bahasa semai...kikandug suku kate, diftong, vokal begandig ru konsonan begabug ru sembot de betol....

18
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Dokumen Penjajaran Kurikulum BAHASA SEMAI EDISI 2 TAHUN 1

Upload: others

Post on 11-Feb-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  Dokumen Penjajaran Kurikulum

  BAHASA SEMAI

  EDISI 2

  TAHUN 1

 • KATA PENGANTAR

  Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah

  melaksanakan penjajaran kurikulum selaras

  dengan pengumuman pembukaan semula

  sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan

  2020 yang dipinda. Pada ketika itu, Kandungan

  Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

  telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan

  pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi

  keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada

  Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

  Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 Novermber

  2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di

  rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020.

  Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun

  masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan

  memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021.

  Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan

  pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021.

  Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi

  membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran

  murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah

  kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula

  berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)

  KSSR serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum

  sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan

  asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan

  tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan

  pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan

  melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.

  Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan

  pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih

  berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan

  ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam

  melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.

  Dr. LATIP BIN MUHAMMAD Timbalan Pengarah Kanan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSR (Semakan 2017) Bahasa Semai Tahun 1

  1

  CENEMPET CERNGAI RU BELWAL

  Standard Kenandug

  Standard Belajar (SP)

  Kenandug Asas (bi bimbing ya cikgu)

  Kenandug Tenambah Kenandug Lenenkap

  1.1

  Kicam bebegei engrok de mong ku kerileng ru kiog respon de sesuei.

  1.1.1

  Kicam bebegei engrok ku kerileng ru betol.

  1.1.2

  Kicam ru kitentuk ala engrok de kicerngai.

  1.1.3

  Kicam ru kibize engrok de kicerngai.

  1.2

  Kicerngai, kicam engrok ru kisebot abjad, suku kate, nekate ru ayat ru betol.

  1.2.1

  Kicerngai ru kicam engrok abjad ru betol.

  1.2.2

  Kicerngai engrok suku kate ru betol.

  1.3

  Belwal ha nunanek pekare ru intonasi de betol kateh situasi pormel ru tok pormel secare beceti

  1.3.1 Belwal ru kigunak bahasa de senang secare beceti.

  1.3.2 Belwal ha nunanek pekare kateh situasi tok pormel secare beceti.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSR (Semakan 2017) Bahasa Semai Tahun 1

  2

  Standard Kenandug

  Standard Belajar (SP)

  Kenandug Asas (bi bimbing ya cikgu)

  Kenandug Tenambah Kenandug Lenenkap

  1.3.3

  Belwal ha nunanek pekare kateh situasi pormel secare beceti.

  1.4 Kicerite, kibesualjawab nunanek pekare kigunak sembot de pintan ru intonasi de betol.

  1.4.1 Kicerite ru kigunak sembot de pintan.

  1.4.2 Besualjawab ha berkep maklumat kigunak sembot de pintan.

  1.4.3 Kicerite ru sembot de pintan ru intonasi de betol.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSR (Semakan 2017) Bahasa Semai Tahun 1

  3

  CENEMPET MENACAK

  Standard Kenandug

  Standard Belajar (SP)

  Kenandug Asas (bi bimbing ya cikgu)

  Kenandug Tenambah Kenandug Lenenkap

  2.1 Asas menacak

  hurop ru suku

  engrok ru sembot de

  betol.

  2.1.1 Kikenal, kisebot ru kipeengrok hurop-hurop vokal.

  2.1.2 Kisebot ru kibacak hurop-hurop konsonan.

  2.1.3

  Kibacak suku kate tebukak.

  2.1.4 Kibacak suku kate tetutop.

  2.2

  Kiije, kibacak ru kipaham nekate, rangkei kate ru ayat ru sembot de betol ru jelos

  2.2.1 Kiije ru kibatag nekate de kikandug suku kate tebukak ru tetutop ru betol.

  2.2.2

  Kibacak nekate de kikandug suku kate, diftong, vokal begandig ru konsonan begabug ru sembot de betol.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSR (Semakan 2017) Bahasa Semai Tahun 1

  4

  Standard Kenandug

  Standard Belajar (SP)

  Kenandug Asas (bi bimbing ya cikgu)

  Kenandug Tenambah Kenandug Lenenkap

  2.2.3 Kibacak rangkai kate de kikandug suku kate, diftong, vokal begandig ru konsonan begabug ru sembot de betol.

  2.2.4 Kibacak ru kipaham ayat

  tungal ru sembot de betol

  2.3 Kibacak entoi bebegei bahan benacak ru jelos, sembot ru intonasi de betol.bahan

  2.3.1 Kibacak entoi ayat majmok ru sembot de betol.

  2.3.2 Kibacak entoi ru kipaham

  ayat majmok ru tandak

  benacak, sembot ru

  intonasi de betol.

  2.4 Kibacak ru kipaham maklumat ju bebegei bahan ha og respon de betol.

  2.4.1 Kibacak ru kipaham perihal maklumat ju gambar ru tepat.

  2.4.2 Kibacak ru kiklas maklumat bebegei bahan ru betol

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSR (Semakan 2017) Bahasa Semai Tahun 1

  5

  Standard Kenandug

  Standard Belajar (SP)

  Kenandug Asas (bi bimbing ya cikgu)

  Kenandug Tenambah Kenandug Lenenkap

  2.5 Kibacak, kitaakol ru kiog peniker ha maklumat de kipaham

  2.5.1 Kibacak ru kinyate maklumat ju bebegei bahan.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSR (Semakan 2017) Bahasa Semai Tahun 1

  6

  CENEMPET MENULES

  Standard Kenandug

  Standard Belajar (SP)

  Kenandug Asas (bi bimbing ya cikgu)

  Kenandug Tenambah Kenandug Lenenkap

  3.1 Kitules nekate, prasa

  ru ayat de betol.

  3.1.1 Kipanei asas tenules ru care de betol.

  3.1.2 Kitules secare mekanis ju bahan de biog secare betol ru kemas.

  3.1.3 Kitules suku kate

  tebukak ru tetutop.

  3.2 Kibeh ru kitules ayat

  de mong nekate

  nuceti, nekate

  belawan ru penjudoh

  benilag.

  3.1.1 Kipanei asas tenules ru

  care de betol.

  3.1.2

  Kitules secare mekanis ju bahan de biog secare betol ru kemas.

  3.3 Kicatat maklumat de

  betol ha nunanek

  pekare ju bebegei

  sumber.

  3.3.1 Kitules nej maklumat de bipecerngai ru betol.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSR (Semakan 2017) Bahasa Semai Tahun 1

  7

  Standard Kenandug

  Standard Belajar (SP)

  Kenandug Asas (bi bimbing ya cikgu)

  Kenandug Tenambah Kenandug Lenenkap

  3.4 Kitules bebegei

  banse/mentok puisi

  3.4.1

  Kitules nej puisi de biog

  secare betol ru kemas

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSR (Semakan 2017) Bahasa Semai Tahun 1

  8

  ASPEK SENI ENGROK

  Standard Kenandug

  Standard Belajar (SP)

  Kenandug Asas (bi bimbing ya cikgu)

  Kenandug Tenambah Kenandug Lenenkap

  4.1 Kisebot ru kipaham

  laguk-laguk ju

  nyenyayik secare

  didek hibor.

  4.1.1 Kisebot senikate laguk secare nyenyayik.

  4.1.2

  Kisebot ru kipaham

  senikate laguk secare

  nyenyayik beulag-ulag.

  4.2

  Kisebot, kitules,

  kilakon ru kibeh ayat

  senang kigunak

  engrok de bor ru

  kigunak engrok

  berok secare didek

  hibor.

  4.2.1

  Kisebot nekate jijoi intonasi de betol tentang nunanek pekare jijoi cerite secare didek hibor.

  4.2.2

  Kibacak ayat secare sembot ru intonasi de betol ru pintan jijoi cerite secare didek hibor.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSR (Semakan 2017) Bahasa Semai Tahun 1

  9

  ASPEK TATAMENGWAL

  Standard Kenandug

  Standard Belajar (SP)

  Kenandug Asas (bi bimbing ya cikgu)

  Kenandug Tenambah Kenandug Lenenkap

  5.1 Kipaham ru kigunak

  genulug engrok de

  betol jijoi kunteks.

  5.1.1 Kikenal ku kipaham engrok muh am de senang kateh kunteks de betol.

  5.1.2 Kikenal ru kipaham engrok muh khas kateh kunteks de betol.

  5.1.3 Kikenal ru kipaham engrok kerjak kateh kunteks de betol.

  5.1.4 Kikenal ru kipaham engrok tenanyak de birujuk ha sengoi ru nyikyuk sengoi de betol.

  5.2 Kipaham ru kigunak mentok engrok de sesuei kateh bebegei situasi de betol.

  5.2.1 Kikenal ru kipaham neimboh de betol kateh bebegei kunteks.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSR (Semakan 2017) Bahasa Semai Tahun 1

  10

  Standard Kenandug

  Standard Belajar (SP)

  Kenandug Asas (bi bimbing ya cikgu)

  Kenandug Tenambah Kenandug Lenenkap

  5.3 Kipaham ru kiui ayat de betol kateh bebegei situasi.

  5.3.1

  Kikenal ru kipaham ayat dasar kigunak pola ayat FN + FN, FN + FK de betol kateh bebegei situasi.

  5.4 Kipaham ru kigunak penjudoh benilag ru peribahase kateh kunteks de betol.

  5.4.1

  Kikenal ru kipaham memerip penjudoh benilag ru peribahase kateh kunteks de betol.

 • 5505c20604b66d5343846a88453bb836e94acd10df07ca5271bb6f09c5674997.pdf4a6ccd3e0a2ea5a7972f9618edf447b5473f156bba62095d45a549da7d898ecb.pdf5505c20604b66d5343846a88453bb836e94acd10df07ca5271bb6f09c5674997.pdfblank841x595.pdf5505c20604b66d5343846a88453bb836e94acd10df07ca5271bb6f09c5674997.pdf