borang kosong skpm

Download BORANG KOSONG SKPM

Post on 06-Jul-2018

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 BORANG KOSONG SKPM

  1/62

  INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD  

  ELEMEN 1 : VISI DAN MISI  (1)

    ELEMEN 1 : VISI DAN MISI

  Aspek Item Skor Sekolah

  0 1 2 3

  1.1 (a) Penggubalan pernyataan visi dan misi sekolah:

  i. mengambil kira Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  ii. mengambil kira Wawasan !!

  iii. men ambil kira erkemban an endidikan semasa

  iv.

  v. dibuat se"ara kolektif 

  vi. dika#i semula #ika perlu $kor % : i& ii& dan mana'mana satu di atas

  $kor  : i dan ii saha#a

  $kor  : i atau ii

  $kor 1 : mana'mana satu daripada di atas

  $kor ! : tiada pernyataan visi atau misi

  Jumlah Kekerapan Aspek 1.1 ! ! ! !

  Skor  ! ! ! !

  Jumlah Skor Aspek 1.1 0

  1. (a) isi dan misi sekolah didokumentasikan dalam:

  i. eran"an an sekolah ii. buku anduan uru iii. buku eraturan sekolah untuk murid iv. buku latihan murid v. brosur sekolah

  vi. surat makluman ke ada ibu ba a vii. ma alah sekolah

  $kor % : mana'mana empat di atas

  $kor  : mana'mana tiga di atas

  $kor  : mana'mana dua di atas

  $kor 1 : mana'mana satu daripada di atas

  $kor ! : tidak didokumentasikan

  (b) isi dan misi sekolah dihebahkan dan diper#elas dalam:

  i. erhim unan min uan sekolah

  ii. program'program sekolah iii. mes uarat uru

  iv. mes uarat staf sokon an v. mesyuarat P*+,

  vi. mes uarat -awatankuasa Permuafakatan $kor % : mana'mana empat di atas

  $kor  : mana'mana tiga di atas

  $kor  : mana'mana dua di atas

  $kor 1 : mana'mana satu daripada di atas

  $kor ! : tidak dihebahkan dan tidak diper#elas

  (")

  i. bilik erakan sekolah

  ii. a an ken ataan umum iii. bilik guru iv.

  v. e abat sekolah vi. dindin utama an strate ik

  $kor % : mana'mana empat di atas

  $kor  : mana'mana tiga di atas

  $kor  : mana'mana dua di atas

  $kor 1 : mana'mana satu daripada di atas

  $kor ! : tidak dipamerkan

  Jumlah rekuens! Aspek 1.2 ! ! ! !

  Skor  ! ! ! !

  Jumlah Skor Aspek 1.2 0

  0 1 2 3

  Jumlah rekuens! Elemen 1 ! ! ! !

  Skor  ! ! ! !

  Jumlah Skor Elemen 1 0

  DIMENSI I : "ALA #$J$ KE%IM%INAN

  No. Aspek

  No. Item

  Penggubalan isi dan /isi

  mengambil kira analisis kekuatan& kelemahan&

  peluang dan an"aman

  Penyebaran

  isi dan /isi

  isi dan misi sekolah dipamerkan di tempat strategik seperti:

  bilik dar#ah& makmal& bengkel dan bilik'bilik khas (lebih 0!)

 • 8/18/2019 BORANG KOSONG SKPM

  2/62

  INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD  

  ELEMEN 1 : VISI DAN MISI  (1)

    ELEMEN 1 : VISI DAN MISI

  Aspek Item Skor Sekolah

  0 1 2 3

  DIMENSI I : "ALA #$J$ KE%IM%INAN

  No. Aspek

  No. Item

 • 8/18/2019 BORANG KOSONG SKPM

  3/62

  INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD  

  ELEMEN 1 : VISI DAN MISI  (1)

   

  &

  !

  !

  !

  !

  &

  !

  !

 • 8/18/2019 BORANG KOSONG SKPM

  4/62

  INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD  

  ELEMEN 1 : VISI DAN MISI  (1)

   

  &

  !

 • 8/18/2019 BORANG KOSONG SKPM

  5/62

  INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

  ELEMEN 2 : KEPIMPINAN

  ELEMEN 2 : KE%IM%INAN

  Aspek Item Skor Sekolah

  0 1 2 3 &

  .1 (a)  

  i.

  ii.

  iii. bertindak se"ara proaktif& kreatif dan inovatif 

  iv. "ara yang sesuai mengikut situasi

  v. berhemah dalam menangani sesuatu isu dan masalah

  vi. bersikap luwes (fleksibel) dan terbuka

  vii.

  viii.

  i2.

  2. bertindak terhadap isu yang boleh menimbulkan konflik

  2i.

  Jumlah rekuens! Aspek 2.1 ! ! ! ! !

  Skor  ! ! ! ! !

  Jumlah Skor Aspek 2.1 0

  . (a)

  i.

  ii.

  iii.

  Jumlah rekuens! Aspek 2.2 ! ! ! ! !

  Skor  ! ! ! ! !

  Jumlah Skor Aspek 2.2 0

  . Permuafakatan (a)

  i.

  ii. mewu#udkan suasana interaksi yang erat dan mesra

  iii.

  iv.

  Jumlah rekuens! Aspek 2.3 ! ! ! ! !

  Skor  ! ! ! ! !

  Jumlah Skor Aspek 2.3 0

  ()

  DIMENSI I : "ALA #$J$ KE%IM%INAN

  No. Aspek

  No. Item

  ,aya Kepimpinan

  ,uru +esar atau Pengetua mengamalkan gaya kepimpinan berkesan dengan:

  menetapkan dasar sekolah se"ara #elas dan selari

  dengan visi dan misi mengamalkan dasar sekolah yang dipersetu#ui bersama

  memberi peluang kepada warga sekolah untuk membuat keputusan se"ara kolektif dan kolaboratif 

  bersedia melakukan pembaharuan tanpa terlalu memikirkan risiko

  mengenal pasti isu yang boleh menyinggung perasaan warga sekolah

  membuat rondaan (management by walking about )

  +udaya ilmu dan berfikir 

  ,uru +esar atau Pengetua berusaha mewu#udkan budaya ilmu dan berfikir di kalangan warga sekolah dengan:

  menggalakkan warga sekolah meneroka ilmu

  pendidikan yang terkini (melalui pemba"aan& kursus&seminar dan sebagainya)

  menggalakkan perkongsian ilmu dan pengetahuan di kalangan warga sekolah (perkembangan staf& perbin"angan dalam panitia& perbin"angan informal dan sebagainya)

  menyediakan wahana (saluran) pen"etus minda di kalangan warga sekolah (ka#ian tindakan& pembentangan hasil ka#ian& perbin"angan intelektual dan sebagainya)

  ,uru +esar atau Pengetua mewu#udkan permuafakatan dengan:

  membina kumpulan ker#a yang mantap (dapat beker#a se"ara sepasukan& semangat kekitaan ke arah pen"apaian matlamat yang sama)

  mengamalkan sikap hormat'menghormati di kalangan warga sekolah

  mengamalkan sikap per"aya memper"ayai di kalangan warga sekolah

 • 8/18/2019 BORANG KOSONG SKPM

  6/62

  INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

  ELEMEN 2 : KEPIMPINAN

  ELEMEN 2 : KE%IM%INAN

  Aspek Item Skor Sekolah

  0 1 2 3 &

  DIMENSI I : "ALA #$J$ KE%IM%INAN

  No. Aspek

  No. Item

  .% (a)

  i. memberi sokongan (moral dan material)  

  ii. membuat penilaian se"ara adil iii. memberi teguran yang membina

  iv.

  v.

  Jumlah rekuens! Aspek 2.& ! ! ! ! !

  Skor  ! ! ! ! !

  Jumlah Skor Aspek 2.& 0

  .0 (a)

  i.

  ii.

  iii.

  iv.

  v.

  vi.

  vii.

  viii.

  i2.

  2.

  Jumlah rekkuens! Aspek 2.' ! ! ! ! !

  Skor  ! ! ! ! !

  Jumlah Skor Aspek 2.' 0

  ()

  /otivasi dan 3orongan

  ,uru +esar atau Pengetua memberi motivasi dan dorongan dengan:

  menun#ukkan sikap prihatin terhadap masalah dan keba#ikan warga sekolah

  memberi penghargaan yang sesuai terhadap sumbangan dan ke#ayaan

  Pemimpin Kurikulum

  ,uru +esar atau Pengetua memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum dengan:

  menga#ar se#umlah waktu mengikut pekeliling yang

  berkuat kuasa

  memimpin pelaksanaan penyeliaan penga#aran dan pembela#aran se"ara teran"ang

  memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti penga#aran dan pembela#aran

  menggalakkan guru supaya kreatif dan inovatif dalam melaksanakan penga#aran dan pembela#aran

  mempengerusi -awatankuasa Kurikulum& -awatankuasa Kokurikulum dan -awatankuasa 4al 5hwal /urid

  men#elaskan dan meyakinkan guru mengenai dasar& perkembangan& strategi dan kaedah terkini dalam hal'

  hal berkaitan dengan pendidikan

  memantau pelaksanaan program kurikulum& kokurikulum dan pembangunan sahsiah murid

  memantau kema#uan murid dalam bidang kurikulum& kokurikulum dan pembangunan sahsiah

  memberi perhatian kepada keperluan murid dalam penga#aran dan pembela#aran

  mewu#udkan iklim yang kondusif untuk penga#aran dan pembela#aran

 • 8/18/2019 BORANG KOSONG SKPM

  7/62

  INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

  ELEMEN 2 : KEPIMPINAN

  ELEMEN 2 : KE%IM%INAN

  Aspek Item Skor Sekolah

  0 1 2 3 &

  DIMENSI I : "ALA #$J$ KE%IM%INAN

  No. Aspek

  No. Item

  .6 (a)  

  i.

  ii. memberi latihan kepimpinan

  iii.

  iv.

  v.

  vi.

  Jumlah rekuens! Aspek 2.( ! ! ! ! !

  Skor  ! ! ! ! !

  Jumlah Skor Aspek 2.( 0

  0 1 2 3 &

  Jumlah rekuens! Elemen 2 ! ! ! ! !

  Skor  ! ! ! ! !

  Jumlah Skor Elemen 2 0

  !

   

  (%)

  Pengupayaan Kepimpinan

  ,uru +esar atau Pengetua mengupayakan ,uru'guru Penolong Kanan& ,uru Kanan /ata Pela#aran (Ketua

  +idang)& Ketua Panitia dan guru'guru untuk memimpin dengan "ara:

  memberi panduan yang #elas tentang sesuatu bidang tugas

  menurunkan kuasa untuk membuat keputusan tertakluk kepada bidang kuasa masing'masing

  menurunkan kuasa untuk mengambil tindakan tertakluk kepada bidang kuasa masing'masing

  memberi bimbingan dan nasihat untuk meningkatkan keupayaan kepimpinan

  memantau dan menilai pelaksanaan tugas'tugas yang

  dilaksanakan

 • 8/18/2019 BORANG KOSONG SKPM

  8/62

  INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD  

  ELEMEN 3 : STRUTUR !R"ANISASI (0)

  ELEMEN 3 : S#)$K#$) *)+ANISASI

  Aspek Item Skor Sekolah

  0 1 2 3 &

  .1 (a)

   

  i.