buku dzikir-pagi-petang-free

16
MUQADDIMAH 18. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah وسلم عليه صليbersabda, Barangsiapa yang mengucapkan kalimat ‘subhanallah wa bi hamdih’ di pagi dan sore hari sebanyak 100 x, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu.(HR. Muslim (4/2071, no. 2692)) Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Allah Subhana WaTa’ala berfirman: 19. HR. Bukhari, Fathul Bari (11/101, no. 6307) dan Muslim (4/2075, no. 2702). Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Rasulullah ً ﲑاِ َ ً ﺮاْ ِ ذَ ا واُ ُ ْ اذ ﻮاُ َ ٓ اَ ﻳﻦِ اَ اَ . ِ اَ وً ةَ ْ ُ ُ ﻮﻩُ ِ ّ َ ﺳـَ وً ﻴﻼ وسلم عليه صليbersabda: “Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari kepada-Nya 100 x “ (HR Muslim no 2702). "Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut Nama) Allah dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang." 20. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu disebutkan bahwa barangsiapa yang mengucapkan dzikir ini di sore hari sebanyak tiga kali, maka ia tidak akan mendapat bahaya racun di malam tersebut. (HR. Ahmad 2/290, An Nasai dalam ‘Amal Al Yaum wal Lailah no. 590 dan Ibnus Sunni no. 68. Lihat Shahih At Tirmidzi 3/187, Shahih Ibnu Majah 2/266, dan Tuhfatul Akhyar hal. 45) (QS. Al-Ahzab: 41-42). َ ﺳـَ وَ ِ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ ﺳـ اَ و َ ِ اَ ْ َ و ن اْ ِ ْ ﺎﺻَ ْ ِ ّ ِ رَ ْ ْ اﻻَ وِ ّ ِ َ ْ ِ َ ِ ّ َ رِ ْ َ ِ "Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Rabb-mu pada waktu petang dan pagi." (QS. Al-Mu'min: 55) Berikut adalah beberapa keutamaan-keutamaan dzikir yang disarikan oleh Ibnu Qayyim Al Jauziyah rahimahullah: Mengusir Setan. Mendatangkan ridho Ar Rahman. - 32 - - 1 -

Upload: hamba-allah

Post on 16-Apr-2017

159 views

Category:

Spiritual


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: Buku dzikir-pagi-petang-free

MUQADDIMAH 18. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah صلي هللا عليه وسلم bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan kalimat ‘subhanallah wa bi hamdih’ di pagi dan sore hari sebanyak 100 x, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu.” (HR. Muslim (4/2071, no. 2692))

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan

sahabatnya.

Allah Subhana WaTa’ala berfirman: 19. HR. Bukhari, Fathul Bari (11/101, no. 6307) dan Muslim

(4/2075, no. 2702). Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Rasulullah

ذكرا كثريا ين امنوا اذكروا اهلل ا اذل حوه بكرة واص . اي اهي ب يال وسـ bersabda: “Wahai صلي هللا عليه وسلم

manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari kepada-Nya 100 x “ (HR Muslim no 2702).

"Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut Nama) Allah dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang."

20. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu disebutkan bahwa barangsiapa yang mengucapkan dzikir ini di sore hari sebanyak tiga kali, maka ia tidak akan mendapat bahaya racun di malam tersebut. (HR. Ahmad 2/290, An Nasai dalam ‘Amal Al Yaum wal Lailah no. 590 dan Ibnus Sunni no. 68. Lihat Shahih At Tirmidzi 3/187, Shahih Ibnu Majah 2/266, dan Tuhfatul Akhyar hal. 45)

(QS. Al-Ahzab: 41-42).

نبك وسـ تغفر ذل حق واسـ ن وعد اهللبح فاصرب ا

باكر ك ابلعيش واال مد رب حب

"Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji

Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Rabb-mu pada waktu

petang dan pagi." (QS. Al-Mu'min: 55)

Berikut adalah beberapa keutamaan-keutamaan dzikir

yang disarikan oleh Ibnu Qayyim Al Jauziyah rahimahullah:

• Mengusir Setan. • Mendatangkan ridho Ar Rahman.

- 32 -

- 1 -

Page 2: Buku dzikir-pagi-petang-free

13. HR. Abu Dawud no. 5077, Ibnu Majah no. 3867, Shahiih Jaami'ish Shaghiir no. 6418, Misykaatul Mashaabiih no. 2395, Shahiih at-Targhiib 1/414 no. 656, shahih.

• Mendekatkan diri pada Allah sehingga memasukkannya pada golongan orang yang berbuat ihsan yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya.

• Menghilangkan gelisah dan hati yang gundah gulana.

14. HR. An Nasa-i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 24 dari hadits Abu Ayyub Al Anshori radhiyallahu ‘anhu. Dalam hadits disebutkan bahwa barangsiapa yang menyebutkan dzikir tersebut sebanyak 10 x, Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan, ia juga mendapatkan pahala semisal memerdekakan 10 budak, Allah akan melindunginya dari gangguan setan, dan jika ia mengucapkannya di sore hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula. Lihat Shahih At Targhib wa At Tarhib (1/272, no. 650).

• Menguatkan hati dan badan. • Hati menjadi gembira dan lapang. • Mendatangkan rizqi. • Menjadikan seseorang semakin dekat kepada

Allah. • Semakin banyak dzikir, semakin bertambah

ma’rifah (mengenal Allah) seseorang. • Mendatangkan rasa takut pada Rabb ‘azza wa

jalla dan semakin menundukkan diri pada-Nya. • Ketika seorang hamba rajin mengingat Allah, maka

Allah akan mengingat dirinya di saat ia butuh. 15. “Barangsiapa yang membacanya dalam sehari

sebanyak 100 x, maka itu seperti membebaskan 10 orang budak, dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kesalahan, dirinya akan terjaga dari gangguan setan dari pagi hingga sore hari, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali oleh orang yang mengamalkan lebih dari itu. (HR. Bukhari 4/95, no. 3293) dan Muslim (4/2071, no. 2691)). Dalam riwayat An Nasa-I (‘Amalul Yaum wal Lailah no 580 dan Ibnus Sunni no 75 dar ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, lafazhnya: “Barangsiapa membaca 100 x pada pagi hari dan 100 x pada sore hari…” Jadi dzikir ini dibaca 100 x di waktu pagi dan 100 x di waktu sore. Lihat Al-Ahadiits ash-Shahiihah no 2762.

• Jika seseorang mengenal Allah dalam keadaan lapang, Allah akan mengenalnya dalam keadaan sempit.

• Menyelematkan seseorang dari adzab neraka. • Dan lain-lain

Semoga Allah memberi kita taufik agar rutin mengamalkan dzikir-dzikir ini.

16. HR. Muslim (4/2090, no. 2726) 17. HR. Ibnus Sunni ‘Amalul Yaum wal Lailah no 54, Ibnu

Majah no. 925, shahih

- 2 -

- 31 -

Page 3: Buku dzikir-pagi-petang-free

7. HR. Bukhari dalam Al Adabul Mufrod no 1200, Abu

Daud no. 5074, Ibnu Majah no. 3871. Lihat Shahih Ibnu Majah 2/332.

8. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda kepada

Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu: “Ucapkanlah pada pagi dan sore hari dan ketika engkau hendak tidur.” HR. Bukhari dalam Al Adabul Mufrad no 1202, 1203, At Tirmidzi no. 3392, Abu Daud no. 5067. Lihat Shahih At Tirmidzi no 2798.

9. Dalam hadits ‘Utsman bin ‘Affan radhiyallahu ‘anhu

disebutkan bahwa barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut sebanyak tiga kali di shubuh hari dan tiga kali di sore hari, maka tidak akan ada yang membahayakan dirinya. (HR. Abu Daud (4/323, no. 5088, 5089), At Tirmidzi (5/465, no. 3388), Ibnu Majah no. 3869, Ahmad (1/72). Lihat Shahih Ibnu Majah (2/332).

10. Dalam hadits Tsauban bin Bujdud radhiyallahu ‘anhu

disebutkan bahwa barangsiapa yang mengucapkan hadits ini sebanyak tiga kali di shubuh hari dan tiga kali di sore hari, maka pantas baginya mendapatkan ridho Allah di hari kiamat. (HR. Ahmad (4/337), An Nasa-i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 4, Ibnus Sunni no. 68, Abu Daud (4/318, no. 5072), At Tirmidzi (5/465, no. 3389).

11. HR. Al Hakim dan beliau menshahihkannya, Adz

Dzahabi pun menyetujui hal itu (1/545). Lihat Shahih At Targhib wa At Tarhib (1/273, no. 654)

12. HR. Ahmad (3/406,407), Ibnus Sunni dalam ‘Amalul

Yaum wal Lailah no. 34. Lihat Shahih Al Jaami’ (4/209, no. 4674)

- 30 -

- 3 -

Page 4: Buku dzikir-pagi-petang-free

جمي يطان الر من الشـ اعوذ ابهلل1. Nabi صلي هللا عليه وسلم bersabda: "Barangsiapa yang

membaca ayat ini [Ayat Kursi] ketika pagi hari, maka ia dijaga dari (gangguan) jin hingga sore hari. Dan barangsiapa mengucapkannya ketika sore hari, maka ia dijaga dari (gangguan) jin hingga pagi hari." (HR. Al-Hakim 1/562, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 1/418 no. 662, shahih).

“A’uudzu billahi minasy-syaithoonir-rojiim”

“Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.”

نة وال ال هو الحي القيوم، ال تاخذه سـ هل ا ال ا اهلل

ماوات وما يف االرض،نوم، هل م ا يف الس

2. “Barangsiapa membaca tiga surat tersebut setiap pagi dan sore hari, maka (tiga surat tersebut) cukup baginya dari segala sesuatu”. (HR. Abu Dawud no. 5082, an-Nasa-i VIII/250 dan at-Tirmidzi no. 3575, Ahmad V/312, Shahiih at-Tirmidzi no. 2829, Tuhfatul Ahwadzi no. 3646, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 1/411 no. 649, hasan shahih) ذنه، يعمل ما بني ايدهيم

ال ابي يشفع عنده ا من ذا اذل

ال بما ء من علمه ا يطون بيش وما خلفهم، وال حيماوات واالرض، وال يه الس يئوده شاء، وسع كرسـ

حفظهما، وهو العيل العظمي

3. HR. Muslim (4/2088, no. 2723)

4. HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad no. 1199,

lafazh ini adalah lafazh al-Bukhari, at-Tirmidzi no. 3391, Abu Dawud no. 5068, Ahmad II/354, Ibnu Majah no. 3868, Shahiih al-Adabil Mufrad no. 911, shahih. Lihat pula Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah no. 262

5. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu ‘anhu, ia berkata

bahwa Rasulullah (Dibaca 1 x) (1)

,bersabda صلي هللا عليه وسلم“Barangsiapa mengucapkan dzikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barangsiapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum shubuh, maka ia termasuk penghuni surga.” (HR. Bukhari (7/150, no. 6306))

“Allahu laa ilaaha illa huwal-Hayyul-Qoyyuum, laa ta’khu-dzuhu sinatuw-walaa naum, lahu maa fiis-samaawaati wa

maa fil-ardh, man dzal-ladzii yasyfa-‘u ‘indahu illa bi-idznih, ya’lamu maa baina aidiihim wa maa kholfahum

walaa yuhi-thuuna bi-syai-im-min ‘ilmihi illa bimaa syaa-a, wa si-‘a kursiyyuhus-samaawaati wal-ardh, walaa ya-

uuduhu hif-zhuhumaa wa huwal-‘aliyyul-‘a-zhiim.” 6. HR. Abu Daud (4/324, no. 5090), Ahmad (5/42), An

Nasa-i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 22, Ibnus Sunni no. 69, Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrod no 701. Syaikh Ibnu Baz menghasankan hadits ini sebagaimana dalam Tuhfatul Akhyar hal. 26.

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya tanpa

seizin-Nya.

- 4 -

- 29 -

Page 5: Buku dzikir-pagi-petang-free

Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi

Maha besar.” (QS. Al Baqarah: 255)

مده بحان هللا وحب سـ

(Dibaca 100 x) (18)

“Sub-hanaallahi wa bihamdihi.” حمي محن الر الر بسم اهلل

“Mahasuci Allah, aku memuji-Nya.”

مد لم يدل ولم يودل ولم يكن الص احد اهلل قل هو اهلل كفوا احد هل

ما خلق ات من رش مات هللا التام اعوذ بلك(Dibaca 3 x) (20)

(Dibaca 3 x) “A-‘uudzu bi kalimaatillahit-taammaati min syarri maa

kholaq.” “Qul huwallaahu ahad. Allaahush-shomad. Lam yalid

walam yuulad. Walam yakul-lahu kufuwan ahad.”

“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan sesuatu yang diciptakan-Nya.”

“Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang bergantung kepada- Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada

pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara

dengan Dia.” (QS. Al Ikhlas: 1-4)

محن الر الر حمي بسم اهلل

قل اعوذ برب الفلق من رش ما خلق ومن رش ذا وقب ومن رش النفااثت يف العقد

ومن غاسق ا

ذا حسد رش حاسد ا

(Dibaca 3 x)

- 28 -

- 5 -

Page 6: Buku dzikir-pagi-petang-free

“Qul a’uudzu birobbil-falaq. Min syarri maa kholaq. Wa min syarri ghoosiqin i-dzaa waqob. Wa min syarrin-

naffaa-tsaati fiil-‘uqod. Wa min syarri haasidin

خالص، مة اال سالم وعىل لك

امسينا عىل فطرة اال

، وعىل د صىل هللا عليه وسمل وعىل دين نبينا محمبراهمي، حنيفا مسلما وما اكن من المرشك

ابينا ا ني مةل

i-dzaa hasad.”

“Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang

menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki”. (QS. Al Falaq: 1-5)

(Dibaca 1 x) (12)

“Amsaynaa ‘alaa fith-rotil-islaam, wa ‘alaa kalimatil-ikh-laash, wa ‘alaa diini nabiyyinaa muhammadin shollallahu

‘alaihi wa sallam, wa ‘alaa millati abiinaa ibroohiim, haniifaam-musliman, wa maa kaana minal-musyrikiin.”

حمي محن الر الر بسم اهلل

هل الناس من رش قل اعوذ برب الناس مكل الناس ا

ي يوسوس يف صدور الناس الوسواس الخناس اذل من الجنة و الناس

“Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad صلي هللا عليه وسلم dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak ter-

golong orang-orang musyrik.”

ال هللا لـه ا، هل المكل وهل ال ا وحده ال رشيك هل

ء قدير الحمد يش وهو عىل لك

(Dibaca 3 x) (2)

“Qul a-‘uudzu birobbin-naas. Malikin-naas. ilaahin-naas. Min syarril-waswaasil-khonnaas. Alla-dzii yuwaswisu fii

shuduurin-naas. Minal-jinnati wan-naas.”

(Dibaca 1 x atau 10 x atau 100 x) (13) (14) (15) “Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan

manusia.” (QS. An Naas: 1-6)

“Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika-lah, lahul-mulku

wa lahul-hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qodiir.

“Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”

- 6 -

- 27 -

Page 7: Buku dzikir-pagi-petang-free

ال لـه ا، ال ا ، والحمد هلل اصبحنا واصبح المكل هلل

، هل المكل وهل الحمد وهو هللا وحده ال رشيك هلء قدير رب اساكل خري ما يف هذا . عىل لك يشواعوذ بك من رش ما يف هذا اليوم وخري ما بعده،

اليوم ورش ما بعده، رب اعوذ بك من الكسل ، رب اعوذ بك من عذاب يف النار وسوء الكرب

“Dengan Nama Allah yang tidak ada bahaya atas Nama-Nya sesuatu di bumi dan tidak pula dilangit. Dia-lah Yang Mahamendengar dan

Mahamengetahui.”

د صىل هللا سالم دينا، وبمحمال ، واب راب رضيت اب

نبيا عليه وسمل

(Dibaca 3 x) (10)

“Ro-dhiitu billahi robbaa, wa bil-islaami diinaa, wa bi muhammadin shollallahu ‘alaihi wa sallama

nabiyyaa.” وعذاب يف القرب .

“Aku rela (ridho) Allah sebagai Robb-ku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad

(Dibaca 1 x) (3) صلي هللا عليه وسلم sebagai Nabiku (yang diutus oleh Allah).”

“Ashbahnaa wa ashbahal-mulku lillah, wal-hamdu lillah,

laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika-lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qodiir. Robbi as-aluka khoiro maa fii ha-dzaal-yaumi wa khoiro maa ba’dahu, wa a-‘uudzu bika min syarri maa fii ha-dzaal-

yaumi wa syarri maa ba’dahu, robbi a-‘uudzu bika minal-kasali wa suu-il-kibar, robbi a-‘uudzu bika min ‘adzaabin

fiin-naari wa ‘adzaabin fiil-qobri.”

تغيث، اصلح يل شاين اي يح اي قيوم برمحتك اسـىل نفيس طرفة عني لكه وال تلكين ا

(Dibaca 1 x) (11) “Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah,

segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang berhak disembah) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik Allah kerajaan dan bagi-

Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.Ya Rabbku, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan

sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Ya Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung

kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan siksaan di kubur.”

“Yaa Hayyu yaa Qoyyuum, bi rohmatika astaghiits, ash-lih lii sya’nii kullahu wa laa takilnii ilaa nafsii thorfata ‘aiin.”

“Wahai Robb Yang Mahahidup, Wahai Robb Yang berdiri sendiri

(tidak butuh segala sesuatu) dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan

kepadaku meski sekejap mata sekali pun (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu).”

- 26 -

- 7 -

Page 8: Buku dzikir-pagi-petang-free

يا، وبك هم بك اصبحنا، وبك امسينا، وبك حن اللشور ليك الن

نموت، وا

ماوات هادة فاطر الس هم عالم الغيب والش اللال لـه اء ومليكه، اشهد ان ال ا يش واالرض، رب لك

يطان ، ومن رش الشـ انت، اعوذ بك من رش نفيسكه، وان اقرتف ه ورش عىل نفيس سوءا او اجر

(Dibaca 1 x) (4)

“Allahumma bika ashbahnaa, wa bika amsainaa, wa bika

nahyaa, wa bika namuut, wa ilaikan-nusyuur.

ىل مسمل Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu“ ا

pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup dan dengan

rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk).”

(Dibaca 1 x) (8)

“Allahumma ‘aalimal-ghoibi wasy-syahaadah, faathiros-

samaawaati wal-ardh, robba kulli syai-in wa maliikah, asy-hadu an laa ilaaha illa Anta, a-‘uudzu bika min syarri

nafsii, wa min syarrisy-syaithooni wa syirkihi, wa an-aqtarifa ‘alaa nafsii suu-an au ajurruhu ilaa muslim.”

ن هم ا ال انت، خلقتين واان عبدك، الل لـه ا ال ا ت ريب

تطعت، اعوذ بك واان عىل عهدك ووعدك ما اسـ “Ya Allah Yang Mahamengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Robb Pencipta langit dan bumi, Robb atas segala sesuatu dan Yang

Merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada iIah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu

dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya, (aku berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong

seorang muslim kepadanya.”

، وابوء من رش ما صنعت، ابوء كل بنعمتك عيله ال يغفر ن

ال انت بذنيب فاغفر يل فا

نوب ا اذل

(Dibaca 1 x) (5) ء يف االرض ابمس هللا ه يش ي ال يرض مع امس اذل

“Allahumma anta robbii laa ilaaha illa Anta, kholaqtanii wa anaa ‘abduka, wa anaa ‘alaa ‘ahdika wa wa’-dika maas-ta-tho’tu, a-‘uudzu bika min syarri maa shona’tu, abuu-u laka bini’matika ‘alayya, wa abuu-u bi dzambi faagh-firlii

fainnahu laa yaghfirudz-dzunuuba illa Anta.”

ماء ميع العلمي و ال يف الس و هو الس

(Dibaca 3 x) (9)

- 25 -

“Bismillahil-ladzii laa ya-dhurru ma-‘as-mihi syai-un fiil-ardhi wa laa fiis-samaa-i wa huwas-samii-‘ul-‘aliim.”

- 8 -

Page 9: Buku dzikir-pagi-petang-free

ه اساكل العفو والعافية الل ين نيا واالخرة ،م ا يف ادل

اساكل العفو والعافية ين هم ا يف ديين ودنياي ،الل

هم اسرت عوراىت وامن روعاىت . واهيل ومايل .الل

“Ya Allah, Engkau adalah Robb-ku, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau, Engkau-lah yang

menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu

dari kejelekan (apa) yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu (yang diberikan) kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu,

ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.”

هم احفظين ، ومن خلفي، وعن يميين الل من بني يدي، واعوذ بعظمتك ، ومن فويق ايل ان اغتال وعن مش

يت من حت

هم عي، الل هم عافين يف مس ، الل هم عافين يف بدين اللال انت

لـه اين اعوذ بك . عافين يف برصي ال ا

هم ا الل

، من الكفر والفقر، واعوذ بك من عذاب القرب

(Dibaca 1 x) (7) لـه

ال انت ال ا

ا “Allahumma innii as-alukal-‘afwa wal-‘aafiyah, fiid-dunyaa

wal-aakhiroh, Allahumma innii as-alukal-‘afwa wal-‘aafiyah, fii diinii wa dunyaaya wa ahlii wa maalii.

Allahummas-tur ‘awrootii wa aamin row’aatii. Allahummah-fazh-nii mim-baini yadayya, wa min kholfii,

wa ‘an yamiinii wa ‘an syimaalii, wa min fauqii, wa a-‘uudzu bi-‘azhomatika an-ughtaala min tahtii.”

(Dibaca 3 x) (6)

“Allahumma ‘aafinii fii badanii, Allahumma ‘aafinii fii

sam-‘ii, Allahumma ‘aafinii fii ba-shorii, laa ilaaha illa Anta, Allahumma innii a-‘uudzu bika minal-kufri wal-faqri, wa a-

‘uudzu bika min ‘adzaabil-qobri, laa ilaaha illa Anta.”

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon

kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan harta-ku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tentramkan-lah aku dari rasa takut. Ya Allah,

peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari

bawahku (aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi).”

“Ya Allah, selamatkanlah tubuhku (dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan). Ya Allah selamatkanlah penglihatanku, tidak ada ilah (yang berhak

diibadahi dengan benar) kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku

berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau.”

- 24 -

- 9 -

Page 10: Buku dzikir-pagi-petang-free

نيا واالخرة اساكل العفو والعافية يف ادل ين هم ا الل

اساكل العفو والعافية يف ديين ودنياي ين هم ا الل

هم اسرت عوراىت وامن روعاىت . واهيل ومايل .الل

“Ya Allah, Engkau adalah Robb-ku, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau, Engkau-lah yang

menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu

dari kejelekan (apa) yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu (yang diberikan) kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu,

ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.”

هم احفظ ، ومن خلفي، وعن يميين الل ين من بني يدي، واعوذ بعظمتك ان اغتال ، ومن فويق ايل وعن مش

يت من حت

هم عي، الل هم عافين يف مس ، الل هم عافين يف بدين اللال انت عافين يف برصي

لـه ا. ال ا

ين اعوذ بك من الكفر والفقر، واعوذ بك من هم ا الل

(Dibaca 1 x) (7) لـه ا،ال ا ال انت عذاب القرب

“Allahumma innii as-alukal-‘afwa wal-‘aafiyah, fiid-dunyaa wal-aakhiroh, Allahumma innii as-alukal-‘afwa wal-‘aafiyah, fii diinii wa dunyaaya wa ahlii wa maalii.

Allahummas-tur ‘awrootii wa aamin row’aatii, Allahummah-fazh-nii mim-baini yadayya, wa min kholfii,

wa ‘an yamiinii wa ‘an syimaalii, wa min fauqii, wa a-‘uudzu bi-‘azhomatika an-ughtaala min tahtii.”

(Dibaca 3 x) (6)

“Allahumma ‘aafinii fii badanii, Allahumma ‘aafinii fii sam-‘ii, Allahumma ‘aafinii fii ba-shorii, laa ilaaha illa Anta,

Allahumma innii a-‘uudzu bika minal-kufri wal-faqri, wa a-‘uudzu bika min ‘adzaabil-qobri, laa ilaaha illa Anta.”

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon

kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan harta-ku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan segala sesuatu yang tidak

layak dilihat orang) dan tentramkan-lah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku.

Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku (aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi).”

“Ya Allah, selamatkanlah tubuhku (dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku, tidak ada ilah (yang berhak

diibadahi dengan benar) kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku

berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau.”

- 10 -

- 23 -

Page 11: Buku dzikir-pagi-petang-free

ماوات هادة فاطر الس هم عالم الغيب والش اللال لـه اء ومليكه، اشهد ان ال ا يش واالرض، رب لك

يطان ، ومن رش الشـ انت، اعوذ بك من رش نفيسكه، وان اقرتف عىل نفيس ه ورش سوءا او اجر

يا، وبك هم بك امسينا، وبك اصبحنا،وبك حن الل نموت، واليك المصري

(Dibaca 1 x) (4)

“Allahumma bika amsainaa, wa bika ashbahnaa, wa bika

nahyaa, wa bika namuut, wa ilaikal-mashiir.”

ىل مسمل Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu“ ا

sore dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup dan dengan

rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali (bagi semua makhluk).”

(Dibaca 1 x) (8)

“Allahumma ‘aalimal-ghoibi wasy-syahaadah, faathiros-

samaawaati wal-ardh, robba kulli syai-in wa maliikah, asy-hadu an laa ilaaha illa Anta, a-‘uudzu bika min syarri

nafsii, wa min syarrisy-syaithooni wa syirkihi, wa an-aqtarifa ‘alaa nafsii suu-an au ajurruhu ilaa muslim.”

ن هم ا ال انت، خلقتين واان عبدك، الل لـه ا ال ا ت ريبتطعت، اعوذ بك واان عىل عهدك ووعدك ما اسـ

“Ya Allah Yang Mahamengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Robb Pencipta langit dan bumi, Robb atas segala sesuatu dan Yang

Merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada iIah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu

dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya, (aku berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong

seorang muslim kepadanya.”

، وابوء من رش ما صنعت، ابوء كل بنعمتك عيله ال يغفر ن

ال انت بذنيب فاغفر يل فا

نوب ا اذل

(Dibaca 1 x) (5)

ء يف االرض ه يش ي ال يرض مع امس ابمس هللا اذل“Allahumma anta robbii laa ilaaha illa Anta, kholaqtanii wa anaa ‘abduka, wa anaa ‘alaa ‘ahdika wa wa’-dika maas-ta-tho’tu, a-‘uudzu bika min syarri maa shona’tu, abuu-u laka bini’matika ‘alayya, wa abuu-u bi dzambi faagh-firlii

fainnahu laa yaghfirudz-dzunuuba illa Anta.”

ماء ميع العلمي و ال يف الس و هو الس

(Dibaca 3 x) (9)

- 11 -

“Bismillahil-ladzii laa ya-dhurru ma-‘as-mihi syai-un fiil-ardhi wa laa fiis-samaa-i wa huwas-samii-‘ul-‘aliim.”

- 22 -

Page 12: Buku dzikir-pagi-petang-free

، امسينا وامىس ، والحمد هلل ال هللا المكل هللهل اال ا

، هل المكل وهل الحمد، وهو عىل وحده ال رشيك هلء قدير، رب اساكل خري ما يف هذه الليةل يش لك

واعوذبك من رش ما يف هذه الليةل وخري ما بعدها،

“Dengan Nama Allah yang tidak ada bahaya atas Nama-Nya sesuatu di bumi dan tidak pula dilangit. Dia-lah Yang Mahamendengar dan

Mahamengetahui.”

د صىل هللا سالم دينا، وبمحمال ، واب راب رضيت اب

نبيا عليه وسمل

ورش ما بعدها، رب اعوذبك من الكسل وسوء

، رب اعوذبك الكرب

(Dibaca 3 x) (10)

“Ro-dhiitu billahi robbaa, wa bil-islaami diinaa, wa bi muhammadin shollallahu ‘alaihi wa sallama nabiyyaa.”

Aku rela (ridho) Allah sebagai Robb-ku, Islam sebagai agamaku dan“ من عذاب يف النار وعذاب يف القرب Muhammad صلي هللا عليه وسلم sebagai Nabiku (yang diutus oleh Allah).”

(Dibaca 1 x) (3)

تغيث، اصلح يل شاين اي يح اي قيوم برمحتك اسـىل نفيس طرفة عني لكه وال تلكين ا

“Amsainaa wa amsal-mulku lillah, wal-hamdu lillah, laa

ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika-lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qodiir. Robbi as-

aluka khoiro maa fii ha-dzihil-laylati wa khoiro maa ba’daha, wa a-‘uudzu bika min syarri maa fii ha-dzihil-

laylati wa syarri maa ba’daha, robbi a-‘uudzu bika minal-kasali wa suu-il-kibar, robbi a-‘uudzu bika min ‘adzaabin

fiin-naari wa ‘adzaabin fiil-qobri.”

(Dibaca 1 x) (11)

“Yaa Hayyu yaa Qoyyuum, birohmatika astaghiits, ash-lih

lii sya’nii kullahu wa laa takilnii ilaa nafsii thorfata ‘aiin.”

“Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Allah Yang Mahaesa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa

atas segala sesuatu. Wahai Robb, aku mohon kepada-Mu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robb,

aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua.

“Wahai Robb Yang Mahahidup, Wahai Robb Yang Mahaberdiri sendiri (tidak butuh segala sesuatu) dengan rahmat-Mu aku meminta

pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekali pun (tanpa mendapat

pertolongan dari-Mu).”

- 21 -

Wahai Robb, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan siksaan di kubur.”

- 12 -

Page 13: Buku dzikir-pagi-petang-free

خالص، مة اال سالم وعىل لك

اصبحنا عىل فطرة اال

، د صىل هللا عليه وسمل وعىل وعىل دين نبينا محم

“Qul a’uudzu birobbil-falaq. Min syarri maa kholaq. Wa min syarri ghoosiqin i-dzaa waqob. Wa min syarrin-

naffaa-tsaati fiil-‘uqod. Wa min syarri haasidin i-dzaa hasad.”

“Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang

menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki”. (QS. Al Falaq: 1-5)

براهمي، حنيفا مسلما ابينا ا وما اكن من المرشكني مةل

(Dibaca 1 x) (12)

“Ashbahnaa ‘alaa fith-rotil-islaam, wa ‘alaa kalimatil-ikh-laash, wa ‘alaa diini nabiyyinaa muhammadin shollallahu

‘alaihi wa sallam, wa ‘alaa millati abiinaa ibroohiim, haniifaam-muslimaan, wa maa kaana minal-musyrikiin.”

حمي محن الر الر بسم اهلل

هل الناس من رش قل اعوذ برب الناس مكل الناس ا

ي يوسوس يف صدور الناس الوسواس الخناس اذل من الجنة و الناس

“Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad صلي هللا عليه وسلم dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak ter-

golong orang-orang musyrik.”

، هل المكل وهل ال هللا وحده ال رشيك هللـه اال ا

ء ق الحمد وهو يش دير عىل لك

(Dibaca 3 x) (2)

“Qul a-‘uudzu birobbin-naas. Malikin-naas. ilaahin-naas. Min syarril-waswaasil-khonnaas. Alla-dzii yuwaswisu fii

shuduurin-naas. Minal-jinnati wan-naas.”

“Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan

manusia.” (QS. An Naas: 1-6)

(Dibaca 1 x atau 10 x atau 100 x) (13-14-15)

“Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika-lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qodiir”.

“Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah

Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan

dan bagi-Nya segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”

- 20 -

- 13 -

Page 14: Buku dzikir-pagi-petang-free

مده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة بحان هللا وحب سـماته عرشه ومداد لك

Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi

Maha besar.” (QS. Al Baqarah: 255)

(Dibaca 3 x) (16)

حمي محن الر الر بسم اهلل“Sub-haanallahi wa bihamdih, ‘adada kholqih, wa ri-dhoo

nafsih, wa zinata ‘arsyih, wa midaada kalimaatih.”

مد لم يدل ولم يودل ولم يك الص احد اهلل قل هو اهلل كفوا احد هل

ن “Mahasuci Allah, aku memuji-Nya sebanyak bilangan makhluk-Nya,

Mahasuci Allah sesuai ke-ridhoan-Nya, Mahasuci seberat timbangan ‘Arsy-Nya, dan Mahasuci sebanya tinta k

(yang menulis) kalimat-Nya.”

(Dibaca 3 x)

اساكل علما انفعا، ورزقا طيبا، ومعال ينهم ا الل

متقبال

“Qul huwallaahu ahad. Allaahush-shomad. Lam yalid walam yuulad. Walam yakul-lahu kufuwan ahad.”

“Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang

bergantung kepada- Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara

dengan Dia.” (QS. Al Ikhlas: 1-4) (Dibaca 1 x) (17) “Allahumma innii as-aluka ‘ilmaan naafi-‘aan, wa rizqoon

thoyyibaan, wa ‘amalaan mutaqobbalaan.” محن الر الر حمي بسم اهلل

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima.” قل اعوذ برب الفلق من رش ما خلق ومن رش

ذا وقب ومن رش النفااثت يف العقد ومن غاسق ا

ذا حسد رش حاسد ا

(Dibaca 3 x)

- 14 -

- 19 -

Page 15: Buku dzikir-pagi-petang-free

جمي يطان الر من الشـ مده اعوذ ابهلل بحان هللا وحب سـ

(Dibaca 100 x) (18) “A’uudzu billahi minasy-syaithoonir-rojiim”

“Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.” “Sub-hanaallahi wa bihamdihi.”

“Mahasuci Allah, aku memuji-Nya.”

نة وال ال هو الحي القيوم، ال تاخذه سـ هل ا ال ا اهلل

ماوات وما يف االرض، نوم، هل ما يف الس

ليه تغفر هللا واتوب ا اسـ

ذنه، يعمل ما بني ايدهيم ال ابي يشفع عنده ا من ذا اذل

ال بما و ء من علمه ا يطون بيش ما خلفهم، وال حي

ماوات واالرض، وال يئوده يه الس شاء، وسع كرسـ حفظهما، وهو العيل العظمي

(Dibaca 100 x) (19)

“Astaghfirullah, wa atuubu ilaihi.”

“Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya.”

(Dibaca 1 x) (1)

“Allahu laa ilaaha illa huwal-Hayyul-Qoyyuum, laa ta’khu-dzuhu sinatuw-walaa naum, lahu maa fiis-samaawaati wa

maa fil-ardh, man dzal-ladzii yasyfa-‘u ‘indahu illa bi-idznih, ya’lamu maa baina aidiihim wa maa kholfahum

walaa yuhi-thuuna bi-syai-im-min ‘ilmihi illa bimaa syaa-a, wa si-‘a kursiyyuhus-samaawaati wal-ardh, walaa ya-

uuduhu hif-zhuhumaa wa huwal-‘aliyyul-‘a-zhiim.”

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya tanpa

seizin-Nya.

- 15 -

- 18 -

Page 16: Buku dzikir-pagi-petang-free

- 16 -

- 17 -