bab 7 pen gurus an kewangan

Download Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

Post on 06-Apr-2018

241 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  1/25

  PENGURUSANKEWANGAN

  REDUAN BIN ABANG IBRAHIMSIMON BIN DERIN

  LINDA ANAK HENRY AJIN

  PENSYARAHCIK CINDY WONG CHYEE CHEN

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  2/25

  Pengenalan

  Apakah dia Pengurusan Kewangan

  Pengurusan Kewangan bermaksudmembuat penyata kewangan dengan rapi,

  betul, teratur dan sistematik.Bendahari memainkan peranan pentinguntuk memastikan pengurusan sumber

  kewangan dapat dijalankan dengan betuldan rapi.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  3/25

  Setiap persatuan hendaklahmenyediakan satu rekod penyata dan

  kewangan yang sistematik. Antarapenyata kewangan yang perlu diberikanperhatian ialah seperti berikut:

  i. Kenyataan yuran keahlian

  ii. Kenyataan wang keluar masuk

  iii. Resit-resit perbelanjaan

  iv. Resit-resit wang terima

  v. Alat tulis dan sebagainya.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  4/25

  Sumber Kewangan

  Terdapat pelbagai sumber kewangan yangboleh didapati untuk melaksanakansesuatu program ataupun aktiviti

  kokurikulum. Berikut adalah contohsumber kewangan yang boleh diperolehi:

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  5/25

  Sambungan

  Sumber Kewangan

  Kutipan derma

  Dan sumbanganpihak luar

  Akaun wangSUWA

  Tajaan

  Usaha Ahli

  Yuran Keahlian/Bayaran Peserta

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  6/25

  Kutipan Derma dan sumbangan

  pihak luar

  Usaha ini boleh dilaksanakan oleh sekolahsamada menerima derma ataupunsumbangan berbentuk wang ataupunhamper atau hadiah. Antara contoh badanatau pihak luar yang boleh dihubungiadalah seperti berikut:

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  7/25

  i. Badan-badan Bukan Kerajaan spt(PIBG, AIDS Malaysia dan sebagainya.

  ii. Syarikat-syarikat swasta dan orangperseorangan.

  iii. Badan Kerajaan seperti (Jabatan Belia

  dan Sukan, Jabatan Perpaduan Negara,Biro Tatanegara dan sebagainya.

  * Usaha ini perlulah dilaksanakanmengikut beberapa cara samada melaluiJogathon, Iklan dalam bukucenderamatn dan Surat.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  8/25

  Akaun Wang SUWA

  Akaun wang SUWA (Akaun Sumbangan WangAsing) merupakan sumber kewangan yangdiperolehi dari sumber tertentu iaitu melaluipajakan kantin sekolah, Yuran Tahunan Pelajar

  spt kokurikulum, peperiksaan dan sukan sertaderma daripada orang perseorangan dan pihakswasta.Walaupun sumber kewangan ini bukan daripadaKementerian Pendidikan, namun ianya akandiaudit oleh KPM seperti akaun peruntukandaripada kerajaan.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  9/25

  Tajaan

  Kebiasaannya terdapat banyak kejohananyang melibatkan aktiviti kokurikulumseperti sukan dan pertandingan mendapat

  tajaan terutama sekali dalam peringkatnegeri atau kebangsaan.

  Antara penaja yang biasa kita lihat ialah

  sperti Petronas, Milo, TNB, Proton danlain-lain. Tajaan boleh melibatkan satupenaja atau lebih dalam satu-satukejohanan.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  10/25

  Usaha Ahli

  Komitmen dan alternatif pihak yang terlibatuntuk mendapatkan sumber kewangan.Antara usaha yang boleh dilakukan ialahseperti berikut:

  i. Membuat kad derma

  ii. Mengadakan Hari terbuka (mengadakanbazar, pasaria untuk ibu-bapa, pelajar dan

  masyarakat sekeliling).iii. Menjual bahan-bahan terpakai seperti surat

  khabar lama, besi buruk, perabot dll.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  11/25

  Yuran Keahlian

  Sumber kewangan boleh juga diperolehidaripada yuran keahlian yang dikenakankepada setiap pelajar ketika mereka

  mendaftar untuk mengikuti mana-manaaktiviti kokurikulum di sekolah sepertiPersatuan Pengakap, Bulan Sabit Merah,

  Persatuan Bahasa Melayu dan lain-lain.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  12/25

  Strategi untuk meningkatkan mutupengurusan kewangan di sekolah

  Memperkemaskan system pengauditan diPejabat Audit Sekolah

  Mengadakan program latihan bagi

  meningkatkan prestasi kerjaMeninkatkan penggunaan computer dansystem perisian yang lebih mantap dancanggih.

  Mengemaskini peraturan dan prosedur danmemastikan ianya dipatuhi.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  13/25

  Keemahan PengurusanKewangan di sekolah

  Pengetua/ Guru Besar krang melibatkan diri dalam pengurusankewangan sekolah dan menyerahkan tugas-tugas urusankewangan kepada pegawai-pegawai bawahan tanpa sebarangpanduan dan pengawasan.Pengetua/ Guru Besar kurang arif tentang prosedurperbelanjaan dan bayaran. Ini akan menyebabkan perbelanjaan

  tanpa dokumen sokongan dibuat.Selain itu, penyeliaan terhadap pungutan sekolah tidakdilaksanakan sepenuhnya..Penyemakan dan pemeriksaan terhadap rekod-rekod sekolahseperti buku tuna, daftar bil dab daftar stok buku resit tidakdialankan secara regular oleh pengetua/Guru Besar.

  Kekurangan pengetahuan dan latihan mengenai peraturan danarahan kewangan.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  14/25

  Cadangan penambahbaikkanSistem Pengurusan Kewangan

  Pengetua/ Guru Besar perlu memupuk kesedarantentang pentingnya penglibatan mereka dalampengurusan kewangan supaya tahap akauntibilitidapat dipertingkatkanBijak merancang dan melakukan pernelanjaandengan teratur selaras dengan peruntukan yangtelah disediakan.Pengetua/ Guru Besar bertanggungjawab menyeliatugas-tugas pungutan sekolah dengan lebih cekapbagi mengelakkan penyelewengan dan

  penyalahgunaan wang sekolahPemeriksaan rekod dengan lebih teratur dansistematik.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  15/25

  PENGURUSAN KEWANGAN

  Setiap persatuan yang ditubuhkan di sekolah

  rendah dan menegah harus mengendalikankewangan dengan cekap

  Sumber kewangan boleh diperoleh dari pelbagaisumber seperti wang SUMA, derma, tajaan dansebagainya

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  16/25

  sambungan

  Pengurusan kewangan bermaksud membuatpenyata kewangan dengan rapi, betul, teraturdan sistematik

  bendahari mempunyai tugas yang pentingseperti menyedia, mengemaskini datakewangan dan sebagainya.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  17/25

  Peraturan Mengutip Wang

  Persatuan.

  Penetapan kadar Yuran Tahunan, Bulanan atauYuran Khas ditetapkan dalam perlembagaanpersatuan atau melalui mesyuarat AJK.

  Pungutan kewangan dilakukan oleh bendaharipersatuan tetapi persatuan boleh melantik wakilbagi tujuan mengutip wang. Kemudian wakilharus menyerah semua wang pada bendaharipersatuan.

  Semua kutipan yuran perlu dicatat dalamPenyata Kutipan Yuran Persatuan. Bendahariperlu mencatat jumlah pungutan dan tarikhkutipan.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  18/25

  Contoh borang :

  Bil Nama Darjah YuranKeahlian

  Yuran Febuari Yuran Mac

  Rm Tarikh Rm Tarikh Rm Tarikh

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  19/25

  sambungan

  Apabila Mesyuarat Agung Tahunan diadakan,bendahari perlu membentangkan LaporanKewangan Persatuan berdasarkan pada rekod.Persatuan boleh membuat kutipan derma

  daripada orang perseorangan,syarikat dan pihaktertentu. Walaubagaimana pun, persetujuanpengetua ataupun guru besar adalah perlu.Prosedur seperti mengemukakan kertas

  kerja(permohonan lengkap),kebenaran daripadapihak polis daerah dan derma tersebut perlumengeluarkan resit rasmi.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  20/25

  Merekod Stok

  Persatuan perlu menyediakan satu buku iventori(daftar iventori) yang merekod semua bekalanstok di pejabat dan pergerakan harta dan harus

  disimpan di pejabat sekolah.Mengikut surat Pekeliling Bil 2 tahun 1991 :

  Iventori = barang yang tak luak nilai kurangdaripada RM500 setiap satu pada masaperolehan. Daftar Iventori diperkenalkan untukmerekod perolehan dan penempatan iventori.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  21/25

  sambungan

  Daftar biasanya diadakan dalam bentuk kad untukmemudahkan penyusunan barangan dan membuatrujukan.

  Kad kad ini disusun mengikut jenis iventori dan abjad.

  Contoh pennyusunan iventori mengikut abjad : A - ZCecair pemadam Dakwat

  Gam

  Gunting

  Pembaris

  Pen marker

  A

  Z

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  22/25

  Harta harta di sekolah atau maktabboleh diketogerikan kepada dua iaitu :

  Harta atau barangan luak (termasuk alatulis)yang boleh habis. Contohnya ; pen, alatulis,kertas pendua dsb.

  Harta kekal seperti khemah, periuk, bola,carta, kompang dsb.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  23/25

  Prosedur apabila sesuatu barangan

  dikeluarkan ataupun digunakan :Catat :

  Tarikh Jumlah / kuantiti barangan yang dikeluarkan.

  Nama dan tandatangan penerima. Periksa keadaan barangan dan pastikan dalam keadaan

  baik. Baki barangan dicatat pada ruangan baki dan automatik

  baki barangan dapat dikesan.

  Catatan barangan luak dan barangan kekal perlu direkodsecara berasingan untuk memudahkan.

  Beberapa maklumat perlu dicatat dalam buku berkenaanseperti jenis, jenama dan model, nombor siri pembuatdan pendaftaran serta pegawai yang mengeluarkan.

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  24/25

  Berikut merupakan cara merekod semuaharta/barangan ke dalam buku stok :

  Catat semua

  maklumatbarangan.Cth: nombor

  pesanan

  Jumlahiaitu

  kuantiti

  barangan

  NamaPenerima

  NamaPembekal

  Tarikh

  Mula/Tamat

 • 8/2/2019 Bab 7 Pen Gurus An Kewangan

  25/25

  Kepentingan buku iventori (daftar