bab a : pelantikan, kenaikan pangkat dan penamatan perkhidma

of 38 /38

Author: norain-binti-jaafar

Post on 27-Jun-2015

383 views

Category:

Government & Nonprofit


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bab A : Pelantikan, kenaikan pangkat dan penamatan perkhidma

TRANSCRIPT

  • 1. Ialah tawaran menyandang jawatanperkhidmatan awam yang diberikan olehsesebuah Suruhanjaya (Kuasa Melantik)secara tetap, Sementara Atau Kontraktermasuklah lantikan kali pertama danlantikan pegawai yang sedang berkhidmatdalam mana-mana skim perkhidmatan.

2. 1. LANTIKAN PERTAMA Kekosongan jawatan di iklankan oleh pihakberkuasa melantik; Calon yang berkelayakan dan memenuhisyarat-syarat tertentu dikehendakimengemukakan permohonan; 3. Calon yang berjaya akan ditemuduga dandiberi tawaran jawatan; Pihak berkuasa melantik akan membuatpenempatan mengikut kekosongan dankepentingan perkhidmatan; Tawaran jawatan hanya akan dikeluarkanoleh pihak berkuasa melantik apabila wujudkekosongan jawatan; 4. Kekosongan jawatan ditentukan olehJabatan Perkhidmatan Awam dan diluluskankepada sesebuah Suruhanjaya atau pihakberkuasa melantik; dan Seseorang pegawai yang dilantik bolehditempatkan dimana-mana sahaja ataskepentingan Perkhidmatan kecuali atassebab-sebab tertentu. 5. SYARAT AM LANTIKANWarganegaraPemeriksaan kesihatan dan diakui sihat untukberkhidmatMembuat suatu Surat Akuan Berkanunbahawa:- tiada rekod jenayah;- tidak pernah dibuang kerja;- bukan penagih dadah;- tidak memiliki kewarganegaraan asing;- bukan seorang bankrap; dan- Surat Aku Janji. 6. Pegawai yang sedang berkhidmat hendaklahmengemukakan permohonannya melalui KetuaJabatanPegawai meletak jawatan/ ditamatkanperkhidmatan/dibuang kerja dengan kebenarankhas Suruhanjaya (Kuasa Melantik)Pegawai yang disarakan atas sebab perubatan boleh dilantik semula jika ia disahkan sihat danberkeupayaan melaksanakan tugas oleh PanelPerubatan yang ditubuhkan oleh Suruhanjaya(Kuasa Melantik)Bukan Warganegara dengan kelulusan khas dantidak boleh bertaraf tetap berpencen 7. Ialah tarikh seseorang pegawai itu melapordiri untuk bertugas melainkan tarikh yangditentukan oleh pihak Berkuasa Melantik Bagi pegawai sementara, tarikh lantikan kejawatan tetap ialah pada tarikh pihakBerkuasa Melantik bermesyuarat danmeluluskan perlantikan tetap itu. 8. 2. PENGESAHAN PELANTIKANPemeriksaan perubatan dari PengamalPerubatan Berdaftar - hendaklah diakuisihat sepenuhnya untuk lantikan kejawatan;Bebas dari dadah dan jenayah suratakuan sumpah dan Surat Aku Janji;Setuju terima tawaran jawatan dan melapordiri untuk bertugas. 9. Tempoh PercubaanAntara 1 hingga 3 tahun perkhidmatanyang boleh diambilkira. Tempoh bercutitanpa gaji tidak diambilkira;Mengikuti kursus induksi dengan jayanya;Lulus peperiksaan dalam perkhidmatanyang disyaratkan;Walau bagaimanapun, pihak Berkuasa Melantikboleh memendekkan tempoh percubaan ataumengecualikan tempoh percubaan itu. 10. 3. PENGESAHAN PERKHIDMATAN Setelah memenuhi syarat-syarat perkhidmatandan diperakukan oleh Ketua Jabatannya. Perakuan hendaklah dikemukakan satu bulandari tarikh pegawai itu layak. Jika Ketua Jabatan enggan memperakukan,Pegawai boleh mengemukakan permohonankepada pihak Berkuasa Melantik dengan satusalinan permohonan dihantar kepada KetuaJabatan. 11. PerakuanPengesahan Dalam Perkhidmatan(peraturan 27)Jadual KetigaSaya dengan ini mengesahkan bahawaKad Pengenalan No: ..telah menjalankan tugasnya dengan jujur, tekundan berkebolehan dan saya berpuas hatidengan sifat peribadi dan kelakuannya dandengan ini memperakukannya untuk disahkandalam perkhidmatan 12. 4. PERLANJUTAN TEMPOHPERCUBAANJika seseorang anggota gagal disahkan dalamperkhidmatan kerana gagal dalam peperiksaanperkhidmatan yang disyaratkan atau tidakmengikuti Kursus Induksi yang disyaratkan atautidak diperakukan oleh Ketua Jabatannya,makaanggota berkenaan hendaklah memohonperlanjutan tempoh percubaan dalam tempoh3 bulan selepas tamat tempoh percubaannyamelalui Ketua Jabatan. 13. Pegawai-pegawai yangboleh diberi PerlanjutanTempoh Percubaan ialah:-1. Anggota yang tidak hadirpeperiksaan atau KursusInduksi kerana peperiksaanatau Kursus Induksi tidakdijalankan;2. Anggota yang mendudukipeperiksaan atau KursusInduksi dalam tempohpercubaan asalnya tetapigagal;3. Telah memenuhi syarat untukpengesahan tetapi gagalmendapat perakuan KetuaJabatan;4. Anggota yang tidakmenduduki peperiksaanatau Kursus Induksi tanpasebab yang munasabahsemasa dalam tempohpercubaan;5. Telah memenuhi syarat tetapipernah atau sedang dalamtindakan tatatertib semasadalam tempoh percubaan. 14. Tidak layak mendapat pergerakan gajitahunan semasa perlanjutan berdenda.Diubah tarikh pergerakan gajinyamengikut tarikh pengesahan.Tiada pelarasan gaji. 15. 5. PEMBERIAN TARAF BERPENCENMengikut Peruntukan 36(1) dan perenggan 68Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991;Anggota yang dilantik pada dan selepas12.4.1991 hendaklah membuat pilihan sama adaingin masuk ke Skim Berpencen atau terusmencarum ke KWSP. (Pekeliling PerkhidmatanBil.2 Tahun 1991);Disahkan dalam perkhidmatan;Perkhidmatan tidak kurang dari 3 tahun yangboleh diambilkira;Diperakukan oleh Ketua Jabatan;Sekali sahaja dalam perkhidmatan. 16. Skim Pencen Skim KWSPDapat ganjaranXDapat pencenXDapat rawatanXperubatan percumaDapat tambangXpengangkutan awamseparuh hargaDapat gantian cutirehatDapat KWSP carumandiriDapat caruman KWSPkesemuanya 17. LAMPIRAN CPERAKUAN PEMBERIAN TARAF BERPENCENSELARAS DENGAN SEKSYEN 7 AKTA PENCEN(AKTA 227)Saya dengan ini mengesahkan bahawatelah disahkan dalam perkhidmatannya yang sekarang dan telah genaptempoh selama tidak kurang daripada tahun perkhidmatannyayang boleh dimasuk kira dan dengan ini memperakukan pegawai iniuntuk diberi taraf berpencen.Tandatangan Ketua Jabatan:Nama Penuh Ketua Jabatan:Jabatan/Kementerian:Tarikh: 18. Jadual KelimaBORANG OPSYEN BAGI SKIMKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJAMENGIKUT SEKSYEN 6A(1)PINDAAN AKTA PENCEN 1980 (AKTA 227)( Peraturan 35 )Sayayang telah dilantik ke jawatan dalam perkhidmatanpada dengan ini bersetuju / tidak bersetuju memilih SkimKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA.2. Saya faham bahawa jika saya tidak memilih Skim KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJAatau mengembalikan borang ini tanpa menyatakan apa-apa pilihan atau menyatakan apa-apasyarat kepada pilihan atau tidak mengembalikan borang opsyen ini mengikut peraturan yangditetapkan, maka saya hendaklah dimasukkan ke dalam skim berpencen mengikut Akta Pencen1980.Sekian, terima kasih.Yang benar,(Tandatangan)Disaksikan oleh :(Tandatangan)Nama :No: Kad Pengenalan (baru) :JawatanTarikh : 19. 6. DASAR KENAIKAN PANGKATSeseorang anggota boleh dipertimbangkanuntuk dinaikkan pangkat berdasarkan:-a) Kecekapan dan prestasi kerja yangditunjukkan dalam menjalankan tugasnya;b) Kelayakan, pengetahuan dan kemahiranyang ada padanya;c) Kualiti peribadi termasuk keutuhan, potensidan kepimpinan; 20. d) Lulus Peperiksaan Tahap Kecekapan yangdisyaratkan pada Aras III dan IV;e) Kegiatan luar, sumbangan, jalinan hubungandan kerjasama serta aspek lain yangdifikirkan relevan;f) Jika terdapat dua atau lebih anggotamempunyai prestasi yang sama, makakekananan diambilkira; 21. g) Kenaikan pangkat tertakluk kepadakekosongan;h) Seseorang pegawai hanya bolehdipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatsetelah memenuhi syarat yang ditetapkandalam skim perkhidmatannya. 22. 7. PERLETAKAN JAWATANAnda ingin meletak jawatan...........??Jika telah disahkan dalam perkhidmatan:-- 90 hari notis atau bayar balik 1 bulan gaji;Jika dalam tempoh percubaan atau jawatansementara:-- 30 hari notis atau bayar balik 1 bulan gaji;Jika ingin meletak jawatan serta merta:-- bayar balik 1 bulan gaji. 23. Memendekkan tempoh notisUntuk menyandang jawatan dalam BadanBerkanun, Kuasa Tempatan atau agensi yangdiluluskan oleh KPA;Pegawai atau pasangan, anak atau ibu bapamenghidapi masalah kesihatan;Menghadiri kursus atau latihan yang diluluskan; 24. Tak perlu letak jawatan jika .......Dilantik ke dalam perkhidmatan lain dalamperkhidmatan awam dengan syarat permohonandikemukakan melalui Ketua Jabatan dandisokong olehnya. 25. Kerajaan boleh menamatkanperkhidmatan anda denganmemberi notisAtas sebab-sebab berikut:-Gagal disahkan dalam perkhidmatan;Dikenakan tindakan tatatertib;Dasar pengurangan kakitangan ataupenyusunan semula organisasi; 26. 90 hari notis jika telah disahkan dalamperkhidmatan;30 hari notis jika dalam tempoh percubaan;Sebelum ditamatkan perkhidmatan, Pegawaidiberi peluang untuk menunjuk sebabmengapa perkhidmatannya tidak bolehditamatkan tidak kurang 14 hari dari tarikhpenerimaan notis. 27. Kerajaan boleh menamatkanperkhidmatan serta merta jika anda:-- menyembunyikan maklumat kesihatan;- membuat akuan palsu;- tidak menandatangan Surat Aku Janji;- memalsukan dokumen berhubung perlantikan;- gagal tapisan keselamatan.Pegawai yang gagal disahkan dalam perkhidmatanBoleh kembali ke jawatan asalBoleh dibersarakan atas kepentingan awam jikatelah dimasukkan ke dalam perjawatan berpencen. 28. 8. PERSARAANSeksyen 10(1) - Mencapai umur wajib bersara55 tahun, 56 tahun atau 58 tahun mengikutpilihan yang dibuat.Seksyen 10(5)Atas sebab kesihatan yang disyorkan olehLembaga Perubatan;Seksyen 11Kepentingan Negara; 29. Seksyen 12Pilihan sendiri - wanita - 45 tahun;- lelaki - 50 tahun;Seksyen 13Kepentingan awam;Seksyen 14Terbitan meninggal dunia dalamperkhidmatan atau selepas persaraan; 30. Seksyen 17 - Hilang upayaMenanggung bencana semasamelaksanakan tugas rasmi bukanakibat dari kecuaian;Mendapat penyakit yang kerana jenistugasnya itu menyebabkan dirinyaterdedah. 31. FormulaPerkiraan ganjaran7.5% x gaji akhir x tempoh perkhidmatan(dalam bulan)FormulaPerkiraan pencen1 x gaji akhir x tempoh perkhidmatan600 (dalam bulan- maksima 300 bulan).