bab e pelupusan

Click here to load reader

Download Bab E Pelupusan

Post on 03-Jun-2015

20.989 views

Category:

Self Improvement

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP)BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSANASET ALIH KERAJAAN (TPA)

2. BAB E PELUPUSAN 3. ISI KANDUNGAN

   • Definisi Pelupusan
   • Objektif
   • Justifikasi Pelupusan
   • Kuasa Melulus
   • Urus Setia Pelupusan
   • Perakuan Pelupusan (PEP)
   • Lembaga Pemeriksa
   • Tempoh Tindakan Pelupusan

4. ISI KANDUNGAN

   • Pelanjutan Tempoh
   • Pinda Kaedah Pelupusan
   • Kaedah Pelupusan
   • Pelaksanaan Kaedah Pelupusan
   • Pelupusan Melalui Kontrak Pusat
   • Tindakan Semasa Melaksana Pelupusan
   • Carta Aliran dan Proses Kerja Pelupusan

5. DEFINISI PELUPUSAN

   • Pelupusan ialah satu proses untuk
   • mengeluarkan aset dari milikan, kawalan,
   • simpanan dan rekod mengikut kaedah
   • yang ditetapkan.

6. OBJEKTIF PELUPUSAN

   • Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan
   • aset yang tidak digunakan atau diperlukan.
   • Menjimatkan ruang simpanan/pejabat.
   • Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik.
   • Membolehkan aset milik Kementerian
   • /Jabatan dipindahkan ke Kementerian/
   • Jabatan lain.

7. JUSTIFIKASI PELUPUSAN

 • Tiada alat ganti
 • Melebihi keperluan
 • Keupayaan aset tidak lagi
 • di peringkat optimum
 • Perubahan Teknologi
 • Luput tempoh penggunaan
 • Tidak lagi diperlukan oleh
 • Jabatan
 • Rosak & tidak boleh digunakan
 • Disyor selepas pemeriksaan aset
 • Usang/Obselete
 • Pembekal tidak lagi memberi
 • khidmatsokongan
 • Tidak Ekonomik Dibaiki

8. 1.LantikLembaga Pemeriksa (LP) 2. Dapatkan PEPKEW.PA-16 (jika perlu ) 3.SediakanKEW. PA-17 (LLP) 4. LP buat pemeriksaan &/tangan KEW.PA-17 5. Kemuka KEW.PA-17kepada Urus Setia 6. Urus Setia semak &pastikan dokumensokongan disertakan 7. Kemuka kepadaKuasa Melulus 8. Kem/Jab laksana kaedah pelupusan 9. Sedia Sijil Pelupusan KEW.PA-19 10. KemaskiniDaftar AsetPROSES PELUPUSAN 9. PERLANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA

  • Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan
   • perlumelantik Lembaga Pemeriksa bagi
   • membuat pemeriksaan.
  • Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan
   • jawatan tidak lebih tempoh 2 tahun.

10. KEANGGOTAAN LEMBAGA PEMERIKSA

  • (a) Sekurang-kurangnya 2 orang pegawai ( 1 Pengerusi
  • dan 1 Ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam
  • pengurusan aset berkenaan.
  • (b) Mempunyai kepakaran memeriksa aset jika perlu.
  • (c) Pegawai Kumpulan P&P atau Sokongan 1 atau yang
  • setaraf.
  • Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik
  • jika perlu.

11. KEW. PA-15 No. Rujukan Tarikh: Kepada: .. .. LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama.(tahun) mulai dari hingga.. 2. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (Kew. PA-17) dan dikemukakan kepada Uusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan. Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama.. Jawatan:.. Cop;.. 12. TUGAS LEMBAGA PEMERIKSA

  • (a) Menyedia dan mengemuka Jadual Pemeriksaan kepada
  • Urus Setia Pelupusan Jabatan.
  • (b) Memeriksa aset dan rekod dalam tempoh 1 bulan.
  • (c) Memastikan maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan
  • yang hendak dilupuskan dikeluarkan.
  • (d) Menyedia Laporan Lembaga PemeriksaKew. PA-17 .
  • (e) Mengesyor kaedah pelupusan yang sesuai.
  • (f) MenandatanganiKew. PA-17dan kemuka ke Urus Setia.

13. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. PA-16

  • (a) PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal, Elektrikal dan
  • Elektronik seperti di Kembaran A dan perkakasan
  • komputer di Kembaran B.
  • (b) Ketua Jabatan merujuk kepada JKR atau Jabatan yang
  • mempunyai woksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar
  • khusus dalam peralatan-peralatan tertentu.
  • PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh
  • Pegawai Teknologi Maklumat Kementerian/Jabatan.
  • (d) Setiap PEP disahkan oleh 2 pegawai yang mempunyai
  • kepakaran sekurang-kurangnya 3 tahun.
  • (e) Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh
  • 1 tahun.

14. 15. Dokumen sokongan: (i) surat permohonan Kem/Jab bagi pelupusan secarapindahan,(ii) surat permohonan organisasi, pertubuhan sukarelaataubadan-badan yang dianjurkan dan diiktiraf olehKerajaan bagi pelupusan secara hadiah (iii) Justifikasi tukar beli (trade in)dan tukar barang(bartertrade). 16. KUASA MELULUS PELUPUSAN

  • Dua (2) peringkat:
  • Perbendaharaan
  • (b) Kementerian/Jabatan

17. KUASA MELULUS PERBENDAHARAAN

  • (a) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50,000 atau
  • jumlah keseluruhan melebihi RM500,000; dan
  • Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai
  • seperti berikut:
  • - Hadiah
  • - Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri
  • - Tukar Beli (trade in)
  • - Tukar Barang (barter trade)
  • - Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan
  • dalam tatacara ini.

18. KUASA MELULUS KEMENTERIAN/JABATAN

  • (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50,000 atau
  • jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500,000; dan
  • (b) Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai
  • perolehan asal tidak melebihi RM50,000 setiap satu atau
  • jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500,000 .
  • Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen
  • 17 Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan
  • kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain.

19. KUASA MELULUS PELUPUSAN PEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 JADUAL A Semua Kementerian Setiausaha Bahagian (Pentadbiran/Kewangan/Khidmat Sokongan/Operasi) Semua Kementerian Timbalan Ketua Setiausaha Semua Kementerian Ketua Setiausaha Jabatan Perdana Menteri Setiausaha Bahagian (Pengurusan Perkhidmatan dan Sumber Manusia) Jabatan Perdana Menteri Timbalan Ketua Setiausaha (K) Jabatan Perdana Menteri Ketua Setiausaha Negara (ii) Kementerian/Jabatan (i) Pegawai 20. KUASA MELULUS PELUPUSAN PEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 JADUAL A Ketua Pegawai Pentadbir Peguam Cara Negara Jabatan Peguam Negara Peguam Negara Pengarah Bahagian (Pentadbiran/Kewangan/Khidmat Sokongan/Operasi) Timbalan Ketua Pengarah Semua Jabatan Persekutuandi peringkat Ibu PejabatKetua Pengarah (ii) Kementerian/Jabatan (i) Pegawai 21. KUASA MELULUS PELUPUSANPEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B