bank soalan geografi ting 3

Upload: canai-babang

Post on 07-Apr-2018

338 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  1/90

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  2/90

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  3/90

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  4/90

  11 Maklumat yang manakah sesuai

  dipersembahkan dalam bentuk

  carta pai?

  I Keluaran dalam negara kasar

  II Data hujan tahunan di sesuatu kawasan

  III Jumlah pengeluaran kelapa sawit

  mengikut tahun

  IV Jumlah penduduk mengikut negara

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  12 Perbezaan nilai antara dua garisan

  kontur yang

  berdekatan dikenali sebagai

  A selang kontur. C kontur indeks.

  B warna kontur. D longitud.

  Soalan 13danSoalan 14berdasarkan jadual di bawah.

  Jumlah Penduduk Kawasan X

  Mengikut Pekerjaan pada Tahun 2010

  13 Berapakah peratus penduduk di kawasan

  X yang

  bekerja sebagai penoreh getah?

  A 30 % C 12 %

  B 26 % D 24 %

  14 Berapa peratuskah penduduk kawasan X

  yang

  bekerja mencanting batik?

  A 10 % C 8 %

  B 25 % D 5 %

  15 Antara berikut, manakah skala yang

  paling kecil?

  A

  B

  C

  D

  16 Apakah kelebihan mempersembahkan

  maklumat dalam bentuk jadual?

  A Mudah ditafsir

  B Mudah dilihat

  C Nampak menarik

  D Mudah dilukis

  17 Mengapakah tenaga suria mempunyai

  permintaan yang tinggi di Jepu

  I Mempunyai sektor perindustrian yang

  maju

  II Mempunyai penduduk yang ramai

  III Taraf hidup penduduknya rendah

  IV Taraf hidup penduduknya tinggi

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  18 Apakah simbol yang sering digunakan

  untuk

  menandakan ketinggian di dalam peta?

  I Tanda tinggi

  II Ukuran matrik

  III Garisan kontur

  IV Stesen trigonometri

  A I, II dan III C I, III dan IV

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  5/90

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 19berdasarkan rajah di bawah.

  19 Berapakah selang kontur dalam rajah di

  atas?

  A 80 m C 40 m

  B 60 m D 20 m

  20 Antara berikut, yang manakah skala

  penyata yang mewakili pecahan

  wakilan 1 : 200 000?

  A 1 cm mewakili 1 km

  B 1 cm mewakili 2.5 km

  C 1 cm mewakili 4 km

  D 1 cm mewakili 2 km

  21 Antara berikut, yang manakah

  merupakan ciri-ciri

  pandang darat fizikal?

  I Sungai

  II Bukit

  III Pinggir laut

  IV Jalan raya

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  22Tenaga suria boleh dijadikan sumber tenaga

  gantian di Malaysia kerana

  A Malaysia di kelilingi oleh hutan

  B menerima pancaran matahari lebih

  daripada lapan jam sehari

  C sumber yang tidak boleh diperbaharui

  D kelembapan yang tinggi

  23 Apakah tujuan keratan rentas dilukis?

  I Untuk mengkaji ciri-ciri budaya

  II Untuk mentafsir bentuk muka bumi

  III Untuk melihat pandangan sisi bentuk

  muka bumi

  IV Untuk menunjukkan bentuk muka bumi

  di

  sepanjang satu garisan pada peta

  topografi

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  24 Bearing diukur dalam peta dengan

  menggunakan

  A benang

  B jangka sudut

  C jangka tolak

  D jalur kertas

  25 Antara berikut, yang manakah mewakili

  garisan?

  A C

  B D

  Soalan 26hinggaSoalan 30berdasarkan peta di

  bawah.

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  6/90

  26 Apakah kegiatan ekonomi utama yang

  terdapat di tenggara peta?

  A Menanam padi

  B Mengeluar hasil-hasil hutan

  C Menoreh getah

  D Pemandu lori batu

  27 Berapakah selang kontur di dalam peta

  di atas?

  A 25 meter C 15 meter

  B 20 meter D 10 meter

  28 Sawah padi terletak di bahagian

  ________ peta.

  A utara

  B barat daya

  C tenggara

  D selatan

  29 Apakah bentuk muka bumi di barat daya

  peta?

  A Berpaya C Tanah tinggi

  B Tanah pamah D Lembah sungai

  30 Penduduk kampung dalam peta

  mungkin sekali bekerja sebagai

  I pesawah

  II penoreh getah

  III mengait buah kelapa sawit

  IV nelayan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  31 Antara berikut, sumber yang manakah

  tidak boleh diperbaharui?

  A Angin C Mineral

  B Solar D Air

  Soalan 32danSoalan 33berdasarkan carta pai di

  bawah.

  Eksport Buah-buahan Tempatan Negara X

  32 Buah yang paling banyak dieksport oleh

  Negara X ialah

  A manggaC duku

  B durian D rambutan

  33 Berapakah jumlah peratus eksport buah

  durian dan

  rambutan?

  A 67 % C 30 %

  B 58 % D 85 %

  34 Antara berikut, yang manakah

  menunjukkan skala

  1 cm mewakili 5 km?

  A

  B

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  7/90

  C

  D

  35 Hutan paling luas yang terdapat di

  Malaysia ialah

  A hutan paya air masin

  B hutan hujan tropika

  C hutan paya air tawar

  D hutan bakau

  36 Apakah kelebihan tenaga hidro

  berbanding dengan arang batu?

  I Ianya lebih bersih

  II Penghantaran cepat

  III Ianya mudah digunakan

  IV Tenaga dapat dieksport

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  37 Mengapakah permintaan terhadap bijih

  timah

  semakin kurang?

  A Bekalan tidak tetap

  B Persaingan daripada bahan plastik

  C Kos pengeluarannya meningkat

  D Menurunkan harga tenaga elektrik

  38 Kawasan penapisan petroleum di

  Malaysia

  terletak di

  I Kerteh, Terengganu

  II Lutong, Sarawak

  III Besut, Terengganu

  IV Port Dickson, Negeri Sembilan

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Soalan 39 berdasarkan rajah di bawah.

  39 Apakah jenis cerun yang ditunjukkan

  oleh keratan rentas PQ dalam rajah

  di atas?

  A Cerun bertangga

  B Cerun cembung

  C Cerun landai

  D Cerun curam

  Soalan 40danSoalan 41berdasarkan peta di bawah.

  40 Berapakah bearing Kampung Jenereh

  (RG 248770) dari Kampung Kual (RG

  233748)?

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  8/90

  A 25o

  B 38o

  C 42o

  D 50o

  41 Kira bearing kilang (RG 275785) dari

  Pekan To Uban (RG 254745).

  A 37o C 45o

  B 60o D 30o

  Soalan 42berdasarkan rajah di bawah.

  42 Arah yang bertanda X dalam rajah di

  atas ialah

  A timur laut C barat daya

  B tenggara D barat laut

  43 Yang manakah keratan rentas di bawah

  yang

  menunjukkan bentuk muka bumi tebing

  tinggi?

  A C

  B D

  44 Apakah yang perlu ada pada graf yang

  lengkap?

  I Label III Arah

  II Warna IV Tajuk

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  45 Antara berikut, yang manakah benar

  mengenai

  Garisan Utaraan?

  I Merupakan garisan grid yang menegak

  II Nilainya bertambah dari barat ke timur

  III Merupakan garisan grid yang mendatar

  IV Nilainya bertambah dari selatan ke utara

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 46 berdasarkan rajah di bawah.

  46 Bentuk muka bumi dalam rajah di atas

  mungkin sekali

  A rabung C cerun

  B tanah tinggi D bukit

  47 Antara berikut, simbol manakah yang

  melambang- kan ciri tanaman?

  I III

  II IV

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  48 Tenaga biomas dihasilkan daripada

  I sisa-sisa tumbuhan

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  9/90

  II sisa-sisa tanaman seperti hampas

  III najis haiwan

  IV tenaga suria

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  49 Apakah sumber alam yang boleh digunakan

  secara berterusan?

  I Bauksit III Tumbuhan

  II Sungai IV Tanah pertanian

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 50 hingga Soalan 54 berdasarkan peta di

  bawah.

  50 Apakah bentuk muka bumi yang

  bertanda X

  (RG 386125) dalam peta di atas?

  A Tanjung

  B Teluk

  C Tasik ladam

  D Beting pasir

  51 Apakah kegiatan ekonomi utama

  penduduk

  Kampung Balqis?

  A Menoreh getah

  B Mengambil upah memanjat kelapa

  C Menanam kelapa sawit

  D Menanam padi

  52 Pilih segi empat grid yang menunjukkan

  kawasan perkilangan.

  A C

  B D

  53 Pernyataan manakah yang benar

  tentang peta di sebelah?

  A Penduduk Kampung Cempaka bekerja

  sebagai operator pengeluaran

  B Penduduk Kampung Kenanga ramai

  yang

  beragama Buddha

  C Sungai Buaya mengalir ke arah barat

  D Tasik Murni terletak di bahagian

  tenggara peta

  54 Kira bearing simpang Kampung

  Kenanga

  (RG 366143) dari simpang Pekan Siang

  (RG 357136).

  A 50o C 75o

  B 65o D 80o

  55 Antara berikut, yang manakah simbol

  fizikal pada peta topografi?

  I Empangan III Bukit

  II Sungai IV Jalan raya

  A I dan II C III dan IV

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  10/90

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 56berdasarkan skala di bawah.

  56 Skala penyata bagi skala lurus di atas

  ialah

  A 1 cm di atas peta mewakili 2 km di

  permukaan bumi

  B 2 cm di atas peta mewakili 2 km di

  permukaan bumi

  C 1 cm di atas peta mewakili 4 km di

  permukaan bumi

  D 1 cm di atas peta mewakili 5 km di

  permukaan bumi

  57Jarak yang diukur dalam unit masa dan kos

  dikenali sebagai

  A jarak benar C jarak mutlak

  B jarak relatif D jarak kos

  Soalan 58 hinggaSoalan 60berdasarkan graf di

  bawah.

  58 Graf di atas dinamakan

  A rajah aliran C graf gabungan

  B carta pai D graf bar

  majmuk

  59 Berapakah jumlah pelajar lelaki di

  Sekolah X?

  A 100 orang C 110 orang

  B 105 orang D 150 orang

  60 Pernyataan manakah benar tentang graf

  di atas?

  I Pelajar perempuan lebih ramai

  berbanding

  pelajar lelaki

  II Kelas 3M mempunyai jumlah

  pelajar lelaki yang paling ramai

  III Kelas 3D mempunyai jumlah

  pelajar lelaki yang paling ramai di Sekolah

  X

  IV Jumlah keseluruhan pelajar tingkatan 3

  di

  Sekolah X ialah 175 orang

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  11/90

  Soalan 1danSoalan 2berdasarkan rajah di bawah.

  1 Apakah kedudukan grid enam angka

  bagi

  kedudukan pejabat pos?

  A RG 248818 C RG 232828

  B RG 222808 D RG 219832

  2 Antara berikut, tempat manakah yang

  terletak di

  RG 212818?

  A SekolahC Pasar

  B Balai polis D Masjid

  Soalan 3berdasarkan rajah di bawah.

  3 Jika suatu keratan rentas dibuat melalui

  garisan AB, bentuk muka bumi tersebut

  mungkin sekali adalah

  A

  B

  C

  D

  4 Antara berikut, yang manakah sumber

  tanih yang sesuai dengan tanaman

  kelapa sawit?

  A Berpasir C Tanih lava bes

  B Laterit D Aluvium

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  12/90

  5 Antara berikut, yang manakah kegunaan

  tenaga suria di Malaysia?

  I Pemanas air

  II Menggerakkan mesin kira

  III Menggerakkan papan tanda elektrik

  IV Tenaga stesen jana kuasa

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  6 Apakah nama lain bagi bearing sudutan?

  I Bearing azimut

  II Bearing bulatan penuh

  III Bearing pusingan

  IV Bearing lengkap

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 7hingga Soalan 13berdasarkan peta di bawah.

  7 Berapakah jarak melalui jalan raya dari

  Pekan Batu

  (RG 405195) ke simpang Pekan Tiga

  (RG 440220)?

  A 7 km C 8 km

  B 9 km D 10 km

  8 Bearing sudutan simpang Kg. Batu (RG

  411215) dari Kg. Tiga (RG

  446235) ialah

  A 280o C 257o

  B 110o D 200o

  9 Antara berikut, yang manakah merupakan ciri

  fizikal yang terdapat di dalam peta?

  I Paya bakau III Sawah padi

  II Sungai IV Masjid

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  13/90

  10 Apakah pekerjaan utama penduduk Kg.

  Murni?

  A Nelayan

  B Penoreh getah

  C Mengait buah kelapa sawit

  D Pesawah

  11 Sungai Wang mengalir ke arah

  A tenggara C utara

  B barat daya D timur

  12 Jarak dari simpang Kg. Batu (RG

  411215) ke

  simpang Pekan Tiga (RG 440220) melalui jalan

  raya ialah 5.2 cm. Dengan menukarkan skala

  kepada 1 cm : 0.5 km, berapakah jarak dari

  simpang Pekan Tiga ke simpang Kg. Batu?

  A 3.6 km C 3.5 km

  B 4.5 km D 2.6 km

  13 Mengapakah tanaman padi dalam peta

  di atas boleh ditanam dua kali setahun?

  A Kerana mempunyai penduduk yang

  ramai

  B Kerana berdekatan dengan paya bakau

  C Kerana penduduk hanya bergantung

  pada kerja sawah

  D Kawasan sawah padi disediakan dengan

  kemudahan tali air

  14 Di manakah letaknya paya air tawar di

  Malaysia?

  A Delta Rajang

  B Pantai Melaka

  C Sungai Barau

  D Muara Sungai Rajang

  15Antara berikut, yang manakah sumber mineral

  yang boleh dijadikan perhiasan berharga?

  I ZamrudIII Arang batu

  II Berlian IV Delima

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Bahan binaan

  Mengimbangkan ekosistem

  16 Antara berikut, manakah sumber yang

  mempunyai kepentingan seperti di

  sebelah?

  A MineralC Hutan

  B Matahari D Tanih

  Soalan 17berdasarkan rajah di bawah.

  17 Berapakah bearing sudutan bagi rumah

  Azli?

  A 210o C 145o

  B 300o D 240o

  18 Pilih gambar di bawah yang

  menunjukkan pola petempatan

  berpusat.

  A C

  B D

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  14/90

  Kawasan penanaman padi

  seperti

  di Dataran Kedah dan Dataran

  Kelantan

  19 Maklumat di atas berkaitan dengan tanih

  A lava besC aluvium

  B gambut D berpasir

  20 Sumber air sungai di Semenanjung

  Malaysia boleh digunakan untuk

  I mengairi tanaman

  II menjana tenaga elektrik

  III jalan pengangkutan utama

  IV membekalkan air minuman

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 21berdasarkan maklumat di bawah.

  21 Pilih carta pai yang betul berdasarkan

  maklumat yang diberikan.

  A C

  B D

  Soalan 22 danSoalan 23berdasarkan peta di bawah.

  Gas asli22Maklumat di sebelah merujuk kepada kawasan

  di dalam peta yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  Bauksit

  23Maklumat di atas merujuk kepada kawasan di

  dalam peta yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  Digunakan dalam industri

  besi dan keluli

  tempatan

  Simpanannya sedikit dan

  mutunya rendah

  Boleh dijadikan kain sintetik,

  sabun dan ubat serangga

  24 Mineral yang dapat dikaitkan dengan

  maklumat di atas ialah

  A arang batu C bijih besi

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  15/90

  B bauksit D emas

  25 Kombinasi yang manakah benar

  tentang kawasan utama

  perlombongan bijih timah di Malaysia?

  A

  B

  C

  D

  26 Antara berikut, simbol yang manakah

  mewakili gereja?

  A C

  B D

  27 Antara berikut, yang manakah

  menunjukkan skala

  1 cm mewakili 3 km?

  A

  B

  C

  D

  Soalan 29 hinggaSoalan 32berdasarkan jadualdibawah.

  29 Hujan yang turun paling lebat di

  kawasan Y ialah pada bulan

  A Mac C Ogos

  B Februari D Jun

  30 Julat suhu tahunan di kawasan Y ialah

  A 10 oC C 2 oC

  B 4 oC D 8 oC

  31 Berapakah jumlah hujan tahunan yang

  dialami oleh kawasan Y?

  A 2258 mm C 3868 mmB 3000 mm D 2683 mm

  28 Antara berikut, yang manakah mewakili

  simbol fizikal?

  I III

  II IV

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  16/90

  32 Pilih graf gabungan di bawah yang

  menunjukkan suhu dan hujan tahunan

  di kawasan Y.

  A

  B

  C D

  Soalan 33hinggaSoalan 38 berdasarkan peta di

  bawah.

  33 Apakah kemudahan yang terdapat dalam

  peta di atas?

  I Jalan raya III Sekolah

  II Tempat beribadat IV Sungai

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  34 Apakah faktor yang mempengaruhi

  perbezaan

  tanaman di sebelah kiri dan kanan peta?

  A Cuaca C Iklim

  B Bentuk muka bumi D

  Bilangan penduduk

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  17/90

  35 Apakah tujuan utama pembinaan

  benteng dalam peta?

  A Supaya Kg. Gual tidak banjir

  B Supaya padi boleh ditanam dua kali

  setahun

  C Menghalang kemasukan air masin ke

  kawasan sawah padi

  D Menghalang kemasukan perosak padi

  36 Kaum utama yang tinggal di Kg. Tunas

  ialah

  A Cina C India

  B Melayu D Kadazan

  37 Apakah jenis pekerjaan yang mungkin

  dijalankan oleh penduduk di

  kawasan peta?

  I Pesawah III Nelayan

  II Penoreh getah IV Pekerja kilang

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  1 cm mewakili 3 km

  38 Berdasarkan skala di atas, apakah

  panjang sebenar Sg. Jernih di

  permukaan bumi jika panjangnya

  dalam peta ialah 7 cm?

  A 21 km C 20 km

  B 23 km D 22 km

  39 Apakah data atau maklumat yang sesuai

  dipersembahkan dalam bentuk graf bar

  gabungan?

  I Jumlah penduduk di sesuatu kawasan

  II Suhu dan hujan

  III Kos dan jumlah pengeluaran

  IV Harga dan jumlah eksport

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  40Antara berikut, yang manakah menunjukkan

  simbol ketinggian?

  I III

  II IV

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Sumber yang terhad

  bekalannya

  Bekalannya akan kehabisan

  jika digunakan

  secara berlebihan

  41 Pernyataan di atas menerangkan tentang

  A sumber yang boleh diperbaharui

  B sumber yang tidak boleh diperbaharui

  C sumber tenaga gantian

  D sumber tenaga solar

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  18/90

  42Petroleum mentah Malaysia mendapat

  permintaan dan harga yang baik di pasaran

  antarabangsa kerana

  A mengeluarkan tenaga yang banyak

  B kandungan minyak lebih pekat

  C kandungan sulfurnya rendah

  D kos pengangkutannya sangat murah

  43 Manakah pernyataan berikut benar

  berkaitan

  sumber tenaga di Malaysia?

  A Penggunaan tenaga biomas menurunkan

  harga petroleum

  B Pengendalian sumber tenaga hidro telah

  mengganggu habitat flora dan fauna

  C Malaysia kekal sebagai pengeluar utama

  bijih timah dunia

  D Tenaga solar telah berjaya

  menggantikan sumber petroleum sebagai

  eksport utama

  44 Antara berikut, yang manakah mewakili

  simbol budaya?

  I III

  II IV

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  45 Kawasan tanah pamah sesuai untuk

  I pertanian

  II jaringan perhubungan

  III kuasa hidroelektrik

  IV petempatan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 46 berdasarkan skala di bawah.

  46 Skala penyata bagi skala lurus di atas

  ialah

  A 1 cm di atas peta mewakili 3 km di

  permukaan bum

  B 2 cm di atas peta mewakili 2 km di

  permukaan bum

  C 1 cm di atas peta mewakili 4 km di

  permukaan bum

  D 2 cm di atas peta mewakili 4 km di

  permukaan bum

  Soalan 47berdasarkan rajah di bawah.

  47 Apakah nama arah mata angin yang

  bertanda Y?

  A Barat daya C Barat laut

  B Tenggara D Timur laut

  48 Negeri manakah merupakan pengeluar

  bijih timah yang terbesar di

  Malaysia?

  A Perak C Negeri Sembilan

  B Johor D Kelantan

  Soalan 49danSoalan 50berdasarkan carta pai di

  bawah.

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  19/90

  Perbelanjaan Penduduk di Bandar

  W

  49 Berapakah jumlah peratus pekerjaan

  bagi sektor pembinaan dan

  pertanian di BandarW?

  A 38% C 50%

  B 46% D 61%

  50 Pekerjaan utama penduduk BandarW

  ialah dalam

  bidang

  A pertahanan C pendidikan

  B perkilangan D pertanian

  51 Tanih gambut sesuai ditanam dengan

  tanaman

  A teh C tembakau

  B nanas D lada hitam

  52 Bearing sudutan diukur bermula dari

  arah

  A timur C utara

  B selatan D tenggara

  53 Antara berikut, yang manakah

  menunjukkan selang tinggi kontur 20 m?

  A C

  B D

  Soalan 54hinggaSoalan 56berdasarkan peta di

  bawah.

  54 Apakah bentuk muka bumi keratan

  rentas garisan TU?

  A Permatang C Tebing tinggi

  B Susuh bukit D Lurah

  55 Berapakah selang kontur dalam peta di

  sebelah?

  A 20 m C 40 mB 30 m D 50 m

  56 Kirakan bearing sudutan simpang Kg.

  Cempaka

  (RG 117065) dari simpang Kg. Seroja (RG

  123074).

  A 250o C 180o

  B 183o D 215o

  Soalan 57berdasarkan rajah di bawah.

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  20/90

  57 Bentuk cerun yang boleh dikaitkan

  dengan rajah di atas dinamakan

  A cerun cembung C cerun cekung

  B cerun bertangga D cerun curam

  58 Skala pecahan wakilan manakah

  menunjukkan 1cm mewakili 0.5 km?

  A 1 : 5000 C 1 : 50 000

  B 1 : 10 000 D 1 : 200 000

  Soalan 59danSoalan 60 berdasarkan gambar di

  bawah.

  59 Apakah yang dilakukan oleh pesawah

  dalam

  gambar di atas?

  A Menabur benih C Membanting

  B Membajak D Menabur baja

  60 Di manakah kegiatan tradisional seperti

  di atas dijalankan secara meluas pada

  masa dahulu?

  I Dataran Kelantan

  II Dataran Kedah-Perlis

  III Lembah Kinta

  IV Tanah Tinggi Cameron

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 1berdasarkan peta di bawah ini.

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  21/90

  Pusat penapisan petroleum

  1 Maklumat di atas merujuk kepada kawasan di

  dalam peta yang bertanda

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  2 Antara berikut, yang manakah kawasan

  sumber

  batu arang dilombong?

  I Silimpopon

  II Silantek

  III Teluk Ramunia

  IV Engkili

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  3 Apakah kegunaan empangan selain

  daripada

  menjana kuasa hidroelektrik?

  I Mengawal banjir

  II Membekalkan air minuman

  III Mengairi kawasan perlombongan

  IV Mengairi kawasan tanaman

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 4berdasarkan rajah di bawah.

  Teluk Ramunia Seri

  Medan

  Mineral Y

  4 Mineral Y dalam rajah di atas boleh dikaitkan

  dengan

  A kuprum C bauksit

  B emas D arang batu

  5 Maklumat di atas berkaitan dengan

  A hutan pantai C hutan hujan

  tropika

  B hutan gunung D hutan paya

  6 Pulau Langkawi menjadi pusat

  pengeluaran batu marmar A mempunyai longgokan bijih timah

  B mempunyai bukit batu kapur

  C adanya pelabuhan yang cekap

  D mempunyai tenaga buruh yang mahir

  7 Apakah sumber tenaga yang digunakan

  di

  Malaysia?

  I Geoterma III Hidro

  II Suria IV Petroleum

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  22/90

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  23/90

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  24/90

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  25/90

  I Bekerjasama dengan pihak swasta

  II Mengurangkan eksport kayu balak

  III Pelbagai pihak diberi pendidikan

  tentang kepentingan menjaga

  alam sekitar

  IV Memperketatkan undang-undang

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Gurun Tampoi

  28 Maklumat di atas berkait rapat dengan

  industri

  A perkapalan C perubatan

  B automobil D komputer

  29 Apakah faktor yang menyebabkan

  Lembah Klang menjadi kawasan

  perindustrian yang utama di

  Malaysia?

  I Adanya sistem pengangkutan dan

  perhubungan yang cekap

  II Mempunyai sistem jana kuasa yang

  besar

  III Mempunyai pasaran yang luas

  IV Adanya tenaga buruh yang ramai

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 30berdasarkan peta di bawah.

  Bandar rayanya dikenali sebagai

  Bandar Raya Bersejarah

  30Maklumat di atas merujuk kepada kawasan di

  dalam peta yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  Soalan 31berdasarkan rajah di bawah.

  31 Jenis tanaman yang ditanam di ketiga-

  tiga kawasan di atas ialah

  A tembakau C lada hitam

  B teh D nanas

  32 Apakah langkah yang boleh diambil

  untuk

  mengatasi masalah bahan api fosil yang

  semakin berkurangan?

  I Menjalankan penyelidikan untuk sumber

  alternatif

  II Mengurangkan kegiatan perlombongan

  III Menutup kawasan perlombongan

  IV Menggalakkan usaha cari gali di

  kawasan baru

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  33 Apakah nama badan sukarela yang

  bertindak

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  26/90

  menyedarkan orang ramai tentang pemeliharaan

  dan pemuliharaan hutan dan hidupan liar?

  I PERHILITAN III MNS

  II WWF IV FRIM

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  34 Apakah kegiatan utama yang

  menyebabkan

  kemusnahan kawasan tadahan?

  A Perlombongan C Pembalakan

  B Pelancongan D Perindustrian

  Soalan 35berdasarkan peta di bawah.

  Mengeksploitasi sumber tenaga

  geoterma

  35 Maklumat di atas merujuk kepada

  kawasan peta yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  36 Apakah sumber kayu-kayan yang

  diperoleh

  daripada hutan hujan tropika?

  I Merbau III Meranti

  II Keruing IV Bakau minyak

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  37 Antara berikut, yang manakah industri

  berasaskan sumber di negara in

  I Keluaran kimia

  II Keluaran petroleum

  III Keluaran elektrik dan elektronikIV Makanan dan minuman

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  38 Apakah tujuan kempen Cintailah

  Sungai Kita dilancarkan pada tahun

  1993?

  A Untuk menjauhkan kawasanperindustrian

  B Supaya kita dapat menggunakan sumber

  sungai dengan sepenuhnya

  C Meningkatkan kesedaran orang awam

  tentang pemeliharaan sungai

  D Menunjukkan keadaan sungai yang

  tercemar

  39 Antara berikut, bahan yang manakah

  diperbuat

  daripada bauksit?

  I Tembikar III Piuter

  II Pasu bunga IV Periuk

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  40 Apakah langkah-langkah untuk

  mengelakkan

  hakisan tanih?

  I Menanam tanaman tutup bumi

  II Menjalankan pertanian berteres

  III Penyimenan kawasan tebing bukit

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  27/90

  IV Melakukan pembalakan di cerun-cerun

  bukit

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  41 Apakah kesan penerokaan di kawasan

  tanah tinggi?

  I Pemendapan tanah

  II Hakisan

  III Gelongsoran tanah

  IV Banjir kilat

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 42berdasarkan peta di bawah.

  Merupakan jana kuasa gas asli

  pertama

  42 Maklumat di atas merujuk kepada

  kawasan peta yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  Soalan 43berdasarkan peta di bawah.

  43 Apakah kesan penerokaan sumber di

  kawasan

  berlorek dalam peta?

  I Ketandusan tanah

  II Pencemaran udara

  III Pencemaran laut

  IV Runtuhan cerun bukit

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  44 Pengurusan sumber adalah penting

  kerana

  I akan mengurangkan pembangunan

  lestari

  II mengelakkan perubahan pandang darat

  III dapat menjamin bekalan sumber

  IV dapat mengekalkan keseimbangan

  ekosistem

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 45berdasarkan peta di bawah.

  45Kesan pembangunan di kawasan A dalam peta

  ialah

  I pencemaran udara

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  28/90

  II banjir

  III perubahan pandang darat

  IV peningkatan suhu

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  46 Apakah sumber mineral yang menjadi

  sumber

  bahan bakar?

  I Batu kapur III Petroleum

  II Arang batu IV Gas asli

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Tenaga ini dihasilkan daripada proses pereputan

  sampah sarap dan sisa-sisa pertanian

  47 Maklumat di atas berkaitan dengan

  tenaga

  A geoterma C biomas

  B suria D nuklear

  Soalan 48 berdasarkan rajah di bawah.

  48 Aktiviti dalam rajah di atas mungkin

  sekali kesan daripada

  A perindustrian

  B pembalakan

  C perlombongan petroleum

  D penanaman padi

  49 Jenis tanaman seperti tebu banyak

  ditanam di

  kawasan

  I Chuping, Perlis

  II Padang Terap, Kedah

  III Pantai Remis, Perak

  IV Bagan Datoh, Perak

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 50 berdasarkan peta di bawah.

  50 Apakah kepentingan penerokaan sumber

  mineral di kawasan berlorek?

  I Memajukan industri automotif

  II Menurunkan harga tenaga elektrik

  III Menggalakkan sektor pelancongan

  IV Membekalkan sumber bahan api

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 51berdasarkan peta di bawah.

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  29/90

  51 Apakah jenis tanaman yang ditanam di

  kawasan berlorek dalam peta di

  atas?

  A Lada hitam C Tembakau

  B Tebu D Abaka

  Soalan 52berdasarkan peta di bawah.

  52 Terminal kereta api yang ditandai Q

  ialah

  A Tumpat C Kuala Krai

  B Kuala Lipis D Gemas

  Bukit Besi, Terengganu

  Temangan, Kelantan

  Rompin, Pahang

  53 Kawasan-kawasan dalam senarai di atas

  boleh dikaitkan dengan sumber

  mineral

  A bauksit C bijih besi

  B kuprum D bijih timah

  54 Apakah tujuan memelihara tumbuh-

  tumbuhan

  semula jadi di hutan bakau?

  A Untuk melindungi ekosistem air

  B Agar hidupan air dapat membiak banyak

  C Supaya bekalan kayu bakau terjamin

  D Untuk mengelakkan daripada

  berlakunya

  hakisan pinggir laut

  55 Kepentingan gua batu kapur di Malaysia

  ialah

  I sebagai bahan untuk membuat simen

  II menjadi tumpuan petempatan

  III sebagai pusat pelancongan

  IV sebagai pusat beribadat

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  56 Kepentingan sumber pantai dan marin

  kepada ekonomi negara ialah

  I dapat menyederhanakan suhu kawasan

  pantai

  II menjadi habitat hidupan air masin

  III menjadi sumber tarikan pelancong

  IV dapat menghasilkan sumber protein

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  57Apakah kesan terhadap alam sekitar akibat

  daripada kegiatan manusia dalam sektor

  pertanian?

  I Pencemaran udara dan air

  II Membentuk tasik buatan manusia

  III Berlakunya peningkatan suhu

  IV Menjejaskan kawasan tadahan

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Tumbuh di kawasan tanah tinggi

  melebihi 1000 m dari aras laut

  Terdapat spesis seperti bunga rafflesia, orkid

  gergasi dan periuk kera

  58 Maklumat di atas berkaitan dengan jenis

  hutan

  A paya air tawar

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  30/90

  B gunung

  C paya bakau air masin

  D pantai

  Soalan 59danSoalan 60berdasarkan peta di bawah.

  Batu kapur yang menjadi bahan

  mentah industri simen

  59 Maklumat di sebelah dikaitkan dengan

  kawasan

  bertanda

  A I C III

  B II D IV

  60 Apakah yang boleh dikaitkan dengan

  lokasi X dalam peta?

  I Merupakan tempat penjanaan kuasa

  hidroelektrik dan pusat

  pelancongan

  II Sumber pengeluaran baja urea

  III Tempat pembiakan ikan

  IV Tasik buatan manusia di kawasan tanah

  tinggi

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  31/90

  Mengeluarkan hampir 50

  peratus daripada

  bijih timah di Malaysia

  Cekap, cepat dan paling

  produktif

  Kosnya paling mahal

  1 Pernyataan di atas berkaitan dengan

  kaedah

  perlombongan bijih timah dengan

  menggunakan

  A pam kelikir C lombong dedah

  B kapal korek D lombong syaf

  Soalan 2berdasarkan peta di bawah.

  Kilang mencairkan gas asli

  Kilang baja urea

  2 Maklumat di atas dapat dikaitkan

  dengan kawasan

  bertanda

  A I C III

  B II D IV

  3 Antara berikut, yang manakah landskap

  yang

  terbentuk akibat tindakan manusia?

  A Tasik Kenyir C Batu Caves

  B Tasik Bera D Tasik Chini

  Soalan 4berdasarkan gambar di bawah.

  4 Antara kesan penerokaan di kawasan dalam

  rajah di atas ialah

  I berlakunya hakisan pantai

  II berlakunya peningkatan aras laut

  III air pasang surut akan terjejas

  IV habitat hidupan laut musnah

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  5 Antara berikut, yang manakah kegiatan

  yang

  mengubah pandang darat bentuk muka

  bumi di

  Malaysia?

  I Hutan Simpan Bukit Belacan, Selangor

  II Taman Negara Crocker

  III Projek Pengairan Kemubu

  IV Empangan Pergau, Kelantan

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Shah Alam, Selangor

  Mak Mandin dan Prai di Pulau Pinang

  6 Produk yang dihasilkan di negeri-negeri di atas

  ialah

  I minyak masak

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  32/90

  II sabun

  III barangan kosmetik

  IV perabot kayu

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  7 Antara berikut, yang manakah lokasi

  penanaman tembakau?

  I Rengit, Johor

  II Pasir Putih, Kelantan

  III Besut, Terengganu

  IV Tumpat, Kelantan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 8berdasarkan peta di bawah.

  8 Tempat yang bertanda X dalam peta di

  atas boleh dikaitkan dengan

  penanaman

  A lada C tembakau

  B kopi D nanas

  9 Antara berikut, manakah kaedah yang

  sesuai untuk penangkapan ikan di

  pinggir laut?

  I Pukat tarik III Jala

  II Sangkar IV Pukat hanyut

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 10berdasarkan peta di bawah.

  10 Kawasan penanaman kelapa sawit dan

  nanas dalam peta terletak di kawasan

  bertanda

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 11berdasarkan rajah di bawah.

  11 Jenis tanaman yang terdapat dalam

  kawasan di atas ialah

  A tembakau C tebu

  B kelapa sawit D sagu

  12 Antara berikut, manakah bandar yang

  boleh

  dikaitkan dengan kawasan

  perlombongan bijih timah

  I Kuching III Ipoh

  II Kuala Lumpur IV Kota Kinabalu

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 13berdasarkan peta di bawah.

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  33/90

  13 Kawasan yang bertanda I hingga IV

  merupakan

  taman negara di Malaysia. Pilih

  pasangan yang betul.

  I Taman Negara Bako

  II Taman Negara Gunung Gading

  III Taman Negara Bukit Lambir IV Taman Negara Kinabalu

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  14 Apakah langkah yang dilaksanakan

  untuk

  menguruskan sumber air di Malaysia?

  I Memulihkan sungai yang tercemarII Membina kilang di kawasan hutan

  III Menguatkuasakan undang-undang

  IV Mendirikan kilang jauh dari kawasan

  sungai

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  15 Apakah langkah-langkah untukmengatasi masalah

  kepupusan flora dan fauna?

  I Menjalankan penghutanan semula

  II Melakukan rawatan silvikultur

  III Mengharamkan aktiviti pembalakan

  IV Mengehadkan lesen pembalakan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 16berdasarkan peta di bawah.

  16 Kawasan X dalam peta di atas dapat

  dikaitkan

  dengan

  A bekas lombong bijih timah

  B tempat rekreasi

  C kawasan penghutanan semula

  D Taman Rimba Templer

  17 Apakah langkah-langkah yang boleh

  diambil untuk mengatasi masalah bahan

  api fosil yang semakin berkurangan?

  I Mengharamkan penjualan kereta kepada

  pengguna

  II Mengamalkan amalan berkongsi kereta

  III Menggalakkan usaha cari gali di

  kawasan baru

  IV Menjalankan penyelidikan tentang

  sumber tenaga alternatif

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 18berdasarkan peta di bawah.

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  34/90

  Industri kain

  Industri makanan

  18 Maklumat di atas berkaitan dengan

  kawasan di

  dalam peta yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  Soalan 19berdasarkan peta di bawah.

  Kayu balak

  19 Maklumat di atas berkaitan dengan

  kawasan yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  20 Apakah industri yang dijalankan di

  pantai timur Semenanjung Malaysia?

  I Industri memasang kereta dan motor

  II Industri menenun kain songket

  III Industri menapis petroleum

  IV Industri pakaian

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Pokok api-api, bakau minyak

  21Maklumat di atas boleh dikaitkan dengan

  tumbuhan di kawasan

  A hutan paya air tawar

  B hutan gunung

  C hutan paya bakau air masin

  D hutan hujan tropika

  22 Mengapakah penggunaan tenaga nuklear

  di

  Malaysia masih lagi pada peringkat

  penyelidikan?

  I Kekurangan kepakaran

  II Kos yang tinggi

  III Mempunyai teknologi yang tinggi

  IV Faktor keselamatan penduduk jika

  berlaku

  kebocoran

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Kepupusan hidupan liar

  Penerokaan hutan

  23 Antara berikut, yang manakah dikaitkan

  dengan maklumat di atas?

  I Badak sumbu III Seladang

  II Orang Utan IV Musang

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 24berdasarkan peta di bawah.

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  35/90

  Kuprum

  24 Maklumat di atas berkaitan dengan

  kawasan yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  Soalan 25berdasarkan rajah di bawah.

  25 Produk yang dihasilkan di atas ialah

  daripada jenis mineral

  A kaolin C arang batu

  B batu marmar D emas

  Soalan 26berdasarkan peta di bawah.

  Berlakunya penebangan hutan bakau

  26 Maklumat di atas berkaitan dengan

  kawasan yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  27Antara berikut, yang manakah merupakan

  langkah untuk mengurangkan pergantungan

  terhadap sumber petroleum?

  A Perlu mengurangkan eksport

  B Mencari sumber gantian

  C Mengehadkan penggunaan

  D Berkongsi kereta

  Soalan 28berdasarkan peta di bawah.

  Pusat perlindungan Orang Utan

  Kawasan pemeliharaan spesies haiwan

  28 Maklumat di atas adalah berkaitan

  dengan kawasan yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  29 Mineral penting yang dilombong di Bau

  Sarawak ialah

  A kuprum C emas

  B kaolin D bijih besi

  Soalan 30berdasarkan peta di bawah.

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  36/90

  Mengeksploitasikan tenaga suria

  30 Maklumat di atas adalah berkaitan

  dengan kawasan bertanda

  A I C III

  B II D IV

  Soalan 31berdasarkan peta di bawah.

  31 Mineral yang dilombong di kawasan

  bertanda Q diguna untuk

  menghasilkan

  A tembikar C cat

  B simen D aluminium

  32 Pilih kombinasi yang betul.

  I

  II

  III

  IV

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  33 Kombinasi manakah yang betul tentang

  taburan mineral di Malaysia?

  A Arang batu - Bau, Sarawak

  B Bauksit - Teluk Ramunia, Johor

  C Fosfat - Lembah Kinta, Perak

  D Emas - Mamut, Sabah

  34 Antara berikut, yang manakah kesan

  yang berlaku terhadap alam sekitar

  sekiranya hutan dan tenaga

  diterokai secara tidak cekap?

  I Peningkatan suhu

  II Perubahan pandang darat

  III Hakisan

  IV Menggalakkan kehadiran pelancong

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  35 Bagaimanakah pencemaran udara boleh

  berlaku?

  I Asap yang dilepaskan oleh kilang

  II Penebangan hutan yang berleluasa

  III Pemecahan batu di kuari batu kapur

  IV Pembakaran terbuka

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  36 Mengapakah Malaysia berpotensi besar

  untuk

  membangunkan sumber tenaga

  hidroelektrik?

  I Mempunyai isi padu air sungai yang

  banyak

  II Menerima hujan lebat sepanjang tahun

  III Sungai beraliran deras

  IV Batuan tidak telap air membolehkan air

  bertakung

  A I, II dan III C I, III dan IV

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  37/90

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 37berdasarkan peta di bawah.

  37 Apakah sumber yang diperolehi dari

  kawasan bertanda X?

  A Petroleum C Arang batu

  B Bijih besi D Bauksit

  38Mengapakah tenaga suria di Jepun boleh

  dimajukan?

  I Adanya permintaan yang tinggi

  II Mempunyai kemajuan teknologi

  III Adanya kepakaran tempatan

  IV Faktor keselamatan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  39 Antara berikut, yang manakah peranan

  hutan dalam mengekalkan kawasan tadahan?

  A Menjadi habitat kepada spesis haiwan

  B Meningkatkan kadar kelengkapan

  C Mewujudkan rantaian makanan

  D Menjadi span yang bertindak untuk

  menyimpan air

  40 Tujuan utama Jepun membina banyak

  empangan ialah

  A membekalkan sumber perikanan

  B membekalkan air kepada sektor industri

  C untuk mengairi kawasan tanaman

  gandum

  D untuk membekalkan tenaga

  hidroelektrik

  Soalan 41berdasarkan peta di bawah.

  Pusat perlindungan badak sumbu

  41 Maklumat di atas berkaitan dengan

  kawasan yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  Soalan 42berdasarkan peta di bawah.

  42 Kawasan yang bertanda X di dalam peta

  menjalankan kegiatan

  A perikanan C pertanian

  B pelancongan D perlombongan

  43Apakah kepentingan penerokaan sumber bijih

  timah di Malaysia?

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  38/90

  I Menjadi bahan eksport yang paling

  penting

  II Menggalakkan industri membuat

  barangan piuter

  III Menambahkan peluang pekerjaan

  IV Membangunkan banyak infrastruktur

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Kegiatan perlombongan bijih timah di Malaysia

  telah menyebabkan beberapa pelabuhan

  digunakan

  untuk mengeksport bijih timah.

  44 Pelabuhan-pelabuhan tersebut ialah

  I Pelabuhan Klang

  II Pelabuhan Pulau Pinang

  III Pelabuhan Tanjung Pelepas

  IV Pelabuhan Pasir Gudang

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Pembebasan gas nitrogen oksida

  Pembebasan gas hidrokarbon

  45 Pencemaran di atas berlaku akibat

  kegiatan

  perlombongan

  A kuprum C arang batu

  B petroleum D bijih timah

  46 Langkah-langkah pengurusan sumber

  termasuklah

  I pemasaran III pemeliharaan

  II pengeluaran IV pemuliharaan

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 47berdasarkan peta di bawah.

  47Mengapakah kawasan bertanda P tidak sesuai

  untuk menjalankan perikanan sepanjang tahun?

  A Laut yang bergelora

  B Laut yang dalam

  C Kekurangan ikan

  D Mempunyai persaingan dengan nelayan

  asing

  48 Antara berikut, yang manakah

  merupakan

  kepentingan pembalakan di Malaysia?

  I Ianya penting untuk industri pertanian

  II Memberi pendapatan kepada negara

  III Menjadi sumber bahan mentah untuk

  membuat perabot

  IV Sumber tarikan pelancong

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 49berdasarkan peta di bawah.

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  39/90

  49 Kawasan yang berlorek dalam peta di

  atas

  merupakan kawasan

  A perikanan di Malaysia

  B pembalakan utama

  C perikanan pinggir laut

  D pertanian pindah

  50 Hasil balak Malaysia dieksport dalam

  bentuk

  I kayu balak

  II papan lapis

  III ukiran papan pelbagai bentuk flora dan

  fauna

  IV kayu gergaji

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Lembah Kinta, Perak

  Kuala Langat, Selangor

  51 Maklumat di atas berkaitan dengan jenis

  mineral

  A bijih timah C petroleum

  B gas asli D arang batu

  52 Apakah langkah-langkah kerajaan Jepun

  dalam menguruskan sumber air?

  I Membeli air dari negara luar

  II Penguatkuasaan undang-undang

  III Kempen kitar semula

  IV Memelihara kawasan hutan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  53 Antara berikut, yang manakah tujuan

  kempen

  Cintailah Sungai Kita dilancarkan?

  A Menunjukkan keadaan sungai yang

  kotor

  B Memberi kesedaran kepada

  orang awam tentang pemeliharaan sungai

  C Mengehadkan pembinaan kilang di

  kawasan sungai

  D Menggunakan sumber sungai dengan

  sebaiknya

  Soalan 54berdasarkan rajah di bawah.

  54 Kawasan berlorek dalam rajah di atas

  dapat dikaitkan dengan

  I pencemaran darat

  II hakisan tanah

  III ketandusan tanih

  IV kawasan tadahan air terjejas

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Kawasan semula jadi yang indah dan

  menarik seperti pulau, pantai, batu

  karang

  dan sebagainya

  55 Apakah lokasi yang dapat dikaitkan

  dengan

  pernyataan di atas?

  I Tasik Kenyir

  II Pulau Perhentian

  III Teluk Cempedak

  IV Batu Caves

  A I dan II C III dan IV

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  40/90

  B II dan III D I dan IV

  Kampar Bidor Machap

  56 Kawasan perlombongan di atas

  berkaitan dengan sumber mineral

  A kaolin C kuprum

  B batu marmar D petroleum

  57 Bijih timah dilombong di negara kita

  melalui

  kaedah

  I kapal selam III lombong dedah

  II lombong hidraul IV

  mendulang

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 58berdasarkan peta di bawah.

  58 Kawasan yang bertanda A dan B

  mampu menarik ramai

  pelancong mengunjunginya kerana

  I pantainya berpasir putih

  II mempunyai udara yang nyaman

  III mempunyai tumbuhan yang cantik

  IV terdapat banyak terumbu karang

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Rawang

  Chuping

  59 Antara berikut, yang manakah faktor

  yang

  menggalakkan industri membuat simen

  di kawasan di sebelah?

  A Terdapat banyak tenaga kerja

  berkemahiran dan murah

  B Terletak berhampiran kawasan batu

  kapur

  C Kerajaan memberi taraf perintis

  D Mempunyai pelaburan asing yang

  banyak

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  41/90

  60 Tanaman teh di negara kita banyak

  ditanam di

  kawasan

  A Tanah Tinggi Cameron

  B Bagan Datoh

  C Lahad Datu

  D Pontian

  Soalan 1 hinggaSoalan 6 berdasarkan peta di bawah.

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  42/90

  1 Bearing simpang empat Kg. Melor (RG

  440242) dari simpang tiga Kg.

  Seroja (RG 430228) ialah

  A 45o C 50o

  B 35o D 60o

  2 Apakah tanaman utama penduduk Kg.

  Cempaka?

  I Padi III Kelapa sawit

  II Getah IV Nanas

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  3 Antara berikut, manakah faktor yang

  mempengaruhi penanaman kelapa sawit dan getah

  di dalam peta?

  I Sistem saliran yang baik

  II Bentuk muka bumi beralun

  III Mempunyai buruh yang ramai

  IV Mempunyai pasaran yang luas

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  4 Berapakah panjang jalan raya dari simpang

  empat Kg. Melor (RG 440242) ke simpang tiga Kg

  Seroja (RG 430228)?

  A 3 km C 5 km

  B 4 km D 4.5 km

  5 Bt. Bintang terletak di segi empat grid

  A 4422 C 4021

  B 4222 D 4423

  6 Pola petempatan dalam segi empat grid di atas

  ialah

  A berselerak C berkelompok

  B berpusat D berjajar

  Soalan 7berdasarkan peta di bawah.

  Pembukaan dan perkembangannya didorong

  oleh perlombongan bijih timah.

  7 Maklumat di atas merujuk kepada kawasan di

  dalam peta yang bertanda

  A A dan B C C dan D

  B B dan C D A dan D

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  43/90

  8 Apakah alat yang digunakan untuk

  mengukur panjang sungai yang

  berliku di atas peta?

  I Jangka sudut III Jalur kertas

  II Jangka lukis IV Benang

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  9 Suhu bulanan sesuai direkodkan dalam

  bentuk

  A jadual C gambar rajah

  B carta aliran D graf bar mudah

  10 Apakah agensi yang mengendalikan

  petroleum dan gas asli di Malaysia?

  A Shell C Petronas

  B Esso D Pertamina

  Pertanian Petempatan

  Perhubungan Kemudahan sosial

  11 Pandang darat fizikal yang boleh

  dikaitkan dengan kegunaan

  seperti di atas ialah

  A tanah tinggi C tanah pamah

  B tanah beralun D pinggir pantai

  Soalan 12berdasarkan skala di bawah.

  12 Skala lurus di atas menunjukkan

  A 1 cm di atas peta mewakili 3 km di

  permukaan bumi

  B 1 cm di atas peta mewakili 5 km di

  permukaan bumi

  C 2 cm di atas peta mewakili 4 km di

  permukaan bum

  D 1 cm di atas peta mewakili 2 km di

  permukaan bum

  13 Mengapakah Malaysia berpotensi

  mengeluarkan tenaga suria?

  IKedudukan Malaysia yang berada di Kutub

  Utara

  II Menerima cahaya matahari 3 jam sehari

  sepanjang tahun

  III Kedudukannya di kawasan Khatulistiwa

  IV Secara purata menerima cahaya

  matahari kira- kira 7 hingga 8

  jam sehari sepanjang tahun

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 14berdasarkan peta di bawah.

  Kawasan tanah aluvium yang

  sesuai untuk pertanian

  14 Maklumat di atas berkaitan dengan

  kawasan yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  44/90

  15 Mengapakah Malaysia masih

  mengimport

  petroleum walaupun banyak terdapat di

  negara sendiri?

  A Kerana mengandungi sulfur tinggi

  B Tiada pusat penapisan petroleum di

  Malaysia

  C Petroleum tempatan mendapat

  permintaan yang baik dari luar negara

  D Petroleum tempatan tidak mempunyai

  kualiti

  Soalan 16 hingga Soalan 18 berdasarkan peta di

  bawah.

  16 Mengapakah tanaman kelapa sawitditanam secara meluas di kawasan

  peta?

  A Terdapat ramai tenaga buruh

  B Berhampiran dengan petempatan

  C Adanya tali air

  D Bersaliran baik

  17 Tasik Puteri terletak di arah

  A barat daya C timur laut

  B selatan D tenggara

  18 Jalan raya di dalam peta di atas penting

  untuk

  I menghubungkan pusat pelabuhan

  II mengangkut hasil perindustrian

  III mengangkut hasil tanaman

  IV menghubungkan petempatan penduduk

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  19 Data yang dikumpulkan daripada

  sesuatu kajian boleh dipersembahkan

  dalam bentuk

  I graf III peta

  II jadual IV carta pai

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  20 Antara berikut, yang manakah

  merupakan tenaga alternatif yang

  mesra alam?

  I Gas asliIII Ombak

  II Biomas IV Bijih besi

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  21 Apakah tenaga yang dihasilkan daripada

  proses pereputan sampah sarap dan

  sisa-sisa pertanian?

  A Geoterma C Solar

  B Biomas D Nuklear

  22 Apakah kesan daripada penemuan

  petroleum di Malaysia?

  I Taraf hidup rakyat meningkat

  II Pendapatan negara meningkat

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  45/90

  III Peluang pekerjaan bertambah

  IV Eksport petroleum dikurangkan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  23 Antara berikut, yang manakah

  merupakan hutan yang terdapat di

  Malaysia?

  I Hutan gunung

  II Hutan hujan tropika

  III Hutan monsun tropika

  IV Hutan paya

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  24 Di manakah stesen penjanaan kuasa arus

  pasang surut terdapat di China?

  I Beijing III Haishan

  II Jiangxia IV Baishakou

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  25 Antara berikut, yang manakah tujuan

  utama

  kawasan Tasik Kenyir dibuka di

  Terengganu?

  A Untuk dijadikan kawasan pelancongan

  B Untuk projek penjanaan tenaga nuklear

  C Untuk projek penjanaan tenaga

  hidroelektrik

  D Untuk meningkatkan ekonomi Malaysia

  26 Bagaimanakah kerajaan Malaysia

  mendapatkan pendapatan negara?

  I Melalui cukai masuk

  II Melalui cukai bangunan

  III Melalui cukai individu

  IV Melalui cukai syarikat

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 27berdasarkan peta di bawah.

  Sumber bahan mentah ini penting

  dalam industri membuat pancalogam

  27 Maklumat di atas berkaitan dengan

  kawasan yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  28Antara berikut, yang manakah merupakan bahan

  api yang digunakan di stesen elektrik terma di

  Paka, Terengganu?

  A NuklearC Gas asli

  B Arang batu D Biomas

  29 Bagaimanakah tugas seorang pengurus

  ladang?

  I Menentukan teknik penanaman yang

  bersesuaian dan bermutu

  II Memilih jenis tanaman

  III Mengkaji keasidan tanah

  IV Menguruskan pekerja

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  46/90

  Soalan 30berdasarkan rajah di bawah.

  30 Rajah di atas menunjukkan keratan

  rentas sebuah

  A rabung

  B lurah

  C dataran tinggi

  D susuh bukit

  31 Antara berikut, empangan manakah

  digunakan

  untuk menjana kuasa hidroelektrik?

  I Empangan Batang Ai

  II Empangan Tenom Pangi

  III Empangan Muda

  IV Empangan Temenggor

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  32 Pengeluar petroleum yang kedua

  terbesar di Asia

  Tenggara selepas Indonesia ialah

  A Brunei

  B Jepun

  C Thailand

  D Malaysia

  Soalan 33berdasarkan rajah di bawah.

  33 Sumber mineral yang dilombong di

  kawasan

  berlorek digunakan sebagai bahan

  mentah dalam industri

  A aluminium C elektronik

  B besi dan keluli D petrokimia

  Soalan 34berdasarkan jadual di bawah.

  Bilangan Kaum yang Terdapat di Kampung Mesra, 2010

  34Carta pai yang manakah menggambarkan

  maklumat tentang bilangan kaum di Kampung

  Mesra?

  A C

  B D

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  47/90

  35 Negara yang mengimport petroleum dari

  Malaysia ialah

  I Arab Saudi III Singapura

  II Kuwait IV Jepun

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  36 Apakah kesan positif penerokaan

  pelbagai sumber untuk

  pembangunan negara Malaysia?

  I Meningkatkan harga barangan

  II Meningkatkan kemudahan infrastruktur

  III Menggalakkan perkembangan industri

  IV Menggalakkan proses pembandaran

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 37 berdasarkan rajah di bawah.

  37 Apakah bandar yang boleh dikaitkan

  dengan

  kawasan-kawasan dalam rajah di atas?

  A Bintulu C Miri

  B Port Dickson D Lutong

  38 Antara berikut, yang manakah betul?

  A

  B

  C

  D

  Soalan 39berdasarkan rajah di bawah.

  39 Rajah di atas menunjukkan garisan

  kontur yang bercerun

  A cembung C sekata

  B bertangga D landai

  40Bearing sesuatu objek atau tempat di atas peta

  boleh diukur dengan cara

  A menggunakan benang

  B menggunakan jangka sudut

  C menggunakan kompas magnetik

  D menggunakan jangka tolak

  41 Pilih kombinasi yang betul.

  A

  B

  C

  D

  Sumber ini akan habis apabila

  digunakan secara berterusan

  42 Maklumat di sebelah berkaitan dengan

  sumber

  I batu granit III air

  II petroleum IV tanih

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  48/90

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Pusat perlombongan kuprum

  terbesar di Malaysia

  43 Maklumat di atas adalah berkaitan

  dengan kawasan

  A Teluk Ramunia C Mamut

  B Silimpopon D Lembah Kinta

  44 Apakah sumber tenaga yang boleh

  diperbaharui melalui proses kitar

  semula?

  A Kuasa hidroelektrik

  B Tenaga biomas

  C Tenaga nuklear

  D Tenaga suria

  45 Negeri pengeluar gas asli yang utama di

  Malaysia ialah

  A Perak C Sabah

  B Sarawak D Kelantan

  1 cm mewakili 4 km

  46 Apakah jenis skala yang ditunjukkan di

  atas?

  A Skala lurus

  B Skala pecahan wakilan

  C Skala penuh

  D Skala penyata

  47 Apakah ciri-ciri sumber yang boleh

  diperbaharui?

  I Tidak boleh diganti dengan baru

  II Akan kehabisan

  III Dapat digunakan secara berterusan

  IV Tidak akan habis

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 48berdasarkan rajah di bawah.

  48 Berdasarkan keratan rentas di atas,

  bagaimanakah bentuk garisan

  konturnya?

  A C

  B D

  Sungai Tasik

  49 Maklumat di atas dapat membekalkan

  sumber

  A tumbuh-tumbuhan

  B tanih

  C mineral

  D air

  Soalan 50 berdasarkan rajah di bawah.

  50 Berapakah selang kontur dalam rajah di

  atas?

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  49/90

  A 15 meter C 20 meter

  B 10 meter D 30 meter

  51 Pilih kombinasi yang betul mengenai

  warna yang

  digunakan untuk menentukan ketinggian

  di atas peta.

  I

  II

  III

  IV

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  52 Antara berikut, yang manakah benar

  tentang

  bearing sudutan?

  A Bearing sudutan dinyatakan dalam unit

  darjah

  B Bearing sudutan diukur dari arah selatan

  C Bearing sudutan diukur

  berdasarkan sukuan arah mata angin

  D Bearing sudutan diukur melawan

  pusingan jam

  Soalan 53berdasarkan rajah di bawah.

  53Bearing sudutan Kg. Cempaka dari Kg. Seroja

  ialah

  A 180o C 50o

  B 69o D 89o

  54 Sumber mineral logam terdiri daripada

  I bauksit

  II bijih timah

  III petroleum

  IV arang batu

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  Soalan 55berdasarkan gambar di bawah.

  55 Apakah yang akan berlaku jika sumber

  di atas

  diterokai tanpa kawalan?

  A Berlakunya banjir kilat

  B Kejadian ribut taufan

  C Kepupusan flora dan fauna

  D Berlakunya peningkatan suhu

  56 Antara berikut, yang manakah mineral

  bukan logam?

  I MarmarIII Gas asli

  II Batu kapur IV Emas

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  57 Kebanyakan gas asli cecair dari Bintulu

  dieksport ke negara

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  50/90

  A Amerika Syarikat

  B Korea Selatan

  C Jepun

  D Iran

  58 Apakah kepentingan hasil yang terdapat

  di hutan paya air tawar?

  I Sebagai kawasan tadahan hujan

  II Sumber makanan protein

  III Daunnya digunakan untuk membuat

  anyaman tikar, topi dan bakul

  IV Bahan eksport penting bagi negara

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  Soalan 59berdasarkan rajah di bawah.

  59 Apakah sumber mineral yang dikaitkan

  dengan kedua-dua tempat di atas?

  A Bijih besi

  B Batu kapur

  C Bauksit

  D Arang batu

  60 Apakah kelebihan gas asli cecair sebaga

  bahan api?

  I Tidak mencemarkan alam sekitar

  II Mudah diperolehi dan mudah digunakan

  III Mahal dan tidak bersih

  IV Bekalannya berterusan

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  51/90

  Soalan 1hinggaSoalan 6 berdasarkan peta di bawah.

  1 Apakah pekerjaan utama penduduk Kg.

  Makmur?

  I Pesawah III Nelayan

  II Penoreh getah IV Pegawai

  kerajaan

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  2 Apakah kemudahan yang terdapat di

  Kg. Sentosa?

  I Tempat ibadat III Hospital

  II Balai polis IV Sekolah

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  3 Kawasan tinggi di dalam peta terdapat

  di bahagian

  A barat daya C selatan

  B tenggara D timur

  4 Apakah arah Kg. Sentosa dari Bt.

  Jarum?

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  52/90

  A Barat laut C Timur laut

  B Tenggara D Barat daya

  5 Masjid terletak pada rujukan grid

  A C

  B D

  6 Antara berikut, pernyataan yang

  manakah berkaitan dengan peta?

  A Penduduk Kg. Aman bekerja sebagai

  pesawah

  B Selang kontur yang terdapat di dalam

  peta ialah 30 meter

  C Pola petempatan di Kg. Sentosa

  ialah berselerak

  D Penduduk Kg. Makmur kebanyakannya

  beragama Islam

  Garisan yang menyambungkan semua

  tempat yang sama ketinggian di atas

  peta.

  7 Maklumat di atas merujuk kepada

  garisan

  A kontur C grid

  B tengah D lorekan

  8 Persilangan Garisan Timuran dan

  Garisan Utaraan dapat

  membentuk

  A arah C skala

  B rujukan grid D jarak

  9 Susunan garisan kontur yang rapat

  menunjukkan cerun yang

  A tinggi C bertangga

  B landai D curam

  Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah.

  Sumber Semula Jadi

  Boleh diperbaharui X

  10 Berdasarkan rajah di atas, X mungkin

  sekali

  A sumber budaya

  B sumber manusia

  C tidak boleh diperbaharui

  D sumber bahan mentah

  Soalan 11berdasarkan peta di bawah.

  11 Kawasan yang bertanda P mungkin

  sekali

  A pusat memproses gas asli

  B pusat penapisan petroleum

  C pusat perlombongan gas asli

  D pusat perlombongan emas

  12 Apakah sumber eksport utama negara?

  I Emas III Petroleum

  II Gas asliIV Bauksit

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  53/90

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 13berdasarkan rajah di bawah.

  13 Tempat di atas berkaitan dengan

  kawasan

  perlombongan

  A emas C bauksit

  B kuprum D arang batu

  Soalan 14berdasarkan peta di bawah.

  14 Sumber mineral yang terdapat di

  kawasan X ialah

  A petroleum C kuprum

  B bauksit D bijih besi

  Penanaman hutan semula

  Ladang hutan

  15 Apakah kesan kegiatan di atas?

  I Bekalan kayu secara berterusan

  II Keseimbangan ekosistem terpelihara

  III Kesuburan tanih dipertingkatkan

  IV Mencegah banjir lumpur

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  16 Antara berikut, manakah usaha-usaha

  pengurusan sumber yang betu

  I Mengelakkan pencerobohan kawasan

  tadahan air

  II Memaksimumkan pengeluaran sumber

  mineral

  III Memelihara hutan daripada pembalakan

  haram

  IV Penerokaan sumber mineral tanpa

  kawalan

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan

  IV

  17 Kawasan yang manakah mempunyai

  tanih gambut yang sesuai untuk

  penanaman nanas?

  I Pontian

  II Kota Kinabalu

  III Mamut

  IV Pekan Nanas

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  18 Antara berikut, yang manakah

  menunjukkan skala

  1 : 150 000?

  A

  B

  C

  D

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  54/90

  Digunakan untuk menunjukkan ciri-ciri geografi

  yang unik seperti jeti, kuari dan pantai

  19 Maklumat di atas berkaitan dengan

  penerangan simbol

  A titik C bergambar

  B kawasan D garisan

  20 Apakah saliran yang terdapat dalam

  peta?

  I Sungai III Jalan raya

  II Paya IV Tasik

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Digunakan dalam industri mengetin dan pateri

  21 Maklumat di atas berkaitan dengan

  mineral

  A kuprum C bijih besi

  B emas D bijih timah

  Sumber yang bolehdiperbaharui

  Sumber yang berterusan

  22 Maklumat di atas berkaitan dengan

  sumber

  I tanih III arang batu

  II air IV gas asli

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  23 Di manakah letaknya kilang penapisan

  petroleum yang diimport dari Arab

  Saudi, Iran dan Kuwait?

  I Tangga batu III Miri

  II Bintulu IV Port Dickson

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  24 Kombinasi manakah yang benar

  tentang taburan mineral di Malaysia?

  A Kaolin - Machap

  B Kuprum - Bau

  C Arang batu - Lembah Kinta

  D Batu kapur - Ranau

  25 Apakah petunjuk yang digunakan untuk

  menunjukkan ketinggian dalam peta

  topografi?

  I Bearing sukuan

  II Bearing sudutan

  III Stesen trigonometri

  IV Kontur

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  26Bagaimanakah kedudukan sesuatu objek dalam

  peta topografi ditentukan?

  I Rujukan grid 4 angka

  II Rujukan grid 2 angka

  III Rujukan grid 3 angka

  IV Rujukan grid 6 angka

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  27 Bagaimanakah sumber air sungai di

  Semenanjung Malaysia digunakan?

  I Sebagai jalan pengangkutan utama

  II Untuk membekalkan air minuman

  III Untuk mengairi tanaman

  IV Untuk menjana tenaga elektrik

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  55/90

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  56/90

  34 Apakah faktor yang mempengaruhi

  kemajuan bandar yang bertanda P

  dan Q?

  A Pertanian C Pelancongan

  B Perindustrian D Perlombongan

  35Antara berikut, yang manakah merupakan

  kegunaan tenaga geoterma di Iceland?

  I Mencairkan salji dan ais

  II Mengeringkan kayu api

  III Memanaskan air

  IV Menggerakkan kenderaan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  36 Antara berikut, yang manakah kesan

  kegiatan

  pertanian pindah terhadap alam sekitar?

  I Kebakaran hutan

  II Hujan asid

  III Kejadian banjir kilat

  IV Hakisan tanah

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 37berdasarkan peta di bawah.

  Kawasan batu kapur yang menjadi

  bahan mentah industri simen

  37 Maklumat di atas berkaitan dengan

  kawasan yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  38 Mengapakah sumber tenaga elektrik

  daripada

  putaran kincir angin tidak konsisten?

  A Kekuatan angin tidak menentu

  B Saiz kincir angin yang kecil

  C Tiupan angin sentiasa kuat

  D Hujan yang turun pada waktu tertentu

  Agroindustri

  Penjagaan makanan

  Perubatan

  39 Maklumat di sebelah boleh dikaitkan

  dengan

  penggunaan tenaga

  A nuklearC petroleum

  B suria D gas asli

  40Apakah skala pecahan wakilan bagi 1 cm

  bersamaan 2 km?

  A 1 : 100 000 C 1 : 10 000

  B 1 : 200 000 D 1 : 50 000

  Soalan 41berdasarkan carta di bawah.

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  57/90

  41Carta aliran di atas menerangkan proses

  penghasilan

  A kertas C makanan ringan

  B pakaian D padi

  42 Kepentingan hutan paya air masin ialah

  I sebagai tempat pembiakan hidupan laut

  II menjadi kawasan tadahan

  III menjadi kawasan eko-pelancongan

  IV mencegah daripada berlakunya hakisan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  43 Apakah faedah pembinaan rancangan

  pengairan di Malaysia?

  I Penanaman padi dua kali setahun

  II Bekalan air yang mencukupi untuk

  proses

  penanaman padi

  III Penyakit tanaman padi dapat dihapuskan

  IV Pasaran padi adalah terhad

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  44 Apakah kegiatan manusia yang boleh

  mengubah landskap kawasan tanah

  tinggi?

  I Pembinaan empangan

  II Pembinaan pusat rekreasi

  III Pembinaan hotel

  IV Pembinaan lebuh raya

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 45berdasarkan peta di bawah.

  Getah Kelapa sawit

  Nanas

  45 Maklumat di sebelah berkaitan dengan

  kawasan

  yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  46 Antara faktor sumber air terancam ialah

  I pembuangan sisa toksik dari kilang

  II tumpahan minyak dari kapal

  III penggunaan pukat tunda

  IV penjagaan kebersihan sungai

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 47 hingga Soalan 50 berdasarkan graf di

  bawah.

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  58/90

  47 Import kereta dari Jepun yang paling

  tinggi ialah pada tahun

  A 2006 C 2008

  B 2007 D 2010

  48 Pada tahun berapakah jumlah import

  kereta Jepun dan kereta Korea adalah

  sama?

  A 2009 C 2008

  B 2006 D 2010

  49 Pada tahun manakah jumlah kereta

  import dari

  Korea adalah sama?

  I 2006 III 2008

  II 2007 IV 2009

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  50 Pilih pernyataan yang benar tentang

  kereta import Negara Y.

  I Jumlah import kereta Korea adalah sama

  pada tahun 2006 dan 2007

  II Jumlah import kereta Korea menurun

  pada tahun 2008, 2009 dan 2010

  III Jumlah import kereta buatan Jepun

  meningkat setiap tahun

  IV Jumlah import kereta Jepun lebih

  banyak dari- pada kereta Korea

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 51 berdasarkan rajah di bawah.

  51 Pilih pernyataan yang benar

  berdasarkan keratan rentas di at

  A Menunjukkan garisan kontur

  yang semakin rapatdi atasnya

  B Mempunyai garisan kontur yang sama

  jaraknya di antara satu garis

  dengan garisan yang lain

  C Mempunyai garisan kontur yang jarang

  D Mempunyai susunan berselang-seli di

  antara susunan garisan kontur

  Bentuk muka bumi yang

  menganjur dari

  kawasan tanah pamah

  Nilai garis kontur menghala

  ke tanah pamah

  semakin berkurangan

  52 Berdasarkan maklumat di atas, keratan

  rentas yang dimaksudkan ialah

  A susuh bukit

  B dataran tinggi

  C gunungD lurah

  53 Mengapakah penerokaan sumber

  mineral di

  Malaysia perlu dirancang dan dikawal

  kegiatannya?

  A Supaya harganya tidak naik mendadak

  B Supaya mampu menampung kepupusan

  sumber lain

  C Supaya tidak pupus dalam jangka masa

  singkat

  D Supaya berkekalan dalam jangka masa

  yang panjang

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  59/90

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  60/90

  1 Apakah faktor fizikal yang

  menggalakkan

  perkembangan kegiatan pembalakan di

  negara kita?

  A Terdapatnya hutan hujan tropika yang

  luas

  B Kekurangan produk saingan

  C Penggunaan teknologi moden

  D Adanya permintaan yang luas

  Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah.

  2 Kawasan yang berlorek merupakan

  agensi kerajaan yang berperanan dalam bidang

  A kewangan C penyelidikan

  B pemasaran D pembukaan

  tanah

  Soalan 3 berdasarkan peta di bawah.

  3 Faktor yang mempengaruhi kegiatan

  pertanian di lokasiQ adalah sama

  dengan kawasan yang

  bertanda

  A I C III

  B II D IV

  4 Mengapakah getah dan kelapa sawit

  sesuai ditanam di tempat yang sama?

  I Kerana bersaliran baik

  II Kerana kawasan yang beralun

  III Kerana kawasan bercerun landai

  IV Kerana hasilnya mempunyai kegunaan

  yang hampir sama

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  5 Apakah tujuan kerajaan Malaysia

  membuat

  pinjaman dari negara lain?

  A Untuk membangunkan sektor

  perindustrian

  B Untuk mengatasi masalah

  ekonomi yang meleset

  C Untuk dilaburkan dalam

  pelbagai bidang ekonomi

  D Untuk membayar hutang hasil usaha

  sama

  pencarigalian petroleum

  6 Apakah sumbangan kegiatan ekonomi d

  kawasan luar bandar?

  I Membuka banyak peluang pekerjaan

  II Banyak rumah pangsa dibina

  III Sistem jalan raya yang semakin maju

  IV Terdapatnya kemudahan perhubungan

  dengan kawasan lain

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  61/90

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 7berdasarkan peta di bawah.

  7 Kawasan berlorek tidak sesuai untukaktiviti

  pertanian kerana

  I berada di kawasan lindungan hujan

  II berada di kawasan tanah tinggi

  III kawasannya yang kering

  IV terletak jauh daripada lingkaran gunung

  berapi

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  8 Antara berikut, negara manakah yang

  tidak memindahkan teknologinya ke

  Malaysia?

  A Amerika Syarikat C Liberia

  B Jepun D Sri Lanka

  9 Apakah kesan daripada penipisan

  lapisan ozon?

  I Pembebasan gas beracun

  II Peningkatan penyakit kanser kulit

  III Iklim dunia berubah

  IV Proses fotosintesis berhenti

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  10 Antara gas-gas berikut, yang manakah

  menyebabkan kesan

  rumah hijau?

  I Oksigen III Karbon

  monoksida

  II Karbon dioksida IV Metana

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  11Apakah perubahan pandang darat yang wujud

  akibat daripada perlombongan bijih timah di

  sesuatu kawasan?

  I Tumbuh rumput yang banyak

  II Tanih menjadi tidak subur

  III Tanih akan digemburkan

  IV Wujudnya tasik dan kolam terbiar

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  12 Apakah agensi yang menjalankan

  penyelidikan tentang sumber hu

  A MTDC C MPOB

  B MARDI D FRIM

  Soalan 13berdasarkan rajah di bawah.

  13Kawasan yang berlorek dalam rajah boleh

  dikaitkan dengan negara

  A Jepun C Singapura

  B Taiwan D Denmark

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  62/90

  14 Mengapakah kerjasama antarabangsa

  penting

  kepada pembangunan Malaysia?

  I Meningkatkan kemasukan pelaburan

  asing

  II Meningkatkan pemindahan teknologi

  III Meningkatkan kemasukan buruh mahir

  IV Meningkatkan harga barangan eksport

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  15Antara berikut, yang manakah peranan

  Kementerian Perdagangan dan Industri (MITI)

  dalam pembangunan ekonomi negara?

  A Menguruskan kegiatan perindustrian

  negara

  B Menguruskan urusan kebajikan

  masyarakat

  C Menguruskan aspek

  perdagangan dengan negara lain

  D Mengendalikan pengambilan pekerja di

  seluruh negara

  Soalan 16berdasarkan peta di bawah.

  16 Kawasan yang sesuai dijalankan

  program

  penghutanan semula merujuk kepada

  kawasan peta yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  17 Mengapakah kerajaan menggalakkan

  kegiatan perikanan akuakultur?

  A Untuk mengelakkan terusan daripada

  terbiar

  B Untuk memberi peluang pekerjaan

  kepada

  nelayan

  C Untuk menarik pelancong

  D Untuk memelihara sungai dan laut

  18 Apakah tujuan utama penyelidikan dan

  pembangunan dilaksanakan?

  I Untuk mencari kegunaan lain

  II Untuk mengelakkan pencemaran alam

  sekitar

  III Untuk menjimatkan ekonomi negara

  IV Untuk memelihara sumber alam

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  19 Apakah agensi yang menjalankan

  penyelidikan dalam bidang

  bioteknologi di Malaysia?

  A MPOB C ESPM

  B RRIM D MTDC

  20Antara berikut, yang manakah kesan

  perkembangan sistem perhubungan di Malaysia?

  I E-dagang III Siaran radio

  II CD-Rom IV Tele-perbankan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  21 Apakah faktor yang menyebabkan

  perikanan

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  63/90

  menjadi satu daripada kegiatan yang

  penting di Malaysia?

  I Ianya terlindung daripada angin monsun

  II Adanya teknologi penangkapan yang

  maju

  III Adanya sumber protein yang murah

  IV Mempunyai laut yang kaya dengan

  plankton

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 22 berdasarkan rajah di bawah.

  22 Kawasan yang berlorek merujuk kepada

  tanaman

  I getah III lada hitam

  II kelapa sawit IV nanas

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  23 Malaysia menawarkan peluang

  pekerjaan yang

  banyak dalam bidang

  A perlombongan C pertanian

  B perkhidmatan D perindustrian

  Soalan 24 berdasarkan peta di bawah.

  Negara ini telah bekerjasama memindah

  teknologi ke Malaysia bagi memulakan

  industri.

  24 Maklumat di atas berkaitan dengankawasan yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  25 Apakah kesan terhadap alam sekitar

  akibat

  penggunaan baja kimia?

  I Mencemarkan sungaiII Dapat mengurangkan penggunaan

  jentera

  III Meningkatkan keasidan tanah

  IV Mencemarkan udara di kawasan

  setempat

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 26berdasarkan peta di bawah.

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  64/90

  26 Perubahan pandang darat yang dialami

  daripada tindakan manusia di

  kawasan berlorek dalam peta di

  sebelah ialah

  A petempatan terancang

  B perlombongan bijih timah

  C terdapat pokok pelbagai spesies

  D pembinaan kawasan pelabuhan

  27 Apakah faktor-faktor yang

  menyebabkan penipisan lapisan ozon?

  I Berlakunya pembakaran bahan api

  II Campuran air hujan dengan sulfur

  III Penggunaan baja nitrogen

  IV Penggunaan bahan aerosol

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  28 Apakah kepentingan kitar semula?

  I Dapat mengurangkan pencemaran

  II Dapat mengelakkan kepupusan sumber

  III Dapat menjimatkan penggunaan sumber

  IV Dapat mengimbangkan suhu

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 29 berdasarkan peta di bawah.

  Pusat perlindungan Orang

  Utan

  29 Maklumat di atas berkaitan dengan

  kawasan yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  30 Apakah faedah kegiatan kitar semula di

  Taiwan?

  I Memperolehi bahan mentah daripada

  bahan terbuang

  II Tapak pelupusan sampah secara terbuka

  ditambah

  III Peluang perniagaan meningkat

  IV Alam sekitar yang lebih bersih

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  31 Sektor perkhidmatan yang boleh

  meningkatkan pendapatan negara ialah

  I perlombongan III pelancongan

  II pengangkutan IV pertanian

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  32 Kebaikan pemindahan teknologi dari

  negara lain ialah

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  65/90

  I harga barangan akan murah

  II pengambilan warga asing dapat

  dikurangkan

  III akan mewujudkan pekerja mahir

  IV kualiti barangan semakin baik

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  33 Antara berikut, bandar manakah yang

  berkembang

  disebabkan oleh perlombongan

  petroleum?

  I Sandakan III Bintulu

  II Kerteh IV Lutong

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  34 Apakah faktor yang menyebabkan

  sumber semula jadi semakin pupus?

  I Kerana penguatkuasaan undang-undang

  II Berlakunya perlombongan secara giat

  III Berlakunya pembalakan tanpa kawalan

  IV Kawasan baru dikenal pasti

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  35 Apakah faktor-faktor yang

  menyebabkan

  berlakunya hujan asid?

  I Jumlah kenderaan yang semakin

  bertambah

  II Berlakunya pertambahan penduduk

  III Apabila kawasan petempatan baru

  dibuka

  IV S emakin banyak pusat

  perindustrian baru dibina

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Malaysia dengan ASEAN dan

  ASEAN dengan negara luar

  36 Apakah jenis kerjasama ekonomi yang

  dijalankan berdasarkan maklumat

  di atas?A Kerjasama serantau

  B Kerjasama sedunia

  C Kerjasama pelbagai hala

  D Kerjasama dua hala

  37 Apakah faktor kemanusiaan yang

  mempengaruhi kegiatan ekonomi?

  A Bahan mentah C IklimB Tanih D Pasaran

  38 Apakah usaha kerajaan dalam

  memajukan sektor perikanan di

  Malaysia?

  I Menebang kawasan hutan paya bakau

  yang luas

  II Menubuhkan badan-badanuntuk membantu para nelayan

  III Memberi galakan dalam usaha membina

  tukun tiruan

  IV Menggalakkan penangkapan ikan laut

  dalam

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  39 Apakah faedah perkembangan ekonomi

  kepada sesebuah negara?

  A Pemindahan penduduk ke kawasan luar

  bandar

  B Kadar kematian meningkat

  C Negara akan membangun

  D Jumlah penduduk bertambah

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  66/90

  40 Peranan utama Lembaga Penggalakan

  Pelancongan Malaysia (LPPM) ialah

  I bertanggungjawab menyediakan

  kemudahan penginapan

  II bertanggungjawab membangunkan

  pusat rekreasi

  III menyertai pesta pelancongan di

  peringkat antarabangsa

  IV bertanggungjawab menyebarkan

  maklumat

  tentang keindahan negara

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  Salah satu sumbangan kegiatan ekonomi

  terhadap pembangunan negara ialah

  peningkatan taraf hidup

  41 Peningkatan taraf hidup dapat dilihat

  melalui

  I bilangan tenaga kerja

  II perkembangan kemudahan awam

  III pendapatan perkapita

  IV kuasa beli rakyat

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  42 Apakah tujuan zon perdagangan bebas

  diwujudkan oleh kerajaan?

  A Untuk memajukan industri berat

  B Untuk menggalakkan pelaburan asing

  C Untuk membawa teknologi dari negara

  lain

  D Untuk memperkembangkan ekonomi

  43 Apakah kepentingan mewartakan hutan

  simpan di negara kita?

  I Mengatasi kepupusan spesies

  II Memelihara kawasan tadahan air

  III Mengekalkan habitat haiwan

  IV Mengekalkan kehidupan orang asli

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  44 Apakah sumbangan kegiatan ekonomi

  terhadap pembangunan negara?

  A Import bahan siap bertambah

  B Eksport bahan mentah semakin

  berkurangan

  C Peningkatan taraf hidup

  D Kemajuan dalam sistem perlombongan

  Soalan 45berdasarkan peta di bawah.

  Kawasan ini mengalami kepupusan sumber

  akibat perlombongan bijih timah

  45 Maklumat di atas berkaitan dengan

  kawasan yang bertanda

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  46 Antara berikut, manakah agensi yang

  bertanggung- jawab dalam

  menjalankan penghutanan semula dan

  perladangan hutan?

  A MPOB

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  67/90

  B PERHILITAN

  C Jabatan Pertanian Malaysia

  D Jabatan Perhutanan Malaysia

  47 Apakah kepentingan pendidikan alam

  sekitar

  terhadap pelajar?

  I Pelajar boleh mempraktikkannya di

  sekolah

  II Pelajar akan tahu menghargai alam

  sekitar

  III Akan wujud sikap berusaha memelihara

  alam sekitar

  IV Menambah skop subjek geografi

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  48 Apakah undang-undang yang berkaitan

  dengan pemeliharaan alam sekitar?

  I Akta Perhutanan Negara

  II Dasar Kependudukan

  III Akta Kualiti Alam Sekitar

  IV Akta Industri Kayu-kayan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  49 Antara berikut, yang manakah kesan

  kegiatan

  pembalakan terhadap alam sekitar?

  A Hujan asid C Pulau haba

  B Peningkatan suhu D Jerebu

  50 Antara berikut, bahan yang manakah

  membebaskan klorofluorokarbon (CFC)?

  I Propelan dalam tin aerosol

  II Pembakaran bahan api di stesen

  janakuasa

  elektrik

  III Bahan penyejuk peti sejuk

  IV Bahan penyejuk sistem hawa dingin

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  51 Apakah langkah yang boleh diambil

  untuk menjaga alam sekitar?

  I Membakar sampah

  II Merawat air kumbahan

  III Kitar semula barang

  IV Melakukan penebangan pokok

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 52berdasarkan rajah di bawah.

  52 Apakah yang dapat dikaitkan dengan

  kawasan