buku manual kajian tindakan kpm

Download Buku Manual Kajian Tindakan KPM

If you can't read please download the document

Post on 17-Sep-2015

258 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Untuk Kajian tindakan

TRANSCRIPT

BUKUMANUALKAJIANTINDAKANEDISIKETIGA

BAHAGIANPERANCANGANDANPENYELIDIKANDASARPENDIDIKANKEMENTERIANPELAJARANMALAYSIADISEMBER2008

Diterbitkanoleh:

BahagianPerancangandanPenyelidikanDasarPendidikan

KementerianPelajaranMalaysia

Aras1-4,BlokE8,Presint1

KompleksKerajaanParcelE

PusatPentadbiranKerajaanPesekutuan

62604Putrajaya

Malaysia

Tel:+603-88846591

Faks:+603-88846579

Web:www.moe.gov.my/bppdp

Semuahakciptaterpelihara.HakCiptaKementerianPelajaranMalaysia2006.Tiadamana-manajuadaripadapenerbitaninibolehditerbitkansemulaataudisimpandalambentukyangbolehdiperolehsemulaataudisiarkandalamsebarangbentukdenganapacarasekalipuntermasukelektronik,mekanikal,fotokopi,rakamanatausebaliknyatanpamendapatizinPenerbit.

DISEMBER2008

i

PRAKATA

PembudayaanKajianTindakandalamkalanganwargapendidiktelahdapatdlaksanakansecarameluasberdasarkanminatdanpeningkatanberterusanbilangangurudalammenjalankanKajianTindakansetiaptahun.Padamasasekarang,KajianTindakanbukansahajadijalankandalamkontekspengajarandanpembelajarandibilikdarjah,tetapiiajugadigunakanuntukmemperkukuhkanpengurusandisekolah.MatlamatutamaKajianTindakanadalahberdasarkankepadasatuhasratiaituuntukmeningkatkantahapprofesionalismedalamkalanganpentadbirdangurudisekolah.

KajianTindakanmempunyaiduaunsurutamaiaitukajiandantindakan.Olehituiasangatsesuaidiaplilkasikandalamkontekspendidikankeranaduaunsurutamainiseringkalidijalankansecaraberiringan,iaitutindakandalamprosespengajarandanpembelajaransertapengurusanpendidikan;dankajiandijalankanbagimendapatkanbukti-buktiemperikyangdapatmenyokongsesuatutindakanyangdilaksanakan.Iamembolehkanpengamaliaituparapendidikmelaluiprosesinkuiripenemuandenganmengkajimasalah-masalahsecarasaintifiksupayamerekabolehmenilai,menambahbaikdanmemantapkanprosesmembuatkeputusandanamalan.

PeranandansumbanganKajianTindakandalammembantumenyelesaikanpelbagaimasalahyangdihadapiolehpentadbirdangurudisekolahtidakakandipertikaikan.Iniadalahkeranadapatankajianakanmemberiimpakyangpositifkepadaperubahanyangterancangdankesannyaakanmenghasilkanapayangdikehendakiagarmatlamatpendidikandapatdirealisasikan.KajianTindakandiyakinidapatmenonjolkanamalanterbaikdalampengajaran,pembelajarandanpengurusansekolah.Sehubungandenganitu,sewajarnyasemuawargapendidiktermasukPengetua,GuruBesar,danguru-guruberperanandalammembudayakanKajianTindakandisekolahmasing-masing.

ManualKajianTindakandihasilkandandimantapkanbersesuaiandengankeperluansemasadanakandatang.Iamerupakangarispanduanbagimelaksanakankajianberdasarkanprosesyangbetul,tepatdansistematiksupayadapatanyangbermaknadapatdihasilkansertamampumenyumbangkepadapenambahbaikandalamaspekpengajarandanpembelajaran,pentadbirandanpengurusanpendidikan.Manualinidiharapkandapatmembangkitkanminatguru-gurukhususnyauntukmenjalankankajiandisekolah,disampingmenambahkanpengetahuandankefahamangurutentangtatacaramelaksanakanKajianTindakan.MogapenyediaanManualini,akandapatmendekatkandiripembacadanparapendidikkhususnyadenganduniaKajianTindakan.

[email protected]&PenyelidikanDasarPendidikanKementerianPelajaranMalaysia

ii

KANDUNGAN

TajukMukaSurat

Prakataii

Kandunganiii

SenaraiRajahv

SenaraiJadualvi

Bab1:

PENGENALANKAJIANTINDAKAN

1.1Pendahuluan11.2DefinisiKajianTindakan21.3TujuanKajianTindakan41.4Ciri-ciriKajianTindakan51.5ModelKajianTindakan51.6PerkembanganKajianTindakan71.7KajianTindakandiMalaysia81.8BudayaPenyelidikanDalamKalanganGuru101.9Rumusan11

Bab2:PROSESKAJIANTINDAKAN2.1Pengenalan132.2Jenis-jenisKajianTindakan132.3ProsedurMenjalankanKajianTindakan172.4ProsesKajianTindakan18

Bab3:

Bab4:

Bab5:

MERANCANGDANMELAKSANAKANKAJIANTINDAKAN3.1Pengenalan263.2ProsesMerancangdanMelaksanakanKajian26

REFLEKSI4.1Pengenalan364.2DefinisiRefleksi364.3TujuanRefleksi374.4KaedahRefleksi384.5HasilRefleksi384.6BilaMelakukanRefleksi?39

PENGUMPULANDATA5.1KaedahpengumpulanData425.2SoalSelidik425.3Temubual485.4Pemerhatian495.5Ujian525.6AnalisisDokumen52iii

Bab6:ANALISISDATA6.1Pengenalan536.1.1AnalisisDataSoalSelidik536.1.2AnalisisDataKeAtasPemerhatianYangDijalankan666.1.3AnalisisDataTemuBual766.1.4AnalisisDokumen79

Bab7:

Bab8:

KERTASCADANGAN(PROPOSAL)KAJIANTINDAKAN7.1KertasCadanganKajianTindakan897.2FungsiKertasCadangan897.3KandunganDalamKertasCadanganKajianTindakan90

PELAPORANKAJIANTINDAKAN8.1PelaporanKajianTindakan968.2FormatPelaporanKajianTindakan96

8.3PanduanAsasMenyediakanKertasLaporanKajian

97

Tindakan8.4ContohLaporanKajianTindakan:Contoh11078.5ContohLaporanKajianTindakan:Contoh21308.6ContohLaporanKajianTindakan:Contoh3139

Bibliografi151

iv

SENARAIRAJAH

RajahPerkaraMukasurat

Rajah1.1:GelungKajianTindakan(Kemmis&McTaggart,1988)Rajah1.2:PerkembanganKajianTindakanDiMalaysiaRajah2.1:Jenis-JenisKajianTindakan(Creswell,2005;2008)Rajah2.2ProsesKajianTindakanRajah2.3:ContohPetaMindaTentangMasalahKelemahanMuridDalamMataPelajaranMatematikMelaluiTeknikSumbangsaranRajah5.1:ProsesdalamPemerhatianTidakBerstrukturRajah6.1:SkrinMendefinisiVariabeldalamSPSSDataEditorRajah6.2:SkrinMemasukkanDatadalamSPSSDataEditorRajah6.3:KotakDialogbagiProsedurFrequenciesRajah6.4:SkrinStatistikdalamProsedurFrequenciesRajah6.5:KotakDialogbagiChartsRajah6.6:GrafBarItem1Rajah6.7:GrafBarItem2Rajah6.8:GrafBarItem3Rajah6.9:GrafBarItem4Rajah6.10:KesediaanMuridMenjawabSoalanSemasaPengajarandanPembelajarandiBilikDarjahRajah6.11:KotakdialogPaired-SamplesT-TestRajah6.12:KotakdialogPaired-SamplesTTest:OptionsRajah6.13:GrafGarisPrestasiMuridDalamUjianPradanUjianPosRajah6.14(a):HistogrambagiSkorUjianPraRajah6.14(b):HistogramSkorUjianPos

v

SENARAIJADUAL

JadualPerkaraMukaSuratJadual3.1:Analisispenulisanayatolehmuridmengikutformatsubject-verbJadual3.2:JadualPelaksanaanAktivitiJadual5.1:TeknikUtamaTemuBual

Jadual6.1:PengagihanSkorJadual6.1:JadualPerangkaanAsasJadual6.2:JadualFrekuensiItem1Jadual6.3:JadualFrekuensiItem2Jadual6.4:JadualFrekuensiItem3Jadual6.5:JadualFrekuensiItem4Jadual6.6:JadualPemerhatiansemasaPengajarandanPembelajaranDiBilikDarjahJadual6.7:PengajaranBerfikirSecaraKritisDiBilikMakmalFizik

Jadual6.8:PengajaranBerfikirSecaraKritisDiBilikMakmalFizik(Rumusanpemerhatian)Jadual6.9:PengajaranBerfikirSecaraKritisDiBilikMakmalFizik(KaedahPemerhatianKaedahGundal)Jadual6.10:PengajaranBerfikirSecaraKritisDiBilikMakmalFizik(PemerhatianTidakBerstruktur)Jadual6.11:PengajaranBerfikirSecaraKritisDiBilikMakmalFizikJadual6.12:TranskripsiTemubualBerkaitanMinatMuridTahun5AnggerikKeAtasTajukPecahanJadual6.13:PencapaianPelajarTingkatan4GigihDalamPeperiksaanMatematikBagiSemesterJadual6.14:PrestasiMuriddalamUjianPradanUjianPosDalamMataPelajaranMatematikJadual6.15(a):StatistikAsasJadual6.15(b):StatistikKorelasiJadual6.15(c):StatistikUjianTJadual6.16(a):StatistikPerihalanJadual6.16(b)UjianPraMuridJadual6.16(c):UjianPosMurid

vi

BAB1PENGENALANKAJIANTINDAKAN

1.1Pendahuluan

itisdifficulttoseehowteachingcanbeimprovedorhowcurriculumproposalscanbeevaluatedwithoutself-monitoringonthepartofteachers.Aresearchtraditionwhichisaccessibletoteachersandwhichfeedsteachingmustbecreatedifeducationistobesignificantlyimproved.(Stenhouse1975:165)

Kajiantindakanmelibatkanpengumpulandanpenterjemahandatauntukmemudahkanpemahamanseseorangtentangsesuatufenomenaataupermasalahanditempatkerja.Perkarautamadalamprinsippelaksanaankajiantindakanialahmatlamatuntukmemperbaikiamalanseseorangataumengatasimasalahyangdihadapidenganmembuattindakanterhadappenemuanyangdidapatitentangsesuatuamalanitu.Kajiantindakandalampendidikanmenjadisatuperkembanganpentingyangmemberialternatifpenyelidikankepadapendidik.

Pengamalan'researchthinkingandorientationdanresearch-baseddecision-making'dalamtugashariandalamkalangangurumerupakansatudaripadapendekatanterbaikuntukmeningkatkanmutukecemerlanganpendidikan,terutamanyadalampengajarandanpembelajaran.Kajiantindakanmerupakanwadahyangsangatberkesandalammembantuguru-gurumemahamidanmenganalisismasalahdanseterusnyamenjalankankajianbagimendapatkanjawapanuntukmengatasimasalahtersebut.Kajiantindakanmembantuguru-guruuntukbertindaksecarasistematikberdasarkantatacarayangdigariskanuntukmenjalankankajian.

1

1.2DefinisiKajianTindakan

Kajiantindakanadalahsatukajianyangberbentukinkuirirefleksikendiriyangdilakukanolehpesertaiaitupengamalpendidikan,guruataupendidiksebagaipenyelidikdalamsituasisosialitusendiri.Sebagaipenyelidik,merekamelaksanakantindakanpraktik(intervensi)bertujuanuntukmembaikiataumeningkatkankualitiamalanmasing-masing,disampingmeningkatkankefahamanmerekatentangamalanitusertasituasidimanaamalanitudilakukan.Iamelibatkanprosesmembuatrefleksi,merancang,melaksanakandanmemerhati.

Terdapatpelbagaidefinisikajiantindakanyangtelahdikemukakanolehpakar-pakarkajiantindakan.Antaranyaadalahsepertiberikut:

i.Kemmis&McTaggart(1988)Kajiantindakanmerupakansatubentukinkuirirefleksikendiriyangdilakukansecarakolektif,dilakukanolehpesertayangberadadalamsesuatusituasisosialbertujuanmeningkatkankerasionalandankeadilanamalan-amalankemasyarakatandanpendidikanmerekasendiri,disampingmeningkatkankefahamanmerekatentangamalan-amalanitusertasituasidimanaamalanitudilakukan

ii.Ebbut(1985)Kajiantindakanmerupakansuatupengkajianyangsistematikolehsekumpulanpengamalterhadapusaha-usahauntukmengubahdanmemperbaikiamalanpendidikanmelaluitindakanpraktismerekasendirisertarefleksiterhadapkesanatauakibattindakantersebut.

iii.McNiff(1988)Kajiantindakanadalahsatupendekatanuntukmemperbaikiataumeningkatkankualitipendidikanmelaluiperubahandenganmenggalakkanguru-gurumenjadilebihsedartentangamalanmerekasendiri,menjadikritisterhadapamalan-amalantersebutdanbersediauntukmengubahnya.Iamelibatkangurudalaminkuiriyangdijalankanolehm