ada#ah sekitar 40

  tahu!% Laki-#aki dua ka#i #ebih seri!& me!&a#ami!$a

  Ka#sbeek" 501%

  Kece#akaa! ke!daraa! berm(t(r e!$ebab a#i!& se-

  ri!& dari cedera kea#a" sekitar 3+ dari kasus% Biasa-

  !$a de!&a! dera2at cedera kea#a $a!& #ebih berat da!

  #ebih seri!& me!&e!ai usia *-63 tahu!% eda!&ka! 2atuh

  ter2adi #ebih seri!& ada a!ak-a!ak serta biasa!$a da-

  http://www.angelfire.com/nc/neurosurgery/TBI07.htmlhttp://www.angelfire.com/nc/neurosurgery/TBI07.html
 • 7/25/2019 c e d e r a k e p a l A

  2/74

  #am dera2at $a!& kura!& berat% Pasie! de!&a! kece#akaa!

  ke!daraa! berm(t(r biasa disertai cedera ber&a!da% Le-

  bih dari *0+ e!derita cedera kea#a berat disertai (-

  #eh cedera sistemik berat 8i##er" 751% 9a#au i!side!

  kese#uruha! hemat(ma i!trakra!ia# sete#ah cedera kea#a

  ha!$a 6+" sekitar sete!&ah asie! $a!& tidak sadar $a!&

  diba)a ke rumah sakit akibat cedera kea#a memi#iki he-

  mat(ma i!trakra!ia# $a!& berat .ara$a!" 51%

  9a#au ba!$ak keseakata! te#ah dicaai da#am cede-

  ra susu!a! sara' usat" baik ada ti!&kat se#u#ar mau-

  u! k#i!is" keba!$aka! masih teta k(!tr(:ersia#%

  KLASIFIKASI

  Cedera kea#a bisa dik#asi'ikasika! atas berba&ai ha#%,!tuk ke&u!aa! raktis" ti&a 2e!is k#asi'ikasi aka! sa-!&at ber&u!a" $aitu berdasar meka!isme" ti!&kat berat-!$a cedera kea#a serta berdasar m(r'(#(&i%

  Tabel 1 Klasifikasi cedera kepala

  -------------------------------------------------------

  A. Berdasarkan mekanisme

  1 Tertutup

  2 Penetrans

  B. Berdasarkan beratnya

  1 Skor Skala Koma Glasgo

  2 !ingan" sedang" berat

  #. Berdasarkan morfologi

  1 $raktura tengkorak

  a Kal%aria

  1 &inear atau stelata

  2 'epressed atau nondepressed b Basilar

  2 &esi intrakranial

  a $okal

  1 (pidural

  2 Subdural

  ) *ntraserebral

  b 'ifusa

  1 Konkusi ringan

  2 Konkusi klasik

 • 7/25/2019 c e d e r a k e p a l A

  3/74

  ) #edera aksonal difusa

  BERDASAR MEKANISME

  Cedera kea#a secara #uas dik#asi'ikasika! seba&ai ter-tutu da! e!etra!s% 9a#au isti#ah i!i #uas di&u!aka!da! ber&u!a u!tuk membedaka! titik a!da!&" !amu! sebe-tu#!$a tidak be!ar-be!ar daat diisahka!% 8isa#!$a'raktura te!&k(rak deres daat dimasukka! kesa#ah satu&(#(!&a! tersebut" ter&a!tu!& keda#ama! da! arah!$acedera tu#a!&% eka#iu! demikia!" u!tuk ke&u!aa! k#i-!is" isti#ah cedera kea#a tertutu biasa!$a dihubu!&-ka! de!&a! kece#akaa! ke!daraa!" 2atuh da! uku#a!" da!cedera kea#a e!etra!s #ebih seri!& dikaitka! de!&a!#uka tembak da! #uka tusuk% Kare!a e!&e#(#aa! keduake#(m(k besar i!i sedikit berbeda" diertaha!ka!#ahe!&e#(m(ka! i!i u!tuk keer#ua! dskriti'%

  BERDASAR BERATNYA

  ebe#um 73" e!u#is berbeda me!&&u!aka! termi!(#(&ide!&a! k(!(tasi bermacam-macam u!tuk me!2e#aska! asie!de!&a! cedera kea#a" de!&a! akibat betu#-betu# tidakmu!&ki! u!tuk memba!di!&ka! ke#(m(k asie! dari se!ter$a!& berbeda% Pada tahu! 73 Teasda#e da! ;e!!et" de-!&a! meme#a2ari ta!da-ta!da $a!& tamak!$a #ebih daatdierca$a da#am memrediksi outcomeda! $a!& ma!a tam-ak!$a memu!$ai :ariasi $a!& keci# a!tar e!&amat"mera!ca!& ha# $a!& sekara!& dike!a# seba&ai ka#a K(ma

 • 7/25/2019 c e d e r a k e p a l A

  4/74

  kea#a de!&a! 2um#ah sk(r hi!&&a 6 dike#(m(kka! se-ba&ai cedera kea#a seda!&" da! sk(r K< 4 hi!&&a *seba&ai ri!&a!% 9i##iams" Le:i! da! Eise!ber& baru-barui!i me#a(rka! de'isit !eur(#(&is e!derita de!&a! ce-dera kea#a ri!&a! K< 6 hi!&&a *1 de!&a! #esi massai!trakra!ia# ada #T ertama ada#ah sesuai de!&a!asie! de!&a! cedera kea#a seda!& K< hi!&&a 1%Pasie! de!&a! cedera kea#a ri!&a! ta!a de!&a! k(m#i-kasi #esi i!trakra!ia# ada #T2e#as #ebih baik%

  Ta!a memerdu#ika! !i#ai K

 • 7/25/2019 c e d e r a k e p a l A

  5/74

  tidak be!ar da! me!u!tut k#i!isi me!&er2aka! triase$a!& #ebih baik sebe#um [email protected] diker2aka!% D(kter be-dah sara' te#ah #ama me!2e#aska! bah)a e!aksira! ti!&-kat kesadara! #ebih e!ti!& dari [email protected] te!&k(rak" da!i!i secara sa#ah dita'sirka! bah)a me!aruh erhatia!u!tuk me#acak ada!$a 'raktura ada#ah tidak e!ti!&"terutama sete#ah cedera kea#a $a!& a&ak ri!&a!% Ke!$a-taa!!$a" ada asie! de!&a! kesadara! tak ter&a!&&u$a!& mu!&ki! diu#a!&ka! sete#ah kece#akaa! ri!&a!"ada!$a 'raktura ada#ah sa!&at berarti" kare!a me)as-adaka! k#i!isi terhada risik( k(m#ikasi seerti he-mat(ma i!trakra!ia# atau i!'eksi% >rekue!si 'rakturate!&k(rak ber:ariasi" #ebih ba!$ak 'raktura ditemuka!bi#a e!e#itia! di#akuka! ada (u#asi $a!& #ebih ba-!$ak memu!$ai cedera berat% >raktura ka#:aria #i!earmemerti!&&i risik( hemat(ma i!trakra!ia# sebesar 300ka#i ada asie! $a!& sadar da! 60 ka#i ada asie!$a!& tidak sadar% ,!tuk a#asa! i!i" ada!$a 'rakturate!&k(rak me!&haruska! asie! u!tuk dira)at dirumah sa-kit u!tuk e!&amata!" tidak edu#i ba&aima!a baik!$a

  tamak asie! tersebut%

  Lesi Intrakrania

  8u!&ki! daat dik#asi'ikasika! seba&ai '(ka# atau di'u-sa" )a#au kedua be!tuk cedera i!i seri!& ter2adi bersa-maa!% Lesi '(ka# termasuk hemat(ma eidura#" hemat(masubdura#" da! k(!tusi atau hemat(ma i!traserebra#1%Pasie! ada ke#(m(k cedera (tak di'usa" secara umum"me!u!2ukka! #T scan !(rma# !amu! me!u!2ukka! erubaha!se!s(rium atau bahka! k(ma da#am% Basis se#u#ar cedera(tak di'usa me!2adi #ebih 2e#as ada tahu!-tahu! tera-khir i!i%

  &esi $okal

  +ematoma (pidural. K#(t ter#etak di#uar dura"

  !amu! dida#am te!&k(rak% Pa#i!& seri!& ter#etak dire&i-( tem(ra# atau tem(ra#-arieta# da! seri!& akibat r(-bek!$a embu#uh me!i!&ea# media% K#(t biasa!$a dia!&&aberasa# arteria#" !amu! mu!&ki! seku!der dari erdarah-a! :e!a ada seerti&a kasus% Kada!&-kada!&" hemat(maeidura# mu!&ki! akibat r(bek!$a si!us :e!a" terutamadire&i( arieta#-(ksiita# atau '(ssa (steri(r% 9a-#au hemat(ma eidura# re#ati' tidak ter#a#u seri!&

  0%*+ dari kese#uruha! atau + dari asie! k(ma cederakea#a1" harus se#a#u dii!&at saat me!e&akka! dia&!(sisda! diti!dak se&era% Bi#a diti!dak se&era" r(&!(sisbiasa!$a baik kare!a cedera (tak disekitar!$a biasa-!$a masih terbatas% ,utcome#a!&su!& ber&a!tu!& adastatus asie! sebe#um (erasi% 8(rta#itas dari hemat(maeidura# sekitar 0+ ada asie! tidak k(ma" + adaasie! (btu!da!" da! 60+ ada asie! k(ma da#am%

  +ematoma Subdural.a!&at #ebih seri!& dari hema-t(ma eidura#" ditemuka! sekitar 40+ e!derita de!&a!

 • 7/25/2019 c e d e r a k e p a l A

  6/74

  cedera kea#a berat% Ter2adi a#i!& seri!& akibat r(-bek!$a :e!a bridginga!tara k(rteks serebra# da! si!usdraining% .amu! ia 2u&a daat berkaita! de!&a! #aserasiermukaa! atau substa!si (tak% >raktura te!&k(rak mu!&-ki! ada atau tidak% e#ai! itu" kerusaka! (tak $a!&me!dasari hemat(ma subdura# akuta biasa!$a sa!&at #ebihberat da! r(&!(sis!$a #ebih buruk dari hemat(ma eidu-ra#% 8(rta#itas umum!$a 0+" !amu! mu!&ki! dierkeci#(#eh ti!daka! (erasi $a!& sa!&at se&era da! e!&e#(#a-a! medis a&resi'%

  Kontusi dan ematoma intraserebral.K(!tusi sereb-ra# se2ati ter2adi cuku seri!&% >rekue!si!$a #ebih!$ata se2ak kua#itas da! 2um#ah #T scanner me!i!&kat%e#a!2ut!$a" k(!tusi (tak hamir se#a#u berkaita! de-!&a! hemat(ma subdura#% 8a2(ritas terbesar k(!tusi ter-2adi di#(bus 'r(!ta# da! tem(ra#" )a#au daat ter2adiada setia temat termasuk serebe#um da! bata!& (tak%Perbedaa! a!tara k(!tusi da! hemat(ma i!traserebra#traumatika teta tidak 2e#as batasa!!$a% Lesi 2e!issa#t-a!d-eer k#asik 2e#as suatu k(!tusi" da! he-

  mat(ma $a!& besar 2e#as buka!% Ba&aima!au!" terdaat(!a era#iha!" da! k(!tusi daat secara #ambat #au!me!2adi hemat(ma i!traserebra# da#am beberaa hari%

  #edera difusa

  Cedera (tak di'usa membe!tuk kerusaka! (tak berat r(&-resi' $a!& berke#a!2uta!" disebabka! (#eh me!i!&kat!$a2um#ah cedera akse#erasi-dese#erasi (tak% Pada be!tukmur!i" cedera (tak di'usa ada#ah 2e!is cedera kea#a$a!& a#i!& seri!&%

  Konkusi !ingan.K(!kusi ri!&a! cedera dima!a kesa-dara! tidak ter&a!&&u !amu! terdaat suatu ti!&kat dis-'u!&si !eur(#(&is tem(rer% Cedera i!i seri!& ter2adida! kare!a dera2at!$a ri!&a!" seri!& tidak diba)a keu-sat medik% Be!tuk a#i!& ri!&a! k(!kusi berakibat k(!-'usi da! dis(rie!tasi ta!a am!esia% i!dr(m i!i biasa-!$a u#ih semur!a da! ta!a disertai ada!$a sekue#ema2(r% Cedera kea#a $a!& sedikit #ebih berat me!$e-babka! k(!'usi de!&a! baik am!esia retr(&rad ma