bahan taklimat biasiswa

Download BAHAN TAKLIMAT BIASISWA

Post on 17-Jan-2016

29 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

guru

TRANSCRIPT

i ) Jawatan Kuasa Peringkat Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) / Bahagian Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan (BPSBPSK)

a. Keahlian :

i. Pengerusi: Pengarah JPN / Pengarah BPSBPSKii. Setiausaha: Pegawai Biasiswaiii. Ahli: Ketua Sektor SPK / KPP Hal Ehwal MuridKetua Unit Hal Ehwal MuridKetua Unit Kokurikulum

b. Fungsi :

i. Mengesahkan pemilihan penerima biasiswa;ii. Mengesahkan rayuan permohonan murid; daniii. Mengesahkan penerima biasiswa yang perlu ditarik balik.

ii ) Jawatan Kuasa Peringkat Sekolah

a. Keahlian :

i. Pengerusi: Pengetuaii. Setiausaha: Guru Biasiswaiii. Ahli: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Kokurikulum Guru Kaunseling

b. Fungsi :

i. Membuat saringan dan mengesahkan murid-murid yang layak memohon biasiswa;ii. Menyokong rayuan permohonan murid; daniii. Mencadangkan nama penerima biasiswa yang perlu ditarik balik.

5.PROSES KERJA PERMOHONAN BIASISWA DI PERINGKAT SEKOLAH

BIL.PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUKSESI UNDANG-UNDANG PERATURAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Terima surat siaran biasiswa dari BPSBPSK /JPN

Taklimat pengurusan biasiswa dari BPSBPSK / JPN / PPD.

Taklimat kepada guru tingkatan.

Kemas kini data SMM dan hantar ke JPN dalam tempoh yang ditetapkan.

Edar, kumpul dan semak borang permohonan (Lampiran A) kepada murid yang layak memohon berdasarkan SMM.

Mesyuarat Jawatankuasa Biasiswa untuk membuat tapisan permohonan.

Semak data murid untuk tujuan permohonan atas talian dalam tempoh yang ditetapkan.

Buat permohonan atas talian dalam tempoh yang ditetapkan berdasarkan takwim tahun semasa.

Isi Senarai Permohonan BKP/BKPU.

Failkan borang permohonan biasiswa (Lampiran A) mengikut susunan kategori/aliran selama lima (5) tahun dan simpan fail di tempat simpanan fail sekolah.

PK HEM/ Guru Biasiswa

PK HEM/ Guru Biasiswa

PK HEM/ Guru Biasiswa

Guru Biasiswa

PK HEM/Guru Data SMM

Jawatankuasa Biasiswa

Guru Biasiswa

PK HEMGuru Biasiswa

Guru Biasiswa

Guru BiasiswaSurat Siaran KPM/JPN

Mengikut kriteria yang ditetapkan oleh KPM(Lampiran I hingga Lampiran V)

LAMPIRAN A

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABIASISWA KECIL PERSEKUTUAN ( BKP2 & BKP3 ) /BIASISWA KELAS PERSEDIAAN UNIVERSITI ( BKPUA & BKPUS )BAGI TAHUN 20___

Permohonan Tercicir Rayuan

Kod Sekolah: ________ Nama Sekolah : _______________________________

BAHAGIAN A : BUTIRAN DIRI (untuk diisi oleh pemohon)

(i)Nama Pemohon

(ii)No. Kad Pengenalan(iii)Jantina

(iv)Tingkatan

(vi)Tarikh Lahir

(vii)Kaum (viii)Agama

(x)Alamat Rumah

(xi)Bil. Tanggungan Keluarga

(xii)Jumlah Pendapatan Kasar Ibu bapa / Penjaga (Sila sertakan salinan pendapatan yang disahkan / diperakukan) RM sebulan

BAHAGIAN B : PENGAKUAN IBU / BAPA / PENJAGA

PERINGATANPernyataan butiran yang palsu dengan niat memperdaya atau mengelirukan Kementerian Pelajaran Malaysia bagi meluluskan Skim bantuan ini adalah melakukan satu kesalahan rasuah di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membawa hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai butiran matang yang palsu atau silap itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau RM10,000.00, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.

Ketua PesuruhjayaSuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

PERAKUAN IBU/BAPA/PENJAGASaya telah baca peringatan di atas dan mengaku bahawa semua butiran yang telah diberikan di atas adalah benar dan pihak sekolah, Jabatan Pelajaran Negeri berhak membatalkan biasiswa anak saya sekiranya butir-butir yang diberikan oleh saya adalah tidak benar. Saya sedar bahawa sebarang pernyataan palsu akan mendedahkan saya kepada pendakwaan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia.

Tarikh :Tanda tangan Ibu/ Bapa /Penjaga :

BAHAGIAN C : BUTIRAN AKADEMIK (Peperiksaan tahun berakhir yang pernah diduduki oleh pemohon) (Pilih 7 mata pelajaran terbaik termasuk Bahasa Melayu)

BilMata PelajaranPeperiksaan / Gred

UPSRPMRAkhir TahunSPM

1.Bahasa MelayuPemahaman

Penulisan

2.Bahasa Inggeris

3.Matematik

4.Sains

5.Sejarah

6.Geografi

7.Pendidikan Islam / Pendidikan Moral

8. Kemahiran Hidup Bersepadu

BAHAGIAN D : AKTIVITI (Sila sertakan salinan dokumen yang disahkan)Sila tandakan (/) di ruang berkenaan

SUKAN

a.Mewakili Negeri / Negara

b.Mewakili Daerah

c.Mewakili Sekolah

d.Mewakili Rumah / Kelas / Tingkatan

PAKAIAN SERAGAM

a.Ketua / Group Leader / Drum Major

b.AJK / Sarjan / Korporal / Lans Korporal atau lain-lain

c.Ahli Biasa

PERSATUAN

a.Ketua Pengawas / Pengerusi

b.Naib Pengerusi / Pengawas / Setiausaha / Pengawas Perpustakaan

c.Penolong Setiausaha / Bendahari

d.Ahli Jawatankuasa

e.Ahli Biasa

BAHAGIAN E : PENGESAHAN SEKOLAH

Pihak sekolah mengesahkan maklumat diatas adalah benar. Sekiranya didapati maklumat-maklumat yang dikemukakan ini tidak betul atau murid ini terlibat dalam kes disiplin, tindakan akan diambil untuk menarik balik penawaran biasiswa ini.

Tanda tangan Pengetua :

Cap Rasmi : Tarikh :

MPK BKP & BKPU

TERHAD1

TERHAD4

8.TATACARA RAYUAN PERMOHONAN

Permohonan BKP dan BKPU perlu dibuat secara atas talian dalam tempoh yang telah ditetapkan. Namun, sekiranya terdapat permohonan murid yang tidak dikemukakan secara atas talian dalam tempoh berkenaan, pihak sekolah boleh mengemukakan rayuan permohonan secara manual ke Bahagian Kewangan melalui JPN/BPSBPSK. Pertimbangan bagi kes rayuan terbahagi kepada dua keadaan iaitu:

a) Tercicir Permohonan Atas talian

Bagi murid-murid yang didapati layak untuk memohon namun tercicir daripada permohonan atas talian atas sebab-sebab tertentu, rayuan boleh dikemukakan melalui Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing.

b) Permohonan Kes Rayuan

Kes rayuan juga akan dipertimbangkan dalam keadaan tertentu. Permohonan perlu dibuat dengan menggunakan borang di LAMPIRAN A berserta justifikasi yang kukuh.

Keputusan kes rayuan permohonan akan diputuskan di peringkat KPM dan keputusan Jawatankuasa adalah muktamad. JPN/BPSBPSK/Sekolah perlu mengambil tindakan segera untuk pembukaan akaun dan lain-lain yang berkaitan bagi murid yang telah dipertimbangkan kerana pembayaran mesti dilakukan dalam tahun semasa.

Rayuan permohonan BKP dan BKPU perlu dihantar selewat-lewatnya pada tarikh-tarikh berikut:JENIS BIASISWATARIKH AKHIR KE JPN / BPSBPSKTARIKH AKHIR KE BKEW

BKP31 Mei 30 Jun

BKPU31 Julai30 Ogos

Rayuan yang diterima selepas daripada tarikh yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

9.PROSES KERJA RAYUAN BAGI KES TERCICIR PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN

BIL.PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUKSESI UNDANG-UNDANG PERATURAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.Kenalpasti murid yang layak memohon dan tercicir dari permohonan.

Mesyuarat Jawatankuasa Biasiswa untuk mengesahkan kelayakan murid. (Jika murid tidak tersenarai dalam mesyuarat Jawatankuasa terdahulu)

Panjangkan kes tercicir ke JPN.

JPN kumpul dan teliti kes tercicir dari sekolah untuk dihantar ke Bahagian Kewangan KPM dalam tempoh yang ditetapkan.

Jawatankuasa Rayuan Biasiswa KPM bermesyuarat dan keputusan rayuan akan dihantar ke JPN untuk dipanjangkan ke sekolah-sekolah berkaitan.

JPN / Sekolah mengambil tindakan lanjut bagi murid yang telah dipertimbangkan dalam proses rayuan.

PK HEM

PK HEMGuru Biasiswa

Guru Biasiswa

Pegawai Biasiswa JPN

BKEW

JPN/ Pegawai Biasiswa

10.PROSES KERJA BAGI KES RAYUAN

BIL.PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUKSESI UNDANG-UNDANG PERATURAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Terima surat rayuan permohonan biasiswa daripada ibu bapa / penjaga

Buat siasatan dan sediakan laporan

Jawatankuasa Biasiswa sekolah memperakukan rayuan.

Panjangkan rayuan yang diperakukan ke JPN dengan menggunakan borang di LAMPIRAN A berserta dokumen sokongan dan justifikasi permohonan.

JPN kumpul dan teliti kes khas dari sekolah dan dihantar ke Bahagian Kewangan KPM.

Jawatankuasa Rayuan Biasiswa KPM bermesyuarat dan keputusan rayuan dihantar ke JPN untuk dipanjangkan ke sekolah-sekolah berkenaan.

JPN / Sekolah mengambil tindakan lanjut bagi murid yang telah dipertimbangkan dalam proses rayuan.

PK HEM

PK HEMGuru Biasiswa

PengetuaPK HEM

Pegawai Biasiswa JPN

SUB Bahagian Kewangan

13.TATACARA PEMBAYARAN

Pembayaran BKP dan BKPU dikreditkan terus ke akaun penerima dengan menggunakan khidmat Bank Simpanan Nasional (BSN). Dalam usaha mempercepatkan bayaran, akaun murid dijana secara automatik oleh pihak BSN berdasarkan data yang dihantar oleh JPN / BPSBPSK. Sekiranya terdapat ralat terhadap maklumat murid, nombor akaun murid berkenaan tidak dapat dijana secara kelompok, maka murid perlu membuka akaun secara manual (tidak berkelompok) di bank yang berdekatan.

Bagi penerima BKP / BKPU yang telah dijana akaun kelompok, mereka perlu ke BSN untuk mendapatkan buku akaun dengan menyertakan sur