bahasamelayu kata nama

Download Bahasamelayu Kata Nama

Post on 19-Feb-2018

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Bahasamelayu Kata Nama

  1/10

  BAHASA MELAYUTAHUN EMPAT

  TAJUK: TATABAHASA

  KATA NAMA

  `

 • 7/23/2019 Bahasamelayu Kata Nama

  2/10

  KATA

  NAMAAM

  KATA

  NAMAKHAS

  VIDEOPERBEZAAN

  KATA NAMA AMDAN KATA NAMA

  KHAS

  KATA NAMA

 • 7/23/2019 Bahasamelayu Kata Nama

  3/10

  NOTA KATA NAMA

  1. Perkataan NAMA tera!a"#ke$a%a %&a a!a"#an 'an"e(ar #a#t& NAMA BETUL

  %an GANTI NAMA

  ). Kata Na*a tera!a"#ke$a%a %&a #a#t& :

  1. Kata Na*a A*). + Kata Na*a K!a(

 • 7/23/2019 Bahasamelayu Kata Nama

  4/10

  NOTA KATA AM

  1. Men,e-a(kan na*a(e(&at& 'an" ern'a/a0ran"2 !a#/an+

  ). Se(&at& 'an" t#%akern'a/a (e$ert# t&*&!3t&*&!an2 te*$at 2en%a2

 • 7/23/2019 Bahasamelayu Kata Nama

  5/10

  GOLONGAN KATANAMA AM

  CONTOH

  Man&(#a 2 ran" a'a!2 $ere*$&an2 keran#2$-#(2 "&r&2 %ktr2 a(kar

  #natan"

  a'a*2 "a,a!2 kera&

  an,#n"2 k&%a2 &r&n"2

  #kan

  t&*&!3 t&*&!an$kk2 et#k2 r&*$&t2

  -a-an"

  en%a

  $a(#r2 ka'ak2 ra%#2

  r&*a!. Mtrkar2 $en2

  &k&2

 • 7/23/2019 Bahasamelayu Kata Nama

  6/10

  NOTA KATA KHAS

  1. D#"&nakan &nt&k *en'e&t na*a(e(&at& en%a.

  ). Ben%a3en%a 'an" ern'a/a #a-a!na*a manusia %an na*abinatang.

  4. Ben%a3en%a 'an" t#%ak ern'a/a

  #a-a! na*a tempat, judu bu!u,nama bangunan, %an (ea"a#n'a.

 • 7/23/2019 Bahasamelayu Kata Nama

  7/10

  GOLONGAN KATA

  NAMA KHA"CONTOH

  *an&(#a Za#%#2 Me# 5n"2 S&ra*an#a*

  #natan" T*$k 0k&6#n"+2 Ja-ak 0a'a*+

  te*$at

  M&ar 0%aera!+2 Sere*an

  0an%ar+2 Je$&n 0ne"ara+

  an"&nan

  P&%& Ra'a 0$er!ent#an a(

  %an tek(#+2 Menara T&n Ra7ak

  0$e,aat+

  ,&%&- &k&Ke-&ar"a 0*a,a-a!+2 Rentn"

  0n8e-+2 Ka*&( De/an 0 &k&+

 • 7/23/2019 Bahasamelayu Kata Nama

  8/10

  PERBEZAAN KATA NAMA AM DANKATA NAMA KHAS

  Kegunaan Kata Nama Am Kata Nama K#as

  Ben%aan"&nan kereta

  &k& (ek-a!

  Ban"&nan Ta&n" Ha,#

  Prtn Sa"a Ba!a(a Me-a'&

  S.K. Dara&

  Oran"%ktr keran# "&r&

  &%ak -e-ak#

  Dktr E9en%# P&an Za#n&n

  #k"& A7*# M&!a*a% 5a&7#

  B#natan"k&6#n" -e*& katak

  a'a* &r&n"

  S# T*$k Le*& Sa$# Katak

  P&r& A'a* Be-an%a B&r&n"

  M&ra#

  Te*$atne"er# an%ar

  ka*$&n" ta(ek

  Teren""an& Jerte! Ka*$&n"

  Pa(#r Akar Ta(ek Per%ana

  T&*&!an$#(an" 6#-# ,a*&

  -#*a&

  P#(an" E*a( #-# Pa%# Ja*&

  Bat& L#*a& Ka(t&r#

 • 7/23/2019 Bahasamelayu Kata Nama

  9/10

  $I%EO KATA NAMA AM %AN KATANAMA KHA"

 • 7/23/2019 Bahasamelayu Kata Nama

  10/10

  Sekian,terima kasih .