borang kastam2

Download BORANG KASTAM2

Post on 19-Jun-2015

293 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SENARAI SEMAK PENYEDIAAN BORANG BERKUALITI KASTAM NO. 2Maklumat Pengeksport Ruang 1 Nama, alamat dan kod pengimport: jelas, lengkap dan wujud sebagaimana di dalam daftar perniagaan. bukan alamat peti pos. kod pengeksport kastam. yang diluluskan oleh pihak

Maklumat Pengimport Ruang 2 Nama dan alamat pengimport negara asing.

Maklumat Agen Yang Diberikuasa Ruang 3 Nama, alamat dan kod agen: jelas, lengkap dan wujud. masih sah kelulusan untuk beroperasi. kod agen yang diluluskan oleh pihak kastam.

Maklumat Pengimportan dan Pengangkutan Ruang 4 Ruang 5 Ruang 6 Ruang 7 Ruang 8 Ruang 9 Cara pengangkutan: tandakan mengikut kod. Tarikh eksport: Catat ikut amalan antarabangsa. (Tahun Bulan Hari) Nama kapal / No. Penerbangan / No. Kenderaan. Pelabuhan atau tempat import. Pelabuhan atau tempat pemunggahan di negara destinasi. Pelabuhan transit. (Jika berkenaan)

Maklumat Layanan Khas Ruang 14 Nyatakan jenis layanan khas pengecualian perbendaharaan. pengecualian dibawah Perintah Duti Kastam (pengecualian) 198839

JD121217 Tek 4.indd 39

6/25/07 8:12:05 PM

Maklumat Permit Ruang 15 Nombor permit eksport. rujuk Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 1998.

Maklumat Kawalan Pertukaran Wang Asing Ruang 16 Ruang 19 Ruang 20 Ruang 21 Ruang 22 Ruang 24 Nombor KPWX Kod mata wang Amaun yang akan diterima Kadar pertukaran wang Amaun persamaan di dalam Ringgit Malaysia Nama negara yang membuat pembayaran

Maklumat Negara Asal dan Destinasi Barangan Ruang 17 Ruang 18 Negara asal barangan Negara destinasi akhir

Maklumat Nilai nyatakan dalam Ringgit Malaysia Ruang 23 Ruang 25 Ruang 28 Ruang 36 Ruang 37 Insuran. Tambang. Nilai F.O.B. Nilai unit F.O.B sebenar. Nilai diwartakan (hanya bagi komoditi utama di mana nilainya diwartakan) Jumlah nilai

Ruang 38

-

Maklumat Berat Dan Ukuran Konsaimen (Untuk keperluan perkapalan) Ruang 26 Ruang 27 Berat Kasar (kg) Ukuran (m3)

Maklumat Bungkusan atau Kontena Ruang 29 Tanda bungkusan. Nombor kontena.

40

JD121217 Tek 4.indd 40

6/25/07 8:12:05 PM

Maklumat Barangan Ruang 30 Ruang 31 Ruang 32 Bilangan item diikrar. (tidak melebihi 7) Bilangan bungkusan. jenis bungkusan. deskripsi barangan deskripsi jelas dan lengkap. jenama. Model.

Maklumat Tarif Kastam Dan Kuantiti Ruang 33 Ruang 34 Ruang 35 * Nota tambahan: Pengakuan menuntut pengecualian / layanan khas dan cadangan menuntut tarik balik duti hendaklah dinyatakan secara jelas di dalam borang (lihat contoh borang Kastam No. 2 di muka surat 38) Nombor kod tarif. (rujuk Perintah Duti Kastam 1996) Unit kuantiti. (rujuk Perintah Duti Kastam 1996) Jumlah kuantiti mengikut unit di ruang 34.

41

JD121217 Tek 4.indd 41

6/25/07 8:12:05 PM

PANDUAN MENGENAI TAJUK-TAJUK BUTIRAN DALAM BORANG KASTAM NO. 31. Catat nama dan alamat konsainor atau pengeksport. 1.1 Semua pengeksport akan didaftar dan diberikan kod petak ini adalah untuk pengisian kod tersebut. 2. Catatkan nama dan alamat pemohon. 2.1 Catat No. Kod Pemohon. 3. Catatkan nama dan alamat agen yang diberi kuasa jika permohonan / pengikraran dibuat oleh agen. 3.1 Semua agen yang diberi kuasa akan didaftar dan diberikan kod. Petak ini adalah untuk pengisian kod tersebut. 4. 5. 6. 7. Catatkan nombor kod cara pengangkutan yang berkenaan. Catatkan tarikh pemindahan barang-barang. Catat keterangan mengenai kapal, kapal terbang atau No.kenderaan yang digunakan. Catatkan pelabuhan atau tempat dimana barang-barang akan dimuatkan. 7.1 Catatkan kod berkenaan. 8. Catatkan pelabuhan atau tempat barang-barang akan dipunggah di negeri destinasi. 8.1 Catat kod berkenaan (Petak kod disediakan untuk kegunaan masa hadapan). 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Untuk kegunaan rasmi. Untuk kegunaan rasmi. Untuk kegunaan rasmi. Untuk kegunaan rasmi. Untuk kegunaan rasmi. Catatkan nombor rujukan lesen atau AP (jika perlu). Tarikh luput bagi permit pergerakan. Bil muatan atau nombor nota konsainan. Catat tempat destinasi terakhir bagi barang-barang berkenaan. Catat negeri yang mendapat bayaran bagi barangan diterima. 18.1 Catat Kod Negeri berkenaan dengan menggunakan Kod Negeri yang ditetapkan. 19. Nombor rujukan bagi jaminan

42

JD121217 Tek 4.indd 42

6/25/07 8:12:05 PM

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Amaun bagi jaminan Catat amaun insuran yang kena dibayar bagi barang-barang berkenaan dalam RM. Catat amaun tambang yang kena dibayar dalam RM. Catat berat kasar bagi barang-barang berkenaan dalam Kilogram. Catat ukuran dalam meter padu. Catat nilai F.O.B. bagi barang-barang dalam RM. Ruang ini diperuntukkan untuk mencatat butir-butir mengenai bungkusan / kontena seperti tanda-tanda dan nombor-nombor. Maksimum bilangan barang yang boleh diikrar adalah 7 sahaja bagi satu set borang. Ruang ini diperuntukkan bagi mencatat nombor dan jenis bungkusan berkenaan. Ruang ini diperuntukkan bagi mencatat deskripsi barang-barang dengan menggunakan istilahistilah perdagangan atau istilah-istilah perkastaman. Ruangan untuk kod tarif mengikut pengkodan di dalam Perintah Duti Kastam 1996. Ruangan untuk unit kuantiti mengikut Tarif Kastam Malaysia. Maksimum bilangan yang boleh diikrar adalah 7 sahaja bagi satu set borang. Catatkan jumlah kuantiti barang-barang berkenaan mengikut unit kuantiti di dalam Tarif Kastam. Catatkan nilai unit F.O.B. atau C.I.F.C. barang-barang dalam RM. Catat jumlah nilai F.O.B. atau C.I.F.C. barang-barang dalam RM. Catat nama penuh pengikrar. Catat nombor kad pengenalan atau pasport pengikrar. Catatkan jawatan pengikrar. Ruangan ini diperuntukkan bagi permohonan kebenaran memindah barang-barang kepada pegawai kastam yang hak. Catat nama penuh pemohon permit. Catat nombor kad pengenalan atau pasport pemohon permit. Catatkan taraf pemohon permit. Pelepasan barang-barang yang dipohon.

27. 28. 29.

30. 31. 32. 33.

34. 35. 36. 37. 38. 39.

40. 41. 42. 43.

43

JD121217 Tek 4.indd 43

6/25/07 8:12:05 PM

UNTUK KEGUNAAN RASMI PEJABAT PENGHANTARAN (RUANG 44 - 47) 44. 45. 46. Untuk mencatatkan tarikh dan waktu Borang Kastam No.3 diterima oleh pihak Kastam di Pejabat Penerimaan. Untuk mencatatkan nombor pendaftaran oleh pihak Kastam di Pejabat Penerimaan. Untuk mencatatkan stesen kastam di Pejabat destinasi konsaimen. 46.1 Untuk mencatat kod stesen kastam berkenaan. 47. Ruang ini diperuntukkan bagi pegawai kastam yang hak di pejabat destinasi konsaimen membuat pengesahan pelepasan dari kawalan Kastam.

44

JD121217 Tek 4.indd 44

6/25/07 8:12:05 PM

CONTOH BORANG KASTAM NO. 3 BERKUALITI PENGHANTARAN MELALUI LAUT (SEA MODE)

45

JD121217 Tek 4.indd 45

6/25/07 8:12:14 PM

CONTOH BORANG KASTAM NO. 3 BERKUALITI PENGHANTARAN MELALUI UDARA (AIR MODE)

46

JD121217 Tek 4.indd 46

6/25/07 8:12:29 PM

SENARAI SEMAK PENYEDIAAN BORANG BERKUALITI KASTAM NO. 3Maklumat Pengeksport Ruang 1 Nama dan alamat jelas dan lengkap kod pengeksport yang diluluskan oleh pihak kastam

Maklumat Konsaini / Pemohon Ruang 2 Nama dan alamat jelas dan lengkap wujud kod pemohon yang diluluskan oleh pihak kastam

Maklumat Agen Yang Diberi kuasa Ruang 3 Nama, alamat dan kod agen jelas, lengkap dan wujud masih sah kelulusan untuk beroperasi kod agen yang diluluskan oleh pihak kastam

Maklumat Pemindahan Dan Pengangkutan Ruang 4 Ruang 5 Ruang 6 Ruang 7 Ruang 8 Ruang 9 Ruang 15 Cara pengangkutan tandakan mengikut kod Tarikh pemindahan catat ikut amalan antarabangsa (Tahun Bulan Hari) Nama kapal/no. penerbangan/ no. kenderaan Pelabuhan atau tempat pemunggahan Pelabuhan atau tempat dimuatkan Nama tempat transit. (Jika berkenaan) catatkan nombor kodnya Jenis pemindahan catatkan nombor berkenaan

47

JD121217 Tek 4.indd 47

6/25/07 8:12:32 PM

Ruang 19 Ruang 20 Ruang 21 Ruang 22

-

Nama tempat / kapal dari mana barang dipindahkan Nama negeri destinasi terakhir Nama tempat / kapal di mana barang dipindahkan Nombor nota konsaimen

Maklumat Jaminan Dan Permit Ruang 16 Ruang 17 Nombor rujukan jaminan bank atau jaminan lain yang ditetapkan oleh pihak kastam Nombor rujukan Lesen atau AP rujuk Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 1998

Maklumat Kawalan Pertukaran Wang Asing Ruang 18 Ruang 23 Nombor KPWX Nama negara yang membuat pembayaran

Maklumat Nilai Nyatakan Dalam Ringgit Malaysia Ruang 24 Ruang 25 Ruang 26 Ruang 27 Ruang 30 Ruang 39 Ruang 40 Insuran Caj lain Nilai barang Amaun tambang Nilai FO.B. Niiai unit F.O.B. / CIF Jumlah nilai F.O.B. / CIF

Maklumat Berat Dan Ukuran Konsaimen (ukuran keperluan perkapalan) Ruang 28 Ruang 29 Berat kasar (kg) Ukuran (m3)

Maklumat Bungkusan Atau Kontena Ruang 31 Tanda bungkusan nombor kontena48

JD121217 Tek 4.indd 48

6/25/07 8:12:32 PM

Maklumat Barangan Ruang 32 Ruang 33 Ruang 34 Ruang 37 Bilangan item diikrar (tidak melebihi 7) Bilangan bungkusan jenis bungkusan Deskripsi barangan deskripsi jelas dan lengkap jenama model Kod negara asal

Maklumat Tarif Kastam Dan Kuantiti Ruang 35 Ruang 36 Ruang 38 Nombor kod tariff Rujuk Perintah Duti Kastam 1996 Unit kuantiti Rujuk Perintah Duti Kastam 1996 Jumlah kuantiti mengikut unit di ruang 36

Maklumat Individu Yang Bertanggungjawab Di Atas Pengikraran Ruang 41 Ruang 42 Ruang 43 Ruang 44 Nama individu yang mengikrar Nombor kad pengenalan individu yang mengikrar Jawatan individu yang mengikrar Perakuan individu yang mengikrar tandatangan tarikh

49

JD121217 Tek 4.indd 49

6/25/07 8:12:32 PM

PANDUAN MENGENAI TAJUK-TAJUK BUTIRAN DALAM BORANG KASTAM NO. 81. Catat nama dan alamat konsainor atau pengeksport. 1.1 2. Semua pengeksport akan didaftar dan diberikan kod. Petak ini adalah untuk pengisian kod tersebut.

Catatkan nama dan alamat pemohon. 2.1 Catat No. Kod Pemohon.