biology paper 1 trial spm 2013 mrsm qn

Upload: jessica-mason

Post on 03-Jun-2018

290 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  1/38

  l

  SULIT

  NAMA

  KELAS

  NO. MAKTAB

  4ssulBIOLOGIKertas LSeptember1 Y4 Jam

  455L/t

  MAKTAB RENDAH SAINS MARA

  PEPERIKSAAN PERCUBAANSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OL3

  BIOLOGYPaper I

  One hour and fifteen minutes

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEI{INGGA DIBERTTAHU

  Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

  Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu.

  Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

  www. myschoolch ildren. com

  1.

  2.

  J.

  Kertas soalan ini mengandungi 39 halaman bercetak dan t halaman tidak bercetak

  4551/1 o 2013 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MAttA [Lihat halaman sebelah]ST]LIT

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  2/38

  SULIT

  ChloroplastKloroplas

  RibosomeRibosom

  455u1

  l. Diagram I shows a plant cell.Rajah I menunJuklwn satu sel tumbr ltan.

  Diagram IRajah I

  which part labelled A, B, c or D is the plasma membrane?Antara bahagian yang berlabel A, B, C atau D, yang manalcah membran plasma?

  The following information refers to organelle y.Maklumat berilatt merujuk kepada organel y.

  What is organelle Y?Apakah organel Y?

  2.

  B

  D

  A

  C

  MitochondrionMitokondria

  Golgi ApparatusJasad Golgi

  [Lihat halaman sebelah]ST]LIT

  o

  C

  F-ound abundantly in the flight muscle cells of flying insectDijumpai dengan banyak di dalam sel otot penerbangan seranggaEnable the movement of sperm cellsMembolehkan pergerakan sel sperma

  4551/I O 2013 Hrk Clpa Brtrrdrn Mtdtton MarargJr l,t RA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  3/38

  CellSel

  TissueTisu

  A OxygenOksigen

  Fatty acidAsid lemak

  SULIT

  3. Diagram 2 shows a carrot plant.Rajah 2 menunjukkan tumbuhan tobak.

  Diagram 2Rajah 2

  What is structure Y in cell organisation?Apakah struktur Y di dalam organisasi sel?

  4551,/1

  [Lihat halaman sebelahl ,SULIT

  B

  D

  OrganOrgan

  SystemSistem

  B GlucoseGlukoso

  WaterAir

  4 Which substances is transported across the plasma membrane by facilitated diffirsion?Bahan manakah diangkut merentasi membran plasma secara resapan berbantu?

  455L11@ 2013 Hak Cipta Bahagian pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  4/38

  SULIT

  5. What are the main compositions of the plasma menibft[s,of;a cell?Apakah komposisi utama membran plasma bagt satris-elf ur: i ,

  Lipids, proteins and carbohydratesLipid, protein dan karbohidrat

  Proteins and carbohydratesProtein dan karbohidrat

  Lipids and carbohydratesLipid dan karbohidrat

  Lipids and proteinLipid dan protein

  What are the major elements in living organisms?Apakah elemen utama di dalam organisma hidup?

  Oxygen, hydrogen and carbonOlrsigen, hidrogen dan karbon

  Nitrogen, carbon and magnesium

  Nitrogen, karbon dan magnesium

  Oxygen, phosphorus and nitrogenOlaigen, fosforus dan nitrogen

  Potassium, hydrogen and nitrogenKalium, hidrogen dan nitrogen

  455lll @ 2013 Hak Cipta Batragian Pendidikan Menengah MARA

  A

  B

  4551/t

  [Lihat halaman sebelahJSULIT

  6.

  C

  D

  C

  D

  A

  B

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  5/38

  SULIT

  7 Which of the following is the role of carbohydrates in animal cells?Antara yqng berikut, yang manakah peranan karbohidrat dalam sel haiwan?

  As enzymes

  Sebagai enzim

  As energy storeSebagai simpanan tenaga

  Involved in passive transportTerlibat dalam pengangkutan pasif

  Component of the animal cell wallKomponen dinding

  sel haiwan

  Diagram 3 shows the reaction of an enzyme on sucrose.Rajah 3 menunjukkan tindakbalas satu enzim ke atas sulrrosa.

  4551/1

  A

  B

  C

  D

  8.

  F-.Tfls

  ffi:* Diagram 3Rajoh 3

  What are P, Q, R and S?Apakah P, Q, R dan S?

  A

  B

  C

  D

  P a R SSucrose

  SulrrosaSucrase

  Sulcrase

  GlucoseGlukosa

  FructoseFruHosa

  Sucrase

  SulrraseSucrose

  SulrrosaGlucoseGlukosa

  GlucoseGlukosa

  Sucrose

  SulqosaSucrase

  SulvaseGlucoseGlukosa

  GalactoseGalahosa

  Sucrase

  Sulcrase

  Sucrose

  Sulqosa

  Glucose

  Glukosa

  Maltose

  Maltosa

  455lll @ 2013 Hak Cipta Bahagian pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  6/38

  ST]LIT

  9 Diagram 4 shows a cell cycleRajah 4 menunjukkan satu kitar sel

  Diagram 4Rajah 4

  Which stage does DNA replication takes place?

  Peringlrat manakah replikasi DNA berlalai

  455u1

  [Lihat halaman sebelahlSULIT

  G

  A

  C

  G1

  S

  BG2

  DM

  2013 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  7/38

  SULIT 4s5u1

  10. Diagram 5 shows a stage in meiosis.Rajah 5 menunjukkan peringkat meiosis.

  Diagram 5Rajah 5

  What is the stage of meiosis shown?Apalrah peringkat meiosis yang ditunjukkan?

  Prophase IProfasa I

  Anaphase IAnafasa I

  Holozoic

  Holozoik

  ChemoautotrophsKemoautotrofik

  B

  D

  A

  C

  Metaphase IMetafasa I

  Telophase ITelofasa I

  Parasitism

  Parasitisme

  SaprophytismSaprofitisme

  11. Which of the following is an example of autotrophic nutition?Antara berilatt, yang manakah contoh nutrisi autotrofik?

  D

  A

  C

  tt.\

  ffiV,

  , /'8-/

  /;,

  ^o

  Htrtta

  \t'*

  455LlL @ 2013 Hak Cipta Batragian Pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  8/38

  SUI- IT 455uL

  12. Diagram 6 shows a food pyramid.Rajah 6 menunjukkan piramid makanan.

  Level JAras J

  Level LAras L

  Level LAras L

  Level MAras M

  Diagram 6Rajah 6

  Which level of food should be consumed in the least amount?Aras malranan yang manalcah perlu diambil paling sedikit?

  A

  D

  Level KAras K

  Level MAras M

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  9/38

  SULIT 4551/t

  13. The following result was obtained during an experiment to determine the caloriecontent of a coconut flesh.Keputusan berilatt diperoleh semosa satu eksperimen untuk menentulran kandunganIralori isi kelapa.

  Mass of water in boiling tube (g)Jisim air di dolam tabung didih (9,)

  20.a

  Mass of coconut flesh (g)Jisim isi kelapa (S)

  0.5

  Initital temperature of water (oC)Suhu awal air (oC)

  28

  Final temperature of water ('C)

  Suhu akhir air (Cl

  90

  [Specific heat of water : 4.2 g-l C]lMuatan haba tentu oir : 4.2 gt Cl

  Calculate the energy value of the coconut flesh.Hrtunglrnn nilai tenaga isi kelapa tersebut.

  A 0.03 kJ s-'C 1.04 kJ s-'

  [Lihat halaman sfh.H&n]f {STITIT

  B 0.59 kJ s-'D 10.41 kJ g-'

  455LlL o 2013 Hak Cipta Batragian Pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  10/38

  SULIT 4551/1

  A boy is suffering from marasmus. What ffie of food that should be taken in highamount by him?Seorang budak lelaki telah menghidap penyakit marasmus. Apakah makanan yangperlu diambil dalam kuantiti yang banyak oleh kanak-kanak itu?

  ffi

  14.

  B

  D

  A

  C

  Bread

  Roti

  Steamed fishIlran kukus

  www, myschoolchildren.com

  Diagram 7 shows the structure of chloroplast.Rajah 7 menunjukkan struhur satu kloroplas.

  Diagram 7Rajah 7

  What is the reactions occur in R?Apakah tindakbalas yang berlaku di R?

  Curry puffKaripap

  Fried riceNasi goreng

  I5.

  A

  C

  D

  [Lihat halaman sebelah]St]LIT

  Carbon dioxide hydrogen

  Karbon dioksida + hidrogen

  Glucose water

  Glukosa + air-----+

  Hydrogen ion + electronIon hidrogen + eleWron

  Hydrogen atomAtom hidrogen

  Hydroxyl group + hydroxyl groupKtmpulan hidrolail + Ktmpulan hidroksil

  Oxygen waterOlwigen air

  Glucose oxygenGlulcosa + oksigen

  Carbon dioxide energy waterKarbon dioksida + tenaga + air

  455LlL o 2013 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  11/38

  SULIT455u1

  16. Diagram 8 shows apartof human digestive system.Raiah I menuniukkan sebahagian daripada sistem pencernaan manusia.

  Diagram 8Rajah I

  which part A B c or D produces an enzyme that hydrolysed fats?Antara bahagian A B C atau D yang manakah menghasilkan enzim yangmenghi dr ol is is kan Iemak?

  455lll O 2013 Hak Cipta Bahagian pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahlSULIT

  I1

  B

  C

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  12/38

  SULIT L2 455u1

  [Lihat halaman sebelahlSULIT

  t7. Diagram 9 shows the apparatus set up for an experiment.Rajah 9 menunjukkan susunan radas untuk satu elaperimen.

  5 drops of hydrochloric acid added to test tube J, K and L5 titik asid hidroklorik ditambah pada tabung uji r, K dan

  LWater bathat37 oC

  Rendamanair padasuhu 37 oC

  1 cm3 boiledproteaseI cm3 proteaseyang dididihkan

  2 cm3 suspension of egg-white2 cm ampaian putih telur

  Diagram 9Rajah 9

  Which of the following probably the result of the experiment?Antara berilatt, yang manakah mungkin keputusan elaperimen itu?

  A

  C

  Test tubeTabang uji

  J K L MClear

  JernihClear

  JernihClear

  JernihCIear

  Jernih

  CIearJernih

  CloudyKeruh

  CloudyKeruh

  ClearJernih

  CloudyKeruh

  CloudyKeruh

  ClearJernih

  CloudyKeruh

  CloudyKeruh

  ClearJernih

  CloudyKeruh

  ClearJernih

  455lll @ 2013 Hak Cipta Bahagian Pqrdidikan Menengah MAne

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  13/38

  SULIT

  18. Table 1 shows the nutrient content in two types of food.Jadual I menuniukkan kandungan nutrien bagi dua jenis makanan.

  Table 1Jadual I

  What is represented by P, Q, R and S?Apalrah yang diwakili oleh P, g R dan S?

  A

  B

  C

  D

  13 455uL

  [Lihat halaman sebelahJSULIT

  Food

  Makanan

  Nutrient content ( )

  Kandangan nutrien ( o)P a R s

  A glass of chocolate milkSegelas susu coldat

  10.0 80.0 4.0 6.0

  A bar of butterSebuku mentega

  3.0 17.0 0.0 80.0

  P a R SProteinProtein

  WaterAir

  CarbohydrateKarbohidrat

  FatLemak

  Water

  Air

  Protein

  Protein

  Fat

  Lemak

  Carbohydrate

  KarbohidratCarbohydrateKarbohidrat

  FatLemak

  ProteinProtein

  WaterAir

  ProteinProtein

  CarbohydrateKarbohidrat

  WaterAir

  Fat

  Lemak

  455llt @ 2013 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  14/38

  SULTT 4551/1

  19. Table 2 shows the result of an experiment to determine the vitamin C content in 1emonjuice.

  Jadual 2 menuniukkan keputusan eksperimen untuk menentukan kandungan vitamin Cdi dalam jus limau.

  SampleSampel

  volume needed to decolorise L mI of DCPIP solution (mt)rsipadu yang diperlukan untak melunturkan I ml larutan

  DCPIP (*00.L ascorbic acid0.1 asid askorbik

  1.0

  Lemon juiceJus limau

  4.9

  Table 2Jadual 2

  Calculate the concentration of vitamin C in the lemon juice.Hitung kepekatan vitamin C di dalam jus limau.

  1,4

  20.

  A 0.20 *g cm-3

  C 2.0 mgcm-3

  What is the respiratory structure of Amoeba sp?Apalrnh permukaan respirasi Amoeba sp?

  A PseudopodiumPseudopodia

  C Contractile vacouleVakoul mengecut

  B 0.49 mg cm-3

  D 4.9 mgcm-3

  B Food vacouleVakoul makanan

  D Plasma membraneMembran plasma

  455tlt o 2013 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahlST]LIT

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  15/38

  SULIT

  22.

  15

  EthanolEtanol

  Lactic acidAsid laWik

  455u1

  Lieht intensityKeamatan cahaya

  2t. The following equation shows anaerobic respiration in yeast.Persamaan berikut menunjukkan respirasi anaerob di dalam yis.

  Glucose S Energy CarbondioxideGlukosa Tenaga Karbon dioksida

  What is S?Apakah S?

  B

  D

  A

  C

  WaterAir

  OxygenOksigen

  Intake of carbon dioxideP e ngamb ilan karb on di o ks i da

  Release of carbor il;;P emb eb asan karb on dioks ida

  Diagram 10 shows a graph of the rate of carbon dioxide exchange in a plant.Rajah l0 menunjukkan graf kador pertukaran karbon dioksida dalam satu tumbuhan.

  Rate of carbon dioxide exchangeKadar pertukaran karbon dioksida

  Diagram 10Rajah l0

  Which of the point A, B, C or D shows the rate of photosynthesis is lower than therate of respiration?Antara titik A, B, C atau D, yang manakah menunjukkan kadar fotosintesis lebihrendah dari kadar respirasi?

  [Lihat halaman sebelahJSTILIT

  455111o2013 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  16/38

  SULIT

  Test tube ATabung uji A

  SunlightCahaya matahari

  Pond snailSiput lalamPond waterAir kolam

  Pond weedRumpai kolam

  Test tube CTabung uji C

  Diagram 11Rajah I l

  Which test tube A B C or D would contain thedioxide after 30 minutes?Antara tabung uji A B C atau D yang manakahdiolcida paling tinggi selepas 30 minit?

  455LlL o 2013 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

  4551tL

  Diagram 11 shows four test tubes being set up to determine the relationship betweenrespiration and photosynthesis.Rajah I1 menunjuklmn empat tabung uji yang telah disediakan untuk menentukanhubungan antara proses respirasi dan fotosintesis.

  Black boxKotak hitam

  Pond snailSiput kolam

  Pond waterAir kolam

  Pond weedRumpai kolam

  16

  23.

  Test tube BTabung uji B

  SunlightCahaya matahari

  //

  Test tube DTabung uji D

  highest concentration of carbon

  mengandungi kepekatan korbon

  [Lihat halaman sebelah]SULIT

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  17/38

  H

  SULIT

  24.

  25.

  SaprophytismSaprofitisme

  MutualismMutualisme

  455u1

  Two species of organisms have a relationship where only one organism benefitand another one neither gain nor lose.Dua spesis organisma mempunyai satu hubungan dimana hanya satu organismamendapat faedah manakala satu lagi tidak untung atau rugt.

  Based on the information given, nrme the type of interaction.Berdasarkan maklumat diberi, namakan jenis interalrsi itu?

  17

  D

  A

  C

  -=

  Diagram 12Rajah I2

  CommensalismKomensalisme

  ParasitismParasitisme

  FamilyFamiIi

  KingdomAlam

  Diagram 12 shows the hierarchy in the classification of organisms.Rajah 12 menunjukkan hiraki dalam pengkelasan organisma.

  What is R?Apakah R?

  Class

  Kelas

  PhylumFilum

  B

  D

  [Lihat halaman sebelah]S[]LIT

  455lll o 2013 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  18/38

  SULIT 18

  26 Diagram 13 shows a graph of the number of organisms against timeRajah l3 menunjukkan graf bilangan organisma melawon masa

  Number of organisrn

  Bilangan organisma

  455u1

  Organism XOrganisma X

  Organism YOrganisma Y

  Diagram 13Rajah 13

  What are the organism X and Y?Apalrah organisma X dan Y?

  A

  B

  C

  D

  [Lihat halaman sebelahlSULIT

  x YCat

  KtcingRat

  Tihts

  TigerHarimau

  GoatKambing

  EagleHelang

  Snake

  UlarChicken

  Ayam

  Fox

  Musang

  4551/1 @ 2013 HalcCiptaBatragian Pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  19/38

  SULIT

  27.

  What is K?Apakah K?

  A Cable rootAkar kabel

  C Butress rootAkar banir

  What is bacteria X?Apalrnh bakteria X?

  A Rhizobium sp.

  C Nitrosomonas sp.

  4551/1 @ 2013 Hak Cipta tsatragian Pendidikan Menengah MARA

  19

  Diagram 14 shows a part of Rhizophora ^1p plant.Rajah 14 menunjukkan sebahagian tumbuhan Rhizopora sp.

  Diagram 14Rajah 14

  455u1

  28. The following information shows one of the reaction in the nitrogen cycle.Maklumat berikut menunjukkan satu tindakbalas dalam kitar nitrogen.

  Prop rootAkor jangkang

  Fibrous rootAlrar serabut

  Nostoc sp.

  Nitrobacter sp.

  Bacteria XNitrite _BqkteriaX- Nitrate

  Nitrit ---_ Niffat

  B

  D

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  20/38

  SULIT 20

  29. The following information shows a series of events that lead to eutrophication.Maklumat berikut menunjukkon turutan kejadian yang menyebabkan eutrofiknsi.

  P - Dead algae decomposed by bacteriaAlga yang mati diurailcan oleh bakteria

  Q - Excess fertilizer flows into riverBaja yang berlebihan mengalir ke dalam sungai

  R - Rapid growth of algaePertumbuhan alga yang mendadak

  S - Dissolved oxygen decreases, BOD value increasesOlrsigen terlarut berkurangan, nilat BOD meningkat

  Arrange the information in the correct sequence.Susun maHumat dalam turutan yang betul.

  A a->R--->P S

  B a-- P R-- S

  c R-- a P;sD P -- S --- a --- R

  4s5ut

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  21/38

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  22/38

  SULIT 22

  31. Diagram 15 shows environmental phenomenon in an industrial area.RQah I 5 menunjukkan fenomena alam sekitar di satu kawasan perindustrian.

  www. myschoolch ildren. com

  Tl / tt

  Diagram 15

  Rajah 15

  Name the phenomenon.

  Namalwn fenomena ters ebut.

  45511L

  , /(t // / /t/b\\.1 /-

  ,*.'l

  /l /t//t //7 //*,///#ttNt

  Acid rainHujan asid

  Greenhouse effect

  Kesan rumah hijau

  Global warmingPemanasan global

  Thinning of ozone layer

  Penipisan lapisan ozon

  B

  D

  [Lihat halaman sebelahlSTILIT

  45511L @ 2013 Hak CiptaBatragian Pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  23/38

  SULIT

  32

  23

  Diagram 16 shows the longitudinal section of human heartRajah 16 menunjukkan keratan membujur jantung manusia

  Diagram 16Rajah 16

  What is X?Apakah X?

  Left atriumAtrium kiri

  Left ventricleVentrikel kiri

  4ssuL

  B

  D

  Right atriumAtrium lanan

  Right ventricleVentrikel kanan

  455111 @2013 Hak Cipta Batragian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelah]St]LIT

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  24/38

  S[]LIT 24 4551/1

  33. AIDS is a disease which result from infection of HIV virus that attack human immunesystem.

  AIDS adalah satu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistemlceimunan manusia.

  Which of the following is HIV virus?Antara berihtt, yang manakah virus HIV?

  AB

  w167rt:

  BEtsf'JF

  D

  455111 @ 2ol3 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahJSULIT

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  25/38

  SULIT 25 4s5t/t

  34. Diagram 17 is a graph which shows the concentration of a certain antibody in theblood.Rajah 17 ialah graf yang menunjukkan kepekntan antibodi tertentu di dalam darah.

  Concentration of antibodyKepekatan antibodi

  A

  I

  I

  First injectionSuntilran pertama

  AI

  I

  Second injectionSuntikan kpdua

  TimeMasa

  [Lihat halaman sebelah]SULIT

  A

  B

  Diagram 17Rajah l7

  Name the type of immunity shown by the graph.Namalran jenis keimunan yang dituniuklcan oleh graf

  Naturally acquired active immunity

  Ke imunan aWif s emul ai adi

  Naturally acquired passive immunityKe imunan p as if s emul aj adi

  Artificially acquired active immunityKeimunan aktif buatan

  Artificiatly acquired passive immunityKeimunan pasif buatan

  C

  D

  4f5il/trO20l3 Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA-i : i It 1 r:-ti

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  26/38

  ST LTT

  35. Diagram l8 shows the mechanism of blood clotting.Rajah 18 menunjukkan meknnisme pembekuan darah.

  Diagram 18Rajah 18

  What are P, Q and R?Apalrah P, Q dan R?

  A

  B

  C

  D

  4s5ut

  FibrinFibrin

  [Lihat halaman sebelah]SULTT

  Clumped platelets

  Gumpalan platlet

  Calcium ionIon kalsium

  Vitamin KVitamin K

  FibrinogenFibrinogen

  P a RThrombokinaseTrombokinase

  ProthrombinProtrombin

  ThrombinTrombin

  ProthrombinProtrombin

  ThrombinTrombin

  ThrombokinaseTrombokinase

  ThrombinTrombin

  ThrombokinaseTrombokinase

  ProtlrombinProtrombin

  ThrombokinaseTrombokinase

  ThrombinTrombin

  ProthrombinProtrombin

  45511L o 2013 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  27/38

  SULIT

  36.

  27

  Diagram 19 shows the longitudinal section of a hinge joint.Rajah 19 menunjukkan keratan membujur sendi engsel.

  Diagram 19Rajah I9

  What is the function of M?Apalcahfungsi M?

  To give supportUntuk memberi sokongan

  To joint two bones togetherUntuk menghubunglcan dua tulang

  To connect muscles to boneUntuk menghubungkan otot dan tulang

  To reduce friction between two bonesUntuk mengurangkan geserqn antara dua tulang

  Which tissues support herbaceous plant?Tisu manakah menyokong tumbuhan herba?

  Parenchyma and collenchyma tissueTisu parenkima dan kolenkima

  Parenchyma and sclerenchyma tissueTisu parenkima dan sklerenkima

  Collenchyma and sclerenchyma tissueTisu lrolenkima dan sklerenkima

  Aerenchyma and parenchyma tissueTisu aerenkima dan parenkima

  atCipta gdhagian Pendidikan Menengah MARA

  4551t1

  [Lihat halaman sebelah]ST]LIT

  A

  B

  37.

  C

  D

  C

  D

  A

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  28/38

  SULIT

  38.

  455111o 2013 Hak,Opqg ruln pendidikan Menengatr MARA

  28 455u1

  What is the function of antidieuretic hormone (ADH) to the distal convulated tubuleand the collecting duct in the kidney?Apalrah fungsi hormon antidiuresis (ADH) kepada tubul berlingftar distal dan tubulpengumpul dalam ginj al?

  D

  A

  C

  Reabsorption of sodir,rmP enyerapan s emul q natrium

  Reabsortion of waterPenyerapan semula air

  Diagram 20 shows a synapse at the nerye ending.Rajah 20 menunjukkan sinaps pada hujung saraf,,

  Subtance XBahan X

  Diagram 20Rojah 20

  What is substance X?Apalrah bahan K

  Adrenaline

  Adrenalin

  GibberelinGiberelin

  Reabsorption of glucoseP enyerapan s e mula gluko s a

  Reabsorption of ureaPenyerapan semula urea

  39.

  Synaptic vesicleVesilrpl sinaps

  B

  D

  A

  C

  Ethylene

  Etilen

  NoradrenalineNoradrenalin

  [Lihat halaman sebelah]

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  29/38

  SULIT

  40.

  CerebrumSerebrum

  HypothalamusHipotalamus

  29

  Diagram 21 shows parts of the human brain.Rajah 2I menunjukJcan bahagian-bahagian otak manusia.

  Diagram 21Rajah 2I

  What is P?Apaknh P?

  4s5ut

  B

  D

  A

  C

  CerebellumSereblum

  Medulla oblongataMedula oblongata

  [Lihat halaman sebelahlSTTLIT

  C551{I-P 0.U Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  30/38

  41.

  SULIT

  Concenfration in bloodKepekatan dalam darah

  TimeMasa

  Concenhation in bloodKepekatan dalam darah

  TimeMasa

  455lll @2013 HakCiptaB sgran Pendidikan Menengah MARA

  30 455u1

  A healthy individual taking meal containing starch. Which of the following graphshows the change of glucose and insulin leve1 in his blood?Seorang individu yang sihat mengambil sajian malmnqn mengandungi kanji. Antaraberikut, yang manakah menunjukkan perubahan bagi aras glukosa dan insulin didalam darohnya?

  GlucoseGlukosa

  InsulinInsulin

  B

  Concentration in bloodKepekatan dalam darah

  Concentration in bloodKepelcatan dalam darah

  TimeMasa

  D

  TimeMasa

  [Lihat halaman sebelall(

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  31/38

  31ULIT 45suL

  42. An experiment was carried out to investigate the effect of auxin on the response ofbean coleoptiles. Which of the following coleoptiles A, B, C or D will bend towardslight after 2 days?Satu eksperimen dijalankan untuk menguji kesan auksin ke atas koleoptil kacang.Antara koleoptil A, B, C atau D, yang manaknh aknn membengkok ke arah cahayoselepas 2 hari?

  Light

  ,'**rnXf l- Mica plate

  IKepiiganmika

  B

  LightCahaya

  Penutup cahaya4*proof cover

  Mica plateKepingan mika

  Light,/ Cahaya

  ,//xA

  LishtCahaya

  C

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  32/38

  ST]LIT

  43

  32

  Diagram 22 shows a development foetus in human uterusRajah 22 menunjukkan perlcembangan fetus dalam uterus manusia

  Diagrarn22Rajah 22

  What is the function of J?Apalrahfungsi J?

  Absorb shockMenyerap hentakan

  Supply nutrientMembekalkan nutrien

  Produce progesterone

  Menghas il lran pr o g e s t er o n

  Exchange of respiratory gaseousPertulraran gas respirasi

  4s5Lt1

  A

  B

  C

  D

  4551/1 O 2013 Hak Cipta Batragian Pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  33/38

  SULIT

  44.

  33 45s1/t

  Diagram 23 shows a pair of twins.Rajah 23 menunjukkan sepasang kembar.

  PlacentaPlasenta

  Diagram23Rajah 2j

  Which of the following statement is true about the formation of the twins?Antara penyataan berikut yang manakah benar tentang pembentukan lcembartersebut?

  One ovum is fertilised by two spermsSatu ovum disenyawalcsn oleh dua sperma

  One ourm is fertilised by one spermSatu ovum disenyawalran oleh satu spermct

  Two ova are fertilised by two sperms

  Dua ovum disenyawakan oleh dua sperma

  Two ova are fertilised by one spermDua ovum disenyawakan oleh satu spermq

  [Lihat halaman sebelahJST]LIT

  A

  B

  C

  D

  Pcndidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  34/38

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  35/38

  455lltST]LIT

  46. Diagram 24 shows the sigmoid curve of grourth of anorganism'

  Rajah 24 menunjukkan lenglatng sigmoid bagt pertumbuhansuatu organisma'

  Height (cm)Ketinggian

  35

  Time (year)Masa (tahun)

  Dia affl24Rajah 24

  which of the phases A, B, c or D shows the cell undergoes ageing process?Antara fasa A, B, c atau D, yang manakah menuniukkan sel

  rnengalami proses

  penuaan?

  [Lihat halaman tetiif&SULIT Pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  36/38

  SULIT

  47.

  36

  Diagram 25 shows the basic unit of DNA molecule.Rajah 25 menunjuklmn unit asas molelatl DNA.

  Diagran25Rajah 25

  What are represented by K L and M?Apakah yang diwakili oleh K, L dan M7

  455llt

  A

  B

  C

  D

  K L MPentose sugar

  Gula pentosaNitrogenous base

  Bes nitrogenPhosphate group

  Kumpulanfosfat

  Nihogenous baseBes nitrogen

  Pentose sugarGula pentosa

  Phosphate groupKumpulonfosfat

  Phosphate group

  Kumpulan-fosfatPentose sugar

  Gula pentosaNitrogenous base

  Bes nitrogenNitrogenous base

  Bes nitrogenPhosphate group

  Kumpulan fosfatPentose sugar

  Gula pentosa

  1551/1 O 2013 kk Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  37/38

  STILIT 37

  48. Diagram 26 shows a karyotype of individual K.Rajah 26 menunjukkan karotip individu K.

  Diagram26Rajah 26

  What is individual K?Apalcah individu K?

  A Normal maleLelaki normal

  B Normal femalePerempuan normal

  C Down s syndrome maleLelaki sindrom Down

  D Down syndrome femalePerempuan sindrom Down

  45su1

  KK ffiffiffiffiKffi ^^KX7

  xxt4IJ

  a(xL9

  2

  ffix8

  KKL4

  Klg20

  ^

  t(ffi9

  KX15

  )f ?c t(2L

  4

  K?f10

  KXI6

  x )c xx22 ,?

  5

  t(x11

  KXt7

  Kffi6

  KK12

  xx18

  ian Pendidikan Menengah MARA

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i

 • 8/12/2019 Biology Paper 1 Trial SPM 2013 MRSM Qn

  38/38

  SULIT

  49.

  50.

  38

  Diagram 27 shows a pair of homologous chromosomes.Rajah 27 menunjukkan sepasang lcromosom homolog.

  Diagram2T

  Rajah 27

  What is represented by Ee?Apalcah yang diwakili oleh Ee?

  Homozigous dominantHomozigot dominan

  Homozygous allele

  Alel homozigot

  4551/t

  B

  D

  C

  D

  Homozigous recessiveHomozigot resesif

  Heterozygous allele

  Atet hetei;rozigot

  A

  B

  Which of the following is true about discontinous variation?Antara yang berikut, yang manakah benar mengenai variasi tidak selanjar?

  It has intermediate charactersMempunyai ciri p erantar aan

  The character can be measured

  Ciri - ciri boleh diuhtr

  It is affected by genetic factor onlyDipengaruhi oleh faktor genetik sahaj a

  It is controlled by many genesDilrawal oleh banyak gen

  www. myschoolchildren.com

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  www.m

  s ch

  o ol ch i l d r en. c

  om

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s o al anl ai n

  d i :

  M u a t t ur un

  ( p er c um

  a ) s k em

  al ai n

  d i