bab e pelupusan

62
PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

Upload: ikwanshabudin

Post on 03-Jun-2015

21.010 views

Category:

Self Improvement


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bab E Pelupusan

PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

Page 2: Bab E Pelupusan

BAB EPELUPUSAN

Page 3: Bab E Pelupusan

ISI KANDUNGAN

• Definisi Pelupusan• Objektif• Justifikasi Pelupusan• Kuasa Melulus• Urus Setia Pelupusan• Perakuan Pelupusan (PEP)• Lembaga Pemeriksa• Tempoh Tindakan Pelupusan

Page 4: Bab E Pelupusan

ISI KANDUNGAN

• Pelanjutan Tempoh• Pinda Kaedah Pelupusan• Kaedah Pelupusan• Pelaksanaan Kaedah Pelupusan• Pelupusan Melalui Kontrak Pusat• Tindakan Semasa Melaksana Pelupusan• Carta Aliran dan Proses Kerja Pelupusan

Page 5: Bab E Pelupusan

DEFINISI PELUPUSAN

Pelupusan ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan, kawalan,simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan.

Page 6: Bab E Pelupusan

OBJEKTIF PELUPUSAN

• Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpanaset yang tidak digunakan atau diperlukan.

• Menjimatkan ruang simpanan/pejabat.

• Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik.

• Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan ke Kementerian/Jabatan lain.

Page 7: Bab E Pelupusan

JUSTIFIKASI PELUPUSAN

•Tidak Ekonomik Dibaiki •Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan

•Usang/Obselete •Disyor selepas pemeriksaan aset

•Rosak & tidak boleh digunakan

•Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan

•Luput tempoh penggunaan

•Perubahan Teknologi

•Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum

•Melebihi keperluan

•Tiada alat ganti

Page 8: Bab E Pelupusan

1.Lantik Lembaga

Pemeriksa (LP)

2. Dapatkan PEP KEW.PA-16 (jika perlu ) 3. Sediakan

KEW. PA-17 (LLP)

4. LP buatpemeriksaan &

/tangan KEW.PA-17

5. Kemuka KEW.PA-17 kepada Urus Setia

6. Urus Setia semak & pastikan dokumen

sokongan disertakan

7. Kemuka kepada Kuasa Melulus

8. Kem/Jab laksana kaedah pelupusan

9. Sedia Sijil PelupusanKEW.PA-19

10. Kemaskini Daftar Aset

PROSESPELUPUSAN

Page 9: Bab E Pelupusan

PERLANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA

(a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan.

(b) Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan tidak lebih tempoh 2 tahun.

Page 10: Bab E Pelupusan

KEANGGOTAAN LEMBAGA PEMERIKSA

(a) Sekurang-kurangnya 2 orang pegawai ( 1 Pengerusidan 1 Ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset berkenaan.

(b) Mempunyai kepakaran memeriksa aset jika perlu.

(c) Pegawai Kumpulan P&P atau Sokongan 1 atau yangsetaraf.

(d) Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu.

Page 11: Bab E Pelupusan

KEW. PA-15

No. Rujukan

Tarikh:Kepada:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama………………….(tahun) mulai dari……………………… hingga…………………………………………………………………..

2. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (Kew. PA-17) dan dikemukakan kepada Uusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan.

……………………………………………………………

Tandatangan Pegawai Pengawal)

Nama……………………………………………………..

Jawatan:………………………………………………..

Cop;………………………………………………………..

Page 12: Bab E Pelupusan

TUGAS LEMBAGA PEMERIKSA

(a) Menyedia dan mengemuka Jadual Pemeriksaan kepadaUrus Setia Pelupusan Jabatan.

(b) Memeriksa aset dan rekod dalam tempoh 1 bulan.

(c) Memastikan maklumat sulit dan rahsia dalam peralatanyang hendak dilupuskan dikeluarkan.

(d) Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa Kew. PA-17.

(e) Mengesyor kaedah pelupusan yang sesuai.

(f) Menandatangani Kew. PA-17 dan kemuka ke Urus Setia.

Page 13: Bab E Pelupusan

PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. PA-16

(a) PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal, Elektrikal danElektronik seperti di Kembaran A dan perkakasan komputer di Kembaran B.

(b) Ketua Jabatan merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai woksyop sendiri atau khidmat pakar-pakarkhusus dalam peralatan-peralatan tertentu.

(c) PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan olehPegawai Teknologi Maklumat Kementerian/Jabatan.

(d) Setiap PEP disahkan oleh 2 pegawai yang mempunyai kepakaran sekurang-kurangnya 3 tahun.

(e) Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh 1 tahun.

Page 14: Bab E Pelupusan

KEMENTERIAN/ JABATAN: KEM. KESIHATAN/HOSPITAL KUALA LUMPUR (HKL)

SEUNIT JUMLAH SEUNIT JUMLAH(RM) (RM) (RM) (RM)

1 Pentadbiran Kenderaan buah 1 15.9.1997 7 tahun 65,000 65,000 15,000 15,000 masih boleh sebuthargadigunakan

2 Mesin X-Ray buah 1 11.6.1985 18 tahun 150,000 150,000 - - rosak sisa besi

JUMLAH 215,000 215,000 15,000 15,000

KESELURUHAN

Tarikh pelantikan Lembaga Pemeriksa Tandatangan ………………………………..(Pengerusi)Nama dan Jawatan ………………………………………………

Tarikh pemeriksaan:………………………………….Tandatangan ………………………………………(Ahli)

Tempoh pemeriksaan………………………………………………………… Nama dan Jawatan ………………………………………………

Tandatangan ………………………………………(Ahli)

KEW. PA-17

TEMPOH DIGUNAKAN

HARGA PEMBELIAN ASAL

NILAI SEMASA NYATAKAN KEADAAN

ASET DENGAN JELAS

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN

TEMPOH DIGUNAKAN/SIMPAN

AN

KETERANGAN ASET

SYOR KAEDAH PELUPUSAN DAN JUSTIFIKASI

UNIT KUANTITIBILJABATAN/BAHAGIAN

Page 15: Bab E Pelupusan

Dokumen sokongan:

(i) surat permohonan Kem/Jab bagi pelupusan secara pindahan,

(ii) surat permohonan organisasi, pertubuhan sukarela atau badan-badan yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan bagi pelupusan secara hadiah

(iii) Justifikasi tukar beli (trade in) dan tukar barang (barter trade).

Page 16: Bab E Pelupusan

KUASA MELULUS PELUPUSAN

Dua (2) peringkat:

(a) Perbendaharaan

(b) Kementerian/Jabatan

Page 17: Bab E Pelupusan

KUASA MELULUS PERBENDAHARAAN

(a) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50,000 atau jumlah keseluruhan melebihi RM500,000; dan

(b) Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai seperti berikut:

- Hadiah- Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri- Tukar Beli (trade in)- Tukar Barang (barter trade)- Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan

dalam tatacara ini.

Page 18: Bab E Pelupusan

KUASA MELULUS KEMENTERIAN/JABATAN

(a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50,000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500,000; dan

(b) Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilaiperolehan asal tidak melebihi RM50,000 setiap satu ataujumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500,000 .

• Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen17 Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkankuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain.

Page 19: Bab E Pelupusan

KUASA MELULUS PELUPUSANPEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH

P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 –JADUAL A(i)

Pegawai(ii)

Kementerian/Jabatan

Ketua Setiausaha Negara Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (K) Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian (Pengurusan Perkhidmatan dan Sumber Manusia)

Jabatan Perdana Menteri

Ketua Setiausaha Semua Kementerian

Timbalan Ketua Setiausaha Semua Kementerian

Setiausaha Bahagian (Pentadbiran/Kewangan/Khidmat Sokongan/Operasi)

Semua Kementerian

Page 20: Bab E Pelupusan

KUASA MELULUS PELUPUSAN

PEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 –JADUAL A

(i)Pegawai

(ii)Kementerian/Jabatan

Ketua PengarahSemua Jabatan Persekutuan di peringkat Ibu Pejabat

Timbalan Ketua Pengarah

Pengarah Bahagian (Pentadbiran/Kewangan/Khidmat Sokongan/Operasi)

Peguam NegaraJabatan Peguam NegaraPeguam Cara Negara

Ketua Pegawai Pentadbir

Page 21: Bab E Pelupusan

KUASA MELULUS PELUPUSAN

PEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 –JADUAL A

(i)Pegawai

(ii)Kementerian/Jabatan

Ketua Perangkawan Jabatan Perangkaan Malaysia

Ketua Pegawai Pentadbir

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

Jabatan Perkhidmatan AwamTimbalan Ketua Pengarah

Pengarah Bahagian (Pentadbiran/Kewangan/Khidmat Sokongan/Operasi)

Page 22: Bab E Pelupusan

KUASA MELULUS PELUPUSAN

PEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 –JADUAL A

(i)Pegawai

(ii)Kementerian/Jabatan

Ketua Polis NegaraJabatan Polis Diraja MalaysiaTimbalan Ketua Polis Negara

Pengarah Logistik

Ketua Polis Negeri Pejabat Ketua Polis Semua Negeri

Penguasa Polis (Pembangunan) PDRM

Setiausaha bagi Parlimen Malaysia Parlimen MalaysiaTimbalan Setiausaha bagi Parlimen Malaysia

Setiausaha bagi Dewan Negara

Page 23: Bab E Pelupusan

KUASA MELULUS PELUPUSAN

PEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 –JADUAL A

(i)Pegawai

(ii)Kementerian/Jabatan

Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja

Pej. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja

Penolong Setiausaha Majlis Raja-Raja

Ketua Audit Negara Pejabat Ketua Audit Negara

Ketua Pegawai Pentadbir

Akauntan Negara Pejabat Akauntan Negara

Timbalan Akauntan Negara

Page 24: Bab E Pelupusan

KUASA MELULUS PELUPUSAN

PEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 –JADUAL A

(i)Pegawai

(ii)Kementerian/Jabatan

Setiausaha Semua Suruhanjaya Perkhidmatan Persekutuan

Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan

Pendaftar Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah

Ketua Pendaftar Jabatan Kehakiman Syariah

Pendaftar Mahkamah Syariah Negeri

Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara

Page 25: Bab E Pelupusan

KUASA MELULUS PELUPUSAN

PEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 –JADUAL A

(i)Pegawai

(ii)Kementerian/Jabatan

Setiausaha Sulit Kepada Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong

Istana Negara

Ketua Jabatan Semua Ketua Jabatan Persekutuan di Peringkat Ibu Pejabat, Negeri dan Zon atau Wilayah

Pegawai Kewangan Persekutuan

Pejabat Kewangan Persekutuan Sarawak dan Sabah

Page 26: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

(a) Jualan secara :

TenderSebut hargaLelong

(b) Jualan Sisa

(c) Tukar Barang (Barter Trade)

(d) Tukar Beli (Trade in)

(e) Tukar Ganti (Cannibalize)

Page 27: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

(g) Pindahan(h)Hadiah(i) Musnah secara:

DitanamDibakarDibuangDitenggelam

(j) Kaedah lain pelupusan yang difikirkansesuai

Page 28: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

• Gunakan Kew. PA-21• Disertai oleh syarikat/orang perseorangan (Kew.PA-22)• Maklumat seperti dalam Kew. PA-21 diiklankan melalui

sekurang-kurangnya 1 akhbar utama• Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di Kew-PA-17• Deposit tender 10% daripada harga tawaran tertakluk

maksima RM10,000• Tawaran dibuat guna sampul berlakri dan masukkan

dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh danwaktu tutup yang ditetapkan.

• Jawatankuasa Pembuka Tender dilantik oleh Pegawai Pengawal untuk membuka dan menjadual tender.

TENDER

Page 29: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

• Tender dibuka pada tarikh dan waktu yang ditetapkan.• Tawaran disenaraikan dalam Kew. PA-23• Jadual Tender dan dokumen dikemuka kepada Ketua

Jabatan.• Ketua Jabatan membuat penilaian dan perakuan tender.

Perakuan hendaklah disertakan bersama dengan salinaniklan tender, jadual pembukaan tender dan dokumen lain.

• Tawaran tertinggi yang dipilih tidak kurang 70% harga simpanan. Jika kurang rujuk Perbendahraan.

• Dalam memproses tender, Pegawai Pengawal hendaklahmemastikan bahawa beliau dan pegawai-pegawai tidak mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau terletakhak.

TENDER

Page 30: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

• Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan asettidak dibenarkan menyertai tender.

• Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran makadeposit tender tidak akan dikembalikan.

• Lembaga Perolehan dimaklumkan mengenai penolakan untukmembolehkannya menimbang tawaran lain.

• Jika tawaran lain terlalu rendah, tender boleh dipelawa semulaatau rujuk ke Perbendaharan bagi mendapatkan kelulusan.

• Jika tiada sebarang tawaran diterima, tender boleh dipelawasemula atau mohon pinda kaedah pelupusan dari Kuasa Melulus.

TENDER

Page 31: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

• Dipelawa 10 syarikat atau orang perseorangan• Kenyataan Tawaran Sebutharga dalam Kew. PA-24• Tawaran sebut harga menggunakan Kew. PA-25• Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di Kew-PA-17• Deposit tender 10% daripada harga tawaran tertakluk

maksima RM5,000• Tawaran dikemuka dalam sampul berlakri dan masukkan

dalam peti sebut harga Jabatan pada atau sebelum tarikh danwaktu tutup yang ditetapkan.

• Sebut harga dibuka pada tarikh dan waktu yang ditetapkan.

SEBUT HARGA

Page 32: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

• Jawatankuasa Sebut Harga dilantik secara bertulis olehPegawai Pengawal.

• Jawatankuasa Sebutharga menyenaraikan tawaran dalam menggunakan Borang Kew. PA-26

• Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga mengemukakan JadualSebut harga kepada Urusetia untuk menilai dan membuatperakuan kepada Jawatankuasa Sebutharga Jabatan untukpertimbangan dan keputusan.

• Dalam memproses sebut harga Ketua Jabatan hendaklahmemastikan beliau dan pegawai-pegawai tidak mempunyaisebarang kepentingan persendirian atau terletakhak.

SEBUT HARGA

Page 33: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

• Penyebutharga yang berjaya diberitahu dengan serta merta.Sekiranya penyebutharga terpilih menolak tawaran, depositsebut harga tidak akan dikenbalikan. Jawatankuasa Sebut hargamenimbang tawaran lain atau memutuskan pelawaansebut harga semula.

• Pegawai Kementerian/jabatan yang melupuskan aset tidakdibenar menyertai sebut harga.

SEBUT HARGA

Page 34: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

Dilaksanakan ke atas aset berikut:

• Mempunyai nilai pasaran

• Kuantiti yang banyak

• Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya.

LELONG

Page 35: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

• Kenyataan Lelong mengandungi maklumat mengenai tarikh, waktu dan tempat. Contoh kenyataan lelong di Kew. PA-27.

• Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di Kew. PA-17dinyatakan dalam senarai aset yang akan dilelong.

• Urusan lelong di adakan atau di dewan.• Pembida yang berminat untuk sertai lelongan, perlu mendaftar.

Bayaran deposit RM1,000 atau maksima RM1,000• Pembida yang berjaya jelaskan bayaran dalam tempoh 7 hari

dan aset diambil dalam tempoh 14 hari dari tarikh lelongan.• Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang 70% daripada

harga simpanan rujuk kepada Perbendaharaan.

LELONG

Page 36: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

• Dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam(besi, tembaga dll), getah, kayu, plastik dan sebagainya yangmempunyai nilai jualan.

• Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:

- Tender- Sebut harga- Syarikat Bumiputera berdaftar dengan Kementerian

Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (perlupermit)

JUALAN SISA

Page 37: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

• Aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad• Mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan

Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal• Kaedah tukar barang dilaksanakan berasaskan:

- Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakardalam bidang berkenaan.

- Aset yang mempunyai unsur keselamatan.- Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik.- Pertukaran aset berasaskan keperluan sebenar. - Syarikat dihadkan kepada 5-10 sahaja dan mempunyai

lesen dan kemahiran.- Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru.

hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan.

TUKAR BARANG (BARTER TRADE)

Page 38: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

• Aset masih boleh diguna dalam bentuk asal tetapi tidakdiperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/Jabatan yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekalyang berniaga dalam bidang berkenaan.

• Mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaantanpa mengira nilai

• Dilaksanakan berasaskan:

- Aset sama jenis- Aset perlu dikeluarkan sebelum pengganti dipasang- Penggantian aset disahkan oleh Jabatan Teknikal

TUKAR BELI (TRADE IN)

Page 39: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

• Dilaksanakan berasaskan:

- Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal.- Peruntukan mencukupi bagi membiayai harga penuh aset

yang akan diganti.- Harga jualan aset dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan

tidak boleh ditolak dengan harga sebenar aset yang dibeli.- Cadangan jualan tukar beli dimasukkan sebagai syarat

dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga dalam perjanjian perolehan.

TUKAR BELI (TRADE IN)

Page 40: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

• Dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagian-bahagian jentera/kenderaan /perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/komponen ganti bagi kenderaan/perkakasan komputer yang lain.

TUKAR GANTI (CANNIBALIZE)

Page 41: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

• Dilaksanakan berasaskan:

- Aset yang sama jenis dan kegunaannya- Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh

Pegawai Teknikal- Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih

dan penjimatan

• Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepadaaset penerima perlu direkodkan dalam Bahagian BKew. PA-2 berkenaan.

TUKAR GANTI (CANNIBALIZE)

Page 42: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

Dilaksanakan antara Kementerian/Jabatan bagi aset yang bolehdigunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan kerana:

- Melebihi keperluan- Tidak diperlukan selepas projek siap- Obsolete/obsolescent

• Kaedah pelupusan dilaksanakan berasaskan:

- Permohonan atau kepeluan Kementerian/Jabatan - Tidak dikenakan apa-apa bayaran

PINDAHAN

Page 43: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

Kaedah pelupusan dilaksanakan berasaskan:

- Permohonan atau keperluan Kementerian/Jabatan. - Tidak dikenakan apa-apa bayaran. - Kos pengendalian pindahan ditanggung oleh penerima.- Daftar aset diserah kepada Kementerian/Jabatan

penerima.- Aset yang diterima secara pindahan hendaklah

dilupus oleh Kementerian/Jabatan- Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan

kepada Kuasa Melulus

PINDAHAN

Page 44: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah

• Aset boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asaltetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan atau

• Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagaibahan latihan atau pameran.

HADIAH

Page 45: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:

• Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi tujuanlatihan atau pemeran

• Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-manaorganisasi, pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yangdianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan.

HADIAH

Page 46: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:

• Permohonan atau keperluan penerima• Kos pengendalian dan pengangkutan ditanggung oleh

penerima.• Cadangan pelupusan secara hadiah disokong dengan surat

permohonan Kementerian/Jabatan, organisasi, pertubuhansukarela atau badan-badan lain.

• Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan bersama Sijil Pelupusan Kew. PA-19.

• Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan ataupameran diguna bagi tujuan tersebut sahaja.

HADIAH

Page 47: Bab E Pelupusan

KAEDAH PELUPUSAN

Kaedah pelupusan secara musnah dilaksanakan bagi asetyang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsurkeselamatan dengan cara berikut:

• Ditanam• Dibakar• Dibuang• Ditenggelam

MUSNAH

Page 48: Bab E Pelupusan

Langkah-langkah yang perlu diambil:

• Mendapat kelulusan PBT, JAS, Jabatan Laut dll.• Mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa

berkenaan.• Bahan-bahan yang boleh diguna sebagai alat ganti hendaklah

ditanggal/dikelurkan terlebih dahulu• Tindakan bersesuaian seperti diketuk, dipotong, digelek

dan sebagainya.• Sijil Penyaksian Pemusnahan Kew. PA-18 hendaklah

disediakan.

MUSNAH

Page 49: Bab E Pelupusan

KEW. PA-18

SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN

Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan.

Jenis Aset :……………………………

Kuantiti :……………………………

Secara :…………………………….

Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)

…………………………………………… …………………………………………

Tandatangan Tandatangan

Nama………………………………………………….. Nama:……………………………………..

Jawatan:……………………………………………….. Jawatan:…………………………………..

Cop;………………………………………………………..Cop::……………………………………………

KEMENTERIAN/JABATAN………………………………

Page 50: Bab E Pelupusan

TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN

Dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat kelulusan mengikutkaedah yang diluluskan.

Page 51: Bab E Pelupusan

PELANJUTAN TEMPOH

• Permohonan untuk lanjut tempoh dikemukakepada Kuasa Melulus 2 minggu sebelumtamat tempoh pelupusan. Pelanjutan tempohhanya dibenarkan sekali sahaja.

• Jika pelupusan tidak dapat diselesaikan selepastempoh pelanjutan maka kelulusan terbatal.

Page 52: Bab E Pelupusan

PINDA KAEDAH PELUPUSAN

Permohonan untuk meminda kaedah pelupusandikemuka kepada Kuasa Melulus sebelumtamat tempoh pelupusan. Sekiranya tempohpelupusan tamat kelulusan terbatal dan permohonanbaru hendaklah dikemukakan.

Page 53: Bab E Pelupusan

Label HKM dan nama Kem/Jab pada aset dipadamkan

JPJ diberitahu diberitahu mengenai pelupusankenderaan supaya pendaftaran kenderaan dibatalkan

TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN

Kad Pendaftaran kenderaan diserahkan kepadapembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa

Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus dikecualikan daripada semua jenis cukai

Page 54: Bab E Pelupusan

• Kemas kini Daftar Harta Modal/Daftar Inventori

• Sijil Pelupusan Aset KEW.PA-19 disediakan dan kemukakan kepada Kuasa Melulus bersama:

- Resit jualan

- Surat Akuan Terima

- Sijil Penyaksian Pemusnahan

Tindakan Selepas Pelupusan Selesai

Page 55: Bab E Pelupusan

KEW. PA-19KEMENTERIAN/JABATAN:…………………………………..

SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAANMerujuk surat kelulusan No. Rujukan…………………………………bertarikh…………………………………, saya mengesahkan tindakan peupusan telah dilaksanakan seperti berikut:

1. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah

Bilangan item……………………………………………..dipindahkan/hadiah kepada………………………………………………………………………………………………………(Surat Akuan Terima disertakan)

2. Aset berikut telah dilupuskan secara dijual

Bilangan item………………………………………….No. Resit………………………………………. (salinan resit disertakan)

3. Aset berikut terikut telah dilupuskan secara musnah

Bilangan item:………………………………………

Cara dimusnahkan…………………………………………………………………………….. ………… (SIjil Menyaksikan Pemusnahan disertakan)

4. Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain.

Bilangan item……………………………………………………..

Kaedah pelupusan:……………………………………………….

(Dokumen bekaitan disertakan)

5. Aset berikut dimasukkan ke dalam stok

Bilangan item…………………………………………………………

Tandatangan Ketua Jabatan :…………………………………………

Nama :…………………………………………

Jawatan :………………………………………….

Cop Jabatan/Bahagian :…………………………………………..

Page 56: Bab E Pelupusan

LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

KEW.PA-30

Page 57: Bab E Pelupusan

LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAANTAHUN 2007

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

KEW.PA-20

BIL KEM/JAB JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM)

HASILPELUPUSAN(RM)

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL SECARA(RM)

1. Perbendaharaan

161,057.38 0.00

JUALAN PINDAHAN

MUSNAH KAEDAH LAIN

0.00 0.00 0.00 161,057.38

2. KDRM 3,826,799.13 144,954.57 2,951,377.33

0.00 269,181.80 606,240

3. JANM 193,488.24 0.00 200.00 0.00 193,288.24 0.00

4. JPPH 29,099.00 0.00 0.00 0.00 29,099.0 0.00

5. PM SABAH 169,500 42,840 0.00 0.00 0.00 169,500

6. PM SARAWAK 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00

Tandatangan Pegawai Pengawal Cop Jabatan:

Nama: Dato’ Sri Dr. Wan Abd Aziz bin Wan Abdullah

Jawatan: Ketua Setiausaha Perbendaharaan

Tarikh:13 Mac 2008

Page 58: Bab E Pelupusan

TUGAS-TUGAS URUS SETIAPELUPUSAN

Page 59: Bab E Pelupusan

Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut Kew. PA-15

Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) Kew. PA-16

Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Kew. PA-17

Menyemak dan memastikan permohonan pelupusanlengkap dan teratur

Mengemukakan permohonan pelupusan kepadaKuasa Melulus

Page 60: Bab E Pelupusan

URUS SETIA PELUPUSAN

Memaklumkan kelulusan kepada Ketua Jabatan untuk tindakan.

Memohon pelanjutan tempoh pelupusan

Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan

Melantik 2 orang saksi bagi pelupusan kaedah pemusnahan

Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan AsetKew. PA-18

Page 61: Bab E Pelupusan

URUS SETIA PELUPUSAN

Memperolehi Sijil Pelupusan Aset Kew. PA-19

Menghantar Kew. PA-19 kepada Kuasa Melulus

Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan AsetKew. PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.

Page 62: Bab E Pelupusan

Carta Aliran dan Proses Kerja Pelupusan seperti di Jadual 3 dan Jadual 4.

CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA