buku panduan latihan industri dce4901 latihan vauser/uploads/docs/buku panduan latihan indusberbakat

Download BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI DCE4901 LATIHAN vauser/uploads/docs/BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSberbakat

Post on 27-Oct-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

  DCE4901 LATIHAN INDUSTRI

  BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA)

  Disediakan oleh

  DR. ZOHARAH OMAR JABATAN PEMAJUAN PROFESIONAL DAN PENDIDIKAN LANJUTAN

  FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  2014

 • 1

  KANDUNGAN

  BAB 1..................................................................................................................................................... 2

  1.1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI .................................................................................. 2

  BAB 2..................................................................................................................................................... 6

  2.1 LATIHAN INDUSTRI PROGRAM BACELOR SAINS PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA ............................................................................................................................... 6

  2.2. OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI .......................................................................................... 9

  2.2.1 Maklumat kursus dan syarat menjalani latihan industri .................................................... 10

  BAB 3................................................................................................................................................... 12

  3.1 PERLAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI............................................................................ 12

  3.1.1. Peringkat I - Perlaksanaan Latihan Industri....................................................................... 12

  3.1.2 Peringkat II – Pasca Latihan Industri ................................................................................. 18

  BAB 4................................................................................................................................................... 21

  4.1 KANDUNGAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI DAN FORMAT LAPORAN LATIHAN INDUSTRI............................................................................................................................. 21

  BAB 5................................................................................................................................................... 27

  5.1 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK YANG TERLIBAT DALAM LATIHAN INDUSTRI............................................................................................................................. 27

  5.1.1 Peranan dan Tanggungjawab Pelajar................................................................................ 27

  5.1.2 Peranan dan Tanggungjawab Agensi ................................................................................ 29

  5.1.3 Peranan dan Tanggungjawab Pensyarah/Tutor yang Menilai Pembentangan Pelajar . 29

  5.2 MAKLUMAT PEGAWAI....................................................................................................... 30

  RUJUKAN ........................................................................................................................................... 31

  LAMPIRAN .......................................................................................................................................... 33

 • 2

  BAB 1

  1.1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI

  Latihan industri yang juga dikenali sebagai internship atau praktikum merupakan satu

  aktiviti pembelajaran berasaskanterapan (applied learning) atau pembelajaran

  berasaskan pengalaman (experiential learning) di mana pelajar didedahkan kepada

  situasi sebenar pekerjaan dalam bidang yang diceburi bagi membolehkan mereka

  menerapkan apa yang dipelajari ke dalam konteks sebenar serta memperoleh

  pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan bidang daripada pengalaman kerja

  semasa menjalani latihan industri. Selain itu, pelajar juga akan didedahkan kepada isu

  dan cabaran sebenar yang dihadapi dalam bidang sumber manusia yang kemungkinan

  tidak dipelajari dalam kuliah. Peluang ini dapat membantu pelajar mendalami perkaitan

  antara teori, konsep, prinsip dan amalan sebenar kedalam kerja.

  Di samping itu, latihan industri juga dapat membantu menjadikan pelajar modal insan

  berbakat besar yang berupaya untuk memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan

  Negara.Usaha ini adalah sejajar dengan hasrat kerajaan dalam melahirkan modal insan

  kelas pertama yang berpengetahuan, berdaya saing, berfikiran kreatif, innovatif, kritis

  dan analitikal.Untuk menjadi modal insan berbakat besar pelajar bukan sahaja perlu

  menguasai kemahiran teknikal atau kemahiran kefungsian tetapi juga kemahiran

  insaniah.Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah menghasilkan Modul Pembangunan

  Kemahiran Insaniah (Soft-Skills) yang berteraskan kepada 7 kemahiran insaniah yang

  perlu diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran di Institut Pengajian Tinggi di

  Malaysia.Tujuh KI tersebut merangkumi kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan

  kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, pembelajaran

  berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, etika dan moral

  profesional dan kemahiran kepimpinan (KPT, 2006).

 • 3

  Melalui latihan industri, pelajar dapat menguasai kemahiran insaniah seperti kemahiran

  berkomunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran

  berpasukan serta etika dan moral professional. Kemahiran komunikasi amat penting

  untuk dikuasai oleh pelajar kerana ia merupakan satu keperluan kemahiran yang amat

  ditiikberatkan oleh pihak majikan (Huzili, Azman, Muhammad Shukri 2008; Schluz

  2008). Pelajar perlu berupaya menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dari

  segi penulisan dan secara lisan untuk menjadi lebih berdayasaing dan dianggap

  sebagai aset dalam sesebuah organisasi.

  Selain itu, pengalaman dan pengetahuan yang dipelajari semasa menjalani latihan

  industri serta kemahiran insaniah yang diperolehi dapat membantu pelajar

  mempertingkatkan kemahiran bolehkerja (employability skill) mereka. Secara langsung,

  ia akan membantu meningkatkan kebolehpasaran pelajarapabila menceburi alam

  pekerjaan kelak. Majikan di Malaysia sangat menitikberatkan kemahiran bolehkerja dan

  mengganggap pelajar mesti mempunyai kemahiran tersebut (Husain, Mohktar, Ahmad

  & Mustapha 2010). Kemahiran bolehkerja merupakan kemahiran asas yang diperlukan

  untuk membolehkan seseorang melakukan kerja dengan baik.Ia merangkumi

  kemahiran, sikap dan perlakuan/tindakan yang membantu pekerja dalam menjalin

  hubungan yang baik dengan rakan sekerja dan ketua serta membuat keputusan secara

  bijak (Robinson 2000). Menurut McLaughlin (1992), tiga tret yang sangat dititikberatkan

  oleh majikan dalam diri pekerja mereka adalah 1) pekerja yang boleh berkomunikasi,

  berfikir dan ingin terus belajar sepanjang hayat mereka, 2) pekerja yang mempamerkan

  sikap dan tingkahlaku yang positif, bertanggungjawab dan berupaya untuk

  menyesuaikan diri, dan 3) pekerja yang boleh bekerja dengan pekerja lain.Kajian Husin

  et al (2010) melaporkan, kemahiran bolehkerja yang sangat diutamakan oleh majikan

  adalah kualiti pribadi, diikuti oleh kemahiran interpersonal, kemahiran sumber,

  kemahiran asas, kemahiran memperoleh maklumat dan kemahiran sistem dan

  teknologi.Maklumbalas dari Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia turut meletakkan

  kualiti peribadi sebagai kriteria utama dalam memilih pekerja.(Abdul Hair Awang, Azimi

  Hamzah, Rahmah Ismail, Jegak Uli 2004). Justeru itu, melalui pengalaman yang dilalui

 • 4

  semasa pelajar menjalani latihan industri akan dapat meningkatkan kemahiran

  bolehkerja pelajar B.S. (PSM).

  Selain itu, pengalaman pekerjaan yang diperolehi melalui latihan industri dapat

  memudahkan pelajar menyesuaikan diri di alam pekerjaan selapas mereka tamat

  penggajian. Pengalaman yang diperolehi juga dapat meningkatkan keyakinan-diri dan

  keyakinan-kerja pelajar serta dapat membantu membuka peluang pekerjaan di masa

  hadapan serta membina jaringan profesional dengan agensi berkenaan.

  Bagi pelajar jarak jauh program B.S. (PSM) yang sudahpun mempunyai pengalaman

  pekerjaan dalam pelbagai bidang, pendedahan kepada situasi sebenar dalam amalan

  pembangunan sumber manusia dapat membantu meningkatkan kemahiran teknikal

  yang berkaitan dengan pembangunan sumber manusia serta kemahiran insaniah

  pelajar. Melalui latihan industri ini pelajar berpeluang untuk mengapliksi ilmu yang

  dipelajari bagi memperbaiki atau mempertingkatkan amalan pembangun sumber

  manusia di agensi tempat pelajar menjalani latihan industri. Selain itu, pelajar juga

  dapat memahami fungsi, peranan serta mempamerkan ciri-ciri profesionalisma seorang

  pengamal pembangunan sumber manusia.

  Selain dari pelajar, agensi yang menerima pelajar untuk menjalani latihan industri turut

  mendapat manfaat dari aktiviti ini. Organisasi memperolehi bantuan sementara dari

  pelajar dalam menyempurnakan sesuatu tugas serta dapat membuat penambahbaikan

  kerja berdasarkan maklumbalas pelajar dari pengetahuan yang diperolehi di universiti.

  Selain itu, latihan industri merupakan alat saringan yang berkesan dalam menyaring

  bakal pekerja yang berpotensi yang boleh dijadikan sebagai aset dalam sesebuah

  organisasi (Narayanan, Olk & Fukami 2010; Rothman 2007).Tambahan pula, pelajar

  yang telah menjalani

Recommended

View more >