buku tajwid fusi ft

Download Buku Tajwid FUSI FT

Post on 25-Jul-2015

581 views

Category:

Documents

29 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Panduan Tahsin Tilawah Al Quran 0

ArhambinAhmadYasin,Lc.,MH.

Panduan Tahsin Tilawah Al Quran 1 MUQODDIMAH Alhamdulillahilladzi anzalal quran hudan linnasi wa bayyinaatin minal huda wal furqon. Wash sholatu was salamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washohbihiajmain. Allahswtberfirman:Aliflaammiim.Kitab(AlQur'an)initidakadakeraguan padanya, pentunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa(QS. 2: 1-2) Dialah(Allah)yangmenurunkanKitab(AlQur'an)kepadamu(Muhammad). Diantaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab ( Al Qur'an) dan yang lain mutasyabihat.Adapunorangyangdalamhatinyacondongpadakesesatan,merekamengikuti yangmutasyabihatuntukmencari-carifitnahdanuntukmencari-caritawilnya,padahaltidak adayangmengetahuitawilnyakecualiAllah.Danorang-orangyangilmunyamendalam berkata :kami beriman kepadanya( Al Qur'an), semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal(QS.3 :7)Sungguh Al Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembirakepadaorangmukminyangmengerjakankebajikan,bahwamerekaakanmendapat pahala yang besar.(QS.17 :9) Dan Kamiturunkan dari AlQur'an (sesuatu) yangmenjadi penawar dan rahmat bagi orangyangberiman,sedangkanbagiorangyangdholim(AlQur'anitu)hanyaakan menambah kerugian (QS.17 :82) Haamiim.(AlQur'anini)diturunkandariTuhanYangMahaPengasih,Maha Penyayang. Kitabyang ayat-ayatnya dijelaskan,bacaandalam bahasaArab, untukkaum yang mengetahui.Yangmembawaberitagembiradanperingatan,tetapikebanyakanmereka berpaling (darinya serta tidak mendengarkan)(QS. 41:1-4) Orang-orangyangtelahKamiberiKitab,merekamembacanyasebagaimanamestinya,merekaitulahyangberimankepadanya.Danbarangsiapayangingkarkepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi.(QS. 2:121) Janganlahengkau(Muhammad)gerakkanlidahmu(dalammembacaAlQur'an) kerenaingin cepat-cepatmenguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya(di dadamu)danmembacakannya.Apabilakamitelahselesaimembacakannyamakaikutilah bacaan ini. Kemudian sesungguhnya kami yangakan menjelaskannya.(QS.7516-19) Panduan Tahsin Tilawah Al Quran 2 DansungguhtelahkamimudahkanAlQur'anuntukperingatan,makaadakahyang mau mengambil perlajaran(QS. 54: 15/22/32/40) Itulah Ayat-ayatAllah mengenai Al Qur'an. Dan masih banyak ayat-ayatyang lain yang menjelaskanfungsidankeutamaanAlQur'an,danbagaimanaseharusnyakitabersikapatau berinteraksidenganAlQur'an.Sehinggakitatidakmenjadiorangyangdikhawatirkanoleh Rasulullahsaw.SebagimanatersebutdalamfirmanAllahswt.:DanRasul(Muhaammad) berkata:YaTuhanku,sesungguhnyakaumkutelahmenjadikanAlQur'anini diabaikan(QS.25:30). BanyakummatIslamyangsangatasingdenganAlQur'an,baiksecarabacaan, pemahaman dan pengamalan. Keasingan terhadap Al Qur'an tersebut disebabkan mereka enggan untuk mempelajarinya. Banyak faktor yang menjadikan ummat Islam enggan untuk mempelajari Al Qur'an. Diantaranya adalah tidak merasakan atau memahamiurgensi mempelajari Al Qur'an. Seolah-olah belajarAl Qur'an bukanlah sebuah hal yang penting atau prinsip, bukan kewajiban, tidakmenarik,membosankan,tidakmenguntungkan,dsb,naudzubillah.Ataujugadisebabkan karenafaktormalas,gengsi,malu,merasasudahmampu,tidakmaurepotataususahpayah, sudah terlanjur,merasasudah cukup, dsbSekali-kalitidak,sungguh,manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup(QS. 96:6-7). Alhamdulillahsuatufenomenayangpatutkitasyukuri,saatinitelahbanyaklembaga-lembagabimbinganAlQurandenganmetode-metodedanbuku-bukuyangsangatbagusdan semakinmemudahkanuntukbelajarAlQuran.Tinggalapakahkitamampudanmau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya nikmat Allah ini.Buku yang sederhana ini sifatnya hanya melengkapi buku-buku yang telah ada tersebut. Dengan susunan yang sedikit berbeda.Pada bab MakhorijulHuruf langsung penulistambahkan sifat-sifat hurufyang paling menonjol, dan lebih detailnya dijelaskan tersendiri dalam bab sifat-sifat huruf,dantambahan catatan kesalahan-kesalahan umum yang terjadi saat membaca suatu hurufatausuatuhukumtajwidagarkitaterhindardarikesalahan-kesalahantersebut.Dan permasalahanatau pengecualianyangterkait dengansuatu huruf atausuatu hukum tajwid tidak dimasukkandalamsatubabtersendiri,akantetapilangsungdibahasdibabtersebutdisertai latihan-latihanlangsung.Meskipunterdapatketerangan-keterangandiatas,untukpenerapannya secarabenardalampraktek,tetapharusmelaluiprosestalaqqi(berhadap-hadapanlangsung gurudenganmurid),dantidakbisadilakukansecaraotodidak.Rujukanutamasecarapraktek adalah dari talaqqi dari paraAsatidz dan Masayikh penulis dengan bacaan riwayatImam Hafsh Panduan Tahsin Tilawah Al Quran 3 dariAshim,dansecarateroritisberdasarkankitab-kitabUlumulQuranyangmuktabaryang disusun oleh para pakar dibidangnya. Mudah-mudahanbukuinibermanfaatbagikitasemua,dandapatmembantuproses belajarmaupunmengajarAlQuran, sertamenjadi amal sholeh bagi penulis,kedua orangtua, para Asatidz dan Masayikh penulis. YaAllah, kasihanilah kami dengan Al Qur'an, dan jadikan Al Qur'an bagi kami sebagai pemimpin, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yangkami lupa darinya(Al Qur'an ), dan ajarkankan kami apa yang kami tidak tahu darinya, dan karuniakan pada kami untuk membacanya siang dan malam. Dan jadikanlah Al Qur'an hujah bagi kami wahai Robb semesta alam. Kami memohon kepadamu Ya Allah dengan segala nama milikMu, yang Engkau namakan dengannya diriMu, atau yang Engkau turunkan dalam KitabMu, atau yang telah Engkau ajarkan kepada salah seorang hambaMu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu ghoib disisiMU, jadikanlah Al Qur'an yang Agung ini sebagai penyejuk hati kami, cahaya dada kami,pelipur kesedihan kami, dan penghilang kesusahan dan kesempitan kami. Ya Allah, jadikanlah Al Qur'an bagi kami di dunia sebagai teman, di dalam kubur sebagai pendamping, di hari kiamat sebagai penolong, di atas shirot sebagai cahaya, ke surga sebagai pengantar, dan dari neraka sebagai hijab dan penghalang _.>,. ,, , :-l !.- _., '.l. _ls _,l..l ..>' < , _,.l.-l .

Panduan Tahsin Tilawah Al Quran 4 DAFTAR ISI MUQODDIMAH........................................................................................................................... 1 DAFTAR ISI ................................................................................................................................... 4 SEPUTAR AL QURAN.............................................................................................................. 5 10 PRINSIP ILMU TAJWID ......................................................................................................... 6 TARGET TAHSIN TILAWAH .................................................................................................. 11 KIAT SUKSES BELAJAR AL QURAN .................................................................................. 12 ISTIADZAH DAN BASMALAH ............................................................................................. 13 CARA MENYAMBUNG DUA SURAT ................................................................................... 14 TINGKAT KECEPATAN MEMBACA AL QURAN ............................................................. 14 MENYEMPURNAKAN HAROKAT....................................................................................... 15 MAKHORIJUL HURUF ............................................................................................................. 17 SIFAT-SIFAT HURUF ................................................................................................................ 29 HUKUM NUN MATI ATAU TANWIN.................................................................................... 33 HUKUM MIM MATI................................................................................................................. 36 HUKUM MAD (BACAAN PANJANG) .................................................................................... 37 MACAM-MACAN IDGHOM .................................................................................................... 42 WAQOF ........................................................................................................................................ 45 ISTILAH-ISTILAH DALAM AL QURAN .............................................................................. 52 EXTRA :20 KIAT PRAKTIS MENGHAFAL AL QURAN ................................................. 57 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................. 59 SANAD MATAN AL JAZARI PENULIS ................................................................................. 60 Panduan Tahsin Tilawah Al Quran 5 SEPUTAR AL QURAN Pengertian Al Quran KalamullohyangMujiz,yang diturunkan kepada Penutup Paranabi danRosul,dengan perantaraMalaikatJibrila.s.,yangtertulisdalamMushaf,yangsampaikepadakita dengan mutawattir,yangtilawahnyabernilai ibadah,yang dimulai darisuratAl Fatihah, dan ditutup dengan surat An Nas1. Nuzulul Quran GelombangPertama:turunnyaAlQuransecarautuhdariAllauhilMahfudzkelangit dunia. GelombangKedua:turunnyaAlquransecaraberangsur-angsurkepadaNabi Muhammadsaw.Melaluiperantaraanmalaikatjibrilselamakuranglebih23tahun, diawali dari surat Al Alaq ayat 1-5 dan diakhiri surat Al Baqarah ayat 281.2 Makkiyah dan Madaniyyah Ayat Makkiyyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah saw hijrah ke Madinah. Ayat Madaniyyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah saw hijrah ke Madinah.3 KEWAJIBAN KITA TERHADAP AL QURAN( ) / (mengimani seluruh isinya) (QS. 2:4;85, 4:136;150, ) / ( Tilawah dengan baik) (QS. 2:121, 29;45, 35;29) / (mentadabburi dan memahami) (QS. 39;29, 4;82, 47;24) / (mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan) (QS. 2;2, 8;2, 25;73, 31;7) / (mendawahkan/menyampaikan/mengajarkankepadaorang lain)(QS. 2;159, 25;52, 13;30, 19;97, 36;70) (menghafal) (QS. 15;9, 29;29,