brochure contoh

of 3 /3
 PENGHARGAA  JAW A T ANKUASA Sekolah Rendah Arab JAIM Merlimau Pasir Km 26, Jalan Batu Gajah, Merlimau, 77300 MELAKA,MALAYSIA. PENGERUSI  Tn. Hj. Mohd Nasi r b. Hj. Y usof Guru Besar  TIMBALAN PENGERUSI  Tn. Hj. Md. Jea s b. Hj. Ah!a d Mohd Guru Penoon" #anan Ha Eh$a Murid NAIB PENGERUSI % Pn. Rosna b&. Arshad Penoon" #anan % NAIB PENGERUSI '  Tn. Hj. Moha!ad Nor b. (&h!an Penoon" #anan #o)uri)uu! SETIAUSAHA Pn. Hai*a bin&i Abdu Ha!id Pendaf&aran Ibu Ba+a, Pn. Noor -urairah b& Moha!ad Pn. Habsah bin&i Hasan Persediaan e$an/ Ruan" Soa& En. Mohd #hairi b. Mohd Jeani Pn. Nuru U!!i b& Abdu Ra*a) En. #hairu Na*$an b. Mohd Nasir En. Ibrahi! bin Abu Ba)ar I!a!, Us&a* Mohd #hairu Anuar bin Isha) Persediaan Ta0an"an/ Pe!ben&an"an, En. Mohd A!ir bin Abdu Mae) Pn. Nor Af*an bin&i #a!aro -a!an  Ja!uan Ibu Ba +a, En. U!ar Shah bin Sai! En. A*an bin A*!i Pn. Rohana b& Mo)h&ar Siara0a, En. Ma)!un b. Ab Rah!an Shah Banner, En. Muha!!ad S0ahir Ni*a! bin Abdu Rashid #a$aan Murid En. Mohd Je1er0 bin Ab. Rah!an En. Mohd 2ah!i bin Mohd Yusof 3Guru Pd+ se!asa4 Bu)u Pro"ra! Pn. Hai*a bin&i Abdu Ha!id  Jutaan terima kasih dan syabas diucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan  program ini.  Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada YDP PIBG barisan pentadbir sekolah guru-  guru yang terlibat dalam mengatur dan melaksanakan program ini. !a hniah juga diucapkan kepada ibu bapa yang hadir dan menjayakan majlis ini.  Semoga segala usaha mendapat berkat dan diredhai "ya.  Insya #llah. SOLAT HAJAT SEMPENA UPSR & SIA BIL 1/ 2015  T ARI#H, '' MEI '5%6 MASA , 7.85 PAGI 9 %5.%5 PAGI  TEMPA T , SRAMP ANJURAN BERSAMA: UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING DAN PIBG SRAMP

Author: aliffnajmie

Post on 22-Feb-2018

229 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Brochure contoh

7/24/2019 Brochure contoh

http://slidepdf.com/reader/full/brochure-contoh 1/2

 

PENGHARGAA JAWATANKUASA

Sekolah Rendah Arab JAIM Merlimau Pasir

Km 26, Jalan Batu Gajah, Merlimau,77300 MELAKA,MALAYSIA.

PENGERUSI Tn. Hj. Mohd Nasir b. Hj. Yusof 

Guru Besar

 TIMBALAN PENGERUSI Tn. Hj. Md. Jeas b. Hj. Ah!ad Mohd

Guru Penoon" #anan Ha Eh$a Murid

NAIB PENGERUSI %

Pn. Rosna b&. ArshadPenoon" #anan %

NAIB PENGERUSI ' Tn. Hj. Moha!ad Nor b. (&h!an

Penoon" #anan #o)uri)uu!

SETIAUSAHAPn. Hai*a bin&i Abdu Ha!id

Pendaf&aran Ibu Ba+a,Pn. Noor -urairah b& Moha!ad

Pn. Habsah bin&i Hasan

Persediaan e$an/ Ruan" Soa&En. Mohd #hairi b. Mohd Jeani

Pn. Nuru U!!i b& Abdu Ra*a)En. #hairu Na*$an b. Mohd Nasir

En. Ibrahi! bin Abu Ba)ar

I!a!,Us&a* Mohd #hairu Anuar bin Isha)

Persediaan Ta0an"an/ Pe!ben&an"an,En. Mohd A!ir bin Abdu Mae)

Pn. Nor Af*an bin&i #a!aro -a!an

 Ja!uan Ibu Ba+a,En. U!ar Shah bin Sai!

En. A*an bin A*!iPn. Rohana b& Mo)h&ar

Siara0a,

En. Ma)!un b. Ab Rah!an Shah

Banner,En. Muha!!ad S0ahir Ni*a! bin Abdu

Rashid

#a$aan MuridEn. Mohd Je1er0 bin Ab. Rah!anEn. Mohd 2ah!i bin Mohd Yusof 

3Guru Pd+ se!asa4

Bu)u Pro"ra!Pn. Hai*a bin&i Abdu Ha!id

 Jutaan terima kasih dan syabas

diucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak 

langsung dalam menjayakan

 program ini.

 Setinggi-tinggi penghargaan

diucapkan kepada YDP PIBG

barisan pentadbir sekolah guru-

 guru yang terlibat dalam mengatur 

dan melaksanakan program ini.

!ahniah juga diucapkan kepada ibu

bapa yang hadir dan menjayakan

majlis ini.

 Semoga segala usaha mendapat 

berkat dan diredhai "ya.

 Insya #llah.

SOLAT HAJATSEMPENAUPSR & SIA

BIL 1/ 2015

 TARI#H, '' MEI '5%6

MASA , 7.85 PAGI 9 %5.%5 PAGI

 TEMPAT , SRAMP

ANJURAN BERSAMA:UNIT BIMBINGAN DAN

KAUNSELINGDAN PIBG SRAMP

Page 2: Brochure contoh

7/24/2019 Brochure contoh

http://slidepdf.com/reader/full/brochure-contoh 2/2

 

(bje)&if Pro"ra!,

%. Me!ohon )eber)a&an

dari+ada Aah s.$.& a"ar

:aon UPSR ; SIA da+a&

!endudu)i +e+eri)saan

den"an &enan" dan !udah

!enja$ab soaan.

'.Me!ohon )eja0aan

:e!eran" dunia dan

a)hira&.

8.Me!beri doron"an dan

so)on"an )erohanian

)e+ada :aon UPSR ; SIA

daa! usaha !en:a+ai

)e:e!eran"an a)ade!i).

Sasaran,

<aon UPSR ; SIA '5%6= 75 Murid Tahun >

<aon SIA '5%6= ?@ Murid Tahun 6

ATURCARA MAJLIS

7.30 !"# : K$%!#'!(#)* )!!

  : B!+!!( ,!-#( #!!

$'%#*(!(.  : C$'!!%I-'! M#'!

.00 !"# : I)* )!!)$'"$'! $

$4!(

.00 !"# : S6! H!!

.30 !"# : U+!!( DP  : U+!!( G*'*

B$-!'  : P$)$(!("!(  P$(+!!#!(

C!6( UPSR

 10.10 !"# : J!*!(  B$'-*'!#