bab e pelupusan

of 62 /62
PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

Author: ikwanshabudin

Post on 03-Jun-2015

21.000 views

Category:

Self Improvement


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP)BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSANASET ALIH KERAJAAN (TPA)

2. BAB E PELUPUSAN 3. ISI KANDUNGAN

   • Definisi Pelupusan
   • Objektif
   • Justifikasi Pelupusan
   • Kuasa Melulus
   • Urus Setia Pelupusan
   • Perakuan Pelupusan (PEP)
   • Lembaga Pemeriksa
   • Tempoh Tindakan Pelupusan

4. ISI KANDUNGAN

   • Pelanjutan Tempoh
   • Pinda Kaedah Pelupusan
   • Kaedah Pelupusan
   • Pelaksanaan Kaedah Pelupusan
   • Pelupusan Melalui Kontrak Pusat
   • Tindakan Semasa Melaksana Pelupusan
   • Carta Aliran dan Proses Kerja Pelupusan

5. DEFINISI PELUPUSAN

   • Pelupusan ialah satu proses untuk
   • mengeluarkan aset dari milikan, kawalan,
   • simpanan dan rekod mengikut kaedah
   • yang ditetapkan.

6. OBJEKTIF PELUPUSAN

   • Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan
   • aset yang tidak digunakan atau diperlukan.
   • Menjimatkan ruang simpanan/pejabat.
   • Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik.
   • Membolehkan aset milik Kementerian
   • /Jabatan dipindahkan ke Kementerian/
   • Jabatan lain.

7. JUSTIFIKASI PELUPUSAN

 • Tiada alat ganti
 • Melebihi keperluan
 • Keupayaan aset tidak lagi
 • di peringkat optimum
 • Perubahan Teknologi
 • Luput tempoh penggunaan
 • Tidak lagi diperlukan oleh
 • Jabatan
 • Rosak & tidak boleh digunakan
 • Disyor selepas pemeriksaan aset
 • Usang/Obselete
 • Pembekal tidak lagi memberi
 • khidmatsokongan
 • Tidak Ekonomik Dibaiki

8. 1.LantikLembaga Pemeriksa (LP) 2. Dapatkan PEPKEW.PA-16 (jika perlu ) 3.SediakanKEW. PA-17 (LLP) 4. LP buat pemeriksaan &/tangan KEW.PA-17 5. Kemuka KEW.PA-17kepada Urus Setia 6. Urus Setia semak &pastikan dokumensokongan disertakan 7. Kemuka kepadaKuasa Melulus 8. Kem/Jab laksana kaedah pelupusan 9. Sedia Sijil Pelupusan KEW.PA-19 10. KemaskiniDaftar AsetPROSES PELUPUSAN 9. PERLANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA

  • Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan
   • perlumelantik Lembaga Pemeriksa bagi
   • membuat pemeriksaan.
  • Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan
   • jawatan tidak lebih tempoh 2 tahun.

10. KEANGGOTAAN LEMBAGA PEMERIKSA

  • (a) Sekurang-kurangnya 2 orang pegawai ( 1 Pengerusi
  • dan 1 Ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam
  • pengurusan aset berkenaan.
  • (b) Mempunyai kepakaran memeriksa aset jika perlu.
  • (c) Pegawai Kumpulan P&P atau Sokongan 1 atau yang
  • setaraf.
  • Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik
  • jika perlu.

11. KEW. PA-15 No. Rujukan Tarikh: Kepada: .. .. LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama.(tahun) mulai dari hingga.. 2. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (Kew. PA-17) dan dikemukakan kepada Uusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan. Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama.. Jawatan:.. Cop;.. 12. TUGAS LEMBAGA PEMERIKSA

  • (a) Menyedia dan mengemuka Jadual Pemeriksaan kepada
  • Urus Setia Pelupusan Jabatan.
  • (b) Memeriksa aset dan rekod dalam tempoh 1 bulan.
  • (c) Memastikan maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan
  • yang hendak dilupuskan dikeluarkan.
  • (d) Menyedia Laporan Lembaga PemeriksaKew. PA-17 .
  • (e) Mengesyor kaedah pelupusan yang sesuai.
  • (f) MenandatanganiKew. PA-17dan kemuka ke Urus Setia.

13. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. PA-16

  • (a) PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal, Elektrikal dan
  • Elektronik seperti di Kembaran A dan perkakasan
  • komputer di Kembaran B.
  • (b) Ketua Jabatan merujuk kepada JKR atau Jabatan yang
  • mempunyai woksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar
  • khusus dalam peralatan-peralatan tertentu.
  • PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh
  • Pegawai Teknologi Maklumat Kementerian/Jabatan.
  • (d) Setiap PEP disahkan oleh 2 pegawai yang mempunyai
  • kepakaran sekurang-kurangnya 3 tahun.
  • (e) Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh
  • 1 tahun.

14. 15. Dokumen sokongan: (i) surat permohonan Kem/Jab bagi pelupusan secarapindahan,(ii) surat permohonan organisasi, pertubuhan sukarelaataubadan-badan yang dianjurkan dan diiktiraf olehKerajaan bagi pelupusan secara hadiah (iii) Justifikasi tukar beli (trade in)dan tukar barang(bartertrade). 16. KUASA MELULUS PELUPUSAN

  • Dua (2) peringkat:
  • Perbendaharaan
  • (b) Kementerian/Jabatan

17. KUASA MELULUS PERBENDAHARAAN

  • (a) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50,000 atau
  • jumlah keseluruhan melebihi RM500,000; dan
  • Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai
  • seperti berikut:
  • - Hadiah
  • - Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri
  • - Tukar Beli (trade in)
  • - Tukar Barang (barter trade)
  • - Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan
  • dalam tatacara ini.

18. KUASA MELULUS KEMENTERIAN/JABATAN

  • (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50,000 atau
  • jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500,000; dan
  • (b) Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai
  • perolehan asal tidak melebihi RM50,000 setiap satu atau
  • jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500,000 .
  • Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen
  • 17 Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan
  • kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain.

19. KUASA MELULUS PELUPUSAN PEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 JADUAL A Semua Kementerian Setiausaha Bahagian (Pentadbiran/Kewangan/Khidmat Sokongan/Operasi) Semua Kementerian Timbalan Ketua Setiausaha Semua Kementerian Ketua Setiausaha Jabatan Perdana Menteri Setiausaha Bahagian (Pengurusan Perkhidmatan dan Sumber Manusia) Jabatan Perdana Menteri Timbalan Ketua Setiausaha (K) Jabatan Perdana Menteri Ketua Setiausaha Negara (ii) Kementerian/Jabatan (i) Pegawai 20. KUASA MELULUS PELUPUSAN PEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 JADUAL A Ketua Pegawai Pentadbir Peguam Cara Negara Jabatan Peguam Negara Peguam Negara Pengarah Bahagian (Pentadbiran/Kewangan/Khidmat Sokongan/Operasi) Timbalan Ketua Pengarah Semua Jabatan Persekutuandi peringkat Ibu PejabatKetua Pengarah (ii) Kementerian/Jabatan (i) Pegawai 21. KUASA MELULUS PELUPUSANPEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 JADUAL A Pengarah Bahagian (Pentadbiran/Kewangan/Khidmat Sokongan/Operasi) Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Ketua Pegawai Pentadbir Jabatan Perangkaan Malaysia Ketua Perangkawan (ii) Kementerian/Jabatan (i) Pegawai 22. KUASA MELULUS PELUPUSANPEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 JADUAL A Jabatan Polis Diraja Malaysia Timbalan Ketua Polis Negara Pengarah Logistik Parlimen Malaysia Timbalan Setiausaha bagi Parlimen Malaysia Setiausaha bagi Dewan Negara Setiausaha bagi Parlimen Malaysia PDRM Penguasa Polis (Pembangunan) Pejabat Ketua Polis Semua Negeri Ketua Polis Negeri Ketua Polis Negara (ii) Kementerian/Jabatan (i) Pegawai 23. KUASA MELULUS PELUPUSANPEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 JADUAL A Timbalan Akauntan Negara Pejabat Akauntan Negara Akauntan Negara Ketua Pegawai Pentadbir Pejabat Ketua Audit Negara Ketua Audit Negara Penolong Setiausaha Majlis Raja-Raja Pej. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja (ii) Kementerian/Jabatan (i) Pegawai 24. KUASA MELULUS PELUPUSAN PEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 JADUAL A Istana Negara Datuk Pengelola Bijaya Diraja Mahkamah Syariah Negeri Pendaftar Jabatan Kehakiman Syariah Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah Pendaftar Mahkamah Persekutuan Ketua Pendaftar Semua Suruhanjaya Perkhidmatan Persekutuan Setiausaha (ii) Kementerian/Jabatan (i) Pegawai 25. KUASA MELULUS PELUPUSAN PEGAWAI-PEGAWAI YANG DIWAKILKAN KUASA DI BAWAH P.U.(B) 197 BERTARIKH 17 APRIL 2008 JADUAL A Pejabat Kewangan Persekutuan Sarawak dan Sabah Pegawai Kewangan Persekutuan Semua Ketua Jabatan Persekutuan di Peringkat Ibu Pejabat, Negeri dan Zon atau Wilayah Ketua Jabatan Istana Negara Setiausaha Sulit Kepada Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong (ii) Kementerian/Jabatan (i) Pegawai 26. KAEDAH PELUPUSAN

  • (a)Jualan secara :
  • Tender
  • Sebut harga
  • Lelong
  • (b) Jualan Sisa
  • (c) Tukar Barang (Barter Trade)
  • (d) Tukar Beli (Trade in)
  • (e) Tukar Ganti (Cannibalize)

27. KAEDAH PELUPUSAN

  • (g)Pindahan
  • (h) Hadiah
  • (i) Musnah secara:
  • Ditanam
  • Dibakar
  • Dibuang
  • Ditenggelam
  • (j) Kaedah lain pelupusan yang difikirkan
  • sesuai

28. KAEDAH PELUPUSAN

  • Gunakan Kew. PA-21
  • Disertai oleh syarikat/orang perseorangan (Kew.PA-22)
  • Maklumat seperti dalam Kew. PA-21 diiklankan melalui
  • sekurang-kurangnya 1 akhbar utama
  • Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di Kew-PA-17
  • Deposit tender 10% daripada harga tawaran tertakluk
  • maksima RM10,000
  • Tawaran dibuat guna sampul berlakri dan masukkan
  • dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan
  • waktu tutup yang ditetapkan.
  • Jawatankuasa Pembuka Tender dilantik oleh Pegawai
  • Pengawal untuk membuka dan menjadual tender.

TENDER 29. KAEDAH PELUPUSAN

  • Tender dibuka pada tarikh dan waktu yang ditetapkan.
  • Tawaran disenaraikan dalam Kew. PA-23
  • Jadual Tender dan dokumen dikemuka kepada Ketua
  • Jabatan.
  • Ketua Jabatan membuatpenilaian dan perakuan tender.
  • Perakuan hendaklah disertakan bersama dengan salinan
  • iklan tender, jadual pembukaan tender dan dokumen lain.
  • Tawaran tertinggi yang dipilih tidak kurang 70%
  • harga simpanan. Jika kurang rujuk Perbendahraan.
  • Dalam memproses tender, Pegawai Pengawal hendaklah
  • memastikan bahawa beliau dan pegawai-pegawai
  • tidak mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau
  • terletakhak.

TENDER 30. KAEDAH PELUPUSAN

  • Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset
  • tidak dibenarkan menyertai tender.
  • Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka
  • deposit tender tidak akan dikembalikan.
  • Lembaga Perolehan dimaklumkan mengenai penolakan untuk
  • membolehkannya menimbang tawaran lain.
  • Jika tawaran lain terlalu rendah, tender boleh dipelawa semula
  • atau rujuk ke Perbendaharan bagi mendapatkan kelulusan.
  • Jika tiada sebarang tawaran diterima, tender boleh dipelawa
  • semula atau mohon pinda kaedah pelupusan dari Kuasa Melulus.

TENDER 31. KAEDAH PELUPUSAN

  • Dipelawa 10 syarikat atau orang perseorangan
  • Kenyataan Tawaran Sebutharga dalam Kew. PA-24
  • Tawaran sebut harga menggunakan Kew. PA-25
  • Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di Kew-PA-17
  • Deposit tender 10% daripada harga tawaran tertakluk
  • maksima RM5,000
  • Tawaran dikemuka dalam sampul berlakri dan masukkan
  • dalam peti sebut harga Jabatan pada atau sebelum tarikh dan
  • waktu tutup yang ditetapkan.
  • Sebut harga dibuka pada tarikh dan waktu yang ditetapkan.

SEBUT HARGA 32. KAEDAH PELUPUSAN

  • Jawatankuasa Sebut Harga dilantik secara bertulis oleh
  • Pegawai Pengawal.
  • Jawatankuasa Sebutharga menyenaraikan tawaran dalam
  • menggunakan Borang Kew. PA-26
  • Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga mengemukakan Jadual
  • Sebut harga kepada Urusetia untuk menilai dan membuat
  • perakuan kepada Jawatankuasa Sebutharga Jabatan untuk
  • pertimbangan dan keputusan.
  • Dalam memproses sebut harga Ketua Jabatan hendaklah
  • memastikan beliau dan pegawai-pegawai tidak mempunyai
  • sebarang kepentingan persendirian atau terletakhak.

SEBUT HARGA 33. KAEDAH PELUPUSAN

  • Penyebutharga yang berjaya diberitahu dengan serta merta.
  • Sekiranya penyebutharga terpilih menolak tawaran, deposit
  • sebut harga tidak akan dikenbalikan. Jawatankuasa Sebut harga
  • menimbang tawaran lain atau memutuskan pelawaan
  • sebut harga semula.
  • Pegawai Kementerian/jabatan yang melupuskan aset tidak
  • dibenar menyertai sebut harga.

SEBUT HARGA 34. KAEDAH PELUPUSAN

  • Dilaksanakan ke atas aset berikut:
  • Mempunyai nilai pasaran
  • Kuantiti yang banyak
  • Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya.

LELONG 35. KAEDAH PELUPUSAN

  • Kenyataan Lelong mengandungi maklumat mengenai tarikh,
  • waktu dan tempat. Contoh kenyataan lelong di Kew. PA-27.
  • Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di Kew. PA-17
  • dinyatakan dalam senarai aset yang akan dilelong.
  • Urusan lelong di adakan atau di dewan.
  • Pembida yang berminat untuk sertai lelongan, perlu mendaftar.
  • Bayaran deposit RM1,000 atau maksima RM1,000
  • Pembida yang berjaya jelaskan bayaran dalam tempoh 7 hari
  • dan aset diambil dalam tempoh 14 hari dari tarikh lelongan.
  • Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang 70% daripada
  • harga simpanan rujuk kepada Perbendaharaan.

LELONG 36. KAEDAH PELUPUSAN

  • Dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam
  • bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam
  • (besi, tembaga dll), getah, kayu, plastik dan sebagainya yang
  • mempunyai nilai jualan.
  • Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:
  • - Tender
  • - Sebut harga
  • - Syarikat Bumiputera berdaftar dengan Kementerian
  • Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (perlu
  • permit)

JUALAN SISA 37. KAEDAH PELUPUSAN

  • Aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad
  • Mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan
  • Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal
  • Kaedah tukar barang dilaksanakan berasaskan:
  • - Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar
  • dalam bidang berkenaan.
  • - Aset yang mempunyai unsur keselamatan.
  • - Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik.
  • - Pertukaran aset berasaskan keperluan sebenar.
  • - Syarikat dihadkan kepada 5-10 sahaja dan mempunyai
  • lesen dan kemahiran.
  • - Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru.
  • hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas
  • jualan.

TUKAR BARANG (BARTER TRADE) 38. KAEDAH PELUPUSAN

  • Aset masih boleh diguna dalam bentuk asal tetapi tidak
  • diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/
  • Jabatan yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal
  • yang berniaga dalam bidangberkenaan.
  • Mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan
  • tanpa mengira nilai
  • Dilaksanakan berasaskan:
  • - Aset sama jenis
  • - Aset perlu dikeluarkan sebelum pengganti dipasang
  • - Penggantian aset disahkan oleh Jabatan Teknikal

TUKAR BELI (TRADE IN) 39. KAEDAH PELUPUSAN

  • Dilaksanakan berasaskan:
  • - Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal.
  • - Peruntukan mencukupi bagi membiayai harga penuh aset
  • yang akan diganti.
  • - Harga jualan aset dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan
  • tidak boleh ditolak dengan harga sebenar aset yang dibeli.
  • - Cadangan jualan tukar beli dimasukkan sebagai syarat
  • dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga
  • dalam perjanjian perolehan.

TUKAR BELI (TRADE IN) 40. KAEDAH PELUPUSAN

  • Dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi
  • dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian
  • tertentu seperti bahagian-bahagian jentera/
  • kenderaan /perkakasan komputer dikeluarkan
  • dan dipasang sebagai alat/komponen ganti
  • bagi kenderaan/perkakasan komputer yang lain.

TUKAR GANTI(CANNIBALIZE) 41. KAEDAH PELUPUSAN

  • Dilaksanakan berasaskan:
  • - Aset yang sama jenis dan kegunaannya
  • - Diperiksa dan disahkan kesesuaiannyaoleh
  • Pegawai Teknikal
  • - Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih
  • dan penjimatan
  • Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada
  • aset penerima perlu direkodkan dalam Bahagian B
  • Kew. PA-2 berkenaan.

TUKAR GANTI(CANNIBALIZE) 42. KAEDAH PELUPUSAN

  • Dilaksanakan antara Kementerian/Jabatan bagi aset yang boleh
  • digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan kerana:
  • - Melebihi keperluan
  • - Tidak diperlukan selepas projek siap
  • - Obsolete/obsolescent
  • Kaedah pelupusan dilaksanakan berasaskan:
  • - Permohonan atau kepeluan Kementerian/Jabatan
  • - Tidak dikenakan apa-apa bayaran

PINDAHAN 43. KAEDAH PELUPUSAN

  • Kaedah pelupusan dilaksanakan berasaskan:
  • - Permohonan atau keperluan Kementerian/Jabatan.
  • - Tidak dikenakan apa-apa bayaran.
  • - Kos pengendalian pindahan ditanggung oleh penerima.
  • - Daftar aset diserah kepada Kementerian/Jabatan
  • penerima.
  • - Aset yang diterima secara pindahan hendaklah
  • dilupus oleh Kementerian/Jabatan
  • - Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan
  • kepada Kuasa Melulus

PINDAHAN 44. KAEDAH PELUPUSAN

  • Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah
  • Aset boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asal
  • tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan atau
  • Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai
  • bahan latihan atau pameran.

HADIAH 45. KAEDAH PELUPUSAN

  • Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:
  • Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi tujuan
  • latihan atau pemeran
  • Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana
  • organisasi, pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang
  • dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan.

HADIAH 46. KAEDAH PELUPUSAN

  • Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:
  • Permohonan atau keperluan penerima
  • Kos pengendalian dan pengangkutan ditanggung oleh
  • penerima.
  • Cadangan pelupusan secara hadiah disokong dengan surat
  • permohonan Kementerian/Jabatan, organisasi, pertubuhan
  • sukarela atau badan-badan lain.
  • Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada
   • Perbendaharaan bersama Sijil Pelupusan Kew. PA-19.
  • Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau
  • pameran diguna bagi tujuan tersebut sahaja.

HADIAH 47. KAEDAH PELUPUSAN

  • Kaedah pelupusan secara musnah dilaksanakan bagi aset
  • yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur
  • keselamatan dengan cara berikut:
  • Ditanam
  • Dibakar
  • Dibuang
  • Ditenggelam

MUSNAH 48.

  • Langkah-langkah yang perlu diambil:
  • Mendapat kelulusan PBT, JAS, Jabatan Laut dll.
  • Mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa
  • berkenaan.
  • Bahan-bahan yang boleh diguna sebagai alat ganti hendaklah
  • ditanggal/dikelurkan terlebih dahulu
  • Tindakan bersesuaian seperti diketuk, dipotong, digelek
  • dan sebagainya.
  • Sijil Penyaksian Pemusnahan Kew. PA-18 hendaklah
  • disediakan.

MUSNAH 49. KEW. PA-18 SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan. Jenis Aset : Kuantiti : Secara :. Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam) Tandatangan Tandatangan Nama.. Nama:.. Jawatan:.. Jawatan:.. Cop;.. Cop:: KEMENTERIAN/JABATAN 50. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN

  • Dilaksanakan dalam tempoh3 bulan
  • dari tarikh surat kelulusan mengikut
  • kaedah yang diluluskan.

51. PELANJUTAN TEMPOH

  • Permohonan untuk lanjut tempoh dikemuka
  • kepada Kuasa Melulus2 minggusebelum
  • tamat tempoh pelupusan. Pelanjutan tempoh
  • hanya dibenarkan sekali sahaja.
  • Jika pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas
  • tempoh pelanjutan maka kelulusan terbatal.

52. PINDA KAEDAH PELUPUSAN

  • Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan
  • dikemuka kepada Kuasa Melulus sebelum
  • tamat tempoh pelupusan. Sekiranya tempoh
  • pelupusan tamat kelulusan terbatal dan permohonan
  • baru hendaklah dikemukakan.

53.

   • Label HKM dan nama Kem/Jab pada aset dipadamkan
   • JPJ diberitahu diberitahu mengenai pelupusan
   • kenderaan supaya pendaftaran kenderaan dibatalkan

TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKANPELUPUSAN

   • Kad Pendaftaran kenderaan diserahkan kepada
   • pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa
   • Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah
   • dilupus dikecualikan daripada semua jenis cukai

54.

   • Kemas kini Daftar Harta Modal/Daftar Inventori
   • Sijil Pelupusan Aset KEW.PA-19 disediakan dan kemukakan kepada Kuasa Melulus bersama:
   • - Resit jualan
   • - Surat Akuan Terima
   • - Sijil Penyaksian Pemusnahan

Tindakan Selepas Pelupusan Selesai 55. KEW. PA-19 KEMENTERIAN/JABATAN:.. SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Merujuk surat kelulusan No. Rujukanbertarikh, saya mengesahkan tindakan peupusan telah dilaksanakan seperti berikut: 1. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah Bilangan item..dipindahkan/hadiahkepada (SuratAkuan Terima disertakan) 2. Aset berikut telah dilupuskan secara dijual Bilangan item.No. Resit.(salinan resit disertakan) 3. Aset berikut terikut telah dilupuskan secara musnah Bilangan item: Cara dimusnahkan.. (SIjil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4. Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain. Bilangan item.. Kaedah pelupusan:. (Dokumen bekaitan disertakan) 5. Aset berikut dimasukkan ke dalam stok Bilangan item Tandatangan Ketua Jabatan : Nama : Jawatan :. Cop Jabatan/Bahagian :.. 56.

  • LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN
  • ASET ALIH KERAJAAN
  • KEW.PA-30

57. LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN2007 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA KEW.PA-20 Tandatangan Pegawai Pengawal Cop Jabatan: Nama: Dato Sri Dr. Wan Abd Aziz bin Wan Abdullah Jawatan: Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tarikh:13 Mac 2008 0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PM SARAWAK 6. 169,500 0.00 0.00 0.00 42,840 169,500 PM SABAH 5. 0.00 29,099.0 0.00 0.00 0.00 29,099.00 JPPH 4. 0.00 193,288.24 0.00 200.00 0.00 193,488.24 JANM 3. 606,240 269,181.80 0.00 2,951,377.33 144,954.57 3,826,799.13 KDRM 2. 161,057.38 0.00 0.00 0.00 KAEDAH LAIN MUSNAH PINDAHAN JUALAN 0.00 161,057.38 Perbendaharaan 1. JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL SECARA (RM) HASIL PELUPUSAN (RM) JUMLAHNILAI PEROLEHAN ASAL (RM) KEM/JAB BIL 58.

  • TUGAS-TUGAS URUS SETIA
  • PELUPUSAN

59.

   • Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa
   • mengikutKew. PA-15
   • Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) Kew. PA-16
   • Mendapatkan Laporan Lembaga PemeriksaKew.
   • PA-17
   • Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan
   • lengkap dan teratur
   • Mengemukakan permohonan pelupusan kepada
   • Kuasa Melulus

60. URUS SETIA PELUPUSAN

   • Memaklumkan kelulusan kepada Ketua Jabatan
   • untuk tindakan.
   • Memohon pelanjutan tempoh pelupusan
   • Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan
   • Melantik 2 orang saksi bagi pelupusan kaedah
   • pemusnahan
   • Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset
   • Kew. PA-18

61. URUS SETIA PELUPUSAN

   • Memperolehi Sijil Pelupusan AsetKew. PA-19
   • MenghantarKew. PA-19kepada Kuasa Melulus
   • Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset
   • Kew. PA-20ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac
   • tahun berikutnya.

62.

   • Carta Aliran dan Proses Kerja Pelupusan
   • seperti di Jadual 3 dan Jadual 4.

CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA