buku manual kajian tindakan

Click here to load reader

Post on 07-May-2015

9.246 views

Category:

Travel

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.BUKU MANUALKAJIAN TINDAKAN EDISI KETIGABAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DISEMBER 2008

2. Diterbitkan oleh:Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar PendidikanKementerian Pelajaran MalaysiaAras 1-4, Blok E8, Presint 1Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Pesekutuan62604 PutrajayaMalaysiaTel : + 603-8884 6591Faks : + 603-8884 6579Web : www.moe.gov.my/bppdpSemua hak cipta terpelihara. Hak Cipta Kementerian Pelajaran Malaysia 2006.Tiada mana-mana jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula ataudisimpan dalam bentuk yang boleh diperoleh semula atau disiarkan dalam sebarangbentuk dengan apa cara sekalipun termasuk elektronik, mekanikal, fotokopi,rakaman atau sebaliknya tanpa mendapat izin Penerbit.DISEMBER 2008i 3. PRAKATAPembudayaan Kajian Tindakan dalam kalangan warga pendidik telah dapatdlaksanakan secara meluas berdasarkan minat dan peningkatan berterusanbilangan guru dalam menjalankan Kajian Tindakan setiap tahun. Pada masasekarang, Kajian Tindakan bukan sahaja dijalankan dalam kontekspengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, tetapi ia juga digunakan untukmemperkukuhkan pengurusan di sekolah. Matlamat utama Kajian Tindakanadalah berdasarkan kepada satu hasrat iaitu untuk meningkatkan tahapprofesionalisme dalam kalangan pentadbir dan guru di sekolah.Kajian Tindakan mempunyai dua unsur utama iaitu kajian dan tindakan.Oleh itu ia sangat sesuai diaplilkasikan dalam konteks pendidikan kerana duaunsur utama ini seringkali dijalankan secara beriringan, iaitu tindakan dalamproses pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan pendidikan; dankajian dijalankan bagi mendapatkan bukti-bukti emperik yang dapatmenyokong sesuatu tindakan yang dilaksanakan. Ia membolehkan pengamaliaitu para pendidik melalui proses inkuiri penemuan dengan mengkajimasalah-masalah secara saintifik supaya mereka boleh menilai,menambahbaik dan memantapkan proses membuat keputusan dan amalan.Peranan dan sumbangan Kajian Tindakan dalam membantu menyelesaikanpelbagai masalah yang dihadapi oleh pentadbir dan guru di sekolah tidakakan dipertikaikan. Ini adalah kerana dapatan kajian akan memberi impakyang positif kepada perubahan yang terancang dan kesannya akanmenghasilkan apa yang dikehendaki agar matlamat pendidikan dapatdirealisasikan. Kajian Tindakan diyakini dapat menonjolkan amalan terbaikdalam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah. Sehubungandengan itu, sewajarnya semua warga pendidik termasuk Pengetua, GuruBesar, dan guru-guru berperanan dalam membudayakan Kajian Tindakan disekolah masing-masing.Manual Kajian Tindakan dihasilkan dan dimantapkan bersesuaian dengankeperluan semasa dan akan datang. Ia merupakan garis panduan bagimelaksanakan kajian berdasarkan proses yang betul, tepat dan sistematiksupaya dapatan yang bermakna dapat dihasilkan serta mampu menyumbangkepada penambahbaikan dalam aspek pengajaran dan pembelajaran,pentadbiran dan pengurusan pendidikan. Manual ini diharapkan dapatmembangkitkan minat guru-guru khususnya untuk menjalankan kajian disekolah, di samping menambahkan pengetahuan dan kefahaman gurutentang tata cara melaksanakan Kajian Tindakan. Moga penyediaan Manualini, akan dapat mendekatkan diri pembaca dan para pendidik khususnyadengan dunia Kajian Tindakan.DR. AMIR BIN SALLEH @ MOHD SALEHPengarahBahagian Perancangan & Penyelidikan Dasar PendidikanKementerian Pelajaran Malaysia ii 4. KANDUNGANTajukMuka SuratPrakata iiKandungan iiiSenarai Rajah vSenarai JadualviBab 1:PENGENALAN KAJIAN TINDAKAN1.1 Pendahuluan 11.2Definisi Kajian Tindakan21.3Tujuan Kajian Tindakan41.4Ciri-ciri Kajian Tindakan 51.5Model Kajian Tindakan 51.6Perkembangan Kajian Tindakan71.7Kajian Tindakan di Malaysia 81.8Budaya Penyelidikan Dalam Kalangan Guru101.9Rumusan11Bab 2:PROSES KAJIAN TINDAKAN2.1Pengenalan 132.2Jenis-jenis Kajian Tindakan132.3Prosedur Menjalankan Kajian Tindakan 172.4Proses Kajian Tindakan 18Bab 3:MERANCANG DAN MELAKSANAKAN KAJIAN TINDAKAN3.1 Pengenalan263.2 Proses Merancang dan Melaksanakan Kajian26Bab 4:REFLEKSI4.1 Pengenalan364.2 Definisi Refleksi 364.3 Tujuan Refleksi 374.4 Kaedah Refleksi 384.5 Hasil Refleksi384.6 Bila Melakukan Refleksi?39Bab 5:PENGUMPULAN DATA5.1 Kaedah pengumpulan Data 425.2 Soal Selidik425.3 Temu bual 485.4 Pemerhatian 495.5 Ujian 525.6 Analisis Dokumen52 iii 5. Bab 6: ANALISIS DATA 6.1 Pengenalan53 6.1.1 Analisis Data Soal Selidik53 6.1.2 Analisis Data Ke Atas Pemerhatian Yang Dijalankan 66 6.1.3 Analisis Data Temu Bual 76 6.1.4 Analisis Dokumen79Bab 7: KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 7.1 Kertas Cadangan Kajian Tindakan 89 7.2 Fungsi Kertas Cadangan89 7.3 Kandungan Dalam Kertas Cadangan Kajian Tindakan 90Bab 8: PELAPORAN KAJIAN TINDAKAN 8.1 Pelaporan Kajian Tindakan 96 8.2 Format Pelaporan Kajian Tindakan96 8.3 Panduan Asas Menyediakan Kertas Laporan Kajian97 Tindakan 8.4 Contoh Laporan Kajian Tindakan: Contoh 1107 8.5 Contoh Laporan Kajian Tindakan: Contoh 2130 8.6 Contoh Laporan Kajian Tindakan: Contoh 3139Bibliografi151iv 6. SENARAI RAJAH RajahPerkaraMuka suratRajah 1.1: Gelung Kajian Tindakan (Kemmis & McTaggart, 1988)Rajah 1.2: Perkembangan Kajian Tindakan Di MalaysiaRajah 2.1: Jenis-Jenis Kajian Tindakan (Creswell, 2005; 2008)Rajah 2.2Proses Kajian TindakanRajah 2.3 :Contoh Peta Minda Tentang Masalah Kelemahan Murid Dalam Mata Pelajaran Matematik Melalui Teknik SumbangsaranRajah 5.1: Proses dalam Pemerhatian Tidak BerstrukturRajah 6.1: Skrin Mendefinisi Variabel dalam SPSS Data EditorRajah 6.2: Skrin Memasukkan Data dalam SPSS Data EditorRajah 6.3: Kotak Dialog bagi Prosedur FrequenciesRajah 6.4: Skrin Statistik dalam Prosedur FrequenciesRajah 6.5: Kotak Dialog bagi ChartsRajah 6.6: Graf Bar Item 1Rajah 6.7: Graf Bar Item 2Rajah 6.8: Graf Bar Item 3Rajah 6.9: Graf Bar Item 4Rajah 6.10:Kesediaan Murid Menjawab Soalan Semasa Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik DarjahRajah 6.11:Kotak dialog Paired-Samples T-TestRajah 6.12:Kotak dialog Paired-Samples T Test: OptionsRajah 6.13:Graf Garis Prestasi Murid Dalam Ujian Pra dan Ujian PosRajah 6.14(a): Histogram bagi Skor Ujian PraRajah 6.14(b): Histogram Skor Ujian Posv 7. SENARAI JADUAL Jadual Perkara Muka SuratJadual 3.1: Analisis penulisan ayat oleh murid mengikut formatsubject-verbJadual 3.2: Jadual Pelaksanaan AktivitiJadual 5.1: Teknik Utama Temu BualJadual 6.1: Pengagihan SkorJadual 6.1: Jadual Perangkaan AsasJadual 6.2: Jadual Frekuensi Item 1Jadual 6.3: Jadual Frekuensi Item 2Jadual 6.4: Jadual Frekuensi Item 3Jadual 6.5: Jadual Frekuensi Item 4Jadual 6.6: Jadual Pemerhatian semasa Pengajaran danPembelajaran Di Bilik DarjahJadual 6.7: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal FizikJadual 6.8: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik(Rumusan pemerhatian)Jadual 6.9: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik(Kaedah Pemerhatian Kaedah Gundal)Jadual 6.10:Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik(Pemerhatian Tidak Berstruktur)Jadual 6.11:Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal FizikJadual 6.12:Transkripsi Temubual Berkaitan Minat Murid Tahun 5Anggerik Ke Atas Tajuk PecahanJadual 6.13:Pencapaian Pelajar Tingkatan 4 Gigih DalamPeperiksaan Matematik Bagi SemesterJadual 6.14:Prestasi Murid dalam Ujian Pra dan Ujian Pos DalamMata Pelajaran MatematikJadual 6.15(a): Statistik AsasJadual 6.15(b): Statistik KorelasiJadual 6.15(c): Statistik Ujian TJadual 6.16(a): Statistik PerihalanJadual 6.16(b)Ujian Pra MuridJadual 6.16(c): Ujian Pos Muridvi 8. BAB 1PENGENALAN KAJIAN TINDAKAN1.1Pendahuluan it is difficult to see how teaching can be improved or how curriculum proposals can be evaluated without self-monitoring on the part of teachers. A research tradition which is accessible to teachers and which feeds teaching must be created if education is to be significantly improved. (Stenhouse 1975: 165)Kajian tindakan melibatkan pengumpulan dan penterjemahan data untuk memudahkanpemahaman seseorang tentang sesuatu fenomena atau permasalahan di tempat kerja.Perkara utama dalam prinsip pelaksanaan kajian tindakan ialah matlamat untukmemperbaiki amalan seseorang atau mengatasi masalah yang dihadapi denganmembuat tindakan terhadap penemuan yang didapati tentang sesuatu amalan itu.Kajian tindakan dalam pendidikan menjadi satu perkembangan penting yang memberialternatif penyelidikan kepada pendidik.Pengamalan research thinking and orientation dan research-based decision-makingdalam tugas harian dalam kalangan guru merupakan satu daripada pendekatan terbaikuntuk meningkatkan mutu kecemerlangan pendidikan, terutamanya dalam pengajarandan pembelajaran. Kajian tindakan merupakan wadah yang sangat berkesan dalammembantuguru-guru memahamidanmenganalisis masalah dan seterusnyamenjalankan kajian bagi mendapatkan jawapan untuk mengatasi masalah tersebut.Kajian tindakan membantu guru-guru untuk bertindak secara sistematik berdasarkantatacara yang digariskan untuk menjalankan kajian. 1 9. 1.2Definisi Kajian TindakanKajian tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukanoleh peserta iaitu pengamal pendidikan, guru atau pendidik sebagai penyelidik dalamsituasi sosial itu sendiri. Sebagai penyelidik, mereka melaksanakan tindakan praktik(intervensi) bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti amalan masing-masing, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasidi mana amalan itu dilakukan. Ia melibatkan proses membuat refleksi, merancang,melaksanakan dan memerhati.Terdapat pelbagai definisi kajian tindakan yang telah dikemukakan oleh pakar-pakarkajian tindakan. Antaranya adalah seperti berikut:i. Kemmis & McTaggart (1988) Kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif, dilakukan oleh peserta yang berada dalam sesuatu situasi sosial bertujuanmeningkatkankerasionalan dan keadilanamalan-amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amala