buku panduan fssk 2013 ppsps

Download BUKU PANDUAN FSSK 2013 PPSPS

Post on 02-Jan-2016

287 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BUKU PANDUAN FSSK 2013 PPSPS

TRANSCRIPT

 • 312 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

  Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi

  SkopPusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi bertekad untuk menjadi pemangkin kepada perkembangan terkini dalam bidang sejarah, politik dan strategi bagi meningkatkan nilai-nilai keilmuan sejagat.

  Misi Menjadi misi pusat pengajian ini untuk melahirkan graduan yang berpengetahuan, profesional dan berpemikiran global sesuai dengan tuntutan semasa. Matlamat Untuk melahirkan siswazah yang berpengetahuan dan berjiwa patriotik, tetapi

  bersifat luwes, terkini dan global sesuai dengan tuntutan semasa dan pasaran. Menjana, menyebar dan mengadaptasikan ilmu-ilmu yang bersifat global, tetapi

  beracuankan Malaysia. Mengseimbangkan pengajian yang bersifat teoritis dan amalan serta menyumbangkan

  kepakaran dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan pembentukan dasar dan program yang bersifat kebangsaan dan antarabangsa.

  Program yang ditawarkan ialah: Program Sains Politik Program Sejarah

 • Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 313

  HASIL PEMBELAJARAN

  Selaras dengan garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi, Hasil Pembelajaran Program / Programme Educational (HPP) ini adalah untuk membolehkan pelajar:

  HPP1 Menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah;

  HPP2 Menguasai kemahiran praktikal dalam bidang sejarah termasuk teknologi maklumat dan komunikasi;

  HPP3 Mempunyai akauntabiliti sosial;

  HPP4 Mempunyai tahap profesionalisme yang tinggi, nilai yang mulia, sikap dan tingkah laku beretika;

  HPP5 Mempunyai kecekapan berkomunikasi, berkebolehan memimpin dan berkebolehan bekerja secara pasukan;

  HPP6 Berfikir secara kritis dan mahir menyelesaikan masalah;

  HPP7 Berkebolehan belajar sepanjang hayat dan cekap mengurus maklumat; dan

  HPP8 Mempunyai kemahiran mengurus dan berciri usahawan;

  Skala Tahap Pencapaian

  1 = Memenuhi HPP tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa HPP dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh HPP dengan penilaian rasmi

 • 314 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

  Senarai Kursus Yang Ditawarkan oleh Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategipada Sesi 2013-2014

  Program Sejarah

  Tahun 1SKSP1033 Evolusi Politik MalaysiaSKSP1043 Evolusi Pemikiran FalsafahSKSE1033 Kerajaan dan Masyarakat MelayuSKSE1043 Asia Tenggara: Politik dan MasyarakatSKSE1053 Peradaban Asia: India, China dan JepunSKSE1063 Kaedah Sejarah Lisan

  Tahun 2SKSP2053 Kedinamikan Sistem AntarabangsaSKSP2014 Metodologi PenyelidikanSKSE2103 Sejarah Maritim : Dunia MelayuSKSE2123 Sejarah Hubungan Diplomatik MalaysiaSKSE2133 Asia Moden: India, China dan JepunSKSE2143 Warisan dan Antikuiti MalaysiaSKSE2163 Pensejarahan dan Kajian Sumber

  Tahun 3SKSE3006 Latihan IndustriSKSE3013 Sejarah Asia Tenggara ModenSKSE3023 Amerika Syarikat KontemporariSKSE3033 Asia Barat Abad 20SKSE3093 Pembinaan Negara Bangsa MalaysiaSKSE3153 Nasionalisme MalaysiaSKSE3163 Sejarah EropahSKSE3206 Latihan IlmiahSKSE3213 Evolusi dan Transformasi Sosio-ekonomi Malaysia

 • Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 315

  Program Sains Politik

  Tahun 1SKSP1033 Evolusi Politik MalaysiaSKSP1043 Evolusi Pemikiran FalsafahSKSJ1013 Pengantar Sains PolitikSKSJ1023 Pengantar Teori PolitikSKSJ1033 Pengantar Falsafah PolitikSKSJ1043 Pengantar Pentadbiran Awam

  Tahun 2SKSP2053 Kedinamikan Sistem AntarabangsaSKSP2014 Metodologi PenyelidikanSKSJ2013 Pengantar Ekonomi PolitikSKSJ2043 Politik PerbandinganSKSJ2053 Transformasi Politik DuniaSKSJ2073 Teori Politik MalaysiaSKSJ2083 Kerajaan dan Perlembagaan MalaysiaSKSJ2093 Analisis Pilihan RayaSKSJ2143 Falsafah Politik Moden

  Tahun 3SKSJ3006 Latihan IndustriSKSJ3013 Politik dan MasyarakatSKSJ3023 Demokrasi dan Masyarakat SivilSKSJ3093 Politik Dunia MembangunSKSJ3113 Politik Asia TenggaraSKSJ3123 Politik AmerikaSKSJ3133 Politik EropahSKSJ3143 Ekonomi Politik AntarabangsaSKSJ3153 Politik Hubungan EtnikSKSJ3206 Latihan Ilmiah

 • 316 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

  Kursus Teras Pusat

  SKSP1033 Evolusi Politik MalaysiaKursus ini mendedahkan pelajar kepada perkembangan politik Malaysia sejak dari zaman kesultanan Melayu hingga sekarang. Perbincangan meliputi transformasi politik dari zaman feudal membawa kepada era kolonialisme sehingga zaman merdeka dan selepasnya. Pelajar diharap dapat memahami ciri-ciri politik tiga era tersebut, sistem dan budaya politiknya, struktur kuasa dan peranan agensi pemerintahan utama seperti legislatif, eksekutif serta sistem pentadbiran yang dilaksanakan. Pertumbuhan kesedaran politik serta gerakan mencapai kemerdekaan akan turut ditekankan diikuti dengan persetujuan kontrak sosial 1957 menjelang kemerdekaan. Pelajar akan didedahkan bagaimana model permuafakatan menjadi asas kepada usaha mengurus pelbagai tuntutan dalam masyarakat majmuk. Perbincangan turut menyentuh faktor utama yang mendorong kepada penubuhan Malaysia dan cabaran yang dihadapi sehingga kepada penyingkiran Singapura.

  This course aims to introduce students to the evolution of politics in Malaysia from the era of Malay feudalism to present. The discussions include transformation of politics from feudalism to colonialization and from independence until present. Students are expected to understand the criteria of three different contexts such as political culture, power structures, and institutions roles such as Executive, Legislative and Judicial branch. In addition, the emphasize of social contract will be explained to evaluate the model as a foundation to multicultural unity. Issues underlying the establisment of Malaysia and the separation of Singapore from Malaysia will also be highlighted.

  Bacaan AsasAbdul Rahman Embong. 2000. Negara bangsa: Proses dan Perbahasan. Bagi:

  Penerbit UKM.Ghazali Mayudin. 2002. Politik Malaysia: Perspektif Teori dan Praktik. Bangi: Penerbit

  UKM.Kassim Thukiman. 2002. Malaysia: Perspektif Sejarah dan Politik. Skudai: Penerbit

  Univesiti Teknologi Malaysia.Leo Suryadinata (pnyt.) 2004. Ethnic Relations and Nation-building in Southeast Asia:

  The Case of the Ethnic Chinese. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.Wan Abd. Hamid Wan Teh. 2005. Budaya dan Pemikiran dalam Masyarakat Global:

  Malaysia dan China. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

 • Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 317

  Bil. Hasil pembelajaran kursus

  HP

  P1

  HP

  P2

  HP

  P3

  HP

  P4

  HP

  P5

  HP

  P6

  HP

  P7

  HP

  P8

  1.Memahami perbezaan sistem dan budaya politik era kesultanan Melayu, kolonial dan kemerdekaan.

  2 2

  2.Berupaya menjelaskan bentuk sistem pentadbiran negara pada zaman kolonial dan selepas merdeka.

  2 2

  3.Mampu menganalisis model politik permuafakatan yang mendasari politik perkauman Malaysia.

  2 2 2

  SKSP1043 Evolusi Pemikiran FalsafahPerbincangan dalam kursus ini memberikan tumpuan kepada perkembangan cara berfikir yang terdapat dalam tamadun Barat, Islam, Hindu dan Cina. Penekanan utama adalah kepada evolusi pemikiran manusia dalam tamadun Barat, bermula daripada pemikiran yang bercorak mythopoeisme- teologikal kepada pemikiran rasional-saintifik. Seterusnya tumpuan akan diberikan kepada proses bagaimana cara pemikiran tersebut kemudiannya sejak abad kesembilan belas berkembang melangkaui dunia tamadun Barat serta mempengaruhi cara berfikir masyarakat dalam tamadun yang lain. Sebagai ilustrasi kepada proses tersebut, tokoh pemikir utama dalam setiap tamadun akan dikaji.

  The discussion of this course concentrates on the development of thoughts in the Western, Islamic, Hindu and Chinese civilization. The major discussion would be from the evolution of human thoughts in the Western civilization - beginning with the mythopoeisme thinking towards the rational-scientific thinking. Subsequently, the focus of the course would be concentrated on how the thought since the 19th century developed and transcended beyond the western civilization, in which influences other civilizations. Several major thinkers would also be examined.

  Bacaan AsasAbdul Rahman Haji Abdullah, 2003. Apa itu Ilmu Sains. Bentong: PTS Publications &

  Distributors.Cooper, D. E. 2003. World Philosophies: a historical introduction. Oxford: Blackwell

  Publishing.Kattsoff, L. O. 1996. Pengantar Falsafah. Terj. Soejono Soemagono. Jakarta: Penerbit

  Tiara Wacana.Magee, B. 2001. The Story of Philosophy. London: Dorling Kindersley Book.Samart, N. 2001. World Philosophies. London: Routledge.

 • 318 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

  Bil. Hasil pembelajaran kursus

  HP

  P1

  HP

  P2

  HP

  P3

  HP

  P4

  HP

  P5

  HP

  P6

  HP

  P7

  HP

  P8

  1. Mengetahui dan memahami prosedur berfikir secara saintifik. 2 1 1 1 1 2 2 1

  2.Mampu menjelaskan perbedaan cara berfikir dalam tamadun Barat, Islam, India dan China.

  2 1 2 2 2 1 2 1

  3 Berfikiran terbuka dan bertoleransi terhadap perbezaan pendapat 2 1 1 2 1 2 1 1

  4 Membina idea yang jelas apabila membahaskan sesuatu permasalahan 2 1 1 1 2 1 1 1

  5. Menerapkan cara berfikir saintifik apabila mengupas sesuatu isu 2 1 2 1 2 2 1 1

  SKSP2014 Metodologi PenyelidikanKursus ini memperkenalkan pelajar kepada kaedah dan penganalisisan yang digunakan dalam Sains Sosial dan Kemanusiaan khasnya untuk bidang Sejarah dan Sains Politik. Rekabentuk penyelidikan yang merangkumi persoalan kajian, pengenalpastian data primer dan sekunder, pendedahan kepada kaedah pengumpulan data, penulisan laporan ilmiah dan etika penyelidikan menjadi fokus kursus. Kemahiran asas