bank soalan geografi ting 3

Download Bank Soalan Geografi Ting 3

Post on 07-Apr-2018

314 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  1/90

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  2/90

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  3/90

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  4/90

  11 Maklumat yang manakah sesuai

  dipersembahkan dalam bentuk

  carta pai?

  I Keluaran dalam negara kasar

  II Data hujan tahunan di sesuatu kawasan

  III Jumlah pengeluaran kelapa sawit

  mengikut tahun

  IV Jumlah penduduk mengikut negara

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  12 Perbezaan nilai antara dua garisan

  kontur yang

  berdekatan dikenali sebagai

  A selang kontur. C kontur indeks.

  B warna kontur. D longitud.

  Soalan 13danSoalan 14berdasarkan jadual di bawah.

  Jumlah Penduduk Kawasan X

  Mengikut Pekerjaan pada Tahun 2010

  13 Berapakah peratus penduduk di kawasan

  X yang

  bekerja sebagai penoreh getah?

  A 30 % C 12 %

  B 26 % D 24 %

  14 Berapa peratuskah penduduk kawasan X

  yang

  bekerja mencanting batik?

  A 10 % C 8 %

  B 25 % D 5 %

  15 Antara berikut, manakah skala yang

  paling kecil?

  A

  B

  C

  D

  16 Apakah kelebihan mempersembahkan

  maklumat dalam bentuk jadual?

  A Mudah ditafsir

  B Mudah dilihat

  C Nampak menarik

  D Mudah dilukis

  17 Mengapakah tenaga suria mempunyai

  permintaan yang tinggi di Jepu

  I Mempunyai sektor perindustrian yang

  maju

  II Mempunyai penduduk yang ramai

  III Taraf hidup penduduknya rendah

  IV Taraf hidup penduduknya tinggi

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  18 Apakah simbol yang sering digunakan

  untuk

  menandakan ketinggian di dalam peta?

  I Tanda tinggi

  II Ukuran matrik

  III Garisan kontur

  IV Stesen trigonometri

  A I, II dan III C I, III dan IV

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  5/90

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 19berdasarkan rajah di bawah.

  19 Berapakah selang kontur dalam rajah di

  atas?

  A 80 m C 40 m

  B 60 m D 20 m

  20 Antara berikut, yang manakah skala

  penyata yang mewakili pecahan

  wakilan 1 : 200 000?

  A 1 cm mewakili 1 km

  B 1 cm mewakili 2.5 km

  C 1 cm mewakili 4 km

  D 1 cm mewakili 2 km

  21 Antara berikut, yang manakah

  merupakan ciri-ciri

  pandang darat fizikal?

  I Sungai

  II Bukit

  III Pinggir laut

  IV Jalan raya

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  22Tenaga suria boleh dijadikan sumber tenaga

  gantian di Malaysia kerana

  A Malaysia di kelilingi oleh hutan

  B menerima pancaran matahari lebih

  daripada lapan jam sehari

  C sumber yang tidak boleh diperbaharui

  D kelembapan yang tinggi

  23 Apakah tujuan keratan rentas dilukis?

  I Untuk mengkaji ciri-ciri budaya

  II Untuk mentafsir bentuk muka bumi

  III Untuk melihat pandangan sisi bentuk

  muka bumi

  IV Untuk menunjukkan bentuk muka bumi

  di

  sepanjang satu garisan pada peta

  topografi

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  24 Bearing diukur dalam peta dengan

  menggunakan

  A benang

  B jangka sudut

  C jangka tolak

  D jalur kertas

  25 Antara berikut, yang manakah mewakili

  garisan?

  A C

  B D

  Soalan 26hinggaSoalan 30berdasarkan peta di

  bawah.

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  6/90

  26 Apakah kegiatan ekonomi utama yang

  terdapat di tenggara peta?

  A Menanam padi

  B Mengeluar hasil-hasil hutan

  C Menoreh getah

  D Pemandu lori batu

  27 Berapakah selang kontur di dalam peta

  di atas?

  A 25 meter C 15 meter

  B 20 meter D 10 meter

  28 Sawah padi terletak di bahagian

  ________ peta.

  A utara

  B barat daya

  C tenggara

  D selatan

  29 Apakah bentuk muka bumi di barat daya

  peta?

  A Berpaya C Tanah tinggi

  B Tanah pamah D Lembah sungai

  30 Penduduk kampung dalam peta

  mungkin sekali bekerja sebagai

  I pesawah

  II penoreh getah

  III mengait buah kelapa sawit

  IV nelayan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  31 Antara berikut, sumber yang manakah

  tidak boleh diperbaharui?

  A Angin C Mineral

  B Solar D Air

  Soalan 32danSoalan 33berdasarkan carta pai di

  bawah.

  Eksport Buah-buahan Tempatan Negara X

  32 Buah yang paling banyak dieksport oleh

  Negara X ialah

  A manggaC duku

  B durian D rambutan

  33 Berapakah jumlah peratus eksport buah

  durian dan

  rambutan?

  A 67 % C 30 %

  B 58 % D 85 %

  34 Antara berikut, yang manakah

  menunjukkan skala

  1 cm mewakili 5 km?

  A

  B

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  7/90

  C

  D

  35 Hutan paling luas yang terdapat di

  Malaysia ialah

  A hutan paya air masin

  B hutan hujan tropika

  C hutan paya air tawar

  D hutan bakau

  36 Apakah kelebihan tenaga hidro

  berbanding dengan arang batu?

  I Ianya lebih bersih

  II Penghantaran cepat

  III Ianya mudah digunakan

  IV Tenaga dapat dieksport

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  37 Mengapakah permintaan terhadap bijih

  timah

  semakin kurang?

  A Bekalan tidak tetap

  B Persaingan daripada bahan plastik

  C Kos pengeluarannya meningkat

  D Menurunkan harga tenaga elektrik

  38 Kawasan penapisan petroleum di

  Malaysia

  terletak di

  I Kerteh, Terengganu

  II Lutong, Sarawak

  III Besut, Terengganu

  IV Port Dickson, Negeri Sembilan

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Soalan 39 berdasarkan rajah di bawah.

  39 Apakah jenis cerun yang ditunjukkan

  oleh keratan rentas PQ dalam rajah

  di atas?

  A Cerun bertangga

  B Cerun cembung

  C Cerun landai

  D Cerun curam

  Soalan 40danSoalan 41berdasarkan peta di bawah.

  40 Berapakah bearing Kampung Jenereh

  (RG 248770) dari Kampung Kual (RG

  233748)?

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  8/90

  A 25o

  B 38o

  C 42o

  D 50o

  41 Kira bearing kilang (RG 275785) dari

  Pekan To Uban (RG 254745).

  A 37o C 45o

  B 60o D 30o

  Soalan 42berdasarkan rajah di bawah.

  42 Arah yang bertanda X dalam rajah di

  atas ialah

  A timur laut C barat daya

  B tenggara D barat laut

  43 Yang manakah keratan rentas di bawah

  yang

  menunjukkan bentuk muka bumi tebing

  tinggi?

  A C

  B D

  44 Apakah yang perlu ada pada graf yang

  lengkap?

  I Label III Arah

  II Warna IV Tajuk

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  45 Antara berikut, yang manakah benar

  mengenai

  Garisan Utaraan?

  I Merupakan garisan grid yang menegak

  II Nilainya bertambah dari barat ke timur

  III Merupakan garisan grid yang mendatar

  IV Nilainya bertambah dari selatan ke utara

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 46 berdasarkan rajah di bawah.

  46 Bentuk muka bumi dalam rajah di atas

  mungkin sekali

  A rabung C cerun

  B tanah tinggi D bukit

  47 Antara berikut, simbol manakah yang

  melambang- kan ciri tanaman?

  I III

  II IV

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  48 Tenaga biomas dihasilkan daripada

  I sisa-sisa tumbuhan

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  9/90

  II sisa-sisa tanaman seperti hampas

  III najis haiwan

  IV tenaga suria

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  49 Apakah sumber alam yang boleh digunakan

  secara berterusan?

  I Bauksit III Tumbuhan

  II Sungai IV Tanah pertanian

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 50 hingga Soalan 54 berdasarkan peta di

  bawah.

  50 Apakah bentuk muka bumi yang

  bertanda X

  (RG 386125) dalam peta di atas?

  A Tanjung

  B Teluk

  C Tasik ladam

  D Beting pasir

  51 Apakah kegiatan ekonomi utama

  penduduk

  Kampung Balqis?

  A Menoreh getah

  B Mengambil upah memanjat kelapa

  C Menanam kelapa sawit

  D Menanam padi

  52 Pilih segi empat grid yang menunjukkan

  kawasan perkilangan.

  A C

  B D

  53 Pernyataan manakah yang benar

  tentang peta di sebelah?

  A Penduduk Kampung Cempaka bekerja

  sebagai operator pengeluaran

  B Penduduk Kampung Kenanga ramai

  yang

  beragama Buddha

  C Sungai Buaya mengalir ke arah barat

  D Tasik Murni terletak di bahagian

  tenggara peta

  54 Kira bearing simpang Kampung

  Kenanga

  (RG 366143) dari simpang Pekan Siang

  (RG 357136).

  A 50o C 75o

  B 65o D 80o

  55 Antara berikut, yang manakah simbol

  fizikal pada peta topografi?

  I Empangan III Bukit

  II Sungai IV Jalan raya

  A I dan II C III dan IV

 • 8/6/2019 Bank Soalan Geografi Ting 3

  10/90

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 56berdasarkan skala di bawah.

  56 Skala penyata bagi skala lurus di atas

  ialah

  A 1 cm di atas peta mewakili 2 km di

  permukaan bumi

  B 2 cm di atas peta mewakili 2 km di

  permukaan bumi

  C 1 cm di atas peta mewakili 4 km di

  permukaan bumi

  D 1 cm di atas peta mewakili 5 km di

  permukaan bumi

  57Ja