borang pengesahan status tesis - fp.utm.my kepentingan malaysia seperti ... jenis soal selidik...

Download BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS - fp.utm.my kepentingan Malaysia seperti ... jenis soal selidik diberikan

Post on 10-Jul-2019

248 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97)

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : PERBEZAAN TAHAP KEBIMBANGAN TRET DAN STET DI

  KALANGAN ATLIT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUHARA TAWAU, SABAH SEBELUM PERTANDINGAN SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBIMBANGAN.

  SESI PENGAJIAN : 2003/2004

  Saya : HASHIFAH BINTI BACHO (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis ( PSM/Sarjana/Doktor Falsafah )* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut : 1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk

  tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara Institusi Pengajian Tinggi. 4. **Sila tandakan ( ) (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau SULIT kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/ badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Disahkan oleh __________________________ ___________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap : PETI SURAT 27, DR.MOHAD. ANIZU MOHD.NOR 91007, TAWAU, SABAH. (Nama Penyelia) Tarikh : 19 FEBRUARI 2004 Tarikh: 19 FEBRUARI 2004

  CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TDAK TERHAD, sila lampirkan surat dari pihak berkuasa/ organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis ini dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelididkan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

 • Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan

  ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan).

  Tandatangan :

  Nama Penyelia : Dr. Mohad. Anizu B. Mohd. Nor

  Tarikh : 19 Febuari 2004

 • i

  PERBEZAAN TAHAP KEBIMBANGAN TRET DAN STET DI KALANGAN ATLIT

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUHARA TAWAU, SABAH SEBELUM

  PERTANDINGAN SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN

  KEBIMBANGAN

  HASHIFAH BINTI BACHO

  Laporan projek ini dikemukakan

  sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan

  (Sains Sukan)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  August 2003

 • ii

  Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan

  ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

  Tandatangan : ..

  Nama Penulis : Hashifah Bte Bacho

  Tarikh : 19 Februari 2004

 • iii

  DEDIKASI

  Khas buat ayah ibu dan ahli keluarga yang dicintai,

  Jutaan terima kasih atas nasihat dan galakanmu,

  Doa restu kalian menjadi inspirasi perjuanganku.

  Khas buat teman karibku dan rakan-rakan yang disanjungi,

  Terima kasih atas bantuan dan tunjuk ajar,

  Kenangan bersama kalian tidak dapat ku lupakan.

  Ku penuhi ruangan ini hanya untuk mengucapkan jutaan terima kasih atas

  segala doa restu, kesabaran, sokongan, dorongan dan bantuan kalian semua.

  Pengorbanan dan kesabaran adalah kunci kejayaan.

 • iv

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinNya dapat jua

  akhirnya penyelidik menyiapkan dan menyempurnakan kajian ilmiah ini dalam masa

  yang ditetapkan.

  Dikesempatan ini penyelidik ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan

  setinggi penghargaan buat Dr. Mohad Anizu Mohd. Nor selaku pensyarah

  pembimbing. Beliau telah banyak mengorbankan masa dan memberi tunjuk ajar

  serta dorongan sepanjang tempoh penyelidikan ini dijalankan. Tidak lupa juga untuk

  pensyarah-pensyarah Sains Sukan yang lain yang memberi tunjuk ajar terhadap

  penyelidikan ini.

  Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada pihak Sekolah Menengah

  Kebangsaan Kuhara Tawau iaitu pengetua , guru-guru, jurulatih serta atlit-atlit

  sekolah tersebut yang telah memberi kerjasama dan komitmen yang sepenuhnya

  dalam menyiapkan Projek Sarjana Muda (PSM) ini.

  Akhir sekali, penyelidik ingin menyampaikan penghargaan ini kepada

  keluarga tersayang kerana banyak memberi semangat dan membantu dalam sumber

  kewangan. Tidak lupa juga untuk rakan-rakan dan kepada semua yang terlibat sama

  ada secara langsung atau tidak langsung dalam membantu menjayakan kajian ini.

 • v

  ABSTRAK

  Kebimbangan merupakan satu perasaan yang terlalu subjektif hingga

  membawa kepada keadaan yang tidak selesa kepada sesiapa sahaja yang

  mengalaminya dan ianya terbahagi kepada dua iaitu kebimbangan stet dan

  kebimbangan tret. Tujuan kajian ini adalah untuk membuat perbandingan mengenai

  tahap kebimbangan tret dan tahap kebimbangan stet di kalangan atlit. Ia juga turut

  mengkaji tentang perbezaan tahap kebimbangan tret dan tahap kebimbangan stet

  antara atlit lelaki dan juga atlit perempuan sebelum pertandingan serta faktor-faktor

  yang menyebabkan timbulnya rasa bimbang. Kajian ini telah dijalankan di Sekolah

  Menengah Kebangsaan Kuhara Tawau, Sabah. Bagi mendapatkan data kajian, tiga

  jenis soal selidik diberikan kepada atlit iaitu Ujian STAI dan Ujian SCAT serta

  borang senarai faktor penyebab rasa bimbang. Sampel yang dipilih terdiri daripada

  pelajar sekolah menengah seramai 41 orang iaitu 21 atlit lelaki dan 20 atlit

  perempuan yang menyertai acara balapan dan padang dalam Sukan Sekolah-Sekolah

  Zon Daerah Tawau pada tahun 2003. Semua data dan skor berkaitan dengan kajian

  yang diperolehi dibuat penganalisaan menggunakan perisian Statistical Package for

  Social Science (SPSS 11.5). Keputusan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat

  perbezaan yang signifikan terhadap tahap kebimbangan stet dan tahap kebimbangan

  tret bagi atlit sekolah tersebut sebelum pertandingan. Ini kerana kebimbangan tret

  wujud dalam diri seseorang secara semulajadi manakala kebimbangan stet pula

  wujud disebabkan pengaruh keadaan dalam situasi tertentu. Perbezaan tahap

  kebimbangan stet dan tret antara atlit lelaki dan perempuan pula tidak menunjukkan

  perbezaan yang signifikan. Ini kerana atlit lelaki dan perempuan mempunyai tahap

  kebimbangan yang sama. Kesimpulannya, kebimbangan state berkaitan dengan

  sesuatu situasi yang spesifik manakala kebimbangan tret pula bergantung kepada

  umur, jantina dan jenis sukan yang diceburi.

 • vi

  ABSTRACT

  Anxiety is a subjective thing that make us feel uncomfortable. There are two

  types of anxiety it was a state anxiety and track anxiety. The purpose of this

  research is to compare the state and trait anxiety level among Kuhara high school

  track and field athletes before School Sport Competition between zone district

  2003. This research is to determine whether there is any significant difference

  concerning the state and trait anxiety level of these athletes and also to know

  whether there have a significant different of state and trait anxiety level among

  female and male athletes. Besides, the factor of causing anxiety also can be

  recognized. This research was carried out at Kuhara High School,Tawau, Sabah. To

  obtain the research data, three types of questionnaires were given to the athletes,

  which is the STAI test, to test the trait anxiety level, and the SCAT test, to test the

  state anxiety level and also a form to list the factor causing anxiety among athletes.

  The samples are the track and field athletes, 21 of them is a male athletes and

  another 20 is a female athletes who take part for School Sport Competition between

  zone district 2003. All the data and scores obtained concerning the research was

  analyzed using the Statistical Package for Social Science (SPSS 11.5). The result in

  this research were show that there is a significant difference in trait and state anxiety

  level among track and field athletes before competition. For the state and trait

  anxiety level among female and male athletes, there is no significant difference

  before competition. It is because male and female athletes got the same anxiety

  level. For the conclusion, state anxiety is depends from the situation of the

  competition on that day but track anxiety is depends from age, types of sport and sex.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  JUDUL i

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL ix

  SENARAI RAJAH x

  SENARAI LAMPIRAN xi BAB I PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

View more