buku panduan program diploma eksekutif kluster eksekutif/guidebook/buku panduan...buku panduan...

Download BUKU PANDUAN PROGRAM DIPLOMA EKSEKUTIF KLUSTER eksekutif/guidebook/Buku Panduan...buku panduan program

Post on 19-Jun-2019

229 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BUKU PANDUAN PROGRAM DIPLOMA EKSEKUTIF

KLUSTER PENDIDIKAN DAN BAHASA

AMBILAN MEI 2017

2

Hakcipta terpelihara Cetakan Keempat Belas...Mei 2017 All Rights Reserved Fourteenth Edition..May 2017 PUSAT PENDIDIKAN BERTERUSAN UNIVERSITI MALAYA Aras 7, Wisma R & D, Universiti Malaya Jalan Pantai Baharu, 59990 Kuala Lumpur Tel: 03-2246 3600 Faks: 03-2246 3627/3613 Laman Web: http://www.umcced@um.edu.my

3

ISI KANDUNGAN Halaman

LATAR BELAKANG 4 - 6 CARTA ORGANISASI KAKITANGAN PENTADBIRAN

Senarai Kakitangan Pentadbiran 7 - 8 STRUKTUR PROGRAM

Maklumat Am 9 - 19

Kalendar Pengajian Ambilan Mei 2017 20

Senarai Penawaran Kursus Mengikut Semester 21 - 22 KURSUS WAJIB INSTITUSI

Pro-Forma 23 - 28 KURSUS TERAS PROGRAM Program Diploma Eksekutif Pendidikan Awal Kanak-kanak

Pro-Forma 29 - 49 Program Diploma Eksekutif Kaunseling

Pro-Forma 50 - 73 LAMPIRAN

Lampiran A (Caj Yuran Pengajian dan Yuran Pendaftaran) 74 - 75

Nota : Maklumat yang dinyatakan di dalam buku ini adalah benar sehingga ke tarikh cetakan dibuat. Sebarang perubahan akan dimaklumkan secara rasmi dari semasa ke semasa.

4

LATAR BELAKANG UMCCed

Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya atau University of Malaya Centre for Continuing Education (UMCCed) yang ditubuhkan pada tahun 1998 merupakan sebuah pusat di bawah Canseleri Universiti Malaya yang menawarkan program-program pendidikan dan latihan khusus kepada golongan bekerja pada peringkat Diploma, Diploma Eksekutif, Sijil serta kursus-kursus pendek dalam pelbagai bidang. UMCCed juga merupakan satu-satunya pusat di universiti awam yang mempelopori perkhidmatan dan latihan coaching yang ditawarkan khusus untuk para eksekutif, pegawai tadbir, usahawan serta tenaga pengajar dan perunding profesional sebagai kaedah efektif dalam meningkatkan produktiviti serta mencapai kecemerlangan organisasi. Di samping itu, ia juga menyediakan peluang latihan kepada peserta-peserta antarabangsa melalui bengkel, lawatan sambil belajar dan kursus pendek serta menjadi urus setia dan penganjur dalam pengurusan seminar dan persidangan untuk pelanggan-pelanggan dari dalam dan luar negara. Berteraskan prinsip pendidikan sepanjang hayat, kebanyakan program yang ditawarkan adalah berbentuk separuh masa dan disusun mengikut keperluan individu dan organisasi korporat. Kelas yang biasanya diadakan pada hujung minggu atau selepas waktu bekerja memberi peluang kepada warga bekerja untuk memanfaatkan masa yang terluang secara lebih produktif bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka secara berterusan. UMCCed telah membuktikan kecemerlangannya sebagai penyedia latihan terkemuka di negara ini dengan kejayaan melahirkan lebih 17,000 graduan yang terdiri daripada warga bekerja pada peringkat Diploma Eksekutif dan Sijil dalam pelbagai bidang. Ramai antara mereka telah pun mengecap pelbagai kejayaan sama ada dalam kerjaya atau pun melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Pencapaian ini juga memperlihatkan kepercayaan, keyakinan serta pengiktirafan sektor korporat terhadap keupayaan pusat ini dalam menyumbang ke arah pembangunan tenaga kerja mereka. Penawaran program-program yang berkualiti melalui UMCCed ini adalah bertujuan memenuhi hasrat Universiti Malaya untuk menyalurkan kepakaran serta memenuhi komitmennya untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada segenap lapisan masyarakat. Usaha ini juga adalah selaras dengan aspirasi negara untuk mewujudkan ekonomi berpendapatan tinggi yang mampan dan inklusif melalui Model Ekonomi Baru serta menempatkan negara pada landasan betul untuk mencapai status negara maju menjelang 2020. Lokasi Strategik Kedudukan strategik UMCCed di Wisma R & D, Universiti Malaya memberikan kemudahan akses kepada orang ramai melalui jaringan jalan raya utama dan juga pengangkutan awam.

5

Kemudahan UMCCed juga mempunyai kemudahan pembelajaran yang selesa seperti perpustakaan, bilik seminar dan makmal komputer untuk kegunaan pelajar-pelajarnya. Kemudahan lain seperti kantin, surau dan tempat letak kereta yang luas turut disediakan. Komitmen UMCCed sentiasa komited untuk memberikan perkhidmatan berkualiti kepada semua golongan pelanggan. Peranan yang dinamik ini akan sentiasa ditingkatkan bagi menghasilkan warganegara yang berilmu, sesuai dengan keperluan pembangunan negara. Visi Menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang pendidikan berterusan. Misi Menyediakan peluang pendidikan berterusan kepada masyarakat umum, sama ada dari dalam atau luar negeri, dengan menawarkan kursus-kursus dan aktiviti yang bertujuan mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan ketrampilan individu dari segi profesion atau pembangunan diri.

6

Pada masa ini terdapat enam program yang ditawarkan oleh UMCCed mengikut kluster seperti di bawah : (A) Kluster Keusahawanan, Perniagaan dan Pengurusan.

1. Diploma Eksekutif Pengurusan (Pentadbiran dan Operasi) UFA

2. Diploma Eksekutif Pengurusan (Sumber Manusia) UFB

3. Diploma Eksekutif Pengurusan (Perniagaan) UFC

4. Diploma Eksekutif Pentadbiran Perakaunan UFF

(B) Kluster Pendidikan dan Bahasa

1. Diploma Eksekutif Pendidikan Awal Kanak-kanak UFD

2. Diploma Eksekutif Kaunseling UFE

(C) Kluster Sains Gunaan dan Teknologi 1. Diploma Eksekutif Teknologi Maklumat UFH

(D) Kluster Undang-undang, Kemanusiaan dan Sains Sosial

1. Diploma Eksekutif Sains Siasatan UFG

7

KAKITANGAN PENTADBIRAN BAHAGIAN PROGRAM AKADEMIK (BPA)

JAWATAN NAMA TEL E-MEL

Pengarah

Prof. Dato Dr. Mansor Md Isa

2246 3633

mansor.isa@um.edu.my

Ketua Bahagian

Farinda Abdul Ghani

2246 3459

farinda@um.edu.my

Pengurus Penolong Pengurus Eksekutif Kanan

Mohd. Nasran Abd Halim Maryam Ishak Nor Adilah Mohd Nor

2246 3632

2246 3631 2246 3624

nasran@um.edu.my maryam@um.edu.my diya_adilahmnor@um. edu.my

Pengurus Program : (1) Diploma Eksekutif

Pengurusan (Pentadbiran dan Operasi)

(2) Diploma Eksekutif Pengurusan (Perniagaan)

(3) Diploma Eksekutif

Pengurusan (Sumber Manusia)

(4) Diploma Eksekutif

Pendidikan Awal Kanak-kanak

(5) Diploma Eksekutif

Kaunseling (6) Diploma Eksekutif

Pentadbiran Perakaunan (7) Diploma Eksekutif

Teknologi Maklumat

Halimah Abdul Sukor Noor Sharizan Ismail Noor Sharizan Ismail Nor Adilah Mohd Nor Nor Adilah Mohd Nor Noor Sharizan Ismail Halimah Abdul Sukor

2246 3625

2246 3625

2246 3625

2246 3624

2246 3624

2246 3625

2246 3625

halimah02@um.edu.my nsharizan@um.edu.my nsharizan@um.edu.my diya_adilahmnor@um. edu.my diya_adilahmnor@um. edu.my nsharizan@um.edu.my halimah02@um.edu.my

mailto:nasran@um.edu.my

8

Pembantu Eksekutif Siti Hamizah Samingan

2246 3624 miza@um.edu.my

Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi)

(1) Shaidatul Hanan Mohamed

(2) Norkhuzaimah

Kudus

(3) Zalini Haron (4) Nur Ainoon Jariah

Abdul Hadi (5) Muhamad Shah

Izzuddin Fadzil

2246 3624

2246 3630

2246 3624

2246 3626

22463 631

shaidatul_s@um.edu.my

khu_z@um.edu.my zalini@um.edu.my ain_91@um.edu.my shahfadzil@um.edu.my

mailto:nurhafizah.mn@um

9

STRUKTUR PROGRAM

MAKLUMAT AM JADUAL SEMESTER

10

MAKLUMAT AM

1. PENDAHULUAN (1) Pelajar dinasihatkan supaya membaca maklumat tentang pengajian melalui Buku

Panduan Program Diploma Eksekutif dan Buku Kaedah-kaedah dan Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Pengajian Diploma Eksekutif) 2012 sebagai pelengkap kepada Buku Panduan UMCCed.

(2) Pelajar perlu mengambil perhatian bahawa penawaran kursus adalah berdasarkan kursus-kursus yang ditawarkan pada semester berkenaan.

(3) Bilangan pelajar untuk sesuatu kursus juga adalah tertakluk kepada kapasiti bagi kursus berkenaan.

(4) Maklumat Am ini hanya terpakai untuk pelajar kemasukan sesi Mei 2017 sahaja. Buku ini hendaklah diguna pakai sepanjang tempoh pengajian pelajar.

2. PENGAJIAN

Tempoh minimum bagi menyempurnakan sesuatu program pengajian ialah empat (4) semester dan maksimum ialah lapan (8) semester.

3. PENDAFTARAN KURSUS Pelajar dikehendaki mengikuti dan memenuhi jumlah kredit keseluruhan yang ditetapkan bagi program pengajian berkenaan seperti mana yang diluluskan oleh Senat.

(1) Setiap pelajar hanya perlu mendaftar sekali sahaja. (2) Pendaftaran kursus perlu dilakukan selewat-lewatnya dua minggu dari tarikh

permulaan sesuatu ambilan program pengajian. (3) Pelajar yang tidak mendaftar selepas minggu kuliah ke-2, dianggap telah menarik

diri dari program berkenaan sekiranya tiada apa-apa pendaftaran telah dibuat dan tiada apa-apa pemberitahuan diterima daripada calon berkenaan pada tempoh tersebut.

(4) Namun, bagi mana-mana pelajar di bawah kes khas atas kelulusan Pengarah, boleh diluluskan untuk mendaftar lewat tertakluk calon memenuhi 50% daripada kehadiran kelas untuk sesuatu kursus.

(5) Pelajar juga boleh mendaftar serentak untuk program pengajian lain yang membawa kepada penganugerahan sesuatu sijil/diploma/ijazah di Universiti atau institusi lain.

4. STRUKTUR PROGRAM

(1) Pelajar dikehendaki mengikuti sejumla

Recommended

View more >