borang d3 tek perminyakan

Download Borang D3 Tek Perminyakan

Post on 23-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Borang D3 Tek Perminyakan

  1/14

  FORMAT 4. BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN PROGRAM STUDI

  BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN PROGRAM STUDIUNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI JENJANG DIPLOMA

  Pada hari selasa ta!!al " Se#te$%er "&'4 telah dila(saa(a ases$e la#a!a )t)(a(reditasi Pr*!ra$ St)di D+, Te(i( Per$i-a(a A(ade$i Mi-a( da Gas Bal*!aIdra$a-).Dari (e!iata terse%)t di#er*leh i/*r$asi %)tir+%)tir %*ra! -a! ses)ai0tida( ses)aide!a (e-ataa de!a #e1elasa se%a!ai ter2at)$ di dala$ da/tar se%a!ai %eri()t 3

  No No. Butir

  Penilaian

  Informasi dari Borang PS Informasi dari Borang PS

  Setelah Diverifikasi Melalui

  Wawancara dan Observasi

  eterangan

  ' '.'.'

  Me$ili(i isi $isi t)1)a da

  sasara -a!3

  5'6 Jelas

  5"6 Realisti(.5,6 Sali! ter(ait sat) sa$a

  lai.546 Meli%at(a d*se

  $ahasis7a tea!a

  (e#edidi(a da al)$i

  Me$ili(i isi $isi t)1)a da

  sasara -a!3

  5'6 Jelas

  5"6 Realisti(.5,6 Sali! ter(ait sat) sa$a

  lai.546 Meli%at(a d*se

  $ahasis7a tea!a

  (e#edidi(a da al)$i

  " '.'."

  Strate!i #e2a#aia sasaradi%ahas dala$ %*ra! de!ataha#a 7a(t) -a! 2)()#1elas da realisti(.da did)()! d*()$e.

  Strate!i #e2a#aia sasaradi%ahas dala$ %*ra! de!ataha#a 7a(t) -a! 2)()#1elas da realisti(.da did)()! d*()$e.

  Perl)

  diti!(at(a

  , '."

  Berdasar(a 2ara

  s*sialisasi-a $a(a 8MTSdi#aha$i de!a %ai( *leh

  se%a!ia siitas a(ade$i(a

  da tea!a (e#edidi(a.

  Berdasar(a 2ara

  s*sialisasi-a $a(a 8MTSdi#aha$i de!a %ai( *leh

  se%a!ia siitas a(ade$i(a

  da tea!a (e#edidi(a.

  Perl)

  diti!(at(a

  4 ".'

  Berdasar(a #e1elasa

  %*ra! sel)r)h )s)r tata

  #a$*! $e1a$i

  #e-ele!!araa #r*!ra$

  st)di -a! $e$e)hi li$a

  #ilar %eri()t3

  5'6 (redi%el

  5"6 tras#ara

  5,6 a()ta%el

  546 %erta!!)! 1a7a%

  596 adil

  Perl) 2e( d*()$e saat

  isitasi.

  Berdasar(a #e1elasa

  %*ra! sel)r)h )s)t tata

  #a$*! $e1a$i

  #e-ele!!araa #r*!ra$

  st)di -a! $e$e)hi li$a

  #ilar %eri()t3

  5'6 (redi%el

  5"6 tras#ara

  5,6 a()ta%el

  546 %erta!!)! 1a7a%

  596 adil

  D*()$e stat)ta a(ade$i

  dis)s) tah) "&&' se%el)$

  a(ade$i didiri(a.

  U#date

  stat)ta

  9 "." Ke#e$i$#ia #r*!ra$ st)di

  $e$ili(i (ara(ter

  (e#e$i$#ia -a! ()at

  dala$ d)a (ara(teristi( -ait)

  5'6 (e#e$i$#ia

  *#erasi*al da 5"6(e#e$i$#ia *r!aisasi.

  Ke#e$i$#ia #r*!ra$ st)di

  $e$ili(i (ara(ter

  (e#e$i$#ia -a! ()at

  dala$ d)a (ara(teristi( -ait)

  5'6 (e#e$i$#ia

  *#erasi*al da 5"6(e#e$i$#ia *r!aisasi.

  K)ra!

  Page 1of 14

 • 7/24/2019 Borang D3 Tek Perminyakan

  2/14

  No No. Butir

  Penilaian

  Informasi dari Borang PS Informasi dari Borang PS

  Setelah Diverifikasi Melalui

  Wawancara dan Observasi

  eterangan

  : ".,

  Siste$ #e!el*laa /)!si*al

  da *#erasi*al PS telah

  %er1ala de!a $ela()(a (e

  ; as#e( a$) tida( disertai

  de!a d*()$e #ed)()!

  sehi!!a s)lit di)()r a#a(ah

  ses)ai de!a SOP ata)

  tida(.

  Ce( saat isitasi.

  Siste$ #e!el*laa /)!si*al

  da *#erasi*al PS telah

  %er1ala de!a $ela()(a (e

  ; as#e( a$) tida( disertai

  de!a d*()$e #ed)()!

  sehi!!a s)lit di)()r a#a(ah

  ses)ai de!a SOP ata)

  tida(.

  D*()$e restra da re*#

  diti!(at a(ade$i -a! %el)$

  di sah(a *leh seat.

  ; ".4

  Dala$ str)(t)r *r!aisasi

  di2at)$(a ada )it

  #e1a$ia $)t) a$)tida( dise%)t(a (e%i1a(a

  -a! $e1adi ladasa

  #eilaia eal)asi da

  $*it*ri! #ela(saaa

  tridar$a PT.

  Pe1elasa %*ra! adalah

  #ela(saaa (e!iata

  a(ade$i( se#erti #er()liaha

  #ela(saaa )1ia ds%.

  Dala$ str)(t)r *r!aisasi

  di2at)$(a ada )it

  #e1a$ia $)t) a$)tida( dise%)t(a (e%i1a(a

  -a! $e1adi ladasa

  #eilaia eal)asi da

  $*it*ri! #ela(saaa

  tridar$a PT.

  M*it*ri! dila()(a $elal)i

  a%sesi (ehadira d*se da

  $hs tida( ada eal)asi

  #ela(saaa tridar$a PT. 5'6

  tida( ada (e%i1a(a

  $e-el)r)h tt! eal)asi da#e1a$i $)t)< 5"6

  d*()$etasi ()ra!< 5,6

  tida( la1)t la#*ra ()ra!

  dari "9=.

  > ".9

  U$#a %ali( dala$ )#a-a

  #ei!(ata $)t) #r*ses

  #e$%ela1ara dari e$#at

  s)$%er ada tida( la1)t

  a$) tida( dise%)t(a 7a(t)

  #ela(saaa )$#a %ali(

  5dila()(a tida( %er(ala6

  U$#a %ali( dala$ )#a-a

  #ei!(ata $)t) #r*ses

  #e$%ela1ara dari e$#at

  s)$%er ada tida( la1)t

  a$) tida( dise%)t(a 7a(t)

  #ela(saaa )$#a %ali(

  5dila()(a tida( %er(ala6

  ? ".: U#a-a+)#a-a -a! dila()(a

  )t)( (e%erla1)ta PS< 5'6

  U#a-a )t)( #ei!(ata

  ai$* 2al* $ahasis7a

  %er)#a tr- *)t #e$asa!a

  s#ad)( #e!iri$a s)rat (e

  SMU ds%. 5"6 U#a-a

  #ei!(ata $)t) $aa1e$e

  se#erti #ere2aaa

  $*it*ri! #e-)s)a

  restra ds%. 5,6 U#a-a )t)(

  #ei!(ata $)t) l)l)sa

  U#a-a+)#a-a -a! dila()(a

  )t)( (e%erla1)ta PS< 5'6

  U#a-a )t)( #ei!(ata

  ai$* 2al* $ahasis7a

  %er)#a tr- *)t #e$asa!a

  s#ad)( #e!iri$a s)rat (e

  SMU ds%. 5"6 U#a-a

  #ei!(ata $)t) $aa1e$e

  se#erti #ere2aaa

  $*it*ri! #e-)s)a

  restra ds%. 5,6 U#a-a )t)(

  #ei!(ata $)t) l)l)sa

  Page 2of 14

 • 7/24/2019 Borang D3 Tek Perminyakan

  3/14

  No No. Butir

  Penilaian

  Informasi dari Borang PS Informasi dari Borang PS

  Setelah Diverifikasi Melalui

  Wawancara dan Observasi

  eterangan

  se#erti #er%ai(a $ateri

  #e$%ela1ara 546 U#a-a

  )t)( #ela(saaa da hasil(er1asa$a (e$itraa 596

  U#a-a da #restasi

  $e$#er*leh daa dari

  s)$%er selai dari

  $ahasis7a a$) tida( ada

  %)(ti. Ce( d*()$e

  #ed)()! saat isitasi.

  se#erti #er%ai(a $ateri

  #e$%ela1ara 546 U#a-a

  )t)( #ela(saaa da hasil(er1asa$a (e$itraa 596

  U#a-a da #restasi

  $e$#er*leh daa dari

  s)$%er selai dari

  $ahasis7a a$) tida( ada

  %)(ti. @a-a se%a!ia -a!

  $e$ili(i %)(ti /isi(.

  '& ,.'.'.'

  Rasi* #e$iat de!a -a!

  l)l)s sele(si ti!!i 59.:,6. Ce(

  d*()$e #ed)()! saat

  isitasi

  Rasi* #e$iat de!a -a!

  l)l)s sele(si ti!!i

  '' ,.'.'."Rasi* $hs l)l)s sele(si da-a! re!istrasi &.?" 5ha$#ir

  se$)a-a re!istrasi6

  Rasi* $hs l)l)s sele(si da-a! re!istrasi &.?" 5ha$#ir

  se$)a-a re!istrasi6

  '" ,.'.'.,Tida( ada $hs %ar) tras/er J)$lah $hs se%a-a( 4:4.

  Tida( ada $hs %ar) tras/er

  ', ,.'.'.4

  Rata+rata IPK l)l)sa ,.":9.

  L)l)sa ter2atat ha-a #ada

  TS+, da TS+4 sa1a Pada TS+

  " s0d TS tida( ada data.

  Sehi!!a dihit)! %ar) "

  tah) $el)l)s(a $hs.

  Padahal PS %erdiri sse1a( th"&&". Ce( saat isitasi

  Rata+rata IPK l)l)sa ,.&"".

  L)l)sa hi!!a TS+,

  se%a-a( "": *ra!.

  '4 ,.'."

  Dise%)t(a ada #restasi $hs

  %ida! *lahra!a da sei

  #ada ti!(at l*(al. Na$)

  tida( disertai %)(ti.

  Ce( saat isitasi

  Dise%)t(a ada #restasi $hs

  %ida! *lahra!a da sei

  #ada ti!(at l*(al. B)(ti #iala

  K)ra!

  '9 ,.'.,.'

  Persetase (el)l)sa te#at

  7a(t) 5KT6 5>?0'&>6

  >".4'=. Ke$)!(ia #e!isi

  %*ra! salah $e!erti teta!

  %)tir ii (area #ada (*l*$ :

  5TS6 $asih ada $hs a!(ata

  TS+" -a! a(ti/ se%a-a( ?>

  *ra! seda!(a $hs -a!

  $as)( #ada TS+" ii ha-a

  '&>.

  Klari/i(asi

  Persetase (el)l)sa te#at

  7a(t) 5KT6 5'&&0''&6

  ?&.?'=.

  @a-a ? = $hs -a! l)l)s

  tida( te#at 7a(t)

  ': ,.'.,." Persetase $ahasis7a -a!

  DO ata) $e!)d)r(a diri

  ;&0;& '&&=. Pe-)s)

  %*ra! salah $e!erti

  $e!isi %)tir ii se%a% #ada(*l*$ ; 526 tida( terisi

  Persetase $ahasis7a -a!

  DO ata) $e!)d)r(a diri

  ?0:& '9.&&= )t)( a!(ata

  TS+4

  Page 3of 14

 • 7/24/2019 Borang D3 Tek Perminyakan

  4/14

  No No. Butir

  Penilaian

  Informasi dari Borang PS Informasi dari Borang PS

  Setelah Diverifikasi Melalui

  Wawancara dan Observasi

  eterangan

  sehi!!a se$)a $hs -a!

  $as)( #ada TS+4 dia!!a#

  DO0$e!)d)r(a diri. Padata%el ,.'.' 1)!a tida( terisi

  #ada (*l*$ ? 5l)l)sa6

  '; ,.".'

  Ada se$)a 5li$a 1eis6

  #ela-aa $ahasis7a -a!

  da#at dia(ses

  @a-a ada 4 1eis la-aa

  -a! tersedia #ada A(ade$i

  ii. La-aa (esehata

  dila()(a dil)ar (a$#)s

  $elal)i as)rasi (esehata.

  De$i(ia 1)!a de!a

  (e!iata e(stra()ri()ler

  se#erti /)tsall di$aa $hs

  $e-e7a sediri la#a!a

  dil)ar.

  Diti!(at(a

  '> ,."."

  M)t) la-aa -a! disedia(a

  (e#ada $ahasis7a %ai( da

  da#at dia(ses

  M)t) la-aa -a! disedia(a

  (e#ada $ahasis7a %ai( da

  da#at dia(ses

  K)ra!

  '? ,.,

  Pe-)s) %*ra! salah

  $e!isi %)tir ii. B)tir ,.,

  dit)lis ,.".'. Ada )#a-a -a!

  dit)lis -ait) 4 1eis )#a-a

  a$) #ada (*l*$

  (etera!a tida( ada

  #e1elasa ri2i teta!

  7a(t) a$a le$%a!a -a!di)da! ds%.

  Ada )#a-a -ait) 4 1eis )#a-a

  dala$ $ela()(a #e2aria

  la#a!a (er1a al)$i. Sara

  dari $hs adalah s)#a-a

  istit)si le%ih %a-a(

  (er1asa$a )t)(

  $eda#at(a l*7*!a

  #e(er1aa

  Diti!(at(a

  "& ,.4.'.'

  U#a-a #ela2a(a dila()(a

  se2ara isidetal da hasil-a

  tere(a$

  U#a-a #ela2a(a dila()(a

  se2ara isidetal da hasil-a

  tere(a$

  Diti!(at(a

  "' ,.4.'."

  Pe!!)aa hasil #ela2a(a

  ha-a sat) as#e( -ait) )t)(

  $ei!(at(a $)t) l)l)sa

  Pe!!)aa hasil #ela2a(a

  ha-a sat) as#e( -ait) )t)(

  $ei!(at(a $)t) l)l)sa