bab 9.definisi kurikulum

Click here to load reader

Download Bab 9.Definisi Kurikulum

Post on 03-Jul-2015

631 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Definisi Kurikulumy Kurikulum berasal daripada perkataan

bahasa Latin, currere bermaksud berlari.y Terdapat pelbagai definisi kurikulum yang

dikemukan oleh tokoh-tokoh dalam bidang kurikulum.

Definisi daripada Kamusa) Kamus New Internationaly Kandungan kursus yang ditawarkan

oleh sebuah institusi pendidikan.b) Kamus Inggeris Oxford Kursus yang diajar di sekolah atau

institusi pendidikan tinggi.

Definisi daripada Tokoh-tokoh pendidikan Bapa Kurikulum (Franklin Bobbit 1918) y Kurikulum boleh dilihat dari 2 perspektif: a) Kesemua pengalaman sama ada terarah atau tidak, yerancang atau tidak yang memberi fokus kepada perkembangan individu secara menyeluruh.

b) Segala pengalaman pendidikan yang disediakan oleh pihak sekolah secara sedar dan bertujuan ke atas murid-murid.

John Dewey (1916) Beliau menggariskan peranan kurikulum

sebagai usaha yang memperjuangkan pembentukan semula masyarakat. Beliau mengesyorkan agar memberi

pertimbangan kepada unsur penyesuaian yang sejajar dengan keperluan masyarakat tempatan.

Tanner (1980)y Kurikulum merangkumi segala pengalaman

terancang yang seelok-eloknya ditimba oleh murid dan ini juga hasil pembelajaran yang dihasratkan oleh guru dan murid.y Kedua-dua perkara ini telah diberi

pertimbangan serius semasa penyampaian ilmu dan kemahiran agar matlamat pendidikan tercapai.

Schubert (1987) Kurikulum dilihat sebagai sesuatu yang terdiri

daripada aspek-aspek tertentu bertujuan untuk membentuk semula masyarakat.

Kerr (dalam Kelly, 1983) Kurikulum ialah Semua pembelajaran yang

dirancang oleh institusi pendidikan, dan dilaksanakan sama ada secara kelompok atau individu, di dalam atau di luar bilik darjah . Takrifan ini mengandungi dua unsur utama, iaitu: a) pembelajaran adalah terancang. b) Isu-isu berkaitan dengan persekolahan.

Asas Teoritikal Kurikulumy Asas teoretikal kurikulum dibentuk

berdasarkan hasil penemuan tokohtokoh pendidik serta ahli psikologi sepanjang abad ke-20 .

Tempoh 1900- 1940y Banyak kajian yang dihasilkan dalam

tempoh ini bertumpu kepada ciri-ciri muridmurid. Contoh tokoh-tokoh:y Alfred Binet : Beliau mengutumakan 1

prosedur yang sistematik untuk menilai aptitud terhadap pembelajaran.

y Jean Piaget: Beliau mengkaji mengenai

perkembangan kanak-kanak.y Lev Vygotsky: Beliau adalah seorang ahli

konstruktivis sosial yang menekankan unsur interaksi dengan persekitaran, termasuk dengan orang lain.

Tempoh 1940- 1960y Abr h m M

l : i rl m: ii i i f ir

ri

ti

i i .

li

r

it r

t

iry Benjamin Bl

li , il i

. x l j r itif i t iy Ralph T ler :

l

i t t ri x i i j tif- j tif i t r li i, li i , ( r ti i). l t j r i ri ri l l , l t-

j l t

t l t

i i il i .

r t ri f r r ,r

ModelModel- model Kurikulum

Definisi modely Model : satu entiti yang mengandungi beberapa

komponen, misalnya, sasaran, hasil pembelajaran, pengalaman pendididkan. Model juga boleh dikatakan sebagai satu

panduan yang membantu kita untuk mengambil tindakan wajar agar matlamat pendidikan tercapai.

Model- model Kurikulumi. Model Tyler ii. Model Taba iii. Model Stenhouse iv. Model Saylor dan Ale ander v. Model Hunkins vi. Model Ritz vii. Model Glatthorn viii. Model Weistein dan Fantini

Model TylerPengasas: Ralph W. Tyler. Model ini mengandungi empat komponen: i. Objektif ii. Kandungan mempunyai soalan pendidikan masing- masing iii. Pengurusan iv. Penilaian

Ia adalah satu ends- means model di mana produk pengajaran(ends) hendaklah ditentukan terlebih dahulu sebelum kaedah pengajaran(means). Model ini berfokus kepada pencapaian tujuan pendidikan(hasil) sahaja.

Model TabaPengasas: Hilda Taba, seorangahli teori kurikulum dan pendidik.

Model ini mengandungi 7 komponen yang menggariskan langkah-langkah pelaksanaan mengikut satu urutan: i. Diagnosis keperluan ii. Pembentukan objektif iii. Pemilihan kandungan iv. Pengurusan kandungan v. Pemilihan pengalaman vi. Pengurusan pengalaman pembelajaran vii. Penilaian.

Kelebihan Model Objektify Bersifat sistematik. y Objektif pengajaran yang ingin dicapai

digariskan dengan jelas.

Isu- isu yang timbuly Kurikulum berpusatkan kepada tujuan

pendidikan yang ditentukan oleh penggubal kurikulum.y Objektif pengajaran yang berbentuk

eksplisit membawa implikasi bahawa perubahan tingkah laku semata-semata bersifat objektif, mekanikal dan boleh diukur.

y Pengukuran objektif pengajaran melibatkan

penilaian ilmu dan kemahiran yang komprehensif dan menyeluruh.y Fokus yang diberi kepada tujuan pendidikan

yang ditentukan sebelum proses pengajaran akan menyebabkan kedua-dua pihak, iaitu guru dan murid-murid mengabaikan pembelajaran yang berlaku hasil interaksi guru dengan murid, murid dengan murid, murid dengan bahan, dan sebagainya.

Model Prosesy Model ini menekankan kepada proses. y Antara model kurikulum tersebut ialah Model Stenhouse yang diasaskan oleh Lawrence Stenhouse.

Model Stenhousey Menurut beliau, model kurikulum

dikatakan satu proses yang mempunyai ciriciri berikut: a. Aktif b. Dinamik c. Bukan sesuatu yang berbentuk fizikal d. Melibatkan interaksi antara guru, murid dan ilmu yang disampaikan.

y Model ini juga mengandungi prinsip-

prinsip terten yang berikut: a. Pemilihan kandungan apa yang dipelajari. b. Pemilihan strategi mengajar- bagaimana diajar, bagaimanan mempelajari sesuatu. c. Membuat keputusan mengenai urutan kandungan yang akan diajar. d. Pelaksanaan kurikulum dalam konteks sekolah

View more