buku aturcara - vip

of 28 /28

Upload: suriani-anwar

Post on 05-Jan-2016

381 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

BUKU ATURCARA

TRANSCRIPT

Page 1: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 1/28

Page 2: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 2/28

BI

LPERKARA

MUKA

SURAT

1

SEMANIS BICARA

PENGETUA SMK BUKIT SENTOSA

2

2

SEUNTAI KATA

 YANG DIPERTUA PIBG SMK BUKIT

SENTOSA 2

3SEKAPUR SIRIH

PERASMI

4ATURCARA MAJLIS

ANUGERAH CEMERLANG

5SENARAI AHLI JAWATANKUASA

& BIDANG TUGAS

6SENARAI PENERIMA

ANUGERAH CEMERLANG

ISI KANDUNGAN

Page 3: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 3/28

Page 4: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 4/28

SEMANIS BICARA PENGETUA SMK BUKIT SENTOSA 2

Alh!"#l$llh% '#(#) (* h")+ Allh SWT (*), "*,-,

l$!.h ", (#),$/N'% .$h( SMKBS 2 0*)' !*,-"(,

Ml$ H)$ A,#-*)h C*!*)l,- (l$ (*/3 Th#, 212

L(), (*', **0#h *(lh .+$ !*,#,+#+

.*,-)0,, h+$% $% ! ", !+*)$l W)- .*,"$"$(,

! " -#)# +#.#, !#)$" .*)l# 0*l) 0*)!

!*,-h'+$ l7h P*,"$"$(, N*-) 0-$ !*lh$)(, !"l

$,, +*)0$l,-

P*)#0h, "l! $+*! .*,"$"$(,% +*)#+! ',-

"$-)$(, "l! B$",- K*0*)h$l, U+! N*-) 8NKRA9

.*)l# "$h'+$ -) -*,*)$ ',- "$lh$)(, 0(l !*,"$

.*,*)# ! h"., N*-) !*!*)l#(, !"l $,, +*-

", (!$l #,+#( !*,--l +,--#,-0 0*) "*!$

!*,:)( ! "*., -!% 0,- ", ,*-)

S*) #,+#( !*,'h#+ :0), $+#% *!# )- SMKBS

2 .*)l# 0*)+$,"( *:) (+$7 ", :*(. +*)h". *-*,.

)#,- ", .*l#,- "l! !*,--.$ (*', D$h).(,

(*:*!*)l,-, ',- "$+*!. !*,"$ !!*,+#! #,+#( +*)#

!*l() :$+) ',- -*!$l,-

S*+$,--$/+$,--$ +h,$h (*." .) .*,*)$! ,#-*)h

',- "$)$(, K*', ',- "$:.$ h)$ $,$ "$h).(, ".+

"$"$(, .*!,-($, #,+#( +*)# !*,:$.+ (*', ',- l*0$h

#,--#l

;SMKBS2 PENJANA MODAL INSAN TERBILANG<

S*($,% +*)$! ($h

8 ROKIAH BINTI RAMLAN 9

P*,-*+#%

SMK BUKIT SENTOSA 2

Page 5: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 5/28

SEUNTAI KATA 

 YANG DIPERTUA PIBG SMK BUKIT SENTOSA 2

B*)'#(#) (* h")+ Ilh$ (*), l$!.h (#),$/N' '

"$0*)$(, (**!.+, #,+#( !*)(!(, (+ l#/l#,

*!.*, Ml$ A,#-*)h C*!*)l,- (l$ (*/3 Th#, 212

Ml$ $,$ !*)#.(, :) ',- !+ 0*)!(, (*."

.*,*)$!/.*,*)$! ,#-*)h ',- "$)$(, Ml$ $,$

!*l!0,-(, .*,-$(+$)7, ", (*0,--, *(lh (*."

(*', ',- "$:.$ l*h .*,*)$! ,#-*)h P+$,'%$+#$ $,$ !*,'*!)((, .$)$ )- *(lh #,+#(

!*,:$.+ (*', ',- l*0$h :*!*)l,- ." ! h".,

Bh(,% +#)#+ !*,"$ .*),-,- (*." .) !#)$" ',-

(, !*,"#"#($ .*.*)$(, +h#, $,$ #,+#( !*l$.+ -,"(,

#h !*)*( #.' !*,:.$ (*', ',- l*0$h

!*!0,--(,

P$h( PIBG (, *,+$ !*,'(,- ", 0*(*)!"*,-, .$h( *(lh #,+#( !*lh$)(, $,, ',- -*!$l,-

")$ *-$ (hl(% (*)h,$, ", $,+*l*(+#l S*0-$ $0# 0.%

($+ .*)l# !*,'*!$ ", !*),-,- .*)(*!0,-, $,+*l*(

,(/,( #.' !*)*( .*( (*." $#/$# *! ",

0*).*,-*+h#, +*,+,- +),7)!$ ,*-) ($+ ! $,$

A(h$) (+% h)., ' -) *!# .$h( ! " -#)#%

$0# 0. +#.#, !#)$" ".+ l$,- 0*(*)! #.'SMKBS 2 !*,"$ "h ',- ".+ !*lh$)(, )- ',-

0*)-#, (*." 0,-% -! ", ,*-) Th,$h ",

'0 (*), 0*)' !*,-,#)(, !l$ $,$ ", *!-

0*)l,-#,- "*,-, ','

S*($,% +*)$! ($h

8 MOHD =AMIR BIN =AINUN 9

 YDP PIBG%

SSMK BUKIT SENTOSA 2

Page 6: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 6/28

SEKAPUR SIRIH

PEGAWAI PELAJARAN DAERAH HULU SELANGOR

  P" (**!.+, $,$ ' $,-$, !*)(!(,

*(l#,- +h,$h (*." *l#)#h )- SMK B#($+

S*,+ 2 *!.*, Ml$ A,#-*)h C*!*)l,- (l$ (*/3

 Th#, 212

 K*:*!*)l,-, .*,*)$!/.*,*)$! ,#-*)h ',-

"$)$(, !*!0#(+$(, *(lh $,$ 0*)#.' !*lh$)(,

-*,*)$ ',- 0(l !*!*,#h$ .$)$ ,*-) "l!

!*lh$)(, $,, ',- :*!*)l,- 0#(, *!+/!+

"l! 0$",- ("*!$( !lh !*,"$ .*)$ -*,*)$

',- 0*)0#"$ 0h% 0*)(hl( !#l$% 0*)!)l +$,--$

*)+ !!.# 0*)$,- "$ .*)$,-(+ -l0l

  S*!- )- *(lh (, 0*(*) "*,-,

0*)#,--#h/#,--#h "l! !*!0,-#,(, .+*,$ "$)$

!#)$" (* )h !*,:.$ .*,"$"$(, ',- 0*)(#l$+$

D*,-, ",' *!,-+ (*)! ',- #+#h *)+

0#"' (*) 0*).#(,% ' '($, *-l .*),:,-,

".+ "$)*l$$(, "*,-, ','

A(h$) (+% '0 ", +h,$h (*." .*,*)$!

,#-*)h *!.*, Ml$ A,#-*)h C*!*)l,- SMKBS 2(l$ (*/3 Th#, 212 $,$ S*!- "*,-, ,#-*)h ',-

"$+*)$! "$"$(, .*),-,- #,+#( +*)# !*,$,-(+(,

#h #,+#( !*,:.$ (*', ',- l*0$h :*!*)l,-

." ! h"., B*) h)., -) SMKBS 2 +*)#

!*!:# (*', M*,, M"l I,, T*)0$l,-

S*($,% +*)$! ($h

8EN =AINAL ABIDIN BIN MOHD YUSO9PEGAWAI PELAJARAN DAERAH,PEJABAT PELAJARAN DAERAH HULU SELANGOR.

Page 7: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 7/28

ATURCARA

> .-$   • K*+$0, $0# 0.?.*,- !#)$"

P*,"7+), "$ h"., "*,•  T*+!# "$*!.#+ (* "*,

•  T',-, l$" 0*)!#l

>3 .-$   • K*+$0, @@IP ", +*+!# *!.#+,

>4 .-$   • N','$, L-# N*-)(#

• B:, "

• P*)*!0h, !#)$" B:, S(

.-$

1 .-$

2 .-$

• U:., Al#/l#, T#, P*,-*+#

• U:., YDP PIBG

• U:., P*)!$,

3 .-$   • P*)*!0h, !#)$" Ch)l S.*($,-

45 .-$   • P*,'!.$, h"$h (*." P*,*)$! A,#-*)h C*!*)l,- 211 MURID TERBAIK DALAM KELAS TAHUN 211

MATA PELAJARAN TERBAIK TINGKATAN 1% 2 & 4 TAHUN 211

MATA PELAJARAN TERBAIK MURID KELAS RANCANGAN KHAS 8KRK

2119 MURID CEMERLANG KELAS RANCANGAN KHAS 8KRK 2119

PENCAPAIAN TERBAIK KESELURUHAN KELAS RANCANGAN KHAS 211

PROGRAM MODAL INSAN 8MATA PMI TERTINGGI 2119

ANUGERAH JASA BAKTI MURID

MURID HADIR 1 KE SEKOLAH TAHUN 211

MURID TERBAIK KOKURIKULUM

MURID TERBAIK SUKAN

MURID TERBAIK PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 8PPKI9

 1 45

.-$

• P*)*!0h, M#)$" N'$"

11 .-$

12+-h)$

• P*,'!.$, A,#-*)h C*!*)l,- (*."

CALON TERBAIK PMR 211

PANITIA TERBAIK PMR 211

CALON TERBAIK SPM 211

PANITIA TERBAIK SPM 211

ANUGERAH JASA BAKTI IBU BAPA

• P*,'!.$, C*,"*)h+$ (*." P*)!$

• P*)*!0h, P*,#+#. L-# P+)$+$(

• P*,-#!#!, J#!lh K#+$., D*)! ? S#!0,-,

1215+-h)$

•  J!#,

123+-h)$

• Ml$ 0*)#)$

Page 8: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 8/28

SENARAI AHLI JAWATANKUASA & BIDANG TUGAS

P*,-*)#$ P, R($h 0+ R!l, P*,-*+# T$!0l, P*,-*)#$ P, M",h 0+ B:h( P*,l,- K,,N$0 P*,-*)#$ I P, H,$hh 0$,+$ Mh" P*,l,- K,, HEMN$0 P*,-*)#$ II E, Mh" A)$F 0 Mh" Sh)$7 P*,l,- K,,K(#)$(#l#!

N$0 P*,-*)#$ III P, P#. ?. Rh G.l P*,l,-K,, P*+,-G#)# K,, M+ P*l), P, J!$lh B+ S#l$!, GKMP Bh

P, J' J+h$ ?. J')!, GKMP S$, &M+*!+$(

P, Dhl$, B+ D)!$, GKMP T*(,$( &@($,l

P, )$"h B+ "$l GKMP K*!,#$,P*,'*l) P, N) H$"h 0+ Ch* M*hSU K#)$(#l#!

S*+$#h P, N) H)',+$ 0+ Mh" A)h"B*,"h)$ P, N#)h,$ 0+ I+h,$,

Ahl$/hl$ J+,(#

 JAWATANKUASA NAMA GURU

 P*,'*l$ P, J' J+h$ ?. J')!, 8GKMP S$,&M+*!+$(9

1 S!0#+,P, N$"h 0+ H,P, N)h*) 0+ Mh" Y+$!P, S#h$l 0+ A0"#l Wh0

2 P)+(lP, N)hh 0+ K!)#!,P, N) Sh), 0+ Mh!*"P, H)+$,$ 0+ R(

3 B#(# P)-)!

P, H, S#)$,$ 0+ A0"#l Hl$!P, +! Th),$ 0+ A,,-P, N) S#h$l 0+ A0"#llhC$( H'$) N"$ 0+ Y#-,$P, Al$, 0+ J#h

4 P*)$., T*!.+

E, B#(h)$ 0 Bh)$U+ Mh" =($ 0 =()$P, S#l$, 0+ Shh0"**,C$( M$+h 0+ A,)P, S$+$ =l$h 0$,+$ M+ IC$( G*)l"$,* A,'$E, M#)$" Al/H 0 H#$!$

Page 9: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 9/28

5 M*,-*! D*,

E, S" 0$, J7)E, Mh" Kh$)#l N$) 0 Mh"=$,#""$,C$( N#) A!,$, 0+ M" Hh$!P, Sh)$7h I(,")$h 0+ S'*" Mh"=$,P, N#) Shh**" 0+ I")$

S*!# G#)# P)(+$(#!E, M" N$) 0 I0)h$!E, M#h!!" $)"# 0 M#h!!"R!l**P,N)h$"h 0+ M!+

6 H$,P*,+?B:("). ",

H$, D*,

P, S#)$ 0+ H)#,P, Sh)$7h M)$! 0+ S$'*" H#$,E, J*7)$$, 0 N)"$,P, "*llh 0+ Y:0

E, Mh" N) I+ 0 Mh" Jh)$P, N#) Shh$" 0+ M(#.P, N)$!,$ 0+ Mh" Sh)P, Mh*, 0+ M+ J#h

P*,'*l$ P, J!$lh 0+ S#l$!, 8GKMP Bh9

J#)#:)E, Mh!" =!)$ 0 Mh!" Y#,#P, S$+$ Rh 0+ H)$

> J!#,

P, R"$'h 0+ I0)h$!P, Sh!$h 0+ A0"#l S$",

P, =,$lh 0+ Y$,P, =h$)h 0+ I0)h$!C$( Ch* H!$h 0+ Ch* =()$

1D(#!*,+$ ", J#)#7+

P,S$+$ M)$! 0+ E,! I!,P, Al$'h 0+ Sh)$7 P, A,$" 0+ G,$P, Al$h, 0+ Mh!*" N)C$( N#),"$h 0+ A0"#l Wh0C$( N) Sh, 0+ M,)

11K$, )*,+,-?B,,*) P, N$( Shh$" A#) 0+ Mh#$,

12B:, D U+ Mh!!" H#)$)h 0 S#.)",P*,'*l$ P, Dhl$, 0+ D)!$, 8GKMP T*(,$( & @($,l9

13K**l!+, ?Ll#l$,+

E, K!)#!, 0 M#

14P*,"7+),

P, Sl!$h 0+ A0"#l L+$7 P, N)$'# 0+ Rl$P, M$+h 0+ M" S"

P, Rh'# 0+ M#h!!"C$( N#) Sh)**, Sh#h" 0+ =$+

Page 10: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 10/28

15J*!.#+,P, S#h$llh 0+ A0"#llhP, N) L$l+#h'+$ 0+ Yh'

16S$)'E, Mh" Kh$)$l 0 H!hE, Mh" S#, 0 M(h+)

1H"$h?C*,"*)h+

$?S$$l

P, H!$"h 0+ =()$P, N) S$"h 0+ Ch* M#+P, R,h 0+ Ah!"

P, Rh,$ 0+ R!l'P, K!$h 0+ Ah!"C$( S$+$ S'h"h 0$,+$ Sh)$F P, N)!),$ 0+ I!$l

1>P*,'*l)P*,*)$! H"$h

P, N) H'+$ 0+ K#,$,P, N) Hh$l 0+ =$,l M(h+)P, A$h 0+ O!)P, =$#) 0+ Ih(C$( N) A!,$ 0+ Ah!"

P, N)#lh$"'h 0+ A0"#l Rh!,P*,'*l$ P, )$"h B+ "$l 8GKMP K*!,#$,9

1T*( U:.,P, Nlh 0+ I!$lP, $lh 0+ A,- K*:h$(

2P*)*!0h,

P, P+h!+h' ?. K)$(0*,"*)M):h'E, Mh" S#, 0$, M(h+) / K$)C$( Rh$"h 0$,+$ A0"Rh!, /

S(E, J7)#l A)$!$ 0 J.) Ch)lS.*($,-C$( N#)$, N!$, 0T+#$ Ch)lS.*($,-C$( H'$) N"$ 0+ Y#-,$ Ch)l S.*($,-

21 Kl, D$$.l$,E, K!)#""$, 0 Mh" N)P, N)7"$l+$ 0+ M+ S$"*(

22 K*0*)$h,P, N) "$lh 0+ Mh" A!$,C$( T$ Al$ 0+ A0"#llhP, A S)*+h' ?. A)#!#-!C$( N) A$h 0+ J!l$

23 S#!0,-,? T,

P, N)hh 0+ Ah!"C$( N#) H$"', 0+ M+ K$!

24 T',-, Sl$"  8ICT9

 P, S$+$ N) A$h 0+ Ah!" P,S#+h ?. @**)$hC$( N) )h,h 0+ I0)h$!

C$( N#) A!,$, 0+ M" Hh$!

Page 11: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 11/28

SENARAI PENERIMA ANUGERAH CEMERLANG 2011

1 IKHLAS

1 NUR AMARINA I==ATI BINTI MUSTAA2 CHEW WEI IAN

3 MUHAMMAD KHALIATULLAH

1 AMANAH

1 MUHAMMAD AYYUM BIN IBRAHIM2 DANIAL SHAH BIN MOHD SABRI3 @ENITHA A?P KRISHNAN

1 JUJUR

1 NORANIS =ULAIKHA BINTI =AINUDIN2 NUR NAJIHAH BINTI =AMRIN3 MUHAMMAD =ARUL HAKIMI BIN OTHMAN

1 ADIL

1 NURAIDA A=IMAH BINTI A=MI2 AMELIA NABILA BINTI YUSHAIRI3 NURUL ASYIKIN BINTI MAT YA=ID

1 BIJAKSANA

1 NURELY=A AISHAH BINTI =AILA2 AISYAHTUL RASYIDAH BINTI MOHD

MURAD

3MOHAMAD NOR=UDANIAL BIN NOR=UHAIMI

1 TEKUN

1 NORSYAIKAH I=ANI BINTI RAAI2 MUHAMMAD A=I=AN BIN MUAD=HAR3 AGEELESHWARY A?P ARUMUGAM

1 PENYAYANG

1 ATIN NURNABILA BINTI NA=ARUL =AMIN2 MUHAMMAD MUHAIMIN BIN MOHD MA=LAN

3 OONG JUN WENG

1 DINAMIK 

1 MOHAMAD AU=AI BIN AKARHUDDIN2 MUHAMMAD SYA=WAN IMAN BIN SAIDI3 AMIR HAM=AH BIN ABDUL RA=AK 

MURID TERBAIK DALAM KELAS TINGKATAN 1TAHUN 2011

Page 12: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 12/28

1 ILTI=AM

1 MUHAMMAD SYAI BIN MOHD SUKRI2 NURUL YUMNI BINTI ROSLI3 INTAN YUSRA BINTI YUNIS

1 USAHA

1 NUR RUSMALIYANA BINTI RUSLI2 MUHAMMAD I=MIR BIN MUHD ADLI3 MUHAMMAD DANIEL HAIKAL BIN MOHD SHAHROL

1 SABAR

1 MUHAMMAD AIMAN SAUI BIN ROSLI2 MUHAMMAD HAIKAL BIN =ULKILI3 NUR SHATIRA BINTI CIK ROSLAN

MURID TERBAIK DALAM KELAS TINGKATAN 2

MATA PELAJARAN TERBAIK TINGKATAN 1TAHUN 2011

BIL MATA PELAJARAN NAMA MURID KELAS1 BAHASA MELAYU NUR AMARINA I==ATI BT MUSTAA 1 IKHLAS2 BAHASA INGGERIS CHEW WEI IAN 1 IKHLAS3 PENDIDIKAN ISLAM NUR AMARINA I==ATI BT MUSTAA 1 IKHLAS

4 SEJARAHNUR AMARINA I==ATI BT MUSTAA

NUR ADLINA BT ARSHAAD

1 IKHLAS

1 IKHLAS5 MATEMATIK MUHAMMAD AYYUM B IBRAHIM 1 AMANAH6 GEOGRAI AKMAL NADIRAH BT ALI 1 AMANAH PENDIDIKAN MORAL LIM RUI YANG 1IKHLAS> SAINS MUHAMMAD AYYUM B IBRAHIM 1 AMANAH

KHB 8KT9

KHB 8PK9

KHB 8ERT9

KHB 8SPN9

NUR AMARINA I==ATI BT MUSTAA

MUHAMMAD YA=ID B MOHD YASSIN

SITI NUR HALIE=A BT MOHD SOI

MUHAMMAD HAIKAL B MOHD AYOB

1 IKHLAS

1 BIJAKSANA

1 ILTI=AM

1 DINAMIK 

1 BAHASA CINA LIM RUI YANG 1 IKHLAS11 BAHASA TAMIL KAUSALYA A?P GANESAN 1 ADIL

12PENDIDIKAN SI@IK &

KEWARGANEGARAANMUHAMAD MUKHRI= B ABD HALIM 1 AMANAH

13PENDIDIKAN JASMANI

& KESIHATAN

MUHAMMAD KHALIATULLAH

AMELIA NABILA BT YUSHAIRI

1 IKHLAS

1 ADIL

14PENDIDIKANSENI

@ISUALNUR AMARINA I==ATI BT MUSTAA 1 IKHLAS

Page 13: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 13/28

2 IKHLAS

1 ANISAH AISYAH BINTI A=MI2 SARAH NOR BINTI RUSHDI3 MUHAMMAD AI BIN =AINI

2 AMANAH

1 MUHAMMAD EMIR YA=IT BIN =AIT2 MUHAMMAD LUMAN HAKEEM BIN

SA=ALI3 NUR NABILA ARYANI BINTI MOHD SALLEH

2 JUJUR

1 AINNUR NAJIHA BINTI =AMRI2 SITI ATHIMAH A==AHARAH BINTI ABDUL

A=I=

3 NUR IMAN I==ATI BINTI ADNAN

2 ADIL

1 ELIRA RAHMADANI BINTI MUHLISON

2 NA=ATUL SHUHADA BINTI BAHRUDIN3 GANI BIN GALI

2 BIJAKSANA

1 MUHAMMAD AIDIEL BIN ASMAN2 MUHAMMAD ARI LUMAN BIN AHMAD SAPARI

3 NURUL IWANI BINTI KAMARU=AMAN

MURID TERBAIK DALAM KELAS TINGKATAN 2TAHUN 2011

Page 14: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 14/28

2 TEKUN

1 KHAIRUL ANUAR BIN ABD RA=AK 

2 MUHAMMAD AIS BIN JAAAR3 MUHAMMAD A=IEM AI BIN SHAHRI

2 PENYAYANG

1 ARAH SYAHIRA BINTI MOHAMAD =AMIR2 ARAH HANNIS BINTI HAIRUL NA=MI3 NUR AI=AH HANUM BINTI MOHAMAD =AHIR

2 DINAMIK 

1 MARINA BINTI SAMSUDIN2 NURAIAH BINTI ABDUL ANDI

3 RAJA MAI=A ARIHA BINTI RAJA ARI

2 ILTI=AM

1 SYARAANA BINTI SHA=ALI2 ATIN SYAHIRAH BINTI KAMIL3 MUHAMMAD HANI BIN ABDUL MAHIR

2 USAHA

1 NUR AIN BINTI RID=UAN2 MI=A HALINA BINTI MOHD SULUR3 MUHAMAD ARISHAH BIN SHAARI

MATA PELAJARAN TERBAIK TINGKATAN 2TAHUN 2011

BIL MATA PELAJARAN NAMA MURID KELAS1 BAHASA MELAYU ANISAH AISYAH BT SHAARI 2 IKHLAS2 BAHASA INGGERIS ANISAH AISYAH BT SHAARI 2 IKHLAS3 PENDIDIKAN ISLAM MUHAMMAD LUMAN HAKEEM B SA=ALI 2 AMANAH

4 SEJARAH

ANISAH AISYAH BT SHAARI

SARAH NOR BT RUSHDI

NUR LIYANA BT MAHMUDDIN

2 IKHLAS

2 IKHLAS

2 IKHLAS

5 MATEMATIK CHARISMA MOA=HA BT NURUL A=HAR 2 IKHLAS

6 GEOGRAIMUHAMMAD ARI B RO=ALI

AKILANDESSWARI A?P RAMESH

2 IKHLAS

2 ADIL PENDIDIKAN MORAL LIM IAO IN 2 ADIL> SAINS CHARISMA MOA=HA BT NURUL A=HAR 2 IKHLAS

KHB 8KT9

KHB 8PK9

KHB 8ERT9

KHB 8SPN9

MUHAMMAD HIDAYAT AIL B MOHAMED

NI=AM

ABYANA BT MOHD RAD=I

NUR SYAHIRAH BT MOHD SAYUTI

MUHAMMAD AMIRUL NAIM B NORDIN

2 IKHLAS

2 BIJAKSANA

2 PENYAYANG

2 PENYAYANG

1 BAHASA CINA CHAN WAI YIN 2 PENYAYANG11 BAHASA TAMIL AKILANDESSWARI A?P RAMESH 2 ADIL

12PENDIDIKAN SI@IK &

KEWARGANEGARAAN

MOHD AMIRUL AIMAN B AMERAN

SITI ATIMAH BT SUBOH

2 IKHLAS

2 IKHLAS

13PENDIDIKAN JASMANI

& KESIHATANMUHAMMAD AMIRUL A=IM B A=MAN 2 IKHLAS

PENDIDIKAN SENI

@ISUALMUHAMMAD SHAMEL NAI=EE B ROSLEY 2 IKHLAS

Page 15: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 15/28

4 IKHLAS

4 AMANAH

4 JUJURBI

L

NAMA

1 ALI SHAH RA==I BIN =ULKILI2 NUR AMIRA IDAYU BINTI A=HAR3 SITI SAMIYAH BINTI SEROWAN

4 ADILBI

LNAMA

1 MUHAMMAD AID=HAM BIN MISEL KHAN2 NUR ATIAH BINTI SALEHAN3 @I@I SHAHIRA BINTI SHAIDI

4 BIJAKSANABI

LNAMA

1 EMY MALINA BINTI SHAWI2 NURUL ALIA BINTI JAMALI3 A=YRA BINTI ATAN

4 TEKUNBI NAMA

MURID TERBAIK DALAM KELAS TINGKATAN 4TAHUN 2011

BI

LNAMA

1 NUR HANIS IBTISAM BINTI JAMALUDDIN2 SITI NUR AR=ANA BINTI RAJALI3 NUR MAI=ATUL SARA BINTI MOHD RI=AL

BI

LNAMA

1 NUR SYAIAH BINTI HAI=2 ABD RAHIM BIN RU=AIMI3 MUHAMMAD =UHAIRI BIN MOHD YURI

Page 16: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 16/28

L1 MUHAMMAD SHAMIR AIDI BIN IDRIS2 NURSHAHIRA BINTI MD RODI3 LEE KHAI YUAN

MATA PELAJARAN TERBAIK TINGKATAN 4TAHUN 2011

BI

L

MATA

PELAJARANNAMA MURID KELAS

1BAHASA

MELAYU

MEOR HAI=I B MEOR

SAHAR4 IKHLAS

2

BAHASA

INGGERIS SITI SAMIYAH BT SEROWAN 4 JUJUR

3

PENDIDIKA

N

ISLAM

MOHAMAD ARIDUL AMINI B

SUHAIMI4 AMANAH

4 SEJARAH NUR SYAIAH BT HAI= 4 IKHLAS

5 MATEMATIK  NUR SYAIAH BT HAI=

ALI IMRAN B HAM=AH

4 IKHLAS

4 IKHLAS6 GEOGRAI BARH@IYN A?L KAYAMBU 4 AMANAH

PENDIDIKA

N

MORAL

 THULASI A?P

MURUGANATHAN4 IKHLAS

> SAINS ALI SHAH RA==I B =ULKILI 4 JUJUR

PENDIDIKA

N

SI@IK &

KEWARGA

NEGARAAN

NOR LIYANA BT BAHARUDIN 4 IKHLAS

1

PENDIDIKA

N JASMANI

&

KESIHATAN

MUHAMMAD SHAMIR AIDI

IDRIS

MUHAMMAD =UHAIRI B

MOHD YURI

4 TEKUN

4 IKHLAS

11PENDIDIKAN SENI

@ISUAL

NOOR NATASHA BTSHAHARAN

EMY MALINNA BT SHAWI

4 ADIL

4 BIJAKSANA

12 BIOLOGI NUR SYAIAH BT HAI= 4 IKHLAS13 I=IK ABD RAHIM B RU=AIMI 4 IKHLAS14 KIMIA NUR SYAIAH BT HAI= 4 IKHLAS

15MATEMATIK 

 TAMBAHANALI IMRAN B HAM=AH 4 IKHLAS

16PRINSIP

AKAUN

NURUL ATIEA BT MIOR

IDARUS AD=LI4 AMANAH

1EKONOMI

ASAS

NURUL HUSNA BT MOHD

 TAUEK  4 AMANAH

1> TASAWWUR

ISLAM

NORJASLINDA NAJIHA BT

 JERI4 BIJAKSANA

2BAHASA

 TAMIL

 THULASI A?P

MURUGANANTHAN

DAMAYANTI KAUSALYA A?P

@IRASAMY

4 IKHLAS

Page 17: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 17/28

  MATA PELAJARAN TERBAIK KELAS RANCANGAN KHAS  (KRK 2011)

Page 18: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 18/28

BILMATA

PELAJARANTINGKATAN 1 TINGKATAN 2

1BAHASA

MELAYU

NUR AMARINA I==ATI

BT MUSTAA

ANISAH AISYAH BT

A=MI

2BAHASA

INGGERISCHEW WEI IAN

ANISAH AISYAH BT

A=MI

3 GEOGRAI

19DANIAL SHAH B MOHD

SABRI 8>9

29AKMAL NADIRAH BT ALI

MUHAMMAD ARI B

RO=ALI

4KEMAHIRAN

HIDUP

NUR AMARINA I==ATI

BT MUSTAA

MUHAMMAD HIDAYAT

AIL B MOHAMED

NI=AM

5 MATEMATIK  MUHAMMAD AYYUM B

IBRAHIM

CHARISMA MOA=HA BT

NURUL A=HAR

6PENDIDIKAN

ISLAM

NUR AMARINA I==ATI

BT MUSTAA

19 NURUL HUSNA BT

MOHD KAMEL

29 NUR AIE=AH BT

ROBAI

39 MUHAMMADLUMAN HAKEEM B

SA=ALI

SEJARAH

NUR AMARINA I==ATI

BT MUSTAA

NUR ADLINA BT ASHAAD

SITI ATIMAH BT SUBOH

> SAINSMUHAMMAD AYYUM B

IBRAHIM

CHARISMA MOA=HA BT

NURUL A=HAR

MURID CEMERLANG KELAS RANCANGAN KHAS 20116A 83 ORANG MURID919 ANISAH AISYAH BT A=MI 82 IKHLAS929 MUHAMMAD ARI B RO=ALI 82 IKHLAS939 NUR AMARINA I==ATI BT MUSTAA 81 IKHLAS9

5A 83 ORANG MURID919 CHEW WEI IAN 81 IKHLAS929 MUHAMMAD KHALIAHTULLAH B ABDULLAH 81 IKHLAS939 YASMIN BTAHMAD NASIR 81 IKHLAS9

4A 812 ORANG MURID919 SARAH NOR BT RUSHDI 82 IKHLAS929 =ULADLI AANDI BABDUL HALIM 82 IKHLAS9

39 NUR LIYANA BT MAHMUDDIN 82 IKHLAS949 AMIR ANAN B ABDUL HAMID 81 IKHLAS959 NUR ADLINA BT ASHAAD 81 IKHLAS969 I==AT I==UDIN B ISMAIL 81 IKHLAS99 NUR KHAIRIAH BT KHAIRUL A=MI 81 IKHLAS9>9 LIM RUI YANG 81 IKHLAS9

9 SANIAH AINA BT MA=LAN 81 IKHLAS919 NUR ADRINA BT ABD RAHIM 81 IKHLAS9119 MUHAMMAD AYYUM B IBRAHIM 81 AMANAH9129 @ENITHA A?P KRISHNAN 81 AMANAH9

3A 82 ORANG MURID9

19 MUHAMMAD AI B =AINI 82 IKHLAS929 NUR RAIHANAH BT ISMAIL REDUAN 82 IKHLAS939 CHARISMA MOA=HA BTNURUL A=HAR 82 IKHLAS9

Page 19: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 19/28

49 MOHAMAD LOMAN NOR HAKIM B MOHD NA=LI 82 IKHLAS959 MUHAMMAD SHAMEL NAI=EE B ROSLEY AI=AL 82 IKHLAS969 MUHAMMAD HIDAYAT AIL B MOHAMED NI=AM 82 IKHLAS99 MOHD AMIRUL AIMAN B AMERAN 82 IKHLAS9>9 NUR SHAIAH BT MOHIDIN 82 IKHLAS99 SITI ATIMAH BT SUBOH 82 IKHLAS919 MUHAMMAD LUMAN HAKEEM B SA=ALI 82 AMANAH9119 NUR NABILA ARYANI BT MOHD SALLEH 82 AMANAH9129 NORSHAHIRAH BT MOHAMAD YASSIN 82 AMANAH9

139 NUR SABIHA HANIM BT NANANG HERWANTO 82 AMANAH9149 AIDA AIAH BT =AM=URI 81 IKHLAS9159 SITI AISYAH BT MOHD RAHIB 81 IKHLAS9169 MUHAMMAD KHU=AIRIE B AHMAD =AINOOR 81 IKHLAS919 MOHAMMAD I==UDDIN B ISHAK 81 IKHLAS91>9 A=LINDA BT MAT LAWDIN 81 IKHLAS919 DANIAL SHAH B MOHD SABRI 81 AMANAH929 ANIS ARINA BTMOHAMAD NOR 81 AMANAH9219 NUR HAIRA BT AD=HAR 81 AMANAH9229 MUHAMMAD ALIE AYYUM B MOHD SALIM 81 AMANAH9239 MUHAMMAD LUMAN NURHAKIM B AI=AL 81 AMANAH9249 MUHAMMAD NAJMI AIMAN B KHAIRIL ANUAR 81 AMANAH9

259 ABU DANISH B SALEHUDDIN 81 AMANAH9269 AMAR SUHAIL B A=MAN 81 AMANAH929 SITI SHAINA SHAKIRIN BT SHARUDDIN 81 AMANAH9

PENCAPAIAN TEBAIK KESELURUHAN KRK 2011

BIL TINGKATAN 1 TINGKATAN 21 NUR AMARINA I==ATI BT MUSTAA ANISAH AISYAH BT A=MI2 CHEW WEI IAN MUHAMMAD ARI B RO=ALI

3 MUHAMMAD KHALIAHTULLAH BABDULLAH SARAH NOR BT RUSHDI

PROGRAM MODAL INSAN (PMI)

MATA PMI TERTINGGI 2011

BIL

NAMA KELAS

1NUR SYA=WINA BT MOHD BHASEER 5 BIJAKSANA

821192 NUR ARAH NASUHA BT KAMARU=AMAN 5 ADIL 821293 NURUL SYAIRA BT ABD HALIM 4 IKHLAS 821294 ANISAH AISYAH BT A=MI 3 IKHLAS 821295 MOHD KHU=AIRIE B AHMAD =AINOOR 2 IKHLAS 82129

ANUGERAH JASA BAKTIMOHD MIKHAIL MALEK BIN ABDUL MALIK 

83 TEKUN 2119

Page 20: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 20/28

MURID HADIR 100% KE SEKOLAH

BI

LNAMA KELAS 211

1 MUHAMMAD KHALIAHTULLAH B ABDULLAH

1 IKHLAS2 MIMIE YASMIN BT ISMAIL

3 NUR AMARINA I==ATI BT MUSTAA4 YASMIN BT AHMAD NASIR5 AMIRUL IRDAUS B KAMARUL ARIIN

1 AMANAH6 DANIAL SHAH B SABRI @ENITHA A?P KRISHNAN> MUHAMMAD AI B NOORALHADI

1 JUJUR MUHAMMAD AMMAR B MOHD SUHAIMIE1 LIM RUI YANG 1 ADIL11 NURUL SYAHADAH BT JASMANI

1 BIJAKSANA12 MUHAMMAD KAMIL B ANUAR13 LYNN ARNEYDA BT JEERY GOH

14 NUR =I=IE ELISSA BT MOHD ISA15 NUR SYAIRAH SYAMIMI BT ABDUL RAHMAN 1 TEKUN16 THANASIRI A?P MUNIANDY 1 DINAMIK  1 SITI MASTURA BT JAMALUDIN 2 IKHLAS1> RADHWATUL ADAWIYAH BT ABDUL RAHMAN 2 AMANAH1 NOR ARAH I=WANI BT ABU BAKAR

2 ILTI=AM2 MA=NORBARIAH BT BADARUDIN21 MUHAMMAD AI B ASMAN 3 IKHLAS22 NUR HIEDAYAH BT HASANUDDIN 4 ADIL23 MUHAMAD ALTA MOHD ABDUH 5 IKHLAS24 NUR AMELIA BT A=MI 5 AMANAH

MURID TERBAIK KOKURIKULUM

BIL UNIT NAMA PENGLIBATAN ? PENCAPAIAN

1A=IRA ROSNIDA BINTIROSDIN

MARKAH KOKURIKULUM TERBAIK 859APENGAKAP KUMPULAN 63 HULU SELANGORPENERIMA ANUGERAH RAMBU HIJAU

2

AMIRUL BIN ABDUL

WAHAB

MARKAH KOKURIKULUM TERBAIK 8>59A

PENGAKAP KUMPULAN 63 HULU SELANGORPENERIMA ANUGERAH RAMBU HIJAU

3AMAR SUHAIL BINA=MAN MARKAH KOKURIKULUM TERBAIK 8>9A

4AMIRUL IRDAUS BINKAMARUL ARIIN MARKAH KOKURIKULUM TERBAIK 8>9A

5

MUHAMMADAMIRUDDIN SYAIBIN ISAHAK 

MARKAH KOKURIKULUM TERBAIK 8>59A

6

KADET

POLIS

 YASMIN NAJAA BT

 YAACOB PERKHEMAHAN PERINGKAT NEGERI

KADETPOLIS

MUHD NUR AMAN BRUSLI

PERKHEMAHAN DAERAH

>KADETPOLIS

 YUSRINA BT YUSERIPESERTA PEREMPUAN TERBAIK NEGERI SELANGOR8PERKHEMAHAN KELAB DAN PERSATUAN NEGERISELANGOR9

Page 21: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 21/28

KADETREMAJASEKOLAH

SITI NUR ARAIN BTSHUKOR

PEGAWAI WARAN II

1KADETREMAJASEKOLAH

NUR SYA=WINA BTMOHD BASHEER

SARJAN

11KADETREMAJASEKOLAH

AEE= AIMAN B YUSRI

SARJAN

12KADET

BOMBA

MUHAMMAD IBAL B

ABU HASAN

PERKHEMAHAN PERINGKAT KEBANGSAAN

PENGAKAPMUHAMMAD SYAMILSYAUI B MURSID AL/HAI= HUSAIMI

PENGAKAP KUMPULAN 63 HULU SELANGORPESERTA JAMBORI MALAYSIA KE/12 TERENGGANU8PERINGKAT KEBANGSAAN9

14 PENGAKAPMUHAMMAD ARHANB JUNISMAN

PENGAKAP KUMPULAN 63 HULU SELANGORPESERTA JAMBORI MALAYSIA KE/12 TERENGGANU8PERINGKAT KEBANGSAAN9PENERIMA ANUGERAH RAMBU HIJAU

15 PENGAKAPHARI= A=RAI ADHA BAHMAD

PENGAKAP KUMPULAN 63 HULU SELANGORPENERIMA ANUGERAH RAMBU HIJAU

16 PENGAKAPMUHAMMAD SYAIK BNORI=AN

PENGAKAP KUMPULAN 63 HULU SELANGORPENERIMA ANUGERAH RAMBU HIJAU

1 PENGAKAP

MUHAMMAD HA=WAN

B MOHD =AIRI

PENGAKAP KUMPULAN 63 HULU SELANGOR

PENERIMA ANUGERAH RAMBU HIJAU

1> PENGAKAPSHARUDIN AL/HAI=BIN SAHARI

PENGAKAP KUMPULAN 63 HULU SELANGORPENERIMA ANUGERAH RAMBU HIJAU

 

MURID TERBAIK SUKAN

BI

L

NAMAPENGLIBATAN ?

PENCAPAIAN

KELAS

1MUHAMMAD SYUKRI B

SUKOR

PINGAT EMAS LONTAR

PELURU L2 & LEMPAR

CAKERA L2 MSSD

HULU SELANGOR 211

WAKIL DAERAH MSSS

OLAHRAGA HULU

SELANGOR 211

4 PENYAYANG

82129

2SITI NURSHUHAINA BT

A=MAN

PINGAT EMAS

INDI@IDU & BEREGU

MSSD BADMINTON

HULU SELANGOR 211

PINGAT PERAK

INDI@IDU MSSS

BADMINTON

SELANGOR 211

4 PENYAYANG

82129

3MUHAMMAD IKHRI B

LATI

PINGAT EMAS BEREGU

MSSD BADMINTON

HULU SELANGOR 211

WAKIL DAERAH MSSS

BADMINTON HULU

SELANGOR 211

4 PENYAYANG

82129

4ELIRA RAHMADANI

BT MUHLISON

PINGAT PERAK

INDI@IDU MSSD HULU

SELANGOR 211

WAKIL DAERAH MSSS

BADMINTON HULU

SELANGOR 211

3 ADIL 82129

Page 22: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 22/28

  MURID TERBAIK   PROGRAMPENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

(PPKI 2011)

AKADEMIK 

1 MUHAMMAD HA=MAN BIN HANNAN

2 MUHAMMAD HA=MI BIN HANNAN3 NOR HAI=AH BINTI MOHAMED ROSEDIN

KOKURIKULUM

1 MUHAMMAD HA=MAN BIN HANNAN

KEHADIRAN KE SEKOLAH 100%

1 MUHAMMAD HA=MAN BIN HANNAN

2 MUHAMMAD HA=MI BIN HANNAN

5MUHAMMAD AI BIN

SHAHRUL KAMAL

PINGAT PERAK

MERENTAS DESA

MSSD HULU

SELANGOR 211

WAKIL DAERAH MSSS

HULU SELANGOR 211

3 ILTI=AM

82129

6MOHD KHAIROLHISHAM BIN

MOHAMAD

PINGAT PERAK

BEREGU MSSD

BADMINTON HULUSELANGOR 211

WAKIL DAERAH MSSS

BADMINTON HULU

SELANGOR 211

4 ADIL 82129

MOHD ASYRAB B

AYUB

PINGAT PERAK LONTAR

PELURU L2 & LEMPAR

CAKERA L2 MSSD

HULU SELANGOR 211

4 ADIL 82129

Page 23: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 23/28

CALON TERBAIK PMR 2011

8ABIL NAMA

1 ATIN AMIRAH BINTI ROSH A=LAN2 MUHAMMAD AMIRUL A=IEM BIN NOOR A=LI3 NUR A=ATUL RASHIDA BINTI MOHD RAD=IE4 RASHIDAH NABILAH BINTI RU=AIMI5 SUKRIYA A?P AI PIN

6 NUR AINA SOEA BINTI MOHD SALLEH SITI LELA SURA BINTI YAHYA

7ABIL NAMA

1 NURUL SAIRA BINTI ABDUL HALIM2 MUHD AMIRUL AI= BIN ADI RA=MAN3 AIDA SYA=ANA BINTI A=MI

6ABIL NAMA

1 AIMAN MUSTAIM BIN MOHD =AMRI2 MUHD I==UDDIN HALIM BIN ROJA

3 SITI NURUL NAIMAH BINTI HASSAN4 ALYA SYUHADA BINTI AHMAD ROSLI5 MUHD ANAN AANDI BIN JAMALUDDIN6 NUR NISWAH HASINA BINTI MOHD A=MIN SHARIAH ATIN AMIRAH BINTI SYED AHMEY SHAM

ABIL NAMA

1 NUR ATIKA BINTI SUBOH2 NOR ATIKAH BINTI MOHD RAD=I3 NOOR SYAHIRAH BINTI MOHD BAJURI4 AMIRAH BINTI AMRAN

5 NOOR HAI=AH BINTI MOHD YASSIN6 MUHD ASYRA BIN A=I=I ARAH DALILA BINTI LAMARU=AMAN> NUR KARMILA BINTI MOHD SALLEH ANIS SYAHIRAH BINTI KAMAROL ID=HAM1 NUR ATIHAH BINTI =AINI BAKRI11 NUR ATIN BINTI ASLAM KHAN

4ABIL NAMA

1 MUHD SHAMMIR BIN GHA=ALI2 MUHD AI BIN ASNAN3 MUHD ANNUR BIN ABDUL A=I=4 NA@IGGA BAI A?P MURGIAH5 NOR ADLINA ADLIN BINTI ADMAD NAD=RI6 SITI NUR SYAHDATUL EYSAH BINTI SAMSULL MUHD ARE= BIN A=IN> MOHD SHAUKIE BIN MOHD SUPIAN

Page 24: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 24/28

NADIA BINTI NASWI1 NUR SYUHAIDA BINYI SHAHRULRI=AL11 NUR ARHANA BINTI AKRI12 MOHD RANDY MOA=HA BIN NURUL A=HAR

PANITIA TERBAIK PMR 2011

BIL

MATA

PELAJARAN

PERATUS

LULUS GURU

1

KEMAHIRAN

HIDUP

BERSEPADU

8KT9

1

PN RAD=IYAH BT IBRAHIMPN ARIDAH BT AD=ILPN NOOR HASHILA BT =AINAL MOKHTAREN MOHD KHAIRUL NI=AR B MOHD

=AINUDDIN

2 BAHASA CINA 1 PN SARAESWATHY A?P ARUMUGAM

3 BAHASA TAMIL 1 PN SARAESWATHY A?P ARUMUGAM

4

KEMAHIRAN

HIDUP

BERSEPADU

8PK9

>6

PN RAD=IYAH BT IBRAHIMPN DAHLINA BT DARMINPN NOOR HASHILA BT =AINAL MOKHTARPN SALMIAH BT ABD LATI

5

KEMAHIRAN

HIDUP

BRSEPADU

8ERT9

6

PN RAD=IYAH BT IBRAHIMPN ARIDAH BT AD=ILPN SHAMSIAH BT ABDUL SAIDAN

6BAHASA

MELAYU5>

PN ASNIDA BT GANIEN KAMARUDDIN B MOHD NOOR

PN NASLAH BT ISMAILPN SUHAILLAH BT ABDULLAH

PN ADELLAH BT YAACOB

SEJARAH 54

PN SURIA BT HARUN

PN NASLAH BT ISMAILPN ROHANI BT RAMLYPN SULIANA BT SHAHABDEENCIK MASITAH BT ANOR

> SAINS 44

PN RAHAYU BTI MUHAMMADPN NURADILLA BT JALIL

CIK NURNADIAH BT ABDUL WAHABPN NURULHAMI=AH BT A=MAN

PN NOR HERA BT MOHAMAD YATIMPN SITI =ALIHA BT MAT ISA

EN SAAD B JAAAR

PENDIDIKAN

ISLAM33

PN =ANILAH BT YASSINPN =AI=URA BT ISHAK PN NOOR HAYATI BT KUSNINEN MOHAMAD =AMRI B MOHAMAD

 YUNUS

EN MOHD SUIAN B MOKHTARUST ALAWIYAH BT SHARI

EN SAAD B JAAAR1 MATEMATIK 1> PN NOOR SHARAN BT MUHAMED

PN JAYAJOTTI A?P JAYARAMANPN HARTINI BT RA=AK PN MASITAH BT SAADPN NOR=AHIDAH BT MAMATPN NOOR SUHAILA BT ABDULLAH

PN NOR HARYANTI BINTI MOHD ARSADPN HA=AN SURIANI BT ABDUL HALIMPN NURHASNI BT ITHNIN

PN NURHIDAYAH BT ABDUL MALEK PN NORADILAWATI BT MAT SIDEK 

EN KAMARU=AMAN B MUSA

Page 25: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 25/28

PN NORMAH BT ABDUL RAHMAN

CALON TERBAIK SPM 2011

8A

BIL NAMA

1 MOHAMAD NA=MI BIN ISMAIL

7ABIL NAMA

1 MUHAMAD TAJUDIN BIN RAMLAN6A

BIL NAMA

1 KHAIRUL ANWAR BIN MOHD A=MI2 NUR AMIRA BINTI MOHIDIN3 NUR HIDAYAH BINTI NANANG HERWANTO4 NURSYAHIRAH BINTI ABD MUTALIB5 SITI KHADIJAH BINTI CHE NAT6 NURUL ATHIRAH BINTI =A=ALI

ABIL NAMA

1 NURLIYANA AMIRA BINTI TAJUL URUS2 ARCINA A?P RA@ICHANDRAN3 KHAIRUL NAITH BIN ISKANDAR4 KHAIRUNNADIA BINTI KHAIRUL A=MI5 MOHAMAD AMIRUL BIN MOHAMAD =AHIR6 MUHAMAD NA=RI BIN MOHD HASHIM SITI NORAMALINA SYAHIRAH BT PARISAL> NUR SHAEAH BINTI MAHD KHALID MUHAMMAD SAIULLAH ISKANDAR BIN =AHARI

1 MUHAMMAD DANIAL BADRI BIN KAMARUDIN11 MOHD ALI BIN MOHD KHID=IR12 ILI LIYANA BINTI A=MAN13 NURSYAIKA BINTI ABDUL LATI

4A

BIL NAMA

1 ALIAA SYAHIRAH BINTI ABD RA=AK 2 AMEYLIA BINTI MOHD RAD=I3 NOORA=ILINA BINTI SUBAI4 NUR HUDA BINTI MOHD SUBARI5 AHMAD SYAKIR YA=AN BIN AHMAD JANI /

6 ATIN NURATIA BINTI A=IN AEE= AIMAN BIN YUSRI> MIMI ASMIDA BINTI KAHARUDDIN MOHAMMAD HANAI BIN RID=UAN

1 MOHD SHA=WAN NI=AM BIN ABDUL LATI11 NUR AMELIA BINTI A=MI12 THAARANE A?P LETEHMEPATHEY13 MUHAMMAD ALTA BIN MOHD ABDUH14 MUHAMAD AIDIL BIN MUSTAA15 NUR SYA=WINA BINTI MOHD BHASEER16 NURUL ATTIYYAH BINTI ISMAIL

PANITIA TERBAIK SPM 2011

Page 26: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 26/28

BI

L

MATA

PELAJARAN

PERATU

S LULUSNAMA GURU

1 BIOLOGI 1

PN NOOR HA=IDAH BT CHE

MEH

PN NURADILLA BT ABDUL JALIL

2 I=IK 1

PN MASITAH BT MD SAADPN NOOR SUHAILA BT

ABDULLAH

3 KIMIA 1PN ATMA TOHARANI BT

ANANG

4

PENDIDIKAN

SENI

@ISUAL

1PN SHARIAH MARIAM BT

SAIYED HUSSAIN

PN MASTURAH BT MAT =AIN

5 PRINSIPAKAUN 1 PN NO=IDAH BT HASSAN

6BAHASA

CINA1

PN SARAESWATHY A?P

ARUMUGAM

GEOGRAI 66PN ROSNAH BT AHMADPN NORI=AAYU BT RA=ALI

> SAINS 52

PN NOOR HA=IDAH BT CHE

MEHPN A=I=AH BT OMARPN ATMA TOHARANI BT

ANANG

BAHASA

MELAYU

PN ASNIDA BT GANIPN JAMILAH BT SULAIMANPN NORAD=ILAH BT MOND

AMINEN MHD ARI B MHD SHARIPN KAMSIAH BT AHMAD

1MATEMATIK

 TAMBAHAN3

PN ROKIAH BT RAMLANPN JAYA JOTHI A?P JAYARAMANPN NOR=AHIDAH BT MAMAT

11EKONOMI

ASAS PN NORAINI BT =AKARIA

Page 27: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 27/28

EN! A"MAN BIN AMMAN

∗  JURULATIH PASUKAN

BADMINTON SEKOLAH SEJAK  TAHUN 21

∗ SMK BUKIT SENTOSA 2

 TELAH MENJADI JOHAN

BADMINTON PERINGKAT

DAERAH SELAMA 3 TAHUN

BERTURUT/TURUT IAITU21% 211 DAN 212

ANUGERAH JASA BAKTI

IBU BAPA

Page 28: Buku Aturcara - Vip

7/17/2019 Buku Aturcara - Vip

http://slidepdf.com/reader/full/buku-aturcara-vip 28/28

PENGHARGAANKEPADA

 

 PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU

(PIBG) SMK BUKIT SENTOSA 2

 

 PERODUA MANUFACTURING 

 SDN. BHD.