bengkel penulisan laporan aknc 2019 - inqka.uitm.edu.my .bengkel penulisan laporan aknc 2019 8 dan

Download BENGKEL PENULISAN LAPORAN AKNC 2019 - inqka.uitm.edu.my .bengkel penulisan laporan aknc 2019 8 dan

Post on 30-Jun-2019

235 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BENGKEL PENULISAN LAPORAN AKNC 2019

  8 DAN 9 APRIL 2019DEWAN MAWAR KASIH

  UiTM SHAH ALAM

  AKNC

 • 2

  KERANGKA KRITERIA KECEMERLANGAN AKNC 2019

  Sources : Baldridge Model

 • 3

  BIDANG TUMPUAN 2019 1. Pengajaran & Pembelajaran2. Penyelidikan & Penerbitan dan Pengkomersilan3. Jaringan Industri dan Keusahawanan4. Jaringan Alumni, Komuniti dan Kesukarelawan5. Penyampaian Perkhidmatan6. Pengurusan dan Pembangunan Staf

  (tidak disarankan untuk Pejabat Pendaftar)7. Pengurusan dan Pembangunan Pelajar

  (tidak disarankan untuk Bahagian Hal Ehwal Pelajar)8. Pengurusan Kewangan

  (tidak disarankan untuk Pejabat Bendahari)9. Pengurusan Fasiliti dan Teknologi

 • 4

  1. Kepimpinan2. Perancangan Strategik3. Tumpuan kepada Pelanggan4. Pengukuran, Analisis dan Pengurusan

  Pengetahuan5. Tumpuan kepada Sumber Manusia6. Tumpuan kepada Operasi7. Hasil Pencapaian

  KRITERIA KECEMERLANGAN 2019

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

  LANGKAH 1

  Kenal pasti:1. Tujuan penulisan2. Siapa pembaca3. Tumpuan4. Kriteria Hasil5. Kriteria Proses6. Rubrik Hasil/ Rubrik Proses7. Evidence (Bukti) setiap kriteria8. Format laporan

 • 10

  PENILAIAN AKNC

  Penilaian Proses(A.D.L.I)

  Penilaian Hasil(Le.T.C.I)

  Rubrik Penilaian

  Evidences

  LANGKAH 2

 • 11

  Kenal pasti Rubrik Hasil

 • 12

  Rujukan untuk Impak hasil

  Rujuk Perancangan Jabatan Rujuk Misi, Visi UiTM, Perancangan UiTM Rujuk Blueprint Pendidikan Tinggi Rujuk Sustainable Development Goal

  (SDG)

 • 13

  Skema1. Senaraikan hasil keseluruhan bidangtumpuan unutk tahun 20182. Kluster semua hasil kepada 3 hingga 5 kategori utama(pilihan sendiri) 3. Susun mengikut keutamaan berdasarkanimpak (dalaman, UiTM, Negara, Dunia)4. Bagi setiap kategori utama, nilaikanmengikut rubrik hasil (LeTCI) 5. Tulis deskripsi setiap kategori utama hasildengan jelas berpandukan (why, what, where, when, who) 6. Susun perenggan mengikut keutamaan(dalam ke luar atau luar ke dalam)

 • 14

  Skema (samb.)

  7. Tulis dalam bentuk susuan yang kemas: permulaan, isi (rangkaian bukti-buktiyang berhubungkait), rumusan(punchline).

  8. Tulis dalam 3 hingga 5 ms

 • 15

  Penulisan Hasil bagi Setiap Kriteria

  1. Setiap kriteria, kenal pasti sekurang kurangnya 3 hasil kecil proses berkaitan

  2. Penulisan hasil setiap proses akanmenumpu kepada (Why, What, Where, Who, When) How boleh diperihal di dalamkriteria Proses 1-6

  3. Bagi setiap Hasil Kriteria 2-6 tulis 1- 1 1/2 ms4. Fikirkan Impak

 • 16

  Hasil Kriteria Strategi

  1. Dokumen Perancangan Strategik2. Laporan pencapaian PS 20183. Petikan Minit Mesyuarat yang

  membincangkan keputusan PS 2018 berkaitan bidang tumpuan.

 • 17

  Hasil Kriteria Pelanggan

  1. Senarai pelanggan yang dikenal pasti2018

  2. Profil pelanggan 2018 berkaitan bidangtumpuan

  3. Laporan kepuasan hati pelanggan..

 • 18

  Hasil Kriteria Pengukuran Analisis PengurusanPengetahuan

  1. Carta carta berkaitan pencapaianbidang tumpuan sepanjang 2018

  2. Tren pencapaian3. Mapping Ukuran Prestasi Analisis dan KM

 • 19

  Hasil Pengukuran Sumber Manusia

  1. Profil pelaksana bidang tumpuan. Strukturlantikan

  2. Time kos 2018 bertumpu kepada bidangtumpuan.

  3. Latihan yang diterima staf berkaitanBidang Tumpuan/ sumber yang disumbang dari luar.

 • 20

  Hasil Kriteria Operasi

  1. Senarai prosesur dan workflow chart yang digunapakai.

  2. Kenalpasti kecekapan dan keberkesananoperasi.

  3. Pengiktirafan yang diterima berkaitanproses penambahbaikan 2018 berkaitantmpuan

  4. Penjimatan masa, tenaga, kewanganberkaitan tumpuan pada 2018.

 • 21

  Hasil Prestasi Kewangan

  1. Kenal pasti Keberkesnan Kos, PualanganPelaburan, Penjanaan Pendapatanberkaitan tumpuan.

  2. Senarai strategi/ wow factor yang diguna

 • 22

  KRITERIA : 7. HASIL (450 MARKAH)Hasil yang dinilai haruslah menunjukkan pencapaian utama bagi bidang tumpuan pilihan. (BIDANG TUMPUAN 2019)

  7.1 Hasil dari Pelaksanaan Strategi ( 90 markah) Pencapaian objektif dan inisiatif strategic Keberkesanan pengurusan risiko

  7.2 Hasil dari Tumpuan Pelanggan ( 90 markah) Keberkesanan penglibatan Pelanggan Tahap kepuasan hati

  7.3 Hasil dari Tumpuan Sumber Manusia (90 markah) Keberkesanan penglibatan sumber manusia Tahap kegirangan Sumber Manusia (Happiness Index)

  7.4 Hasil dari Operasi ( 90 markah) Kecekapan operasi Keberkesanan operasi

  7.5 Hasil dari Prestasi Kewangan (90 markah) Keberkesanan Kos Pulangan Pelaburan (ROI) Penjanaan Pendapatan

  Nota :- Semua data dan maklumat yang

  disampaikan haruslah jelas, tepat dan mudah difahami. Penilaian adalah berdasarkan kepada elemen Level, Trend, Comparison/Benchmark, Importance (LeTCI).

  Bukti perlu dinilai berpandukan rubrik yang disediakan.

  Kata Kunci :-Pelan Perancangan Jabatan, Carta Alir, Kepuasan Pelanggan, Perancangan Sumber Manusia, Prestasi Kewangan

 • 23

  PENILAIAN AKNC

  Penilaian Proses(A.D.L.I)

  Penilaian Hasil(Le.T.C.I)

  Rubrik Penilaian

  Evidences

  LANGKAH 3

 • 24

  Rubrik Proses

  RUBRIK: PROSES 2019

 • 25

  Rubrik Proses (samb.)

 • 26

  Rujukan untuk Proses

  Rujuk dokumen prosedur kerja berkaitanbidang tumpuan

  Rujuk dokumen perancangan jabatan, CSPI, mana mana jabatan berkaitan (HEA, HEP, IRMI, ICAEN, Bendahari, Pendaftar, Pembangunan, OPIR, KIK)

  Rujuk petikan minit mesyuarat Jabatanberkaitan bidang tumpuan untuk tahun2018.

 • 27

  Skema

  1. Senaraikan evidence untuk proses (1-6) berkaitan tumpuan.

  2. Kenalpasti evidence yang sama bagi proses berlainan. Buatkan mapping bagimembantu index lampiran.

  3. Kategorikan evidence mengikut kesesuaian(pilihan sendiri)

  4. Susun mengikut sequence yang terbaik. 5. Bagi setiap kategori evidence, nilaikan

  mengikut rubrik proses (A.D.L.I)

 • 28

  Skema (samb.)

  6. Tulis deskripsi setiap kategori utama proses dengan jelas berpandukan (why, what, where, when, who dan HOW) 7. Susun penceritaan dalam paragrafmengikut sequence (pertama, kedua, dan seterusnya). 8.Guna perkataan penyambung yang sesuaidan pelbagai. Rujuk connector dalaminternet. https://www.smart-words.org/linking-words/transition-words.html

  https://www.smart-words.org/linking-words/transition-words.html
 • 29https://www.tes.com/lessons/UbWjKsB7bOTpCg/kata-hubung

  https://www.tes.com/lessons/UbWjKsB7bOTpCg/kata-hubung
 • 30

  LANGKAH 6

  1. Susun senarai evidence setiap kriteria2. Setiap kriteria ..kenal pasti sekurang kurangnya 3 evidence.3. Tag evidence 4. Bina storyline ( permulaan, isi (rangkaianevidence), punchline) bagi setiap kriteriaproses

 • 31

  Aspek yang dinilai, maka elok dituliskan :-

  Pendekatan atau kaedah yang diamalkan olehKepimpinan Kanan di Jabatan dalammenggerakkan bidang tumpuan pilihan

  Perancangan yang sistematik, pelaksanaan yang meluas, inovasi dan pengurusan risiko.

  Nilaikan apakah pelan pemantauan kepimpinanuntuk memastikan kejayaan dan mengenalpastipunca kegagalan sesuatu inisiatif.

  NIlaikan bagaimana Kepimpinan Kananmengerakkan jabatan untuk mencapai objektif daninisiatif strategik yang telah dirancang bagi bidangtumpuan.

  KRITERIA : 1. KEPIMPINAN (120 MARKAH)

  Kata Kunci: Engagement, Inclusivity, Communication, Accountability, Integrity, Empowerment, Delegation, Risk Management

 • 32

  KRITERIA : 2. PERANCANGAN STRATEGIK (85 MARKAH)Aspek yang dinilai, maka elok dituliskan :-

  Objektif dan inisiatif strategik dalam perancanganstrategik jabatan (2016-2020) yang berkaitandengan perancangan dan pelaksanaan bidangtumpuan pilihan.

  Objektif dan inisitif strategik sejajar denganRancangan Malaysia Ke-11 UiTM (2016-2020).

  Pelan pemantauan yang digunakan untukmemastikan objektif dan inisiatif strategikdilaksanakan dengan berkesan.

  Jabatan melibatkan semua kumpulan sasar dalamproses perancangan penambahbaikkan.

  Risiko yang boleh menjejaskan pelaksanaan ataukejayaan pencapaian objektif dan inisiatif strategikberkaitan serta perancangan untuk mengatasi risikotersebut.

  Jika ada inovasi (wow factor) yang terhasil daripelaksanaan atau penambahbaikan perancanganstrategik.

  Kata Kunci :-Objektif, Petunjuk Prestasi, Tempoh, Sasaran, SituasiSemasa, Inisiatif, Sumber, Pencapaian.

 • 33

  Aspek yang dinilai, maka elok dituliskan :-

  Kumpulan sasar bagi bidang tumpuan pilihan dan bagaimana mereka dikenalpasti.

  Bagaimana data pelanggan dikumpul dan disimpan.

  Kebaikan/ganjaran yang didapati oleh mereka daripelaksanaan bidang tumpuan pilihan.

  Bagaimana pengurusan menentukan keperluankumpulan sasar ini berdasarkan bidang tumpuanpilihan.

  Bagaimana pengurusan melibatkan kumpulansasar dalam pelaksanaan bidang tumpuan pilihan.

  Bagaimana pengurusan bertindak kepadamaklumbalas dan aduan pelanggan.

  Keberkesanan tindakan tersebut serta nyatakanjika ada inovasi terhasil dari usaha tersebut.

  Kata Kunci :-

  Pangkalan Data, Profil Pelanggan, InstrumenMaklumbalas, Aduan, Analisis, Kepuasan

  KRITERIA : 3. TUMPUAN KEPADA PELANGGAN (85 MARKAH)

 • 34

  Aspek yang dinilai, maka elok dituliskan :-

  Apakah ukuran yang digunakan untuk mengukurpencapaian bidang tumpuan pilihan.

  Apakah data-data dan kaedah/metodologi yang digunakan untuk membuat penilaian, kekerapandata dikumpulkan dan dianalisa.(Infografik adalahdigalakkan)

  Bagaim

Recommended

View more >