borang pengesahan status .kajian menggunakan borang soal selidik sebagai ... x 1.5.1 pensyarah kolej

Download BORANG PENGESAHAN STATUS .Kajian menggunakan borang soal selidik sebagai ... x 1.5.1 Pensyarah Kolej

Post on 11-May-2019

256 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

JUDUL : TAHAP PENGGUNAAN MATEMATIK DALAM KURSUS TEKNIKAL YANG DIJALANKAN DI KOLEJ KOMUNITI

SESI PENGAJIAN : 2005/2006

Saya : NOOR HAZWAN BIN ZOLKAFLI ( HURUF BESAR ) mengaku membenarkan tesis ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengansyarat-syarat kegunaan seperti berikut :

1. Hakmilik tesis adalah di bawah nama penulis melainkan penulisan sebagai projek bersama dan dibiayai oleh UTM, hakmilikmya adalah kepunyaan UTM.

2. Naskhah salinan di dalam bentuk kertas atau mikro hanya boleh dibuat dengan kebenaran bertulis daripada penulis.

3. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja.

4. Tesis hanya boleh diterbitkan dengan kebenaran penulis. Bayaran royalti adalah mengikut kadar yang dipersetujui kelak.

5. * Saya membenarkan/tidak membenarkan Perpustakaan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi.

6. ** Sila tandakan ( ) SULIT ( Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972 ) TERHAD ( Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan ) TIDAK TERHAD ___________________________ ___________________________ ( TANDATANGAN PENULIS ) ( TANDATANGAN PENYELIA ) Alamat Tetap: NO 24, JALAN MESRA 4/5 PROF. DR. MUHAMMAD RASHID TAMAN MESRA, BIN HJ RAJUDDIN KANCHONG DARAT, Nama Penyelia 42700 BANTING, SELANGOR Tarikh : 25 April 2006 Tarikh : 24 April 2006 CATATAN * Potong yang tidak berkenaan ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan SULIT atau TERHAD

ii

TAHAP PENGGUNAAN MATEMATIK

DALAM KURSUS TEKNIKAL

YANG DIJALANKAN DI KOLEJ KOMUNITI

NOOR HAZWAN BIN ZOLKAFLI

Laporan Projek Ini Dikemukakan

Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada

Syarat Penganugerahan Ijazah

Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan

(Matematik)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

April 2006

iii

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada

pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan

kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah Sarjana Muda

Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) .

Tandatangan :

Nama Penyelia : Prof. Dr. Muhammad Rashid Bin Hj. Rajuddin

Tarikh : April 2006

iv

Saya akui karya ini yang bertajuk Tahap Penggunaan Matematik

Dalam Kursus Teknikal Yang Dijalankan Di Kolej Komuniti adalah

hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap

satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

Nama Penulis : Noor Hazwan bin Zolkafli

Tarikh : April 2006

v

DEDIKASI PENULIS

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

etinggi-tinggi kalungan penghargaan dan tanda terima kasih yang tidak terhingga buat mereka yang menyumbang apa jua bentuk sokongan dan bantuan sepanjang penghasilan projek ini. Hanya Tuhan yang benar-

benar layak membalas budi dan jasa hambaNya. Semoga Tuhan terus memberi kekuatan dan semangat perjuangan kepada diri ini dalam mengejar cita-cita dan melalui kehidupan penuh bermakna. Penyelia Projek,

Dr Rashid Tunjuk ajar yang diperolehi tiada gantinya Keluarga Tercinta, Abah, Mama, Hanis, Haziq Semoga kita terus bahagia bersama selamanya dengan lindunganNya Yang Teristimewa, Dikau banyak mengajar erti kehidupan yang bukan sedikit

Rakan Seperjuangan, Aku mahu dunia ini berhenti di kala kita bersama

Tulus dan ikhlas Noor Hazwan Zolkafli

S

vi

PENGHARGAAN

Dengan Nama Tuhan Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

Syukur ke hadrat Ilahi atas limpah dan kurniaNya membenarkan penulis

melengkapkan Laporan Projek Sarjana Muda ini dengan baik. Segala puji bagi

Allah s.w.t, pemilik sekalian alam dan selawat serta salam ke atas junjungan

besar Nabi Muhammad s.a.w, ahli keluarganya, sahabat-sahabat dan sesiapa

yang mengikuti mereka dengan ikhlas hinggalah ke hari kiamat.

Setinggi-tinggi penghargaan dirakamkan dan ucapan terima kasih yang

tidak terhingga kepada Prof. Dr Muhammad Rashid bin Hj Rajuddin selaku

pensyarah pembimbing. Sememangnya beliau banyak memberikan tunjuk ajar,

bimbingan, nasihat, dorongan dengan sabar dalam usaha menyiapkan penulisan

ini. Berada di bawah penyeliaan beliau begitu banyak membuka pandangan saya

mengenai dunia pendidikan dan masa hadapan.

Penghargaan ini juga kepada pihak yang memberikan kerjasama terbaik

melibatkan staff pengurusan dan akademik di Kolej Komuniti Kuala Langat dan

Kolej Komuniti Selayang, Selangor Darul Ehsan. Usaha mendidik yang anda

lakukan menyumbang impak besar dalam pembangunan negara ini.

Penghargaan ini juga ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan dan

semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak dalam menjayakan

penyelidikan yang begitu bermakna pada diri ini. Sekian, Wassalam.

vii

ABSTRAK

Matematik merupakan subjek yang memainkan peranan penting dalam

bidang sains dan teknologi. Kajian dijalankan untuk menentukan tahap

penggunaan matematik dalam kursus teknikal yang dijalankan di Kolej Komuniti

Kuala Langat dan Selayang, Selangor Darul Ehsan. Konteks kajian hanya

menilai tahap penggunaan matematik dalam tiga aspek iaitu dalam proses

pengajaran dan pembelajaran berbentuk teori dan amali serta dalam proses

penyelesaian masalah. Empat puluh orang pensyarah kolej dipilih secara rawak

sebagai responden kajian. Kajian menggunakan borang soal selidik sebagai

instrumen dengan nilai kebolehpercayaan, alpha crombach = 0.7691. Kajian

adalah berbentuk deskriptif yang menggunakan statistik secara frekuensi dalam

proses penganalisisan data. Secara keseluruhannya, penggunaan matematik

dalam kursus teknikal berada pada tahap rendah dengan nilai penggunaan

sebanyak 21.8% sahaja.

viii

ABSTRACT

Mathematics is a subject that plays an important role in science and

technology. The aim of the study is to determine the level of mathematics

application in technical courses at Kolej Komuniti Kuala Langat and Selayang,

Selangor Darul Ehsan. The context of the study is to evaluate mathematics

application levels in three aspects; theoretically, practically and problem solving

process during class. The total number of respondent selected randomly is 40; all

of them are college lecturers. The instrument of the study is self - constructed

questionnaire with alpha crombach = 0.7691, value of reliability. It is

descriptive research and the data analyzed using frequency statistic. The result

shows that the level of mathematics application in technical course is classified

as low; with value of 21.8%.

ix

KANDUNGAN

BAB PERKARA HALAMAN

TAJUK ii

PENGESAHAN PENYELIA iii

PENGAKUAN PENULIS iv

DEDIKASI PENULIS v

PENGHARGAAN vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

KANDUNGAN ix

SENARAI JADUAL xiv

SENARAI RAJAH xv

SENARAI LAMPIRAN xvi

SENARAI SINGKATAN xvii

I PENDAHULUAN

1.0 Pengenalan 1

1.1 Latar Belakang Masalah 6

1.2 Pernyataan Masalah 11

1.3 Persoalan Kajian

1.4 Objektif Kajian 12

1.5 Kepentingan Kajian 13

x

1.5.1 Pensyarah Kolej

1.5.2 Pengurusan Kolej Komuniti

1.5.3 Kementerian Pendidikan Malaysia 14

1.5.4 Pelajar Kolej Komuniti

1.6 Skop Kajian

1.7 Definisi Istilah 15

1.7.1 Tahap

1.7.2 Penggunaan

1.7.3 Matematik 16

1.7.4 Penyelesaian Masalah

1.7.5 Pengajaran

1.7.6 Pembelajaran 17

1.7.7 Teori

1.7.8 Amali

1.7.9 Kolej Komuniti 18

II KAJIAN LITERATUR

2.0 Pengenalan 19

2.1 Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia

2.2 Perkembangan Pengajaran dan Penggunaan Matematik 21

2.3 Matematik Gunaan dan Penggunaan dalam Proses

Pengajaran dan Pembelajaran 22

2.4 Matematik dan Penggunaan dalam P

View more >